Học hát: Bài Đi cấy

Thanh Hóa là một tỉnh có đủ 3 vùng địa dư: đồng bằng, trung du và miền núi. Nhân dân Thanh Hóa có truyền thống anh dũng troing công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước cùng với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nơi đây là quê hương của các anh hùng dân tộc như Bà Triệu, Lê lợi, Lê Lai...