Bài giảng Hình học khối 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song

Định nghĩa hai đường thẳng song song:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Hai đường thẳng a và b song song với nhau kí hiệu: ab

 

ppt 27 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hình học khối 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Kiểm tra bài cũCho hình vẽ. Điền vµo (.) néi dung thÝch hîpA23411423B14501450Góc A4 vµ góc B2 lµ hai gãc ..A4..B2 (=. )b)A2 vµ B2 lµ hai gãc.. mµ ¢2==( ®èi ®Ønh) nªn ¢2..B2( =.. )c)A1 vµ B2 lµ hai gãc.Mµ ¢1+ ¢4=1800( hai gãc kÒ bï) nªn ¢1= 350Do ®ã ¢1+ B2=..so le trong =1450®ång vÞ¢41450=14501450d) TÝnh chÊt: NÕu ®­êng th¼ng c c¾t hai ®­êng th¼ng a,b vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× +) Hai gãc so le trong cßn l¹i +) Hai gãc ®ång vÞ +) Hai gãc trong cïng phÝa.trong cïng phÝa1800350b»ng nhaub»ng nhaubï nhauTiÕt 6:abHai đường thẳng song song1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 * Định nghĩa hai đường thẳng song song:Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung*Hai đường thẳng a và b song song với nhau kí hiệu: abab* Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt th× hoÆc song song hoÆc c¾t nhau 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song*?1/ SGK: Xem hình 17(a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhaua// bm// nged800900b,d không song song với e a,acb450450600600mpnc, 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song*?1/ SGK:mpn600600c,m// nged600900b,d không song song với e a// bacb450450a,Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song*?1: SGK c  a={A} ; c  b ={B} A1 = B1 (hai góc so le trong)a//b *Dấu hiệu 1:*Dấu hiệu 2:a//b 23abc11BA c  a={A} ; c  b ={B} A3 = B1 (hai góc đồng vị)Bµi tËp 1: Trong c¸c h×nh vÏ sau ,h×nh nµo biÓu diÔn hai ®­êng th¼ng song songcbaH×nh 113601380mndH×nh 23abc11BA24501350H×nh 3600600axbH×nh 4Víi hình vẽ. Chứng tỏ rằng a//b3abc11BA24501350Cách 1: *Ta có  A1 +  A2 = 1800(hai góc kề bù)  A1 = 1800 -  A2  A1 = 180o – 135o = 45o*Vì ca={A} ; cb ={B}  A1 =  B1 (= 45o ) mà chúng lại ở vị trí so le trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết) Cách 2: *Ta có  A3 +  A2 = 1800(hai góc kề bù) A3 = 1800 -  A2  A3 = 180o – 135o = 45o* Vì ca={A} ; cb ={B}  A3 =  B1 (= 45o ) mà chúng lại ở vị trí đồng vị trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a song song với b 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song*?1: SGK ca={A} ; cb ={B} A1 = B1 (hai góc so le trong)a//b *Dấu hiệu 1:*Dấu hiệu 2: ca={A} ; cb ={B} A3 = B1 (hai góc đồng vị)a//b 23abc11BA*Dấu hiệu 3:ca={A} ; cb ={B} A2 + B1= 180o (hai góc trong cùng phía)a//b 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *?2/SGK: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với aaA3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song aA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauB3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhauaA*Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc đồng vị bằng nhauaABB4. Luyện tập Bài2/ PHT:Điền vào chỗ trống để được câu đúnga, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong.. thì a//bb, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng m tạo thành một cặp góc đồng vị thì a//bc, Nếu đường thẳng d,d’ cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía thì a//bd, Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì . bằng nhaubằng nhaubù nhaua//b(hai góc so le trong còn lại bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau)Bài 3/PHT: Cho hình vẽ dưới đây hãy chứng tỏ m//n bằng nhiều cáchNMnm2216001200341NMnm21216001200Cách 1: *Ta có M1 + M2 = 1800(hai góc kề bù) M2 = 1800 - M1M2 = 180o – 120o = 60o*Vì mMN={M} ; nMN ={N} M2 = N1 (= 60o ) mà chúng lại ở vị trí so le trong nên m//n (dấu hiệu nhận biết) Cách 2: *Ta có N1 + N2 = 1800(hai góc kề bù) N2 = 1800 - N1N2 = 180o – 60o = 120o*Vì mMN={M} ; nMN ={N} N2 = M1 (= 120o ) mà chúng lại ở vị trí đồng vị nên m//n (dấu hiệu nhận biết) Cách 3: *Ta có N1 + N2 = 1800(hai góc kề bù) N2 = 1800 - N1N2 = 180o – 60o = 120o*Ta có M1 + M2 = 1800(hai góc kề bù) M2 = 1800 - M1M2 = 180o – 120o = 60o*Vì mMN={M} ; nMN ={N} M2 + N2 = 60o +120o=180o mà chúng lại ở vị trí trong cùng phía nên m//n (dấu hiệu nhận biết) DÆn dß vÒ nhµHäc thuéc dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song25,26(sgk/91)21,22,23(sbt/78)Tù lÊy vÝ dô vÒ hai ®­êng th¼ng song song trong thùc tÕXin ch©n thµnh c¶m ¬n

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_I_4_Hai_duong_thang_song_song.ppt