Bản vẽ các khối tròn xoay

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: Sau khi học song học sinh nhận dạng được các khối tròn xoay thương gặp

Như hình trụ, hình nón, hình cầu

Kỹ năng: Học sinh đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu:

Thái độ: HS yêu thích môn học.

II.CHUẨN BỊ CỦA GV - HS:

1. Giáo viên: Chuẩn bị tranh vẽ các hình của Bài 6 SGK

- Mô hình các khối tròn xoay: Hình trụ, hình nón ,hình cầu

2. Học sinh: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học Đọc phần “Có thể em chưa biết” SGK.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 2094Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bản vẽ các khối tròn xoay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5:
Ngày dạy: ................
TIẾT 6:
 BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Sau khi học song học sinh nhận dạng được các khối tròn xoay thương gặp
Như hình trụ, hình nón, hình cầu 
Kỹ năng: Học sinh đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu:
Thái độ: HS yêu thích môn học.
II.CHUẨN BỊ CỦA GV - HS:
1. Giáo viên: Chuẩn bị tranh vẽ các hình của Bài 6 SGK
- Mô hình các khối tròn xoay: Hình trụ, hình nón ,hình cầu
2. Học sinh: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học Đọc phần “Có thể em chưa biết” SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tæ chức. (1')
2. Kiểm tra bài của HS. (1')
3. Bài mới.
* Giới thiệu bài: (1')
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung bµi d¹y
Hoạt động 1: Tìm hiểu về khối tròn xoay.
(10 phút)
- GV: yêu cầu h/s kể tên một số đồ vật có hình dạng tròn xoay.
- HS: Đọc thông tin SGK, Quan sát H6.1, H6.2 tìm hiểu về khối tròn xoay.
- GV: Sử dụng mô hình 6.2 giới thiệu để h/s hiểu rõ về khối tròn xoay.
- HV: Quan sát sự tạo thành khối tròn xoay, vận dụng rút ra kết luận về khối tròn xoay.
- GV: Hãy kể một số vật thể có dạng khối tròn xoay mà em biết?
- HS: Liên hệ lấy ví dụ.
I. Khối tròn xoay.
a) Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.
b) Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón.
c) Khi quay nử hình tròn một vòng quanh đường kính cố định ta được hình cầu.
Hoạt động 2: Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu.(10 phút)
- GV: cho h/s quan sát mô hình hình trụ, yêu cầu h/s vẽ ba hình chiếu của vật thể đó và nêu lên mối liên hệ kích thước của các hình chiếu.
- HS:vẽ ba hình chiếu của hình trụ, chỉ ra các kích thước của các hình chiếu đó và hoàn thành bảng 6.1 .
- GV: quan sát hướng dẫn h/s thực hiện. Uốn nắn để h/s vẽ hình đúng và chính xác.
II. Hình chiếu của hình trụ, hình nón, hình cầu.
1.Hình trụ.
Bảng 6.1.
Hình chiếu
Hình dạng
Kích thước
Đứng
Chữ nhật
d, h
Bằng
Tròn
D
Cạnh
Chữ nhật
d, h
Hoạt động 3: Hình chiếu của hình nón và hình cầu.( 18 phút)
- GV: Cho h/s quan sát mô hình hình nón và hình cầu, yêu cầu 2 h/s lên vẽ ba hình chiếu của vật thể đó và nêu lên mối liên hệ kích thước của các hình chiếu.
- HS: Vẽ ba hình chiếu của hình nón và hình cầu, chỉ ra các kích thước của các hình chiếu đó và hoàn thành bảng 6.2 và 6.3 .
- GS: Quan sát hướng dẫn h/s thực hiện. Uốn nắn để h/s vẽ hình đúng và chính xác.
- GV: Yêu cầu h/s đọc và học thuộc phần ghi nhớ trong SGK.
3. Hình cầu.
Bảng 6.3.
Hình chiếu
Hình dạng
Kích thước
Đứng
Tròn
D
Bằng
Tròn
D
Cạnh
Tròn
D
* Ghi nhớ: 
 SGK
4. Củng cố, đ¸nh gi¸ kết quả học tập: (3 phót)
 - GV hÖ thèng néi dung chÝnh vµ kh¾c s©u néi dung ®ã cho h/s.
 - NhËn xÐt giê häc
5. H­íng dÉn häc ë nhµ : (1 phót)
 - Häc bµi theo vë vµ SGK.
 - Lµm bµi tËp trong SGK.
 - ChuÈn bÞ tiÕt 7.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay (3).doc