Bài giảng Đại số khối 7 - Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Nội dung của bài:

Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận – công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận ?

Hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau có những tính chất gì ?

 

ppt 25 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 102Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đại số khối 7 - Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNGQUí THẦY Cễ VỀ DỰ HỘI GIẢNGGV: Lấ MỸ HẠNHGHẾ H1 TèM THẾ NÀO? Đại lượng tỉ lệ thuận và cỏc bài toỏn về đại lượng tỉ lệ thuận. Đại lượng tỉ lệ nghịch và cỏc bài toỏn về đại lượng tỉ lệ nghịch. Hàm số Mặt phẳng tọa độ và đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0)Chương II - Hàm số và đồ thịChương II - Hàm số và đồ thịNội dung của bài: Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận – công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau có những tính chất gì ?NÀO MỜI CÁC EM, CHÚNG TA CÙNG NHAU KHÁM PHÁ BÀI HỌC NÀY1. ĐỊNH NGHĨAS = 15 . 1S = 15 . 2- Sau 4h vật đi được quãng đường là:S = 15 . 4- Sau 8h vật đi được quãng đường là:S = 15 . 8- Sau t (h) vật đi được quãng đường là:S = 15 . tTiết 23-Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận- Sau 1h vật đi được quãng đường là:- Sau 2h vật đi được quãng đường là:a) Ví dụ 1: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi là 15km/h. Hỏi sau những khoảng thời gian là 1 giờ; 2 giờ; 4 giờ; 8 giờ; t giờ thì vật đi được những quãng đường là bao nhiêu km ?Gọi S là quãng đường mà vật đi được. Khi đó:1. ĐỊNH NGHĨAVí dụ 2: Nếu các khối sắt có thể tích là 1(m3); 2(m3); 5(m3); 9(m3); 15(m3); V(m3) thì khối lượng của các khối sắt đó là bao nhiêu ? Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.Gọi khối lượng của khối sắt là m. Khi đó :-Thể tích của khối sắt là 1(m3) thì khối lượng của nó là:m = 7800 .1-Thể tích của khối sắt là 2(m3) thì khối lượng của nó là:m = 7800.2-Thể tích của khối sắt là 5(m3) thì khối lượng của nó là:m = 7800.5-Thể tích của khối săt là 9(m3) thì khối lượng của nó là:m = 7800.9-Thể tích của khối sắt là 15(m3) thì khối lượng của nó là:m = 7800 .15-Thể tích của khối săt là V(m3) thì khối lượng của nó là:m = 7800.VTa có :S = 15 . tm = 7800 .VHai công thức bên có điểm gì giống nhau ?Đại lượng này=Đại lượng kiaxHằng số (khác 0)S tỉ lệ thuận với tm tỉ lệ thuận với Vykx=.y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ kb) Định Nghĩa :  Neỏu ủaùi lửụùng y lieõn heọ vụựi ủaùi lửụùng x theo coõng thửực: y = k.x (vụựi k laứ haống soỏ khaực khoõng) ta noựi y tổ leọ thuaọn vụựi x theo heọ soỏ tổ leọ k. 1. ĐỊNH NGHĨAVí dụ :Nếu Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là : Nếu Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là : Nếu Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là : Nếu Ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là : 1. ĐỊNH NGHĨAĐiền vào chỗ trống :Nếu thì theo hệ số tỉ lệ làđại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x-0,5 Nếu thì theo hệ số tỉ lệ làđại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng tViết công thức thể hiện :- Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x hệ số tỉ lệ là -6- Đại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng t hệ số tỉ lệ là k (Với k là hằng số khác 0) 1. ĐỊNH NGHĨATrong các công thức sau – công thức nào không thể hiện đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x.1. ĐỊNH NGHĨA?2 Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số nào ?Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là Ta có : Vậy Suy ra Hay : x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ làVậy trong trường hợp tổng quát , nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu ?Bài giải1. ĐỊNH NGHĨAKhi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là Ta có : Vậy Suy ra Hay : x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ làTrong trường hợp tổng quát , nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k (Với k là một hằng số khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu ? Chú ý :  Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là k (Với k là một hằng số khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là 1. ĐỊNH NGHĨA Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là Ta có : Vậy Ví dụ : Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (k khác 0). Biết rằng khi x = 4 thì y = 12. Hãy tìm hệ số tỉ lệ k. Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là Ta có : Vậy Khi x = 4 thì y = 12 nên ta có : Hay Vậy đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = 310mm8mm50mm30mm10 taỏn???acbd?3Mỗi con khủng long ở các cột a, b, c, d nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho như hình vẽ dưới đây ? (Xem bảng số liệu trong SGK–Tr.53)10mm8mm50mm30mm10 taỏnacbd?3Cột a b c dChiều cao (mm)10 85030Khối lượng (tấn)8 tấn50 tấn30 tấna) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x ?? 4xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2=y3=y4=Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:b) Điền số thích hợp vào chỗ trống?c) Cú nhận xột gỡ về tỉ số giữa hai giỏ trị tương ứng của y và x?2. TÍNH CHẤTHeọ soỏ tổ leọ cuỷa y ủoỏi vụựi x laứ k=2 b) Giải: a) Vỡ y vaứ x tổ leọ thuaọn vụựi nhau neõn y=k.xhay 6 = k.3 => k =6:3=2 y1 = kx1xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2=8y3=10y4=12Tớnh chất Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.Cụ thể:?4 Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì : Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.Cụ thể: ?4Hoặc Bài 1Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x Hãy biểu diễn y theo x Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15Bài tập củng cốGiải: a) Vỡ y tỉ lệ thuận với x, ta cú y = kx ( k là hằng số khỏc 0) thay x = 6, y = 4 	 ta được 4 = k.6 => b) Cụng thức: c) Với x = 9 ta được Với x = 15 ta được Bài 2.: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng saux- 3125y2- 46-1-10- 2HƯỚNG DẪN VỀ NHÀNắm vững định nghĩa về hai đại lượng tỉ lệ thuận.Công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận .Hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận .Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận – làm BT còn lại trong SGK.Tiết 23 -Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuậnx12-3-10435-26y36-9-3012915-618ụ chữTẾTTHÂYCễBiết y và x tỉ lệ thuận với nhau Điền số thớch hợp vào ụ trống Bài giảng đến đõy kết thỳcXin chõn thành cảm ơn quý thầy cụ đó đến dự giờ thăm lớp !

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_II_1_Dai_luong_ti_le_thuan.ppt