Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh môn Địa lí Lớp 9

I. Yêu cầu:

- Đảm bảo lượng kiến thức bộ môn giảng dạy được kiểm tra đầy đủ và toàn diện.

- Đánh giá được mức độ năng lực của người học theo từng cấp độ:

+ Năng lực nhận thức ( biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, chuyển giao, sáng tạo).

+ Năng lực tư duy ( tư duy logic, tư duy trừu tượng, tư duy sáng tạo).

+ Phẩm chất nhân văn ( thể hiện được được chính kiến của bản thân, liên hệ với thực tiễn, cuộc sống).

- Phát hiện học sinh năng khiếu ( chủ yếu đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy sáng tạo)

- Đề thi được thực hiện theo dạng mở nhằm phát huy năng lực phân tích, sáng tạo và khuyến khích thí sinh thể hiện chính kiến của bản thân trước vấn đề đặt ra.

II. Nội dung kiểm tra

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh môn Địa lí Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH
MÔN ĐỊA LÍ- LỚP 9
(Ban hành kèm theo Công văn số 2369 /SGDĐT-KT, ngày 23 tháng 11 năm 2015)
____________
Yêu cầu: 
Đảm bảo lượng kiến thức bộ môn giảng dạy được kiểm tra đầy đủ và toàn diện. 
Đánh giá được mức độ năng lực của người học theo từng cấp độ:
+ Năng lực nhận thức ( biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, chuyển giao, sáng tạo).
+ Năng lực tư duy ( tư duy logic, tư duy trừu tượng, tư duy sáng tạo).
+ Phẩm chất nhân văn ( thể hiện được được chính kiến của bản thân, liên hệ với thực tiễn, cuộc sống).
Phát hiện học sinh năng khiếu ( chủ yếu đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy sáng tạo)
Đề thi được thực hiện theo dạng mở nhằm phát huy năng lực phân tích, sáng tạo và khuyến khích thí sinh thể hiện chính kiến của bản thân trước vấn đề đặt ra.
Nội dung kiểm tra
Yêu cầu kiến thức
Yêu cầu kĩ năng
Yêu cầu năng lực
Tập trung vào kiến thức của các chủ đề sau:
- Địa lí tự nhiên đại cương :
+ Trái đất.
+ Các thành phần tự nhiên cấu tạo nên Trái đất.
-Địa lí các châu lục:
+ Môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.
+ Thiên nhiên con người ở Châu Á.
- Địa lí Việt Nam:
+ Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam.
+ Đặc điểm các thành phần tự nhiên Việt Nam.
+ Địa lí dân cư Việt Nam.
+ Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam.
+ Sự phân hóa lãnh thổ Việt Nam.
- Địa lí địa phương: tỉnh Tây Ninh
Yêu cầu học sinh đạt được các kĩ năng sau:
- Đọc và phân tích bản đồ, các bản đồ trong Atlat Địa lí Việt Nam liên quan đến nội dung bài học.
- Biết thu thập khai thác các thông tin liên quan đến nội dung bài học.
- Phân tích bảng số liệu.
 -Vẽ các dạng biểu đồ, nhận xét và giải thích.
 -Có kĩ năng vận dụng kiến thức thức vào thực tiễn để giải thích các hiện tượng địa lí.
- Liên hệ với đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội tại địa phương.
Yêu cầu học sinh đạt được các năng lực sau:
- Hiểu,giải thích và chứng minh được các sự vật hiện tượng địa lí.
- Phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong hoàn cảnh cụ thể mới, các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
Cấu trúc
Hình thức tự luận: Tự luận 
Thời lượng: 150 phút
Số lượng câu hỏi : 5- 6 câu (mỗi câu có thể có nhiều câu thành phần) 
Mẫu ma trận đề kiểm tra (do người ra đề trực tiếp thực hiện)
Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Phần A
Câu
Câu
Phần B
Câu
Câu
Cộng
40
40
20

Tài liệu đính kèm:

  • docDia 9.doc