Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 15: Làm tròn số

Mặt trăng cách trái đất khoảng 400.000km.

 Trọng lượng não của người lớn trung bình là 1400g.

TPHCM hiện có gần 47000 học sinh nhà trẻ học bán trú và hơn 177000 học sinh mẫu giáo học bán trú

 

ppt 16 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 06/04/2019 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 15: Làm tròn số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KiÓm tra bµi cò.HS 1: Viết gọn các số sau với chu kì trong dấu ngoặc0,131313 0,3333c) 0,262626 d) 0,1111HS 2: Kì thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2013-2014 lớp 7A có 35 học sinh, trong đó có 15 học sinh đạt 3 điểm giỏi. Tính tỷ số phần trăm số học sinh đạt 3 điểm giỏi của lớp đó.Đáp án:a) 0,131313 = 0,(13) b) 0,3333 = 0,(3)c) 0,262626 = 0,(26) d) 0,1111 = 0,(1)Giải:Tỉ số phần trăm số học sinh đạt ba điểm giỏi của lớp là: ...%857142,4235%100.15=...%857142,42Đáp số:Mặt trăng cách trái đất khoảng 400.000km. Trọng lượng não của người lớn trung bình là 1400g.TPHCM hiện có gần 47000 học sinh nhà trẻ học bán trú và hơn 177000 học sinh mẫu giáo học bán trú TIẾT 15LÀM TRÒN SỐ1. Ví dụVí dụ a: Sè HS dù thi tèt nghiÖp THCS n¨m häc 2013 -2014 toµn quèc lµ h¬n 1 triÖu häc sinh.Ví dụ b: Theo thèng kª cña ñy ban D©n sè Gia ®×nh vµ TrÎ em, hiÖn nay c¶ n­íc vÉn cßn kho¶ng 26 000 trÎ lang thang (riªng Hµ Néi cßn kho¶ng 6 000 trÎ)Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị:4,94,344,3»4,95»4,55,85,46455?6b) Ví dụ 2: Làm tròn số 72 900 đến hàng nghìn (nói gọn là làm tròn nghìn).72 90072 00073 000c) Ví dụ 3: Làm tròn số 0,8134 đến hàng phần nghìn (còn nói là làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).0,81340,81300,8140Quy ước làm tròn sốTr­êng hîp 1:* NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.VÝ dô: a) Lµm trßn sè 86,149 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt86,149 86,1 Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lại54 2 540 Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lạib) Lµm trßn sè 542 ®Õn hµng chôc            §óngSaiSöa saiNéi dungLµm trßn sè 72 199 ®Õn hµng ngh×n ®­îc 72 199  72 000Lµm trßn sè 7,734 ®Õn sè thËp ph©n thø nhÊt ®­îc 7,734  7,73Lµm trßn sè 6,(23) ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt ®­îc 6,(23)  6,2Lµm trßn sè 76 324 753 ®Õn hµng triÖu (trßn triÖu) ta ®­îc 76 324 753  76xxxx7,734  7,776 324 753  76 000 000§iÒn dÊu (x) vµo « trèng thÝch hîp. NÕu sai söa l¹i cho ®óngVÝ dô: a) Lµm trßn sè 0,0861 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai.Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lại0,0861 Tr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 00,09Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lại1 573 1 600 Lµm trßn sè 1573 ®Õn hµng tr¨mTr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0?1 : Lµm trßn sè 4,5 ®Õn hµng ®¬n vÞa) Ch÷ sè thËp ph©n thø bab) Ch÷ sè thËp ph©n thø haic) Ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt?2: Lµm trßn sè 79,3826 ®Õn:79,38379,3879,41.H·y chän ®¸p ¸n ®óngLµm trßn sè 9,999 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai lµ:A: 9,99 ; B: 9,90 ; C: 10 D: C¶ 3 c©u ®Òu sai 2.§Ó tÝnh nhanh kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 82,3678 . 5,12 B¹n H­êng ®· lµm nh­ sau:B¹n Minh l¹i lµm nh­ sau: 82,3678 . 5,1282 . 5 = 41082,3678 . 5,1280 . 5 = 400Em h·y nhËn xÐt hai bµi lµm trªn? C¶ hai bµi lµm ®Òu ®óng. Nh­ng nªn lµm theo c¸ch cña b¹n Minh¦íc l­îng kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh sau:7824: 1988000: 200 = 40H­íng dÉn vÒ nhµ:- N¾m v÷ng hai quy ­íc lµm trßn sè.Lµm bµi tËp sè 74,75,76,77 SGK/36 -37 Nghiªn cøu tr­íc c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp.HD bµi 74/SGK-36TBm =Tæng c¸c hÖ sè Tæng ®hs1 + 2.tæng ®hs2 + 3.tæng ®hs331+2 . 27+ 3 . 815TBm ==7,266=109157,3HÕt häc k× I, ®iÓm To¸n cña b¹n C­êng nh­ sau:HÖ sè 1: 7; 8; 6; 10HÖ sè 2: 7; 6; 5; 9HÖ sè 3: 8Em h·y tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n To¸n häc k× I cña b¹n C­êng (lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt).Bµi tËp74: SGK-36TBm =Tæng ®iÓm hs1 + 2.tæng ®iÓm hs2 + 3.tæng ®iÓm hs3Tæng c¸c hÖ sè 

Tài liệu đính kèm:

  • pptChuong_I_10_Lam_tron_so.ppt