Bài 7: Phong công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX (Tiếp)

I/ Mục tiêu bài học.

1/Kiến thức.

HS cần nắm được.

- Cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX caùc nöôùc tö baûn chuyeån sang giai ñoaïn ĐQ. Maâu thuaãn giöõa tö saûn vaø voâ saûn ñaõ daãn tôùi phong traøo coâng nhaân phaùt trieån.

- Coâng lao, vai troø to lôùn cuûa Leâ-nin ñeán vôùi phong traøo CN và cuộc cách mạng Nga.

- YÙ nghóa cuûa caùch maïng Nga 1905-1907

2/ Kỹ năng.

Lập bảng thống kê các sự kiện chính.

 HSKG: rèn luyện kỹ năng đánh giá phân tích, so sánh sự kiện lịch sử.

3/Thái độ, tư tưởng.

-Nhaän thöùc ñuùng veà cuoäc ñaáu tranh gcvs vaø ts vì quyeàn lôïi töï do tieán boä cuûa xaõ hoäi

-Giaùo duïc tinh thaàn caùch maïng, tinh thaàn quoác teá vs loøng bieát ôn ñeán vôùi caùc laõnh tuï theá giôùi vaø nieàm tin vaøo chieán thaéng cuûa caùch maïng vs.

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 7: Phong công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX (Tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẤN 7
 TIẾT 13 – LS8 
 Ngày soạn : 24 / 09/ 2014.
 Ngày dạy: 
Bài 7: PHONG CễNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX (TT).
I/ Mục tiờu bài học.
1/Kiến thức.
HS cần nắm được.
- Cuoỏi theỏ kyỷ XIX ủaàu theỏ kyỷ XX caực nửụực tử baỷn chuyeồn sang giai ủoaùn ĐQ. Maõu thuaón giửừa tử saỷn vaứ voõ saỷn ủaừ daón tụựi phong traứo coõng nhaõn phaựt trieồn.
- Coõng lao, vai troứ to lụựn cuỷa Leõ-nin ủeỏn vụựi phong traứo CN và cuộc cỏch mạng Nga.
- YÙ nghúa cuỷa caựch maùng Nga 1905-1907
2/ Kỹ năng.
Lập bảng thống kờ cỏc sự kiện chớnh.
 HSKG: rốn luyện kỹ năng đỏnh giỏ phõn tớch, so sỏnh sự kiện lịch sử.
3/Thỏi độ, tư tưởng.
-Nhaọn thửực ủuựng veà cuoọc ủaỏu tranh gcvs vaứ ts vỡ quyeàn lụùi tửù do tieỏn boọ cuỷa xaừ hoọi
-Giaựo duùc tinh thaàn caựch maùng, tinh thaàn quoỏc teỏ vs loứng bieỏt ụn ủeỏn vụựi caực laừnh tuù theỏ giụựi vaứ nieàm tin vaứo chieỏn thaộng cuỷa caựch maùng vs.
II/ Chuẩn bị.
GV. Tư liệu về Lờ –nin, sưu tầm hỡnh ảnh về ptcn nga.
HS. Bảng nhúm, xem trước cỏc cõu hỏi trong SGK.
III/ Cỏc bước lờn lớp.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
HSKG: Naờm 1903 ủaỷng coõng nhaõn xaừ hoọi daõn chuỷ Nga thaứnh laọp mục đớch gỡ? 
( Soạn thảo cương lĩnh.Tieỏn haứnh caựch maùng xaừ hoọi chuỷ nghúa. ẹaựnh ủoồ chớnh quyeàn giai caỏp tử saỷn thaứnh laọp chuyeõn chớnh voõ saỷn. Thi haứnh nhửừng caỷi caựch daõn chuỷ . Giaỷi quyeỏt ruoọng ủaỏt cho nhaõn daõn).
 HSTBTK: Cho biết điểm giống nhau cơ bản của cỏc nước Anh, Phỏp, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? ( điều chuyển sang giai đoạn đế quốc).
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trũ
Ghi bảng
Hoạt động 1
GV duứng baỷn ủoà giụựi thieọu ủeỏ cheỏ Nga cuoỏi TK XIX. (Ưu tiờn cho HSYK xỏc định).
?Tỡnh hỡnh nửụực Nga ủaàu TK XX coự gỡ noồi baọt?
GV chọn lọc ý đỳng ghi lờn bảng.
?Nguyeõn nhaõn chớnh naứo daón ủeỏn cuoọc caựch maùng Nga 1905-1907 ? (Ưu tiờn cho HSKG trả lời)
Hoạt động 2
?Trỡnh baứy dieón bieỏn cuỷa cuoọc khụỷi nghúa?
?Nguyeõn nhaõn chớnh naứo làm cho CM thất bại? Caựch maùng coự yự nghúa gỡ? 
(Ưu tiờn cho HSKG trả lời)
GV nhận xột kết luận nội dung.
GV kết hợp giỏo dục tư tương cho SH kết thỳc bài học.
HS quan sỏt lược đồ.
HS dựa vào SGK trỡnh bày.
HS ghi nhận bài học.
HSKG: Maõu thuaón g/c trong nửụực gay gaột ,phửực taùp căng thẳng hơn cựng với sự việc 9/1/1905 ngaứy chuỷ nhaọt ủaóm maựu. 
HS ủoùc phaàn chửừ in nhoỷ (SGK) Trỡnh baứy dieón bieỏn.
HS thaỷo luaọn Nguyeõn nhaõn oon baùi , yự nghúa.
HSKG:Nguyeõn nhaõn thất baùi: + Lieõn minh coõng noõng chửa vửừng chaộc,quaõn ủoọi chửa ngaỷ haỳn veỏ phớa caựch maùng.
+ Nga Hoaứng coứn maùnh, ủửụùc caực nửụực ủeỏ quoỏc phửụng taõy giuựp sửực.
-yự nghúa:
+Giaựng oon oon naởng neà vaứo neàn thoỏng trũ cuỷa ủũa chuỷ vaứ ts
+Laứm suy yeỏu cheỏ ủoọ Nga Hoaứng.
+Aỷnh hửụỷng ủeỏn phong traứo giaỷi phoựng daõn toọc ụỷ caực nửụực thuoọc ủũa vaứ phuù thuoọc.
HS ghi nhận bài học.
HS nghe hiểu bài.
2. Caựch maùng Nga 1905-1907.
A/ Ng/ nhaõn:
+ẹaàu theỏ kổ XX Nga laõm vaứo tỡnh traùng khuỷng hoaỷng nghieõm troùng veà kinh teỏ,xaừ hoọi.
+Maõu thuaón g/c trong nửụực gay gaột ,phửực taùp.
+Nhieàu phong traứo coõng nhaõn noồ ra 
b/Dieón bieỏn:
+ 9/1/1905 ngaứy chuỷ nhaọt ủaóm maựu.
+ Thaựng 5/1905 noõng daõn nhieàu vuứng noồi oo.
+ 6/1905 thuyỷ thuỷ chieỏn haùm Poõ-tem-kin khụỷi nghúa.
+ Thaựng 12/1905 khụỷi nghúa vuừ trang ụỷ Maựt-xcụ-va.
+ẹeỏn naờm 1907 caựch maùng chaỏm dửựt. 
-yự nghúa:
+Giaựng moọt ủoứn naởng neà vaứo neàn thoỏng trũ cuỷa ủũa chuỷ vaứ ts
+Laứm suy yeỏu cheỏ ủoọ Nga Hoaứng.
+Aỷnh hửụỷng ủeỏn phong traứo giaỷi phoựng daõn toọc ụỷ caực nửụực thuoọc ủũa vaứ phuù thuoọc.
4/ Củng cố .
Hướng dẫn HSTBYK làm bảng thống kờ, HSKG: Khai thỏc kờnh hỡnh, 
giỏo dục tư tưởng tụn kớnh ghi nhớ cụng lao của những lónh tụ vĩ đại (Lờ – nin qua cuộc cỏch mạng nga).
5/ Dặn dũ.
Cần học bài và làm bài tập đầy đủ.
Xem trước bài 8 chuẩn bị cho tiết sau.
IV/ Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy.
 TUẤN 6
 TIẾT 14 – LS8 
 Ngày soạn : 24 / 09/ 2014.
 Ngày dạy: 
Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỈ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII- XIX.
I/ Mục tiờu bài học.
1/Kiến thức.
HS cần nắm được:
- Sau thaộng lụùi cuỷa caực cuoọc caựch maùng tử saỷn, giai caỏp tử saỷn ủaừ tiến haứnh caực cuoọc caựch maùng coõng nghieọp, laứm thay ủoồi neàn kinh teỏ –xaừ hoọi. CNTB chổ coự theồ thaộng theỏ hoaứn toaứn cheỏ ủoọ phong kieỏn khi noự thuực ủaồy phaựt trieồn nhanh hụn cuỷa lửùc lửụùng saỷn xuaỏt, laứm taờng naờng xuaỏt lao ủoọng, ủaởc bieọt laứ ửựng duùng nhửừng thaứnh tửùu cuỷa khoa hoùc – kú thuaọt.
- HSKG: Hiểu được sửù phaựt trieồn maùnh meừ veà kinh teỏ vụựi sửù xaõm nhaọp cuỷa kú thuaọt tieõn tieỏn vaứo taỏt caỷ caực lúnh vửùc cuỷa ủụứi soỏng xaừ hoọi taùo ủieàu kieọn cho caực ngaứnh khoa hoùc phaựt trieồn. ẹaởt bieọt sửù ra ủụứi cuỷa hoùc thuyeỏt tieỏn hoaự cuỷa ẹaực-uyn cuứng vụựi trieỏt hoùc duy vaọt cuỷa Maực vaứ Aờng-ghen thửùc sửù laứ nhửừng cuoọc caựch maùng veà khoa hoùc vaứ tử tửụỷng.
2/. Kỹ năng.
 HS rốn luyện kỹ năng đỏnh giỏ phõn tớch, so sỏnh sự kiện lịch sử. thống kờ .
3/ Thỏi độ, tư tưởng.
-So vụựi cheỏ ủoọ phong kieỏn, chuỷ nghúa tử baỷn vụựi cuoọc caựnh maùng khoa hoùc –kú thuaọt laứ moọt bửụực lụựn.
- Nhaọn thửực roừ yeỏu toỏ naờng ủoọng, tớch cửùc cuỷa khoa hoùc-kú thuaọt ủoỏi vụựi sửù tieỏn boọ cuỷa xaừ hoọi chuỷ nghúa. nhận thức được những tỏc hại của KHKT trong quỏ trỡnh ứng dụng nú
II/ Chuẩn bị.
GV. Sưu tầm tranh ảnh về thành tựu KHKT TKXVIII – XIX.
HS. Bảng nhúm, xem trước cỏc cõu hỏi trong SGK.
III/ Cỏc bước lờn lớp.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
	 ? Nguyờn nhõn nào dẫn đến cuộc CM Nga bựng nổ? vỡ sao nú lại thất bại?
( HSKG mới thờm vế 2)
 (+ẹaàu theỏ kổ XX Nga laõm vaứo tỡnh traùng khuỷng hoaỷng nghieõm troùng veà kinh teỏ,xaừ hoọi
.+Maõu thuaón g/c trong nửụực gay gaột ,phửực taùp.+Nhieàu phong traứo coõng nhaõn noồ ra. 
+ Lieõn minh coõng noõng chửa vửừng chaộc,quaõn ủoọi chửa ngaỷ haỳn veỏ phớa caựch maùng.
+ Nga Hoaứng coứn maùnh, ủửụùc caực nửụực ủeỏ quoỏc phửụng taõy giuựp sửực).
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trũ
Ghi bảng.
 Hoạt động 1.
?Hoaứn caỷnh naứo ủaừ ủửa ủeỏn vieọc phaỷi caỷi tieỏn kú thuaọt ụỷ theỏ kổ XVIII-XIX?
( Dành cho HSKG)
?Neõu caực thaứnh tửùu trong Coõng Nghieọp, Giao thoõng, Lieõn laùc, Noõng nghieọp, Quaõn sửù ? ( Ưu tiờn cho HSYK trả lời hướng dẫn lập bảng thống kờ)
GV chia nhoựm cho HS thaỷo luaọn trong 2 phuựt cõu hỏi sau.
( Dành cho lớp khỏ giỏi)
?Vỡ sao theỏ kổ XIX goùi laứ theỏ kổ cuỷa saột,maựy moực vaứ ủoọng cụ hụi nửụực?
? Caực thaứnh tửùu veà kú thuaọt ủaừ coự taực ủoọng gỡ ủeỏn saỷn xuaỏt?
? Haừy keồ teõn caực nhaứ khoa hoùc vaứ caực phaựt minh vú ủaùi trong theỏ kổ XIX?
?YÙ nghúa cuỷa nhửừng phaựt minh khoa hoùc laứ gỡ?
GV nhận xột kết luận nội dung bài học.
HĐ 2.
HD 2a.
? Neõu nhửừng phaựt minh veà khoa hoùc tự nhiờn?
?Những phỏt minh của KH tự nhiờn cú tỏc dung như thế nào trong xó hội?
HĐ 2b.
? Trong Kh xó hội cú những thành tựu lớn nào?
?Caực phaựt minh veà khoa hoùc xaừ hoọi coự vai troứ nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi cuoọc soỏng con ngửụứi?
( Dành cho HSKG)
GV hướng dẫn HS tỡm hiểu thờm mục 3 của phần II ở bài 12 ( sẽ gộp lại)
GV nhaọn xeựt keỏt luaọn vaứ keỏt thuực baứi hoùc.
HS đọc bài.
HS trả lời: 
Do caựch maùng tử saỷn thaộng lụùi treõn phaùm vi theỏ giụựi.
Do nhu caàu saỷn xuaỏt phaựt trieồn.
HSKG( tự lập): lập bảng thống kờ 3 cột thống kờ cỏc thành tựu lớn.
HSYK trả lời theo ý hỏi đỏp : Maựy moực ra ủụứi laứ cụ sụỷ ủeà chuyeồn tửứ coõng trửụứng thuỷ coõng leõn coõng nghieọp. Phaựt minh ra maựy hụi nửụựcủửa tieỏn boọ vửụùt baọc trong coõng nghieọp,giao thoõng vaọn taỷi,noõng nghieọp, quaõn sửù
HS dựa vào SGK trả lời.
HS dựa vào SGK trả lời
-HSKG: thảo luận nhúm trả lời cõu hỏi.
Taùo ra cụ sụỷ vaõt vaọt chaỏt vaứ kú thuaọt cuỷa CNTB treõn taỏt caỷ caực lúnh vửùc kinh teỏ giao thoõngTaùo neõn lửùc lửụùng saỷn xuaỏt khoồng loà cuỷa CNTB, taùo ra nguoàn cuỷa caỷi vaọt chaỏt doài daứo hụn caực cheỏ ủoọ xaừ hoọi cuừ.
HS ghi nhận bài học.
HS đọc bài trong SGK.
HS dựa vào SGK trả lời cõu hỏi.
HSKG thảo luận nhúm.
Caực phaựt minh khoa hoùc coự taực duùng to lụựn thuực ủaồy xaừ hoọi phaựt trieồn.
HSYK dựa vào SGK trỡnh bày cỏc thành tựu quan trọng.
HS trả lời: ẹaỷ phaự yự thửực heọ phong kieỏn, taỏn coõng vaứo nhaứ thụứ. Giaỷi thớch roừ quy luaọt vaọn ủoọng cuỷa theỏ giụựi vaứ thuực ủaồy xaừ hoọi phaựt trieồn.
HS ngh ce ghi nhận bài học.
I.Nhửừng thaứnh tửùu chuỷ yeỏu veà kú thuaọt.
-Coõng nghieọp:
+Kú thuaọt luyeọn kim,saỷn xuaỏt gang,saột,theựp..tieỏn boọ vửụùt baọc.
+ẹoọng cụ hụi nửụực ủửụùc ửựng duùng roọng raừi trong caực lúnh vửùc saỷn xuaỏt.
 -Giao thoõng vaọn taỷiù:ẹoựng taứu thuyỷ ,cheỏ taùo xe lửỷa chaùy baống hụi nửụực.
-Thoõng tin lieõn laùc:Giửừa theỏ kổ XIX phaựt minh maựy ủieọn tớn.
-Noõng nghieọp:sửỷ duùng phaõn hoaự hoùc,maựy keựo ,maựy caứy
-Quaõn sửù: Nhieàu vuừ khớ mụựi ủửụùc saỷn xuaỏt:Chieỏn haùm,ngử loõi,khớ caàu..
=>Taùo ra cụ sụỷ vaõt vaọt chaỏt vaứ kú thuaọt cuỷa CNTB treõn taỏt caỷ caực lúnh vửùc kinh teỏ giao thoõngTaùo neõn lửùc lửụùng saỷn xuaỏt khoồng loà cuỷa CNTB, taùo ra nguoàn cuỷa caỷi vaọt chaỏt doài daứo hụn caực cheỏ ủoọ xaừ hoọi cuừ.
II.Nhửừng tieỏn boọ veà khoa hoùc tửù nhieõn vaứ khoa hoùc xaừ hoọi.
1.Khoa hoùc tửù nhieõn.
-ẹaùt ủửụùc nhieàu thaứnh tửùu tieỏn boọ.
+Toaựn hoùc:Niu-tụn, Loõ-ba-seựp-xki, Leựp-nớch.
+Hoaự hoùc:Men-ủeõ-leõ-eựp.
+Vaọt lớ:Niu-tụn.
+Sinh hoùc:ẹaực-uyn,Puoỏc-kin-giụ..
-Caực phaựt minh khoa hoùc coự taực duùng to lụựn thuực ủaồy xaừ hoọi phaựt trieồn.
2.Khoa hoùc xaừ hoọi:
-Chuỷ nghúa duy vaọt vaứ pheựp bieọn chửựng(Phoi-ụ-baựch,Heõ-ghen)
-Hoùc thuyeỏt chớnh trũ kinh teỏ hoùc tử saỷn(Xmớt vaứ Ri-caực-ủoõ)
-Hoùc thuyeỏt chuỷ nghúa xaừ hoọi khoõng tửụỷng cuỷa Xanh-xi-moõng,Phu-ri-eõ(Phaựp)vaứ OÂ-oen(Anh)
-Hoùc thuyeỏt chuỷ nghúa xaừ hoọi khoa hoùc cuỷa Maực vaứ Aờng-ghen.
4/ củng cố .
Hướng dẫn HSYK làm bảng thống kờ, HSKG khai thỏc kờnh hỡnh, giỏo dục tư tưởng tụn kớnh ghi nhớ cụng lao của những lónh tụ vĩ đại của những nhà khoa học.
5/ Dặn dũ.
Cần học bài và làm bài đầy đủ.
Xem trước bài 9 chuẩn bị cho tiết sau.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
 Nhận xột. 
 Phần kớ duyệt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 7 -LS8.doc