Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9: Phạm Ngọc Nam

Số 621có tổng các chữ số,6 + 2 + 1= 9

chia hết cho 9 nên số 621chia hết cho 9

Số 1205 có tổng các chữ số ,

1 + 2 + 0 + 5 = 8 không chia hết cho 9 nên số 1205 không chia hết cho 9

Số 1327 có tổng các chữ số ,

 1 +3+ 2 +7 = 13 không chia hết cho 9 nên số 1327 không chia hết cho 9

Số 6354 có tổng các chữ số ,

6 + 3+ 5 + 4 = 18 chia hết cho 9 nên số 6354 chia hế cho 9

 

ppt 7 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 684Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9: Phạm Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường PéTrus KýLớp 6.2Gv: Phạm Ngọc Nam2010-2011Bài12:Tiết 22 Dấu Hiệu Chia Hết Cho3,Cho 9Bài 12 : Tiết 22 Dấu hiệu chia hết cho 3 ,chia hết cho 9.I. Nhận xét mở đầu :Nhận xét : Mỗi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9Vd1 : 378 = 3.100 + 7.10 + 8 = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + 8 = 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8 = (3 + 7 + 8) + (3.11.9 + 7.9) = (tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9)Vd2 : Làm tương tự ta được: 253 =2.100 + 5. 10 + 3 = 2.(99 + 1) + 5(9+1) + 3 = 2.99 + 2 +5.9 +5 +3 = (2 + 5 + 3) + (2.11.9 + 5.9) = (tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9)Aùp dụng nhận xét mở đầu, xét xem số 378; 253 có chia hết cho 9 không ?– Từ đó rút ra kết luận gì ?–> Dấu hiệu chia hết cho 9II. Dấu hiệu chia hết cho 9 :Vd1:378 = (3 + 7 + 8)+ (số chia hết cho 9) = 18 + ( số chia hết cho 9 )– Số 378 chia hết cho 9 vì cả hai số hạng của tổng trên chia hết cho 9.Vd2 :253 = (2 + 5+ 3) + (số chia hết cho 9) = 10 + ( số chia hết cho 9)– Số 253 không chia hết cho 9, vì 8 không chia hết cho 9Dấu hiệu: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho và chỉ những số đó mới chia hết cho 9?3 Trong các số sau số nào chia hết cho 9 ? số nào không chia hết cho 9 ?621 ;1205 ; 1327 ; 6354Số 621có tổng các chữ số,6 + 2 + 1= 9chia hết cho 9 nên số 621chia hết cho 9Số 1205 có tổng các chữ số , 1 + 2 + 0 + 5 = 8 không chia hết cho 9 nên số 1205 không chia hết cho 9Số 1327 có tổng các chữ số , 1 +3+ 2 +7 = 13 không chia hết cho 9 nên số 1327 không chia hết cho 9Số 6354 có tổng các chữ số , 6 + 3+ 5 + 4 = 18 chia hết cho 9 nên số 6354 chia hế cho 9III. Dấu hiệu chia hết cho 3 :Số 2031 = (2+ 0 +3 +1)+ (số chia hết cho 9) = 6 + (số chia hết cho 9).Vậy số 2031 chia hết cho 3 ( vì hai số hạng của tổng trên chia hết cho 3)Số 3415 = (3 + 4 +1+5) +(số chia hết cho9) = 13 + (số chia hết cho 3)Số 3415 không chia hết cho 3(Vì số13 không chia hết cho3)Áp dụng nhận xét mỡ đầu, xét xem :Số 2031 có chia hết cho 3 không? Số3415 có chia hết cho 3 không?Dấu hiệu :Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3?2 Điền chữ số vào dấu sao để được số 157* chia hết cho 3?Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9 Bài tập101;Trong các số sau số nào chia hết cho 3? số nào chia hết cho 9 ?187;1347;2515; 6534;93258 Đáp số : Các số 1347; 6534;93258 chia hết cho3 Các số 6534;93258 chia hết cho 91+5 +7 + * = một số chia hết cho 3. Vậy * phải thuộc các số 2;5; 8Hướng dẫn về nhà-Học thuộc dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9,xem lại dấu hiệu chia hết cho 5-Làm các bài tập 101-110Hết -Xin Cảm Ơn !

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 12 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Phạm Ngọc Nam - Trường PéTrus Ký.ppt