Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

 1.Kiến thức:

- HS neâu ñöôïc ñaëc ñieåm caáu taïo, di chuyeån, dinh döôõng & sinh saûn cuûa truøng bieán hình vaø truøng giaøy

- HS thaáy ñöôïc söï phaân hoùa chöùc naêng trong caáu taïo cuûa truøng giaøy ñoù laø bieåu hieän maàm moùng cuûa ñv ña baøo

 2. Kĩ năng.

- KN hợp tác nhóm.

- KN tự tin khi trình bày.

- KN tìm kiềm và sử lí thông tin.

 3. Giáo dục:

- Yêu thiên nhiên, yêu thích môn học

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 31/12/2015 Lượt xem 511Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ND: 
TIẾT:
TUẦN:
Baøi 5 : TRUØNG BIEÁN HÌNH VAØ TRUØNG GIAØY
I. MỤC TIÊU.
 1.Kiến thức:
- HS neâu ñöôïc ñaëc ñieåm caáu taïo, di chuyeån, dinh döôõng & sinh saûn cuûa truøng bieán hình vaø truøng giaøy
- HS thaáy ñöôïc söï phaân hoùa chöùc naêng trong caáu taïo cuûa truøng giaøy ñoù laø bieåu hieän maàm moùng cuûa ñv ña baøo
 2. Kĩ năng. 
- KN hợp tác nhóm.
- KN tự tin khi trình bày.
- KN tìm kiềm và sử lí thông tin.
 3. Giáo dục:
- Yêu thiên nhiên, yêu thích môn học
II. PHƯƠNG PHÁP.
- Dạy học nhóm.
- Vấn đáp- tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Hình veõ H.5.1 & 5.2 phoùng to, tranh truøng giaøy.
V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
 1. Ổn định lớp. (1 phút)
 2. Kiểm tra bài cũ. ( 4 phút)
- Trùng roi giống tế bào thực vật và khác tế bào thực vật như thế nào?
- Quá trình sinh sản của trùng roi diễn ra như thế nào?
 3. Giảng bài mới.
 a. Khám phá: (2 phút) 
Truøng bieán hình laø ñaïi dieän coù caáu taïo & loái soáng ñôn giaûn nhaát trong ñoäng vaät nguyeân sinh noùi rieâng & ñoäng vaät noùi chung.Trong khi ñoù truøng giaøy ñöôïc coi laø moät trong nhöõng ñoäng vaät nguyeân sinh coù caáu taïo & loái soáng phöùc taïp hôn caû nhöng deã quan saùt & deã gaëp trong thieân nhieân.
 b. Kết nối:
 * HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cấu tạo và dinh dưỡng của trùng biến hình. 
- Yêu cầu: Naém ñöôïc ñaëc ñieåm caáu taïo, dinh döôõng & sinh saûn cuûa truøng bieán hình.
- Tiến hành:
TG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
NỘI DỤNG
9 phút
6 phút
4 phút
- Y/c HS ñoïc thoâng tin phaàn I -> traû lôøi: truøng bieán hình soáng nôi naøo?
- Y/c HS ñoïc thoâng tin muïc 1, quan saùt H5.1
 + Goïi 1 HS leân baûng ñieàn ghi chuù caùc boä phaän cuûa truøng bieán hình treân tranh caâm
 + Truøng bieán hình di chuyeån ra sao?
- Y/c HS ñoïc ð muïc 2 & quan saùt tranh H5.2 hoaøn thaønh Ñ tr 20 SGK
- Söûa baøi taäp:2.1;3.4
- Thöùc aên ñöôïc tieâu hoùa trong teá baøo goïi laø gì?
- Quaù trình trao ñoåi khí & baøi tieát dieãn ra nhö theá naøo? So saùnh?
- GV hoaøn thieän kieán thöùc -> keát luaän
- HS ñoïc thoâng tin + quan saùt H5.1 -> ghi nhôù kieán thöùc
-Y/c ghi ñuùng caùc thaønh phaàn caáu taïo
+ Neâu ñöôïc: di chuyeån baèng chaân giaû
- Quan saùt tranh+ thoâng tin -> hoaøn thaønh baøi taäp
- 2HS baùo caùo keát quaû baøi taäp, caùc HS khacs nhaän xeùt
- Noäi baøo
- Qua thoâng tin -> ruùt ra keát luaän
I. Trùng biến hình.
*Nôi soáng: ôû maët buøn ñaùy ao hoà
1. Caáu taïo, di chuyeån
 a. Caáu taïo:
- Hình dạng:Luôn thay đổi
- Cô theå ñôn baøo, ñôn giaûn nhaát goàm
 + Khoái chaát nguyeân sinh loûng
 + Nhaân
 + Khoâng baøo tieâu hoùa
 + Khoâng baøo co boùp.
 b.Di chuyeån: baøng chaân giaû
2.Dinh döôõng
 a.Tieâu hoùa:noäi baøo
- Moät chaân giaû tieáp caän moài
- Chaân giaû thöù 2 ñöôïc hình thaønh -> vaây moài
- Khoâng baøo tieâu hoùa hình thaønh -> tieâu haùo moài nhôø dòch tieâu hoùa
 b.Baøi tieát:
Chaát thöøa doàn ñeán khoâng baøo co boùp -> thaûi ra ngoaøi ôû moïi nôi
 c. Trao ñoåi chaát: thöïc hieän qua beà maët cô theå
3. Sinh saûn: voâ tính baèng caùch phaân ñoâi cô theå
 * HOẠT ĐỘNG 2: Cấu tạo trùng giày.
	- Yêu cầu: Nêu được hoạt động dinh dưỡng trùng giày.
- Tiến hành:
TG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
NỘI DUNG
9 phút
 4 phút
- Y/C HS ñoïc ð2 +H5.3 
-> Tieâu hoùa ôû truøng giaøy khácù truøng bieán hình ra sao?
- Goïi ñai dieän 2 nhoùm baùo caùo
- Giaûng: truøng giaøy coù raõnh mieäng & haàu à möùc ñoä ñôn giaûn, khoâng baøo tieâu hoùa, di chuyeån theo quyõ ñaïo nhaát ñònh,khoâng baøo co boùp coá ñònh.
- Neâu quaù trình trao ñoåi & baøi tieát ôû truøng giaøy?
- Y/c HS ñoïc thoâng tin phaàn 3 trình baøy caùch sinh saûn cuûa truøng giaøy?
- Giaûng: sinh saûn höõu tính laø hình thöùc taêng söùc soáng cho cô theå,ít khi xaûy ra
- Ñaïi dieän 2 nhoùm baùo caùo, caùc nhoùm khaùc boå sung
- HS traû lôøi mieäng
- Neâu ñöôïc 2 caùch sinh saûn( voâ tính, höõu tính)
II. Trùng giày.
 1. Dinh dưỡng:
 a.Tieâu hoùa: loâng bôi doàn thöùc aên vaøo raõnh mieäng -> haàu -> khoâng baøo tieâu hoùa -> di chuyeån theo quyõ ñaïo nhaát ñònh ,enzim(chaát loûng, chaát baû)
chaát loûng-> chaát nguyeân sinh
chaát baû ->loã thoaùt-> ra ngoaøi
 b. Trao ñoåi khí: thöïc hieän qua maøng cô theå.
 c. Baøi tieát: Nöôùc thöøa & saûn phaåm baøi tieát ñöôïc khoâng baøo co bôùp taäp trung -> ngoaøi
 2. Sinh sản:
- Sinh sản vô tính phân đôi hoặc tiếp hợp.
 c. Luyện tập. ( 2 phút )
- Truøng bieán hình di chuyeån, baét moài & tieâu hoùa moài nhö theá naøo?
- Truøng giaøy di chuyeån, baét moài & tieâu hoùa moài ra sao?
 d. vận dụng. ( 3 phút )
 - Phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm
So saânh truøng roi & truøng giaøy
Gioáng
Khaùc
Truøng roi
Thöïc vaät
 4. Dặn dò.( 1 phút )
- Học bài và xem trước bài 6.
- Kẻ bảng trang 24.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Trùng biến hình và trùng giày.doc