Bài giảng Số học 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu

- Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì ?

- Nêu cách xác định giá trị tuyệt đối của số nguyên âm, số nguyên dương, số 0 ?

- Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.

- Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó, giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là chính nó, giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.

 

ppt 9 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học 6 - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ- Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì ?- Nêu cách xác định giá trị tuyệt đối của số nguyên âm, số nguyên dương, số 0 ?Áp dụng: Tớnh giỏ trị tuyệt đối của cỏc số: -17; 0; 81; -54- Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.- Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó, giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là chính nó, giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.Giải: |-17| = 17; |0|= 0 ; |81| = 81 ; |-54| = 54 (+4) + (+2) = Ví dụ: 4 + 2Coọng Hai Soỏ Nguyeõn Cuứng DaỏuSố học: Tiết 441. Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng:= 6Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng thửùc chaỏt laứ coọng hai soỏ naứo? Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng chớnh laứ coọng hai soỏ tửù nhieõn khaực khoõng.Minh hoùa treõn truùc soỏ :0+4+6+7+3+2+1+5-1+4+22. Coọng hai soỏ nguyeõn aõm.Vớ duù: (SGK/tr.74)Nhieọt ủoọ ụỷ Maựt-xcụ-va vaứo buoồi trửa laứ 30C. Hoỷi nhieọt ủoọ buoồi chieàu cuứng ngaứy laứ bao nhieõu ủoọ C, bieỏt nhieọt ủoọ giaỷm 20C so vụựi buoồi trửa?Khi nhieọt ủoọ giaỷm 20C, coự nghúa laứ nhieọt ủoọ taờngbao nhieõu ủoọ C ?ư 20Cẹeồ bieỏt nhieọt ủoọ buoồi chieàu cuứng ngaứy ta laứm pheựp tớnh gỡ?ư5(ư3) + (ư2) =GiaỷiKhi nhieọt ủoọ giaỷm 20C, coự nghúa laứ nhieọt ủoọ taờng -20CoC 00231-6-5-3-4-1-2 (+4) + (+2) = Ví dụ: 4 + 2Coọng Hai Soỏ Nguyeõn Cuứng DaỏuSố học: Tiết 441. Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng:= 6 Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng chớnh laứ coọng hai soỏ tửù nhieõn khaực khoõng.2. Coọng hai soỏ nguyeõn aõm.Khi nhieọt ủoọ giaỷm 20C, coự nghúa laứ nhieọt ủoọ taờngư 20Cư5(ư3) + (ư2) =GiaỷiKhi nhieọt ủoọ giaỷm 20C, coự nghúa laứ nhieọt ủoọ taờng -20C-5012-3-4-5-1-2-6-7Minh hoùa treõn truùc soỏ :Vaọy nhieọt ủoọ buoồi chieàu cuứng ngaứy laứ ư50C. Tính và nhận xét kết quả của:(-4) + (-5) và ? 154-+-(- 4) + (- 5) =4 + 5 = 954-+-=-9Vậy muốn cộng hai số nguyên âm ta làm thế nào ?(- 4) + (- 5) = -( 4 + 5 )Em thực hiện phép cộng (-4)+(-5) bằng cách nào ?= -9 (+4) + (+2) = Ví dụ: 4 + 2Coọng Hai Soỏ Nguyeõn Cuứng DaỏuSố học: Tiết 441. Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng:= 62. Coọng hai soỏ nguyeõn aõm.ư5(ư3) + (ư2) =GiaỷiKhi nhieọt ủoọ giaỷm 20C, coự nghúa laứ nhieọt ủoọ taờng -20CVaọy nhieọt ủoọ buoồi chieàu cuứng ngaứy laứ ư50C.Muoỏn coọng hai soỏ nguyeõn aõm ta laứm nhử theỏ naứo?Thửùc chaỏt ta laứm nhử sau:(-3) + (-2) = 3+2 -( )= - 5 Muoỏn coọng hai soỏ nguyeõn aõm, ta coọng hai giaự trũ tuyeọt ủoỏi cuỷa chuựng roài ủaởt daỏu “-” trửụực keỏt quaỷ.Ví dụ:(-17) + (- 54) (-17) + (- 54) = -(17+54)Ví dụ:= -71- (-5417+-)= ?2 Thửùc hieọn caực pheựp tớnh: (+37) + (+81)b) (ư23) + (ư17) Giaỷi:a) (+37) + (+81) = 37 + 81 = 118b) (ư23) + (ư17) = ư (23 + 17) = ư40Bài 2: Giải ô chữ ? Tìm ra đáp án.1) (-7)+(-14) = 4) |-37| + |+15| =-21-404052-122) (-25)+(-15)=3) |-25| + 15 = 5) (-2)+ (-3)+(-7)= 12345COHCMAHCHăọCHMHệễÙNG DAÃN VEÀ NHAỉ - Naộm vửừng caực quy taộc coọng hai soỏ nguyeõn cuứng daỏu.- Laứm caực baứi taọp 23a, c; 24a, b; 25; 26 trang 75 SGK vaứ caực baứi taọp trang 58 SBT.- Xem trửụực baứi: “Coọng hai soỏ nguyeõn khaực daỏu”

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu (2).ppt