Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học – Chương trình chuẩn

A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32]

Nội dung Số câu

Este, lipit 2

Cacbohiđrat 1

Amin. Amino axit và protein 3

Polime và vật liệu polime 1

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ 6

Đại cương về kim loại 3

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm 6

Sắt, crom 3

Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 1

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ 6

 

doc 42 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 961Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học – Chương trình chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H3NH2, C6H5NH2, NH3.    B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
      C. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.    D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. 
Câu  34: (bổ túc mẫu – 2009)Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là
      A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.    B. NH3, C6H5NH2, CH3NH2.
      C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.    D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. 
Câu  35: (SGK) Có 3 hoá chất sau đây: Etyl amin, phenyl amin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy
amoniac < etyl amin < phenyl amin. 
etyl amin < amoniac < phenyl amin. 
C. phenylamin < amoniac < etyl amin.
D. phenyl amin < etyl amin < amoniac. 
Câu  36:Có 3 hoá chất sau: etyl amin, anilin, metyl amin, thứ tự tăng dần lực bazơ
      A. etyl amin < metyl amin < anilin.
      B. anilin < etyl amin < metyl amin
      C. etyl amin < anilin < metyl amin.
      D. anilin < metyl amin < etyl amin. 
Câu 37: Có các hoá chất sau: anilin, metyl amin, etyl amin, NaOH. Chất có tính bazơ yếu nhất là
      A. C6H5NH2.   B. CH3NH2.   C. C2H5NH2.   D. NaOH. 
Câu 38: Hoá chất tác dụng anilin tạo kết tủa trắng là
      A. dd Br2.   B. dd HCl.   D. dd NaOH.   D. dd NaCl. 
Câu 39: Dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là
      A. dd etyl amin.  B. anilin.   D. dd axit amino axetic.  D. lòng trắng trứng. 
Câu  40: Chất khi tác dụng với Cu(OH)2 tạo màu tím là
      A. protein.   B. tinh bột.   C. etyl amin.   D. axit amino axetic. 
Câu  41: Anilin tác dụng dd Br2 tạo chất (X) kết tủa trắng, (X) có cấu tạo và tên là
      A. C6H2Br3NH2 : 2,4,6 tri brom phenol.
      B. C6H2Br3NH2 : 2,4,6 tri brom anilin.
      C. C6H5Br3NH2 : 2,4,6 tri brom phenol.
      D. C6H5Br3NH2 : 2,4,6 tri brom anilin. 
Câu  42: Có các hoá chất sau: anilin, amoniac, etyl amin, metyl amin, chất có tính bazơ mạnh nhất là
      A. Anilin.   B. Etyl amin.   C. Amoniac.   D. Metyl amin. 
Câu  43: Amin không tan trong nước là
      A. etyl amin.   B. metyl amin.  C. anilin.   D. tri metyl amin. 
Câu 44: Chất làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng là
      A. Anilin.   B. Etyl amin.   C. Etyl axetat.   D. Axit amino axetic. 
Câu 45: Tách metyl amin ra khỏi hỗn hợp gồm metan và metyl amin, ta dẫn hỗn hợp metan và metyl amin qua 
      A. HNO3 dư.   B. NaOH dư.   C. Etyl axetat.   D. Glucozơ. 
Câu  46:(Mẫu -2009)Cho dãy các chất: CH3-NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Chất có lực bazơ nhỏ nhất trong dãy là
      A. CH3-NH2.   B. NH3.   C. C6H5NH2.   D. NaOH. 
Câu  47: ( TN- PB- 2007- L2) Axit amino axetic không phản ứng được với
      A. C2H5OH.   B. NaOH.   C. HCl.   D. NaCl. 
Câu  48: ( TN- PB- 2007- L2) Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là
      A. este.   B. β- amino axit.  C. α- amino axit.  D. axit cacboxylic. 
Câu  49: ( TN- PB- 2007- L2) Hợp chất không phản ứng với dung dịch NaOH là
      A. NH2CH2COOH.  B. CH3CH2COOH.  C. CH3COOC2H5.  D. C3H7OH. 
Câu  50: nhận 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng trong 3 lọ mất nhã dùng thuốc thử là
      A. dd NaOH.      B. Giấy quỳ.  
      C. dd phenolphtalein.     D. nước Br2. 
Câu  51: ( TN- PB- 2008) Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là
      A. quỳ tím.   B. kim loại Na.  C. dung dịch Br2.  D. dung dịch NaOH 
Câu  52: Phân biệt: HCOOH, etyl amin, axit amino axetic, chỉ dùng
      A. CaCO3.   B. quỳ tím.   C. phenol phtalein.  D. NaOH. 
Câu  53: Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu giấy quỳ tím
      A. dd metyl amin.     B. dd axit axetic.
      C. dd etyl amin.     D. dd axit amino axetic. 
Câu  54: Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng Cu(OH)2 cho hợp chất
      A. Màu vàng.   B. Màu xanh.   C. Màu tím.   D. Màu đỏ gạch. 
Câu  55: Nhờ chất xúc tác axit ( hoặc bazơ) peptit có thể bị thuỷ phân hoàn toàn thành các
      A. α- amino axit.     B. β- amino axit.
      C. Axit amino axetic.     D. amin thơm. 
Câu  56: peptit và protein đều có tính chất hoá học giống nhau là
bị thuỷ phân và phản ứng màu biure 
bị thuỷ phân và tham gia tráng gương. 
bị thuỷ phân và tác dụng dung dịch NaCl. 
bị thuỷ phân và lên men. 
Câu  57: Liên kết petit là liên kết CO-NH- giữa 2 đơn vị
      A. α- amino axit.     B. β- amino axit.
      C. δ- amino axit.     D. ε- amino axit. 
Câu  58: Petit là loại hợp chất chứa từ
      A. 2 →20 gốc α- amino axit. Liên kết nhau bởi liên kết peptit.
      B. 2 → 60 gốc α- amino axit. Liên kết nhau bởi liên kết ion.
      C. 2 →70 gốc α- amino axit. Liên kết nhau bởi liên kết CHT.
      D. 2 →50 gốc α- amino axit. Liên kết nhau bởi liên kết peptit. 
Câu  59:  Để phân biệt glixerol, etyl amin, lòng trắng trứng ta dùng
      A. Cu(OH)2.   B. dd NaCl.   C. HCl.   D. KOH. 
Câu  60:Phân biệt: axit amino axetic, lòng trắng trứng, glixerol
      A. Quỳ tím.   B. Cu(OH)2.   C. nước vôi trong.  D. Na. 
Câu  61: Các chất: anilin, axit amino propionic, etyl amin, etylaxetat. Số chất không tác dụng với dung dịch Br2 là
      A. 3.    B.4.    C. 3.    D. 2
Câu 62: ( TN- PB- 2008) Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là
      A. CH3COOH.  B. H2NCH2COOH.  C. CH3CHO.   D. CH3NH2. 
Câu  63: ( TN- KPB- 2008) Axit aminoaxetic (NH2CH2COOH) tác dụng được với dung dịch
      A. NaNO3.   B. NaCl.   C. NaOH.   D. Na2SO4. 
  Câu 64: Cho etyl amin tác dụng đủ 2000 ml dd HCl 0,3M. khối lượng sản phẩm
      A. 48,3g.   B. 48,9g.   C. 94,8g.   D. 84,9g. 
Câu  65: Cho 7,75 metyl amin tác dụng đủ HCl khối lượng sản phẩm là
      A. 11,7475.   B. 16,785.   C. 11,7495.   D. 16,875. 
Câu  66: Cho  axit amino axetic  ( NH2-CH2-COOH ) tác dụng vừa đủ với 400ml dd KOH 0,5M. Hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng sản phẩm là
      A. 18,08g.   B. 14,68g.   C. 18,64g.   D. 18,46g. 
Câu  67: Cho glixin tác dụng 500g dung dịch NaOH 4%. Hiệu suất 90%. Khối lượng sản phẩm 
      A. 43,65.   B. 65,34.   C. 34,65.   D. 64,35. 
Câu  68: Cho anilin tác dụng 2000ml dd Br2 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là
      A.66.5g   B.66g     C.33g    D.44g  
Câu  69: ( TN- PB- 2007)Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu được là
      A. 0,85gam.   B. 8,15 gam.   C. 7,65gam.   D. 8,10gam. 
Câu  70: ( TN- Mẫu -2009)Khi đốt cháy 4,5 gam một amin đơn chức giải phóng 1,12 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của amin đó là
      A. CH5N.   B. C2H7N.   C. C3H9N.   D. C3H7N. 
Câu  71: ( TN- KPB- 2007- L2)Khi cho 3,75 gam axit amino axetic ( NH2CH2COOH) tác dụng hết với dung dịch NaOH, khối lượng muối tạo thành là
      A. 4,5gam.   B. 9,7gam.   C. 4,85gam.   D. 10gam. 
Câu  72: ( TN- PB- 2007) Cho 8,9 gam alanin ( CH3CH(NH2)COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là
      A. 11,2gam.   B. 31,9gam.   C. 11,1gam.   D. 30,9 gam. 
Câu  73:( TN- PB- 2008) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin ( CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là
      A. 1,12.   B. 4,48.  C. 3,36.   D. 2,24. 
Câu  74: (TN- Phân ban -2008 -L2)Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin ( CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là
      A. 1,12.   B. 4,48.   C. 3,36.   D. 2,24. 
Câu  75: (TN- Bổ túc -2009) Cho 0,1 mol anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối phenylamoniclorua ( C6H5NH3Cl) thu được là
      A. 25,900 gam .   B. 6,475gam.   C. 19,425gam.   D. 12,950gam. 
Câu  76: (SBT) Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2. 2,8 lít khí N2 ( đktc) và 20,25 gam nước. Công thức phân tử của X là
      A. C4H9N.   B. C3H7N.   C. C2H7N.   D. C3H9N. 
Câu  77. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X,thu được 8,4 lít khí CO2 và 1,4 lít khí N2 và 10,125g H2O. Công thức phân tử là (các khí đo ở đktc)
      A. C3H5-NH2.   B. C4H7-NH2.   C. C3H7-NH2.   D. C5H9-NH2.  
Câu  78: Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một amin no hở đơn chức X thu được 6,72 lít CO2, . Công thức của X là
      A. C3H6O.   B. C3H5NO3.   C. C3H9N.   D. C3H7NO2. 
Câu  79: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no hở đơn chức, cần 10,08 lít O2 đktc. CTPT là
      A. C4H11N.   B. CH5N.   C. C3H9N.   D. C5H13N. 
Câu  80: Cho m gam anilin tác dụng với HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,31 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80%. Thì giá trị của m là
      A. 16,74g.   B. 20,925g.   C. 18,75g.   D. 13,392g.
Câu  81: Đốt cháy một amin đơn chức no (hở) thu được tỉ lệ số mol CO2 : H2O là 2 : 5. Amin đã cho có tên gọi nào dưới đây?
Đimetylamin.  B. Metylamin.  
C. Trimetylamin.  D. Izopropylamin. 
 CHƯƠNG 4 – Hoá 12 chương trình chuẩn
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
***
Câu 1. Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong định nghĩa về polime: "Polime là những hợp chất có phân tử khối do nhiều đơn vị nhỏ gọi là liên kết với nhau tạo nên.
A. (1) trung bình và (2) monome	 B. (1) rất lớn và (2) mắt xích
C. (1) rất lớn và (2) monome	 D. (1) trung bình và (2) mắt xích
Câu 2. Cho công thức:
Giá trị n trong công thức này không thể gọi là
A. hệ số polime hóa	 B. độ polime hóa
C. hệ số trùng hợp	 D. hệ số trùng ngưng
Câu 3. Trong bốn polime cho dưới đây, polime nào cùng loại polime với tơ bán tổng hợp (hay tơ nhân tạo) ?
A. Tơ tằm	 B. Tơ nilon-6,6	
C. Tơ visco 	 D.Cao su thiên nhiên
Câu 4. Trong bốn polime cho dưới đây, polime nào có đặc điểm cấu trúc mạch mạng không gian ?
 A. Nhựa bakelit	 B. Amilopectin.
 C. Amilozơ.	 D. Glicogen.
Câu 5. Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?
A. amilozơ	B. Glicogen	C. cao su lưu hóa	D. xenlulozơ 
Câu 6. Bản chất cuả sự lưu hoá cao su là:
A.tạo cầu nối đisunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian
B.tạo loại cao su nhẹ hơn
C.giảm giá thành cao su
D.làm cao su dễ ăn khuôn
Câu 7. Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng?
A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
B. Khi nóng chảy, đa số polime cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại gọi là chất nhiệt dẻo.
C. Một số polime không nóng chảy khi đun mà bị mà phân hủy, gọi là chất nhiệt rắn.
D. Polime không tan trong nước và trong bất kỳ dung môi nào.
Câu 8. Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào là phản ứng làm phân cắt mạch polime?
A. poli (vinyl clorua) + Cl2 	B. Poliisopren + HCl 
C. poli (vinyl axetat) + H2O 	D. Lưu hóa cao su 
Câu 9. Trong phản ứng với các chất hoặc cặp chất dưới đây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime?
A. nilon-6 + H2O 	B. cao su buna + HCl 
C. poli stiren 	D. Nhựa resol 
Câu 10. Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butadien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu?
A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/5
Câu 11. Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp? 
A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin
B. tơ capron từ axit -amino caproic
C. tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin và axit adipic 
D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic 
Câu 12. Hợp chất nào duới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?
A. Axit -amino enantoic	B. Capro lactam 
C. Metyl metacrilat	D. Buta-1,3-dien
Câu 13. Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ (như nước, amoniac, hidro clorua..) được gọi là
	A. sự pepti hoá	B. sự polime hoá
	C. sự tổng hợp	D. sự trùng ngưng
Câu 14. Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. Phenol và fomandehit	 B. Buta-1,3-dien và stiren
C. Axit adipic và hexametilen diamin D. Axit -amino caproic
Câu 15. Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp?
A. Cao su buna	 B. Cao su buna-N
C. Cao su isopren.	D. Cao su clopren
Câu 16. Sản phẩm trùng hợp của buta – 1,3-dien với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường
	A. cao su buna	 B. cao su buna - S 
	C. cao su buna - N 	D. cao su 
Câu 17. Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi poli propilen (P.P):
	A. (- CH2 - CH2 - )n	B. (- CH2 – CH(CH3) -)n
	C. CH2 = CH2	D. CH2 = CH - CH3 
Câu 18. Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ
A. 920 B. 1230 C. 1529 D. 1786
Câu 19:Polime X có phân tử khối M = 280000 đvC và hệ số trùng hợp n = 10000. Vậy X là 
A.Polietilen (PE) B.Polivinylclorua (PVC)
C.Polistiren (PS) D.Polivinylaxetat (PVAc)
Câu 20. Mô tả ứng dụng của polime nào dưới đây là không đúng?
A. PE được dùng nhiều làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng...
B. PVC được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa, ...
C. Poli (metyl metacrilat) làm kính máy bay, ôtô dân dụng, ...
D. Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng, vỏ máy, dụng cụ điện, ... 
Câu 21. Những chất và vật liệu nào sau đây là chất dẻo: Polietylen; đất sét ướt; polistiren; nhôm; bakelit (nhựa đui đèn); cao su
A. Polietylen; đất sét ướt; nhôm.	 
B. Polietylen; đất sét ướt; cao su.	
C. Polietylen; đất sét ướt; polistiren.
D. Polietylen; polistiren; bakelit (nhựa đui đèn).	
Câu 22. Điền từ thích hợp vào trỗ trống trong định nghĩa về vật liệu composit: "Vật liệu composit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất ... (1)... thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà ...(2)...
A. (1) hai; (2) không tan vào nhau.	B. (1) hai; (2) tan vào nhau.
C. (1) ba; (2) không tan vào nhau.	D. (1) ba; (2) tan vào nhau.
Câu 23. Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét?
A. Tơ capron B. Tơnilon-6,6	C. Tơ lapsan	D. Tơ nitron 
Câu 24.Phát biểu về cấu tạo của cao su thiên nhiên nào dưới đây là không đúng?
A. Cao su thiên nhiên lấy từ mủ cây cao su.
B. Các mắt xích của cao su tự nhiên đều có cấu hình trans-.
C. Hệ số trùng hợp của cao su thiên nhiên vào khoảng từ 1500 đến 15000.
D. Các mạch phân tử cao su xoắn lại hoặc cuộn tròn lại vô trật tự.
Câu 25.Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên?
A. Tính đàn hồi	 B. Không dẫn điện và nhiệt
C. Không thấm khí và nước	 D. Không tan trong xăng và benzen
Câu 26.Polime (-CH2 – CH(CH3) - CH2 – C(CH3) = CH - CH2 -)n được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome:
A.CH2 = CH - CH3 	
B.CH2 = C(CH3) - CH = CH2	 
C.CH2 = CH - CH3 và CH2 = C(CH3) - CH2 - CH = CH2
D.CH2 = CH - CH3 và CH2 = C(CH3) - CH = CH2 	 
Câu 27.Khi điều chế cao su Buna, người ta còn thu được một sản phẩm phụ là polime có nhánh sau:
A.(- CH2 – CH(CH3) - CH2 -)n	`	B.(- CH2 - C(CH3) - CH -)n
C.(- CH2 - CH - )n
 	 CH = CH2	D.(- CH2 – CH(CH3)2 -)n
 Câu 28.Nhận định sơ đồ phản ứng:
	 X ® Y + H2
 Y + Z ® E
 E + O2 ® F
 F + Y ® G
 nG ® polivinylaxetat
X là:
A.etan	B.rượu etylic	C.metan	D. andehit fomic
Câu 29. Chỉ ra điều sai
A.bản chất cấu tạo hoá học của sợi bông là xenlulozơ
B.bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit
C.quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao 
D.tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt
Câu 30.P.V.C được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:
	 CH4 C2H2 CH2 = CHCl PVC
 Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra một tấn P.V.C là bao nhiêu ?(khí thiên nhiên chứa 95% metan về thể tích)
A.1414 m3	B.5883,242 m3	C.2915 m3	D. 6154,144 m3
Câu 31.Tơ nilon- 6,6 là :
A. Hexacloxiclohexan 	B. Poliamit của axit ađipic và hexametylen điamin
C. Poliamit của axit e - aminocaproic	 D. Polieste của axit ađipic và etylen glicol
Câu 32. Poli (vinylancol) là :
A. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp của CH2=CH(OH)
B. Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân poli(vinyl axetat ) trong môi trường kiềm 
C. Sản phẩm của phản ứng cộng nước vào axetilen
D. Sản phẩm của phản ứng giữa axit axetic với axetilen
Câu 33. Dùng polivinyl axetat có thể làm được vật liệu nào sau đây
A. Chất dẻo C. Cao su	B. Tơ D. Keo dán
Câu 34. Câu nào sau đây là không đúng :
A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (C6H10O6)n nhưng xenlulozơ có thể kéo sợi, còn tinh bột thì không. 
B. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt, nhưng không bị thuỷ phân bởi môi trường axit hoặc kiềm
C. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét.
D. Đa số các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân tử lớn
Câu 35. Câu nào không đúng trong các câu sau:
A. Polime là hợp chất có khối lượng phân tử rất cao và kích thước phân tử rất lớn 
B. Polime là hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau
C. Protit không thuộc loại hợp chất polime
D. Các polime đều khó bị hoà tan trong các chất hữu cơ 
Câu 36. Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su isopren
Câu 37. Để tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trình hoá este là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần các lượng axit và rượu là
A. 170 kg axit và 80 kg rượu C. 85 kg axit và 40 kg rượu
B. 172 kg axit và 84 kg rượu D. 86 kg axit và 42 kg rượu
Câu 38. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng
A. CH2=CH-Cl và CH2=CH-OCO-CH3
B. CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2
C. CH2=CH-CH=CH2 và CH2=CH-CN
D. H2N-CH2-NH2 và HOOC-CH2-COOH
Câu 39. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (CH4). Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình là 20% thì để điều chế PVC phải cần một thể tích metan là
A. 3500 m3 C. 3584 m3	 B. 3560 m3 D. 5500 m3
Câu 40. Cho sơ đồ: (X) (Y) Polime
 Chất (X) thoả mãn sơ đồ là:
A. CH3CH2-C6H4-OH ; C. C6H5-CH(OH)-CH3; 
B. CH3-C6H4-CH2OH; D. C6H5-O-CH2CH3 ; 
Câu 41. Trong số các polime sau đây; tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:
A. tơ tằm, sợi bông, nilon 6-6. 	 B. sợi bông, len, tơ axetat. 
C. sợi bông, len, nilon 6-6. 	 D. tơ visco, nilon 6-6, tơ axetat. 
Câu 42. Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome 
	A. Buta – 1,4-dien 	 B. Buta – 1,3-dien 
	C. Buta – 1,2- dien 	 D. 2- metyl buta – 1,3-dien 
CHƯƠNG 5 –Hoá 12 chương trình chuẩn
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LỌAI
***
Câu 1:Trong bảng hệ thống tuần hòan, kim lọai ở:
A.nhóm IA, IIA, IIIA (trừ B) ;
B.một số nguyên tố thuộc nhóm IVA, VA, VIA.
C.các nhóm IB đến VIIB, họ lantan và actini.
D.A, B, C đều đúng.
Câu 2:Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A.Ở nhiệt độ thường, trừ thủy ngân ở thể lỏng, còn các kim lọai khác ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể.
B.Liên kết kim lọai là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim lọai trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.
C.Tinh thể kim lọai có ba kiểu mạng phổ biến là mạng tinh thể lập phương tâm khối, mạng tinh thể lập phương tâm diện, mạng tinh thể lục phương.
	D.Tất cả đều đúng.
Câu 3:Cho các chất rắn NaCl, I2 và Fe. Khẳng định nào sau đây là sai:
A.Fe có kiểu mạng nguyên tử; B.NaCl có kiểu mạng ion;
C.I2 có kiểu mạng phân tử; D.Fe có kiểu mạng kim lọai;
Câu 4:Hãy chọn phương án đúng:
Cấu hình electron của X2+:1s22s22p63s23p6. Vậy vị trí của X trong bảng tuần hòan là
A.ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA B.ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA
C.ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA D.ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIA
Câu 5:Các dãy sắp xếp theo thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử và ion nào sau đây là đúng ?
A.Ne>Na+>Mg2+ B.Na+>Ne>Mg2+ 
C.Mg2+>Ne>Na+ D.Mg2+>Na+>Ne
Câu 6:Kim lọai có các tính chất vật lí chung là
A.tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, tính ánh kim;
B.tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính ánh kim;
C.tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính ánh kim, tính đàn hồi;
D.tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng;
Câu 7:Các tính chất vật lí chung của kim lọai gây ra do:
A.có nhiều kiểu mạng tinh thể kim lọai;
B.Trong kim lọai có các electron ;
C.Trong kim lọai có các electron tự do;
D.Các kim lọai đều là chất rắn;
Câu 8:Trong số các kim lọai : nhôm, sắt , đồng, chì, crom thì kim lọai nào cứng nhất ?
A. crom B. nhôm C. sắt D. đồng
Câu 9:Tính chất hóa học chung của kim lọai M là
A. tính khử, dễ nhường proton B. tính oxi hóa 
C. tính khử, dễ nhường electron D. tính họat động mạnh;
Câu 10:Khi nung nóng kim lọai Fe với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt (II):
A. S B. Cl2 C. dung dịch HNO3 D. O2
Câu 11:Dãy chất nào sau đây đều tan hết trong dung dịch HCl dư ?
A. Cu, Ag, Fe; B. Al, Fe, Ag;
C. Cu, Al, Fe; D. CuO, Al, Fe;
Câu 12:Nhóm kim lọai nào không tan trong cả axit HNO3 đặc nóng và axit H2SO4 đặc nóng ?
A. Pt, Au; B. Cu, Pb; C. Ag, Pt; D. Ag, Pb, Pt;
Câu 13:Nhóm kim lọai nào bị thụ động trong cả axit HNO3 đặc nguội và axit H2SO4 đặc nguội ?
A. Al, Fe, Cr; B. Cu, Fe; C. Al, Zn; D. Cr, Pb;
Câu 14:Chọn câu đúng 
Hòa tan hoàn toàn 0,5 g hh gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 (đktc).Vậy kim loại hóa trị II đó là:
A.Mg B.Ca C.Zn D.Be
Câu 15:Chọn câu đúng
Cho 16,2 g kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0,15 mol O2.Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dd HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 (đktc).Vậy kim loại M là:
A.Mg B.Ca C.Al D.Fe
Câu 16:Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế bị vỡ thì có thể dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?
A.Bột sắt B.Bột lưu huỳnh C.Natri D. Nước 
Câu 17:Nhúng một lá Fe nặng 8 gam vào 500 ml dd CuSO4 2M . Sau một thời gian lấy lá Fe ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Xem thể tích dd không thay đổi thì nồng độ mol/lít của CuSO4 trong dd sau phản là :
A.2,3 M B.0,27 M C.1,8 M D.1,36 M
Câu 18: Ngâm một thanh sắt vào dung dịch chứa 9,6 gam muối sunfat của kim lọai hóa trị II, sau khi kết thúc phản ứng thanh sắt tăng thêm 0,48 gam. Vậy công thức hóa học của muối sunfat là 
A.CuSO4 B. CdSO4 C. NiSO4 D. ZnSO4
Câu 19:Chọn đáp án đúng
Các ion kim lọai : Cu2+, Fe2+, Ag+, Ni2+, Pb2+ có tính oxi hóa giảm dần theo thứ tự sau:
A.Fe2+ >Pb2+>Ni2+>Cu2+>Ag+; B.Ag+>Cu2+>Pb2+>Ni2+>Fe2+;
C.Fe2+ >Ni2+>Pb2+>Cu2+>Ag+; D.Ag+>Cu2+>Pb2+>Fe2+>Ni2+;
Câu 20:Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe khử các ion kim lọai theo thứ tự nào ? (ion đặt trước sẽ bị khử trước)
A.Ag+, Pb2+, Cu2+; B.Pb2+, Ag+, Cu2+;
C.Cu2+, Ag+, Pb2+; D.Ag+, Cu2+, Pb2+;
Câu 21:Cho các cặp oxi hóa khử sau: Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+. Từ trái sang phải tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự Fe2+, Cu2+, Fe3+ và tính khử giảm dần theo thứ tự Fe, Cu, Fe2+. Điều khẳng đ

Tài liệu đính kèm:

  • docon_thi_12.doc