Bài giảng Đại số khối 7 - Tiết 18. Số thực

Số thực

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Tập hợp các số thực được kí hiệu là R

Cách viết xR cho ta biết điều gỡ?

 

ppt 17 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số khối 7 - Tiết 18. Số thực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUí THẦY Cễ VỀ DỰ GIỜMOÂN ẹAẽI SOÁ LễÙP 7Kieồm tra baứi cuừ:Baứi taọp: Cho caực soỏ : ; 4,1(6) ; 0,5 ; -4 ; 3,21347 ; ẹieàn caực soỏ thớch hụùp vaứo choó troỏng (. . . ):a. Caực soỏ hửừu tổ laứ: . . .b. Caực soỏ voõ tổ laứ: . . . 4,1(6) ; 0,5 ; - 4 ; ; ; 3,21347 ; Tiết 18. số thực 1. Số thực * Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. là các số thựcTập hợp các số thực được kí hiệu là R?1Cách viết xR cho ta biết điều gỡ?Khi viết xR ta hiểu rằng x là một số thực.x có thể là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.RQI ẹieàn caực daỏu thớch hụùp vaứo oõ vuoõng: a) 3 Q ; 3 R ; 3 I ; QI ;;R ;b)c) Z ; IN d)I .Q ;0,2(35)-2,53; - 4 laứ caực soỏ thửùc aõm.; 4,1(6) ; laứ caực soỏ thửùc dửụng. ; 4,1(6) ; -4 ; ; ; ; 3,21347 ; 0,5; .; 3,21347; 0,5RSoỏ thửùc aõmSoỏ 0Soỏ thửùc dửụng00ẹieàn vaứo choó troỏng () trong caực phaựt bieồu sau: a) Neỏu a laứ soỏ thửùc thỡ a laứ soỏ  hoaởc soỏ  b) Neỏu b laứ soỏ voõ tổ thỡ b vieỏt ủửụùc dửụựi daùng hửừu tổvoõ tổ.soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứn.Khi so sánh hai số thực x, y bất kỳ, có thể xảy ra những khả năng nào? * Với x, y R, ta luôn có: hoặc x=y hoặc xyVí dụ:a) 0,3192 ... 0,32 (5)vàvàSo sánh các số thực:?2a) 2,(35) 2,369121518và * Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a > b thỡ .. ẹaởt ụỷ ủaõu? 111 10123 45-1-2 .ASOÁ THệẽC1/ Soỏ thửùc:2/ Truùc soỏ thửùc:Cuỷng coỏ:Baứi 1 : Soỏ naứo laứ soỏ thửùc nhửng khoõng phaỷi laứ soỏ hửừu tổ ? a)	 b) 31,(12) c)	 d) 42,37 	Cuỷng coỏ:Baứi 2: Trong caực caõu sau ủaõy, caõu naứo ủuựng, caõu naứo sai?a) Neỏu a laứ soỏ nguyeõn thỡ a cuừng laứ soỏ thửùc.c) Chổ coự soỏ 0 khoõng laứ soỏ hửừu tổ dửụng vaứ cuừng khoõng laứ soỏ hửừu tổ aõm. b) Neỏu a laứ soỏ tửù nhieõn thỡ a khoõng phaỷi laứ soỏ voõ tổ.ẹSẹEM HÃY CHO BIẾT BÀI HỌC HễM NAY CẦN NHỚ NHỮNG Gè?Hửụựng daón hoùc ụỷ nhaứ: Naộm ủũnh nghúa, caựch so saựnh soỏ thửùc; yự nghúa cuỷa truùc soỏ thửùc . Laứm baứi 87-> 90 (SGK – 44;45). Laứm baứi 91, 92 ( SGK – 45); baứi 117, 118 ( SBT– 20) chuaồn bũ bàiứ: “Luyeọn taọp”.Cuỷng coỏ: Quan heọ giửừa caực taọp hụùp N, Z, Q, R:Soỏ hửừu tổ khoõng nguyeõnSoỏ nguyeõn ZSoỏ tửù nhieõn NSoỏ nguyeõn aõmSoỏ hửừu tổ QSoỏ thửùc RSoỏ voõ tổ I Xin cảm ơn 

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_I_12_So_thuc.ppt