Bài giảng Đại số khối 7 - Đại lượng tỉ lệ thuận

 Hãy viết công thức tính :
a) Quãng đường đi được (s) km theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 (km/h)

b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của một thanh sắt đồng chất có khối lượng riêng là 7800 (kg/ m 3 ).

pptx 20 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số khối 7 - Đại lượng tỉ lệ thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại lượng tỉ lệ thuậnTo¸n 7Gv: Tạ Thị ThuHuyềnTrường THCS Bắc Hà CÊu tróc cña ch­¬ng IIHµm sè vµ ®å thÞ§¹i l­îng tØ lÖ thuËnMét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm s觹i l­îng tØ lÖ nghÞchMét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞchMÆt ph¼ng to¹ ®é§å thÞ hµm sè y = ax?1: Hãy viết công thức tính : a) Quãng đường đi được (s) km theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 (km/h) b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của một thanh sắt đồng chất có khối lượng riêng là 7800 (kg/ m 3 ).  a. S = 15 . t (km) b. m sắt= 7800 .V (kg) Ta nãi S tØ lÖ thuËn víi t theo hÖ sè tØ lÖ 15Ta nãi  tØ lÖ thuËn víi  theo hÖ sè tØ lÖ 7800 Vm a. y = k . x b . y = k .x kxy4Ñònh nghóa: Neáu ñaïi löôïng y lieân heä vôùi ñaïi löôïng x theo coâng thöùc: y = k x (vôùi k laø haèng soá khaùc 0) thì ta noùi y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k.Bài tập 1: Viết công thức thể hiện cho:Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ -6Đại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng t theo hệ số tỉ lệy = - 6xz = tBài tập 2: Trong các công thức sau công thức nào không thể hiện đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng xA. B. C. Bài tập 3: Chọn phương án đúng Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ , thì x tỉ lệ với y theo hệ số : Chuù yù: Khi ñaïi löôïng y tæ leä thuaän vôùi ñaïi löôïng x thì x cuõng tæ leä thuaän vôùi y vaø ta noùi hai đại löôïng ñoù tæ leä thuaän vôùi nhau. Neáu y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k thì x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä H×nh vÏ d­íi lµ mét biÓu ®å h×nh cét biÓu diÔn khèi l­îng cña 4 con khñng long. Mçi con khñng long ë c¸c cét a, b, c, d nÆng bao nhiªu tÊn nÕu biÕt r»ng con khñng long ë cét a nÆng 10 tÊn vµ chiÒu cao c¸c cét ®­îc cho trong b¶ng sau:CétabcdChiÒu cao (mm)1085030ChiÒu cao cña cét (L) vµ khèi l­îng cña khñng long (m) lµ hai ®¹i l­îng tû lÖ thuËn m = k . L (k ≠ 0) + ë cét a cã m = 10; L = 10 m =1 . L+ Khèi l­îng con khñng long ë cét b lµ : + Khèi l­îng con khñng long ë cét c lµ :+ Khèi l­îng con khñng long ë cét d lµ : abcd10tÊn 8tÊn50tÊn30tÊnm = 1 . 8 = 8 (tÊn): m = 1 . 50 = 50 (tÊn)m = 1 . 30 = 30 (tÊn)=> k = m : L = 10 : 10 = 1 10mm8 mm50 mm30 mm?3Nhận xét: - Nếu biết hai giá trị tương ứng của đại lượng tỉ lệ thuận ta tìm được hệ số tỉ lệ k.- Khi biết hệ số tỉ lệ k và một giá trị của đại lượng này thì ta tìm được giá trị tương ứng của đại lượng kia. 10812xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2 =y3=y4= Bài tập 4:Điền vào chỗ trống(. ) những số thích hợp. Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:a.=2b. ===11Neáu hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän vôùi nhau thì:* Tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa chuùng luoân khoâng ñoåi.* Tæ soá hai giaù trò baát kì cuûa ñaïi löôïng naøy baèng tæ soá hai giaù trị töông öùng cuûa ñaïi lượng kia.2. Tính chất:ExitLuật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây. HỘP QUÀ MAY MẮNCho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4HỘP QUÀ MÀU VÀNG=> Hệ số tỉ lệ k là §óngSai0123456789101112131415Chọn hộpB¹n tr¶ lêi sai råi Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và HỘP QUÀ MÀU TÍM y = x§óngSai0123456789101112131415Nếu x = 10 thì y = 20Chọn hộpB¹n tr¶ lêi sai råi Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 4 thì y = 6HỘP QUÀ MÀU XANH=> y = x§óngSai0123456789101112131415Chọn hộpB¹n tr¶ lêi sai råi PHAÀN THUÔÛNG LAØ ÑIEÅM 9Chọn hộpPHAÀN THUÔÛNG LAØ ÑIEÅM 9Chọn hộpHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Học thuộc và hiểu định nghĩa, tính chất đại lượng tỉ lệ thuận.- Xem kĩ các bài tập đã làm- Làm bài tập 1, 2, 3, 4 ( sgk / 53,54) Làm bài tập 1, 4 (SBT) Xem lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đọc trước bài “ Một số bài toán tỉ lệ thuận”§iÒn néi dung thÝch hîp vµo chç trèngNÕu ®¹i l­îng y liªn hÖ víi ®¹i l­îng x theo c«ng thøc y = k.x (k lµ h»ng sè kh¸c 0) th× ta nãi 2) m tØ lÖ thuËn víi n theo hÖ sè tØ lÖ k= 1/3 th× n tØ lÖ thuËn víi m theo...3) NÕu hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn víi nhau th×:a) TØ sè hai gi¸ trÞ t­¬ng øng cña chóng...b) TØ sè hai gi¸ trÞ .. cña ®¹i l­îng nµy b»ng  cña ®¹i l­îng kia.y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ k. hÖ sè tØ lÖ k’=3 lu«n kh«ng ®æibÊt k×tØ sè hai gi¸ trÞ t­¬ng øng 1.53 Cho bieát hai ñaïi löôïng x vaù y tæ leä thuaän vôùi nhau vaø khi x= 6 thì y= 4. a ) Tìm heä soá tæ leä k cuûa y ñoái vôùi x; b ) Haõy bieåu dieãn y theo x; c ) Tính giaù trò cuûa y khi x= 9 ; x= 15.

Tài liệu đính kèm:

  • pptxChuong_II_1_Dai_luong_ti_le_thuan.pptx