Bộ đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 7

I- TRẮC NGHIỆM (5đ) :

Em hãy khoanh tròn các chữ cái A hoặc B, C, D em cho là đúng

Câu 1: Nhóm phân tan trong nước: (H-CĐ4)

A-Phân lân và phân đạm B-Phân đạm và phân ka li

C-Phân NPK và phân lân D-Phân lân và phân ka li

 Câu 2: Không phải là vai trò của trồng trọt: (B-CĐ1)

 A- Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người

 B- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

 C- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu

 D- Cung cấp thịt, cá, phát triển chăn nuôi

 Câu 3: Đất trung tính: (B-CĐ2)

 A. pH< 6,5="" b.="" ph="6,5" –="">

 C. pH>7,5 D. pH = 5,5 – 6,5

 Câu 4: Dấu hiệu khi cây bị bệnh: (H-CĐ5)

 A. Lá bị thủng B. Cành bị gãy

 C. Ngọn cây bị thủng, gãy D. Lá quả bị biến dạng

Câu 5: Đâu không phải là biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt (H-CĐ1)

 A. Khai hoang lấn biển B. Tăng vụ

 C. Áp dụng kĩ thuật tiên tiến D. Chăn nuôi tốt

 

doc 8 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 719Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN:	
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Vai trò, nhiệm vụ trồng trọt
Biết vai trò của trồng trọt 2
-Hiểu biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt 5
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1
0,5
1
0,5đ
2
1đ (10%)
2. - Khái niệm đất trồng
 - Tính chất đất trồng
Xác định độ kiềm độ chua của đất 3
-Hiểu được đất trồng là gì 9
-Các loại đất chính 7
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1
0,5đ
2
1đ
3
1,5đ (15%)
3. Vai trò và PP chọn tạo giống
Tiêu chí giống tốt 10
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1
0,5
1
0,5đ (5%)
4. -Bảo quản phân bón
 -Thực hành nhận biết 1 số phân hóa học
Biết cách bón phân 6
Nhận biết phân
hóa học 1
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1
0,5đ
1
0,5
2
1đ (10%)
5. Sâu bệnh hại cây trồng
-Dấu hiệu sâu bệnh hại 4
-Giai đoạn sâu phá hoại mạnh nhất 8
Tác hại sâu bệnh 11
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
2
1đ
1
2đ
3
3đ (30%)
6. Phòng trừ sâu bệnh hại
Các biện pháp phòng trừ 12
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1
3đ
1
3đ (30%)
Tổng số câu
Tổng số điểm %
4
2đ
20%
6
3đ
30%
1
3đ
30%
1
2đ
20%
12
10đ
100%
ĐỀ KIỂM TRA : 
Họ và tên :.......................................................
Lớp :.................................................
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HK1
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
ĐIỂM
I- TRẮC NGHIỆM (5đ) :
Em hãy khoanh tròn các chữ cái A hoặc B, C, D em cho là đúng
Câu 1: Nhóm phân tan trong nước: (H-CĐ4)
A-Phân lân và phân đạm	B-Phân đạm và phân ka li
C-Phân NPK và phân lân	D-Phân lân và phân ka li
 Câu 2: Không phải là vai trò của trồng trọt: (B-CĐ1)
	A- Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người
	B- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
	C- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu
	D- Cung cấp thịt, cá, phát triển chăn nuôi
 Câu 3: Đất trung tính: (B-CĐ2)
	A. pH< 6,5	B. pH = 6,5 – 7,5
	C. pH>7,5	D. pH = 5,5 – 6,5
 Câu 4: Dấu hiệu khi cây bị bệnh: (H-CĐ5)
	A. Lá bị thủng	B. Cành bị gãy
	C. Ngọn cây bị thủng, gãy	D. Lá quả bị biến dạng
Câu 5: Đâu không phải là biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt (H-CĐ1)
	A. Khai hoang lấn biển	B. Tăng vụ
	C. Áp dụng kĩ thuật tiên tiến	D. Chăn nuôi tốt
Câu 6: Các cách bón phân: (B-CĐ4)
A. 3	B. 4	C.5	D.6
Câu 7: Đất chia làm mấy loại đất chính: (H-CĐ2)
A. 2	B.3	C.4	D.5
Câu 8: Vòng đời biến thái hoàn toàn của côn trùng giai đoạn phá hoại mạnh nhất: (H-CĐ5)
A. Sâu trưởng thành	B.Sâu non	C. Nhộng 	D.Trứng
Câu 9 : Em hãy chọn những từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau: (H-CĐ2)
Đất trồng là.........................................................của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể....................
.......................và.............................................................sản phẩm.
Câu 10: Có nhiều tiêu chí để đánh giá một giống tốt. Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào sau đây. Emhãy đánh dấu x vào ô vuông. (B-CĐ3)
1- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác địa phương	£ 
2-Có năng suất cao	£
3-Giống lai	£
4-Có chất lượng tốt	 £
5-Có năng suất cao và ổn định	£
6-Chống chịu được sâu bệnh	£
7-Giống trồng bằng hạt	£
II-TỰ LUẬN (5đ):
Câu11 (2đ): Nêu tác hại sâu bệnh hại cây trồng. Nêu ví dụ? (VDc-CĐ5)
Câu12 (3đ): Em hãy trình bày các biện pháp phòng trừ sâu,bệnh hại cây trồng. (VDt-CĐ6)
Bài làm:
..
...
..
...
..
...
..
...
..
...
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I-TRẮC NGHIỆM (5đ):
	 Đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
D
B
D
D
B
B
B
 Câu 9: 	-Lớp bề mặt tơi xốp 	(0,25đ)
 	-Sinh sống , sản xuất ra 	(0,25đ)
 Câu 10 Mỗi câu (0,125đ)
 	1-T
	4-T
	5-T
	6-T
II-TỰ LUẬN: (5đ):
 Câu 11 (2đ): 
-Tác hại của sâu bệnh hại cây trồng:sâu bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng, làm giảm năng suất và chât lượng nông sản	(1đ)
-Ví dụ:Cây lúa ngô bị sâu bệnh cây xấu phát triển chậm, trái ngô bị sâu đục, cà chua xoắn lá,... năng suất thấp	(1đ)
 Câu 12 (3đ): Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng:
Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh	(0,5đ)
Biện pháp thủ công: dùng tay bắt sau hay ngắt bỏ những cành lá bị sâu bệnh, ngoài ra còn dùng vợt, bẫy đèn, bã độc để diêt sâu bệnh	(0,5đ)
Biện pháp hoá học: sử dụng các loại thuốc hoá học để trừ sâu bệnh
Ưu điểm: Diệt sâu bệnh nhanh chóng ,ít tốn công
Nhược điểm:Gây độc cho người, cây trồng, vật nuôi làm ô nhiễm môi trường	(1đ)
4- Biện pháp sinh học: Sử dụng một số loại sinh vật như nấm ong mắt đỏ bọ rùa 
Ưu điểm: có hiệu quả cao, không ô nhiễm môi trường	(0,5đ)
5- Biện pháp kiểm dịch thực vật: sử dung các hệ thông kiểm tra,xử lý những sản phẩm nông lâm nghiệp khi xuất nhập khẩu hoặc vận chuyển từ vùng này sang vùng khác.	 (0,5đ)
*Kết quả kiểm tra
Lớp
Sĩ số
03
3.54.5
56.5
78.5
910
7A1
7A2
7A3
Rút kinh nghiệm :
_______________—ë–________________
Tuaàn 25 Ngaøy soaïn 2 /03/2015 
Tieát 39: KIEÅM TRA 1 TIEÁT
I.Muïc tieâu:Thoâng qua baøi kieåm tra HS:
 1. Kieán thöùc: Naém vöõng, khaéc saâu, heä thoáng hoùa kieán thöùc ñaõ hoïc, cuûng coá kieán thöùc.
 2. Kó naêng: Reøn kó naêng laøm baøi.
 3. Thaùi ñoä: 
	-Reøn tính töï löïc caùnh sinh, tính hoïc taäp.
	-Coù yù thöùc trong hoïc taäp.
II. Chuaån bò:
Giaùo vieân: Ñeà kieåm tra, ñaùp aùn.
Hoïc sinh: OÂn laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
ò OÅn ñònh lôùp (1ph):
-Kieåm tra só soá HS
-OÅn ñònh neà neáp traät töï lôùp hoïc.
ò Ma traän ñeà kieåm tra:
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Phương pháp chọn lọc, quản lí giống v/n
Khái niệm chọn giống v/n
Các pp chọn giống vật nuôi
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1(c1)
1đ
1(c3)
0,5đ
2
1,5đ= 15%
Thức ăn Vật nuôi
Các chất d d có trong chất khô
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1(c2)
2đ
1
2đ=20%
Nhân giống vật nuôi
Thế nào là nhân giống thuần chủng
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
2(7ab)
1đ
2
1đ=10%
Chế biến và dự trử thức ăn
Biết mục đích của chế biến và dự trử t/ă
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
2(8a,b)
2đ
2
2đ=20%
Sản xuất thức ăn vật nuôi
Thúc ăn giàu protein
Biết phân loại thức ăn vật nuôi
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
1(c3)
0,5đ
2(9a,b)2đ
3
2,5đ=25%
Thực hành
Nhận biết một số lợn, gà
Số câu
Số điểm tỉ lệ %
2(c4,6)
1đ
2
1đ= 10%
Tổng số câu
Tổng số điểm %
3
2đ
20%
3
3đ
30%
4
3đ
30%
2
2đ
20%
12
10đ
100%
òBaøi kieåm tra (Phaùt ñeà 4ph): 
Tröôøng THCS Taây Phuù
Hoï vaø teân: 
Lôùp: 
Baøi kieåm tra 1 tieát
Moân coâng ngheä
Thôøi gian: 45 phuùt
Ñieåm
I. Traéc nghieäm khaùch quan (5ñ):
 Caâu 1: (1 ñ) Choïn nhöõng töø hoaëc cuïm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau:
	Caên cöù vaøo . ñeå choïn nhöõng vaät nuoâi . giöõ laïi laøm gioáng goïi laø choïn gioáng vaät nuoâi. 
 Caâu 2: (2ñ) Em haõy ñaùnh daáu X vaøo caùc oâ troáng £ sau, em cho laø caùc chaát dinh döôõng coù trong chaát khoâ cuûa thöùc aên vaät nuoâi:
Nöôùc 	£
Lipit	£
Protein	£
Chaát xô	£
Vitamin	£
Chaát khoaùng	£
Gluxit	£
Boät caù	£
* Em haõy khoanh troøn caùc chöõ caùi A,B,C hoaëc D maø em cho laø ñuùng: (2ñ)
 Caâu3: Khoâng phaûi laø thöùc aên giaøu protein :
Boät caù Haï Long coù haøm löôïng protein 46%
Haït ngoâ coù haøm löôïng protein 8,9%
Ñaäu töông coù haøm löôïng protein 36%
Khoâ daàu laïc coù haøm löôïng protein 40%
 Caâu4: Ngoaïi hình gaø saûn xuaát tröùng:
Theå hình ngaén
Theå hình thaáp
Theå hình daøi
Taát caû caùc theå hình treân
Caâu5: Caùc phöông phaùp choïn gioáng vaät nuoâi:
A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
Caâu 6: Maøu saéc, loâng, da lôïn Ñaïi baïch:
Loâng cöùng, da traéng
Loâng, da ñen
Loâng,da traéng tuyeàn
Loâng,da ñen vaø traéng
II. Töï luaän: (5ñ)
Caâu7: (1ñ) 
a)Nhaân gioáng thuaàn chuûng laø gì? 
b) Neâu ví duï?
Caâu 8: (2ñ) 
Neâu muïc ñích cuûa cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên cho vaät nuoâi? 
Neâu ví duï?
Caâu 9: (2ñ) 
Trình baøy caùch phaân loaïi thöùc aên vaät nuoâi? 
Neâu ví duï?	
	 Baøi laøm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm (38ph):
Traéc nghieäm (5ñieåm):
Caâu 1 (1ñ): 	Muïc ñích chaên nuoâi	(0,5ñ) 
	Ñöïc vaø caùi	(0,5ñ)
Caâu 2 (2ñ): Ñuùng moãi oâ vuoâng ñöôïc 0,25 ñieåm
- Nöôùc 	£
Lipit	S
Proâteâin	S
Chaát xô	£
Vitamin	S
Chaát khoaùng	S
Gluxit	S
Boät caù	£
 Caâu 3,4,5,6: Ñuùng moãi caâu 0,5ñ
 Caâu 3-B Caâu 4-C Caâu 5-A Caâu 6-A
Töï luaän ( 5ñieåm):
Caâu 3 (1ñ): a) Nhaân gioáng thuaàn chuûng: choïn phoái giöõa con ñöïc vaø con caùi cuûa cuøng moät gioáng ñeå cho sinh saûn goïi laø nhaân gioáng thuaàn chuûng.	 (0,5ñ)
	 b) Ví duï: Choïn phoái giöõa lôïn Æ ñöïc vaø lôïn Æ caùi ñöôïc theá heä sau laø lôïn Æ. (0,5ñ)
Caâu 4 (2ñ):
a)Muïc ñích cuûa cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên cho vaät nuoâi laø:
- Cheá bieán thöùc aên: laø laøm taêng muøi vò, taêng tính ngon mieäng ñeå vaät nuoâi thích aên, aên ñöôïc nhieàu, tieâu hoùa toát, giaûm bôùt khoái löôïng, giaûm ñoä thoâ cöùng vaø khöû boû chaát ñoäc haïi.	 (0,5 ñ)
Ví duï: Laøm ñaäu töông chín ñeå vaït nuoâi aên vaøo tieâu hoùa toát.	 (0,5 ñ)
- Döï tröõ thöùc aên: Nhaèm giöõ thöùc aên laâu hoûng ñeå luoân coù nguoàn thöùc aên cho vaät nuoâi.(0,5 ñ)
b)Ví duï: 	+ Döï tröõ thöùc aên baèng caùch laøm khoâ hoaëc uû xanh.
	+ Rôm raï phôi khoâ, khoai, saén, ngoâ phôi khoâ.	 (0,5 ñ)
Caâu 5 (2): Caùch phaân loaïi thöùc aên vaät nuoâi:
Döïa vaøo thaønh phaàn dinh döôõng coù trong thöùc aên, chia thöùc aên laøm 3 nhoùm chính:
- Thöùc aên giaøu proâteâin neáu haøm löôïng proâteâin >14%	(0,5ñ)
Ví duï: Boät caù, boät ñaäu töông	(0,5ñ)
- Thöùc aên giaøu gluxit neáu haøm löôïng gluxit > 50%	(0,25ñ) 
Ví duï: Boät ngoâ, khoai, saén	(0,25ñ) 
- Thuùc aên thoâ neáu chaát xô > 30%	(0,25ñ) 
Ví duï: Rôm, rau, coû 	(0,25ñ) 
 òThu baøi (2ph): Kieåm tra soá baøi noäp, nhaän xeùt tieát kieåm tra xem tröôùc baøi 44
 ò Keát quaû ñieåm kieåm tra:
Lôùp
Só soá
0< 3,5ñ
3,5 < 5 ñ
5 < 6,5 ñ
6,5 < 8 ñ
8 10 ñ
7A1
7A2
7A3
7A4
IV. Ruùt kinh nghieäm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBO DE KIEM TRA CN7.doc