Bài giảng Hình khối 7 - Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác

?1

- Vẽ hai tam giác bất kì.

 Dùng thước đo góc đo ba góc của tam giác đó.

 Tính tổng số đo ba góc của tam giác đó.

- Có nhận xét gì về kết quả trên?

 

ppt 26 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 08/04/2019 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hình khối 7 - Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS ĐÔNG SANGTỔ: TOÁN – LÝ CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAYNĂM HỌC: 2013 - 2014GV:NGUYỄN THỊ SINHKiểm tra bài cũ : - Đo tõng gãc cña tam gi¸c ABC và tam giác MNP - TÝnh tæng ba gãc cña tam gi¸c ®ã. LiÖu c¸c tam gi¸c cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc kh¸c nhau th× tæng sè ®o3 gãc cña c¸c tam gi¸c nµy cã b»ng nhau kh«ng? CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1. Tổng ba góc của một tam giác:?1- Hoạt động cá nhân?1- Vẽ hai tam giác bất kì. Dùng thước đo góc đo ba góc của tam giác đó. Tính tổng số đo ba góc của tam giác đó. - Có nhận xét gì về kết quả trên?GSPNhận xét : Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1. Tổng ba góc của một tam giác:?1- Hoạt động cá nhânNhận xét : Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800?2- Hoạt động theo nhóm?2* Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. - Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A - Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc AHãy nêu dự đoán về tổng ba góc A,B,C của tam giác ABCBCACắt rời góc B rồi đặt nó kề với góc A.Cắt rời góc C rồi đặt nó kề với góc A.BCNêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của tam giác ABC?CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1. Tổng ba góc của một tam giác:?1- Hoạt động cá nhânNhận xét : Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800?2- Hoạt động theo nhóm?2* Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. - Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A - Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc AHãy nêu dự đoán về tổng ba góc A,B,C của tam giác ABCDự đoán:* Định lí:(sgk/106)Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1. Tổng ba góc của một tam giác:?1- Hoạt động cá nhânNhận xét : Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800?2- Hoạt động theo nhómDự đoán:* Định lí: (sgk/106)ABCGTKL ABCA + B + C = 1800Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800Hướng chứng minh: Qua A kẻ xy // BCABC12Có:CM:(slt)(slt)2 đường thẳng song songxyCHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1. Tổng ba góc của một tam giác:?1- Hoạt động cá nhânNhận xét : Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800?2- Hoạt động theo nhómDự đoán:* Định lí: (sgk/106)GTKL ABCA + B + C = 1800xy9123456781012Qua A kẻ đường thẳng xy // BC Từ (1) và (2) suy ra:Chứng minh:xy // BC A1 = B ( 2 góc so le trong ) (1)xy // BC A2 = C ( 2 góc so le trong ) (2)Hay: A + B + C = 1800A + B + C = BAC + A1 + A2 = 1800Qua A kẻ xy // BCCó:CM:(slt)(slt)2 đường thẳng song songyx21ABC3yxABCyx21ABC3231CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1. Tổng ba góc của một tam giác:?1- Hoạt động cá nhânNhận xét : Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800?2- Hoạt động theo nhómDự đoán:* Định lí: (sgk/106)ABCGTKL ABCA + B + C = 18002. Luyện tập:Bài tập:Bài tập: Điền vào chỗ trống để đươc khẳng định đúng:- Hai tam giác có thể khác nhau về ................. và .................... nhưng tổng ba góc của tam giác này luôn  tổng ba góc của tam giác kia.Tổng ba góc của một tam giác bằng  hình dạngkích thướcbằng 1800Bài 1/107 (sgk):CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁCBài 1/107 (sgk): Tính các số đo x ACBx550900(định lí)Hình 47CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁCBài 1/107 (sgk): Tính các số đo x 300400xGHI(định lí)Hình 48CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁCBài 1/107 (sgk): Tính các số đo x (50NPM0xx(định lí)Hình 49CHƯƠNG II: TAM GIÁCTiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1. Tổng ba góc của một tam giác:?1- Hoạt động cá nhânNhận xét : Tổng các góc trong một tam giác bằng 1800?2- Hoạt động theo nhómDự đoán:* Định lí: (sgk/106)ABCGTKL ABCA + B + C = 18002. Luyện tập:Bài tập:Bài 1/107 (sgk):Trò chơi:ÔNG LÀ AI ?246135 Ông là: Py-ta-go (khoảng 570 -500 trước Công nguyên) .Py-ta-go đã chứng minh được tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800; đã chứng minh hệ thức giữa độ dài các cạnh của một tam giác vuông (định lí Py-ta-go)Câu 1: Giá trị x ở hình vẽ là:CAB1100300xΔABC có: 300 + x + 1100 = 1800 x = 1800 – 1100 – 300 x = 400a. x = 300b. x = 400c. x = 500d. x = 600(định lí)Câu 2: Giá trị x ở hình vẽ là:A. x = 400B. x = 500C. x = 600D. x = 700ΔEDF có: 700 + 700 + x = 1800x = 1800 – 1400x = 400 x = 1800 –(700 + 700)(định lí)DFEx700700Câu 3: Cho tam giác MHK hãy chọn câu đúng:A.B.C.D.HMKΔKMH có: (định lí)Câu 4: Cho hình vẽ, giá trị x là:ACBxxxΔABC có: x + x + x = 1800x = 1800 : 3 = 600 3x = 1800 a. x = 400c. x = 600d. x = 700(định lí)c. x = 600d. x = 700b. x = 500d. x = 700c. x = 600d. x = 700Câu 5: Tính giá trị y ở hình vẽ:ΔABC có: (định lí)A. x = 300B. x = 350C. x = 400D. x = 450Câu 6: Tính giá trị y ở hình vẽ:600400DFEyΔEDF có: Mà:( Hai góc kề bù)(định lí)a. x = 300b. x = 600c. x = 900d. x = 1000CAB1100300400(50NPM0650650ACB550900350Tam giác nhọnTam giác tùTam giác gì?Hình 47Hình 49Hình 48HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:Học định lí “tổng ba góc của một tam giác”.Làm các bài tập: bài 1 hình 51; bài 2/108 sgk.2) Nghiên cứu: phần 2: Áp dụng vào tam giác vuông và phần 3: Góc ngoài của tam giác.

Tài liệu đính kèm:

  • pptTong ba goc cua mot tam giac(DAY).ppt