Bài giảng Ngữ văn 6 - Thạch Sanh - Nguyễn Thị Nhuận

Truyền thuyết là gì?

 -Bài tập trắc nghiệm:

 Câu 1: Dòng nào không nói lên ý nghĩa của truyện Sự tích Hồ Gươm

 a.Ca ngợi tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến.

 b.Ca ngợi sức mạnh kì diệu của gươm thần.

 c.Thể hiện khát vọng hòa bình.

 d.Giải thích tên gọi Hồ Gươm.

 

ppt 51 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 18/12/2015 Lượt xem 435Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6 - Thạch Sanh - Nguyễn Thị Nhuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	Kiểm tra bài cũ:THẠCH SANHEm hãy kể lại đoạn cuối trong bài Sự tích Hồ Gươm.	-Truyền thuyết là gì?	-Bài tập trắc nghiệm:	Câu 1: Dòng nào không nói lên ý nghĩa của truyện Sự tích Hồ Gươm	a.Ca ngợi tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến.	b.Ca ngợi sức mạnh kì diệu của gươm thần.	c.Thể hiện khát vọng hòa bình.	d.Giải thích tên gọi Hồ Gươm.Câu 2: Truyền thuyết Thánh Gióng thể hiện rõ nhất quan niệm gì của nhân dân ?	a.Quan niệm về nguồn gốc làm nên sức mạnh.	b.Quan niệm về tình đoàn kết gắn bó.	c.Quan niệm về vũ khí giết giặc.	d.Quan niệm về người anh hùng xuất thân từ nhân dân I.Đọc-kể: Yêu cầu: giọng đọc gợi không khí cổ tích, chậm rãi, sâu lắng, phân biệt các giọng kể và giọng nhân vật, nhất là giọng Lý Thông. 3/ Toùm taét: Thaïch Sanh moà coâi cha meï,soáng beân goác ña laøm ngheà ñoán cuûi nuoâi thaân.Thaïch Sanh keát nghiaõ anh em vôùi Lí Thoâng.Lí Thoâng löøaThaïch Sanh ñi canh mieáu thôø. Thaïch Sanh ñaùnh nhau vôùi ChaènTinh.Thaïch Sanh dieät ñöôïc Chaèn Tinh. Thaïch Sanh dieät Ñaïi Baøng,cöùu coâng chuùa. Thaïch Sanh xuoáng hang cöùu coâng chuùa. Thaïch Sanh ñöôïc vua Thuyû Teà taëng cho caây ñaøn thaàn. Thaïch Sanh ngoài trong nguïc gaûy ñaøn . Meï con Lí Thoâng bò seùt ñaùnh cheát. Thaïch Sanh cöôùi ñöôïc coâng chuùa vaø leân ngoâi vua.	Tãm t¾t v¨n b¶n b»ng sù viÖc:1. Th¹ch Sanh lµ th¸i tö con Ngäc Hoµng xuèng ®Çu thai trong một gia ®×nh phóc hËu.2. LÝ Th«ng kÕt nghÜa víi Th¹ch Sanh.3. Th¹ch Sanh bÞ Lý Th«ng lõa ®i thÕ m¹ng. Th¹ch Sanh diÖt Ch»n Tinh, bÞ LÝ Th«ng c­íp c«ng.4. Th¹ch Sanh diÖt ®¹i bµng, cøu c«ng chóa, bÞ Lý Th«ng lÊp cöa hang vµ c­íp c«ng5. Th¹ch Sanh cøu Th¸i Tö vµ ®­îc tÆng ®µn thÇn.6. Th¹ch Sanh bÞ vu oan, h¹ ngôc.7. Th¹ch Sanh ®­îc gi¶i oan, MÑ con Lý Th«ng bÞ trõng trÞ.8. Th¹ch Sanh chiÕn th¾ng 18 n­íc ch­ hÇu, c­íi c«ng chóa, lªn ng«i vua vµ sèng h¹nh phóc.Dựa vào chú thích (*)em hãy cho biết: Truyện cổ tích là gì ?(*)Truyện cổ tích : loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc : - Nhân vật bất hạnh (như: người mồ côi, người con riêng, người em út, người có dạng xấu xí,); - Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng lạ ; - Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch ; - Nhân vật là động vật (con vật biết nói năng, hoạt động, tính cách như con người). Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.Giống nhau : - Đều có yếu tố tưởng tượng kì ảo.	 - Đều có sự ra đời thần kì và tài năng phi thườngKhác nhau : Truyền thuyết 	Cổ tích Em hãy phân biệt giữa truyền thuyết và cổ tích ?- kể về cuộc đời của các nhân vật nhất định .– Thể hiện ước mơ, quan niệm của nhân dân về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác– Coi là câu chuyện không có thật. - Kể về các nhân vật sự kiện lịch sử - Thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với những nhân vật, sự kiện lịch sử được kể. - Tin câu chuyện có thật.Bố cục bài Thạch Sanh có thể chia làm mấy đoạn ? Nội dung mỗi đoạn là gì ? Có thể chia làm 4 đoạn : Đ1: (Ngày xưathần thông): kể về sự ra đời của Thạch Sanh. Đ2: (Một hômquận công): Thạch Sanh bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ và bị cướp công. Đ3: (Vua có bọ hung): Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa và giải oan cho mình. Đ4: (phần còn lại): Thạch Sanh chiến thắng quân sĩ 18 nước chư hầu và lên làm vua.1. Nhân vật Thạch Sanh: a. Sự ra đời của Thạch SanhTìm hiểu sự ra đời của Thạch Sanh, em thấy:	 - Có gì bình thường ? - Có gì khác thường ?Khác thường:	+ TS ra đời do Ngọc Hoàng sai thái tử xuống đầu thai làm con. 	+ Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh Thạch Sanh.	+ TS được thiên thần dạy võ nghệ và mọi phép thần thông.Bình thường:	+ Là con của hai vợ chồng nông dân tốt bụng.	+ Sống nghèo khổ, cô đơn trong túp lều, sống bằng nghề kiếm củi.	- Cả hai đều là con của hai vợ chồng nông dân tốt bụng.	+ Thánh Gióng :là đứa trẻ lên ba vẫn chưa biết nói, biết cười, tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đánh giặc.	+ Thạch Sanh: Mẹ chết sớm, sống bằng nghề kiếm củi, được dạy võ nghệ và mọi phép thần thông. So sánh sự ra đời của TS và Thánh Gióng có gì giống nhau và khác nhau ?(hs thảo luận) Kể về sự ra đời vừa khác thường vừa bình thường đó của TS, nhân dân muốn thể hiện quan niệm gì về người anh hùng dũng sĩ ?	- Người dũng sĩ là người có tài phi thường khi mới được sinh ra, có thể diệt trừ được cái ác, lập được chiến công. Có ý kiến cho rằng: TS là người dũng sĩ rất gần gũi với nhân dân ,có cội nguồn từ nhân dân lao động.Theo em, ý kiến đúng hay sai ?Vì sao?( hs thảo luận ) Ý kiến đó đúng.Vì TS là con của vợ chồng nông dân tốt bụng, sống nghèo khổ cô đơn trong túp lều,hằng ngày kiếm củi sống qua ngày =>TS gần gũi với nhân dân và trở thành người anh hùng của nhân dân.b. Những chiến công Những thử thách chiến công1234Xuống hang diệt đại bàng cứu công chúa bị Lý Thông lấp cửa hang.Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. Đối mặt với liên quân 18 nước chư hầu. Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu thờ chằn tinh để thế mạng, chiến đấu với chằn tinh.Giết chằn tinh thu được bộ cung tên vàng.Giết đại bàng cứu công chúa.Cứu Thái tử con vua Thuỷ tề. Chiến thắng liên quân 18 nước chư hầu. Thaïch Sanh xuoáng hang cöùu coâng chuùa.+ Giết đại bàng cứu công chúa.+ Những chiến công+ Cứu Thái tử con vua Thuỷ tề.+ Những chiến công:+ Chữa cho công chúa hết câm, vạch mặt kẻ vong ơn, bội nghĩa.+ Chiến thắng liên quân 18 nước chư hầu.Qua thử thách lần này Thạch Sanh đã bộc lộ phẩm chất đáng quí nào?	Dũng cảm, mưu trí. =>Trong thử thách đầu tiên, Thạch Sanh là người thật thà, sống có tình có nghĩa, dũng cảm,mưu trí lập được chiến công hiển hách, chém chằn tinh trừ hại cho dân lành.(*)Dặn dò:	+Học bài cũ,nắm định nghĩa về cổ tích.	+Dựa vào tranh tự kể diễn cảm lại câu chuỵện.	+Trả lời các câu hỏi còn lại trong phần tìm hiểu bài.	+Xem trước phần luyện tập .Kính chúc quí thầy cô giáo vui, khỏe,dạy tốt và các em học tập tốt.Thử thách thứ hai đến với Thạch Sanh là gì?- Bị Lí Thông lừa xuống hang sâu, giết đại bàng cứu công chúa,rồi chặn cửa hang không cho lên .(?) Vì sao TS nhận lời xuống hang cứu công chúa?(?) Gỉa sử TS biết tâm địa của Lí Thông, chàng có xuống hang giết đại bàng cứu công chúa không?(?) Chiến công thứ ba của TS diễn ra như thế nào?Chiến công này tiếp tục khẳng định phẩm chất nào của Thạch Sanh?Thật thà, can đảm, dũng mãnh.(?) Thử thách tiếp theo đến với TS là gì?Bị hồn chằn tinh và đại bàng hãm hại phải ngồi tù.(?) TS đã giải thoát mình bằng cách nào?Cứu con vua Thủy Tề được cây đàn thần,gảy đàn khiến công chúa khỏi bệnh, thật thà kể lại chuyện mình bị hại.=>Trong mọi thử thách, TS luôn là ngừơi thật thà tốt bụng,dũng cảm,mưu trí, chàng luôn chiến đấu cho điều thiện chứ không vì quyền lợi của bản thân.(?)Theo em nhân dân muốn đặt niềm tin vào đạo đức hay tài năng của TS?	- Cả đạo đức và tài năng nhưng niềm tin vào giá trị đạo đức lớn hơn.(?) Thử thách cuối cùng đến với TS là gì ?	-Bị quân sĩ 18 nước chư hầu mang quân sang đánh .(?) TS đã lui giặc bằng cách nào ?	- Gãy đàn khiến quân sĩ 18 nước chư hầu bủn rủn chân tay không còn nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa,nấu cơm đãi kẻ thua trận .(?) Chi tiết tiếng đàn có ý nghĩa gì ?- Nói lên sức mạnh vô địch của TS ,nói lên tình cảm nhân đạo độ lượng của TS .Đó là tiếng đàn công lí, là tiếng lòng của TS ,có sức mạnh cảm hóa kì diệu và thể hiện khát vọng hòa bình (?) Chi tiết “niêu cơm ăn mãi không hết “có ý nghĩa gì ?- Nói lên tình cảm nhân đạo độ lượng rộng lớn của TS.=>Niêu cơm TS tượng trưng cho sự cao cả của chủ nghĩa nhân đạo ,yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. 2.Nhân vật Lí Thông:(?) Trong truỵên Lí Thông đã 4 lần hãm hại TS, đó là những lần nào ?+Lừa TS đi canh miếu thờ để chết thay mình .+Lừa TS trốn đi để cướp công diệt chằn tinh .+Lừa TS xuống hang sâu diệt đại bàng cứu công chúa,cướp công .+Không can thiệp khi TS bị hạ ngục.(?) Những việc đó cho thấy Lí Thông là người như thế nào ?Mẹ con Lí Thông được TS tha mang ,nhưng kết quả như thế nào?Bi sét đánh chết rồi bị hóa kiếp làm bọ hung .(?) Trong truyện cổ tích các nhân vật như TS tượng trưng cho điều gì ,còn các nhân vật như Lí Thông tượng trưng cho điều gì?-Điều thiện và điều ác.(?) Kết cục này đã biểu hiện quan niệm nào của nhân dân về công lí xã hội ?-Cái ác nhất định bị trừng trị ,chiến thắng cuối cùng thuộc về cái thịên.Đó là ước mơ ,là niềm tin của nhân dân về lẽ công bằng.Em hãy nêu ý nghĩa của truyện TS ?Hs đọc ghi nhớ SGK/67.III-Tổng kết:Ghi nhớ:(SGK)IV- Luyện tập:Tập kể diễn cảm câu chuyện Thạch Sanh .(*)Dặn dò:+Học bài cũ ,học thuộc định nghĩa về truyện cổ tích.+ Kể diễn cảm câu chuyện TS.+ Soạn bài chữa lỗi dùng từ :lỗi lặp từ,lẫn lộn từ gần âm.+Soạn phần trả bài Tập làm văn số 1.

Tài liệu đính kèm:

  • pptThạch Sanh - Nguyễn Thị Nhuận.ppt