Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất - Trần Minh Long

Kiến thức:

Biết được sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất, cũng như ở cả hai nửa cầu Bắc và Nam.

Biết được tên và vị trí sáu lục địa và bốn đại dương trên quả Địa Cầu và trên bản đồ thế giới.

Kĩ năng :

Quan sát bản đồ, đọc hiểu bản đồ và đưa ra nhận xét.

 

ppt 29 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/09/2015 Lượt xem 549Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất - Trần Minh Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THOÂNG TIN- Traàn Minh Long- Daïy moân: Ñòa lyù- Tröôøng THCS Hoøa Taân- Baøi 11: Thöïc haønh – Söï phaân boá caùc luïc ñòa vaø ñaïi döông treân beà maët Traùi Ñaát.CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂTRÖÔØNG THCS HOAØ TAÂN - CAÀU KEØThöïc hieän: Traàn Minh LongMỤC TIÊU BÀI HỌCKiến thức:Biết được sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất, cũng như ở cả hai nửa cầu Bắc và Nam.Biết được tên và vị trí sáu lục địa và bốn đại dương trên quả Địa Cầu và trên bản đồ thế giới.Kĩ năng :Quan sát bản đồ, đọc hiểu bản đồ và đưa ra nhận xét.KIEÅM TRA BAØI CUÕ:1. Caáu taïo beân trong Traùi Ñaát goàm maáy lôùp? Kể ra.- Caáu taïo beân trong Traùi Ñaát goàm ba lôùp: lôùp voû, lôùp trung gian (bao Manti), lôùp loõi (nhaân).2. Neâu ñaëc ñieåm cuûa töøng lôùp? a. Lôùp voû:- Ñoä daøy: töø 5 – 70km.- Traïng thaùi: raén chaéc.- Nhieät ñoä: caøng xuoáng saâu nhieät ñoä caøng cao, nhöng toái ña chæ tôùi 1.0000C.b. Lôùp trung gian:- Ñoä daøy: gaàn 3.000km.- Traïng thaùi: töø quaùnh deûo ñeán loûng.- Nhieät ñoä: töø khoaûng 1.5000C – 4.7000C.c. Lôùp loõi:- Ñoä daøy: treân 3.000km.-Traïng thaùi: loûng ôû ngoaøi, raén ôû trong.- Nhieät ñoä: cao nhaát khoaûng 5.0000C.Baøi môùiBaøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 1: Haõy quan saùt hình 28 vaø cho bieát: 	- Tæ leä dieän tích luïc ñòa vaø dieän tích ñaïi döông ôû nöûa caàu Baéc. 	- Tæ leä dieän tích luïc ñòa vaø dieän tích ñaïi döông ôû nöûa caàu Nam. Hình 28: Tæ leä dieän tích luïc ñòa vaø ñaïi döông ôû caùc nöûa caàu Baéc vaø NamBaøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 1:- ÔÛ nöûa caàu Baéc: dieän tích luïc ñòa chiếm (39,4%); dieän tích ñaïi döông chieám (60,6%).- ÔÛ nöûa caàu Nam: dieän tích luïc ñòa chieám (19,0%); dieän tích ñaïi döông chieám (81,0%).- Phaàn lôùn luïc dòa taäp trung ôû nöûa caàu Baéc, neân goïi laø “luïc baùn caàu”.- Coøn ñaïi döông phaân boá chuû yeáu ôû nöûa caàu Nam, neân goïi laø “thuyû baùn caàu”.Hình 28: Tæ leä dieän tích luïc ñòa vaø ñaïi döông ôû caùc nöûa caàu Baéc vaø NamBaøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 2: Quan saùt baûn ñoà töï nhieân theá giôùi vaø baûng döôùi ñaây roài cho bieát:LĐ Bắc MỹLĐ Á - ÂuLĐ PhiLĐ ÔtrâyliaLĐ Nam CựcĐất nổi trên Trái đấtDiện tích (triệu Km2)Lục địa Á - Âu50,7Lục địa Phi29,2Lục địa Bắc Mỹ20,3Lục địa Nam Mỹ18,1Lục địa Nam Cực13,9Lục địa Ô-xtrây li-a7,6Các đảo ven lục địa9,2LĐ Nam MỹBaøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 2:- Treân Traùi Ñaát coù nhöõng luïc ñòa naøoLĐ Bắc MỹLĐ Á - ÂuLĐ PhiLĐ ÔtrâyliaLĐ Nam CựcLĐ Nam Mỹ- Treân Traùi Ñaát coù nhöõng luïc ñòa laø: AÙ-AÂu, Phi, Baéc Myõ, Nam Myõ, Nam Cöïc, OÂ-xtraây-li-a.Baøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 2:LĐ Bắc MỹLĐ Á - ÂuLĐ PhiLĐ ÔtrâyliaLĐ Nam CựcLĐ Nam Mỹ- Luïc ñòa naøo coù dieän tích lôùn nhaát? Luïc ñòa ñoù naèm ôû nöûa caàu naøo- Luïc ñòa AÙ-AÂu coù dieän tích lôùn nhaát. Naèm ôû nöûa caàu Baéc.* Baøi taäp 2:LĐ Bắc MỹLĐ Á - ÂuLĐ PhiLĐ ÔtrâyliaLĐ Nam CựcLĐ Nam Mỹ- Luïc ñòa naøo coù dieän tích nhoû nhaát? Luïc ñòa ñoù naèm ôû nöûa caàu naøo- Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù dieän tích nhoû nhaát naèm ôû nöûa caàu Nam. Baøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁTBaøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 2:LĐ Bắc MỹLĐ Á - ÂuLĐ PhiLĐ ÔtrâyliaLĐ Nam CựcLĐ Nam Mỹ- Caùc luïc ñòa naøo naèm hoaøn toaøn ôû nöûa caàu Nam- Caùc luïc ñòa naèm hoaøn toaøn ôû nöûa caàu Nam laø luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a, Nam Cöïc.Baøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 2:- Luïc ñòa naøo naèm hoaøn toaøn ôû nöûa caàu Baéc- Caùc luïc ñòa naèm hoaøn toaøn ôû nöûa caàu Baéc laø luïc ñòa AÙ-AÂu, Baéc Mó.LĐ Bắc MỹLĐ Á - ÂuLĐ PhiLĐ ÔtrâyliaLĐ Nam CựcLĐ Nam MỹLĐ Bắc MỹLĐ Á - ÂuLĐ PhiLĐ ÔtrâyliaLĐ Nam CựcLĐ Nam Mỹ Quan saùt baûn ñoà töï nhieân theá giôùi em haõy cho bieát luïc ñòa Phi vaø Nam Myõ naèm ôû vò trí nhö theá naøoLuïc ñòa Phi vaø Nam Myõ naèm ôû caû hai nöûa caàu Baéc vaø NamBaøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁTHình 29: Boä phaän rìa luïc ñòa* Baøi taäp 3: Haõy quan saùt hình 29 vaø cho bieát:- Rìa luïc ñòa goàm nhöõng boä phaän naøo?- Rìa luïc ñòa goàm: Theàm luïc ñòa vaø söôøn luïc ñòa.- Neâu ñoä saâu cuûa töøng boä phaän?+ Theàm luïc ñòa saâu töø 0m – 200m.+ Söôøn luïc ñòa saâu töø 200m – 2.500m.Baøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 4: Döïa vaøo baûng döôùi ñaây, cho bieát:Các đại dương trên Trái đấtDiện tích (triệu Km2)(%) Thái Bình Dương179,6Đại Tây Dương93,4Ấn Độ Dương74,9Bắc Băng Dương13,1- Neáu dieän tích beà maët Traùi Ñaát laø 510 trieäu km2 thì dieän tích beà maët caùc ñaïi döông chieám bao nhieâu phaàn traêm?35,218,314,72,6Toång coäng: 361trieäu km2 70,8%- Neáu dieän tích beà maët Traùi Ñaát laø 510 trieäu km2 thì dieän tích beà maët caùc ñaïi döông chieám 70,8%.Baøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 4:- Teân cuûa boán ñaïi döông treân theá giôùi vaø neâu dieän tíchBắc Băng DươngAÁn Ñoä DöôngÑaïi Taây DöôngThaùi Bình DöôngThaùi Bình Döông- Caùc ñaïi döông treân theá giôùi laø: + Thaùi Bình Döông (179,6 trieäu km2).+ Ñaïi Taây Döông (93,4 trieäu km2)+ AÁn Ñoä Döông (74,9 trieäu km2).+ Baéc Baêng Döông (13,1 trieäu km2).- Ñaïi döông naøo coù dieän tích lôùn nhaát trong boán ñaïi döông- Thaùi Bình Döông coù dieän tích lôùn nhaát.Baøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 4:Bắc Băng DươngAÁn Ñoä DöôngÑaïi Taây DöôngThaùi Bình DöôngThaùi Bình DöôngMoät vuøng bieån trong Thaùi Bình DöôngTheá giôùi thöïc vaät vaø ñoäng vaät ôû Thaùi Bình Döông- Ñaïi döông naøo coù dieän tích nhoû nhaát trong boán ñaïi döông- Baéc Baêng Döông coù dieän tích nhoû nhaát.Baøi 11: Thöïc haønhSÖÏ PHAÂN BOÁ CAÙC LUÏC ÑÒA VAØ ÑAÏI DÖÔNG TREÂN BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT* Baøi taäp 4:Bắc Băng DươngAÁn Ñoä DöôngÑaïi Taây DöôngThaùi Bình DöôngThaùi Bình DöôngHaûi maõGiaùp xaùcSeân bieånCuûng coá- Haõy choïn vaàn ñöùng ñaàu caâu maø cho laø caâu ñuùng:* Baøi taäp 1:* Baøi taäp 2:Ñieàn noäi dung ñuùng vaøo choã () cho phuø hôïp:Daën doø- Ñoïc laïi caùc baøi ñoïc theâm ôû chöông I: Traùi Ñaát.- Cuï theå laø baøi ñoïc theâm sau baøi hoïc hoâm nay ôû SGK – trang 36.- Tìm hieåu theá naøo laø noäi löïc, ngoaïi löïc. Hieän töôïng nuùi löûa, ñoäng ñaát do ñaâu maø coù, taùc haïi cuûa noù ra sao? Noäi dung theå hieän ôû baøi 42 SGK – trang 38.Chuùc thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh vui khoûe

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 11. Thực hành - Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất - Trần Minh Long - Trườ.ppt