Bìa mẫu: Sổ chi đội

Mẫu: Sổ chi đội

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 06/04/2019 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa mẫu: Sổ chi đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH
HOÄI ÑOÀNG ÑOÄI TỈNH TÂY NINH
------ oOo ------
Chi ñoäi : (LỚP MẤY . VD 6A1 )
Lieân ñoäi : THCS ĐỒNG RÙM
Huyện : TÂN CHÂU
Phuï traùch Chi ñoäi : (TÊN GVCN)
Ñaêng kyù danh hieäu thi ñua : (ĐĂNG KÍ GÌ TRONG ĐHLĐ)
Naêm hoïc : 2013-2014

Tài liệu đính kèm:

  • docTrang 1-2 Bia ( 1 ngoai 1 trong ).doc