Bài giảng Hình học 6 - Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

B1. Đặt giác kể sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của giác kế nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh C của góc ACB .

B2. Đưa thanh quay về vị trí 00 và quay mặt đĩa sao cho

 cọc tiêu đóng ở A và hai khe hở thẳng hàng .

 Xác định góc ABC trên giác kế .

B3. Cố định mặt đĩa đưa thanh quay về vị trí sao cho cọc tiêu ở B và hai khe hở thẳng hàng.

B4 Đọc số đo của góc ACB trên mặt đĩa

 

ppt 11 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 625Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học 6 - Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÌNH HỌC 6BAC?? không dùng dây nối hoặc bất cứ dụng cụ gì khác để nối các điểm A, B, C với nhau. Có thể xác định độ lớn của góc ACB được không ?THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT.§7.Tìm hiểu dụng cụ đo góc trên mặt đất.Nêu cấu tạo của giác kế ? GỒM: Khe ngắm Đĩa tròn chia độ Thanh quay §7.THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT.2) C¸ch ®o gãc trªn mÆt ®Êt B1. §Æt gi¸c kÕ sao cho mÆt ®Üa trßn n»m ngang vµ t©m cña gi¸c kÕ n»m trªn ®­êng th¼ng ®øng ®i qua ®Ønh C cña gãc ACB .CQuan s¸t h×nh vÏ. Em h·y nªu b­íc 1 ®Ó ®o gãc ACB ? B2. §­a thanh quay vÒ vÞ trÝ 00 vµ quay mÆt ®Üa sao cho cäc tiªu ®ãng ë A vµ hai khe hë th¼ng hµng. Quan s¸t h×nh vÏ. Em h·y nªu nhËn xÐt vÒ vÞ trÝ cña 2 khe ng¾m víi cäc tiªu A trong b­íc thø 2 ®o gãc ACB?2) C¸ch ®o gãc trªn mÆt ®Êt cäc tiªu Akhe ng¾mth¼ng hµngB3. Cè ®Þnh mÆt ®Üa ®­a thanh quay vÒ vÞ trÝ sao cho cäc tiªu ë B vµ hai khe hë th¼ng hµng.2) C¸ch ®o gãc trªn mÆt ®ÊtQuan s¸t chuyÓn ®éng cña thanh quay. H·y cho biÕt vÞ trÝ cña cäc tiªu B so víi 2 khe ng¾m? Nªu b­íc 3 ®Ó ®o gãc ACB ?cäc tiªu Bkhe ng¾m2) C¸ch ®o gãc trªn mÆt ®ÊtSè ®o trªn ®Üa ?B4 §äc sè ®o cña gãc ACB trªn mÆt ®Üa ?B1. Đặt giác kể sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của giác kế nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh C của góc ACB .B2. Đưa thanh quay về vị trí 00 và quay mặt đĩa sao cho cọc tiêu đóng ở A và hai khe hở thẳng hàng . Xác định góc ABC trên giác kế .B3. Cố định mặt đĩa đưa thanh quay về vị trí sao cho cọc tiêu ở B và hai khe hở thẳng hàng.B4 Đọc số đo của góc ACB trên mặt đĩaCác bước đo góc ABC3)Thùc hµnh ngoµi trêi 4) B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh Thùc hµnh ®o gãc trªn mÆt ®ÊtChuÈn bÞ dông côC¸c b­íc tiÕn hành.Nhãm KÕt qu¶ : gãc ACB = STTHä vµ tªn§iÓm kÜ n¨ng thùc hµnh§iÓm ý thøc kØ luËt§iÓm tæng 12..

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất.ppt