Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục THCS

1 Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh (THCS)

1. Khái quát về giai đoạn p/triển của lứa tuổi HS THCS

2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh

 THCS

2 Hoạt động học tập của học sinh THCS

1. Hoạt động học tập

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

 THCS

3 Giáo dục học sinh THCS cá biệt

1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt

2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt

3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt

 

doc 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 621Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
1/ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ TỰ HỌC THEO MÔ DUN
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã
mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu 
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)
Địa chỉ/
nội dung mô đun hoặc trong tài liệu 
Lý thuyết
Thực hành
I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
THCS
1
Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh (THCS) 
1. Khái quát về giai đoạn p/triển của lứa tuổi HS THCS
2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS 
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh
8
4
3
THCS
2
Hoạt động học tập của học sinh THCS
1. Hoạt động học tập 
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
10
2
3
THCS
3
Giáo dục học sinh THCS cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt
10
2
3
II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
THCS
4
Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
1. Tìm hiểu môi trường giáo dục THCS
2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến việc học tập, rèn luyện của học sinh THCS
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
10
2
3
Nội dung p/trào
THTT, HSTC
THCS
5
Môi trường học tập của học sinh THCS
1. Các loại môi trường học tập
2. Ảnh hưởng của môi trường học tập đến hoạt động học tập của học sinh THCS
Phân tích được ảnh hưởng của môi trường học tập tới hoạt động học tập của học sinh THCS
10
2
3
Trường học;
Gia đình;
Xã hội;
THCS
6
Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
1.Tạo dựng môi trường học tập
2. Cập nhật và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh
Sử dụng được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
10
2
3
III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên
THCS
7
Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Quan niệm về hướng dẫn, tư vấn cho học sinh 
2. Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
p/tích được nội dung các lĩnh vực cần h/dẫn, tư vấn cho hs THCS
10
2
3
THCS
8
Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn
2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh
3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh
Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
10
2
3
THCS
9
Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển NN
1. Phát triển nghề nghiệp giáo viên
2. Nội dung và phương pháp hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên
Có khả năng hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
10
2
3
IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục
THCS
10
Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
1. Khái niệm về rào cản
2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng hs THCS
3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh
4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản
Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.
Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình học tập
10
2
3
THCS
11
Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
1. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong trường THCS
2. Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học
10
2
3
THCS
12
Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học sinh THCS
1. Trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của hs THCS
2. Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng
Có kĩ năng giúp học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng trong học tập
10
2
3
GV
V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
THCS
13
Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS
2. Phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh THCS 
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học
10
2
3
GV
THCS
14
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
10
2
3
GV
THCS
15
Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
1. Các yếu tố liên quan đến đối tượng và môi trường dạy học
2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học
3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học
Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này
10
2
3
THCS
16
Hồ sơ dạy học
1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS
2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học
Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định
10
2
3
VI. Tăng cường năng lực dạy học
THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
10
2
3
Nhà trường:
Thầy: Thịnh, Huy, Phong
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực 
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
10
2
3
GV
THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
10
2
3
Nhà trường:
Thầy: Thịnh, Huy, Phong
VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học 
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).
10
2
3
THCS
21
Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)
1. Sự cần thiết phải bảo quản, sửa chữa và sáng tạo TBDH
2. Bảo quản các TBDH. Tổ chức cho học sinh thực hiện bảo quản thiết bị dạy học
3. Sửa chữa hỏng hóc thông thường của các TBDH
4. Cải tiến và sáng tạo TBDH
Có kĩ năng bảo quản, sửa chữa và sáng tạo thiết bị dạy học.
10
2
3
THCS
22
Sử dụng một số phần mềm dạy học
1. Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo môn học
2. Sử dụng hiệu quả một số phần mềm dạy học
Sử dụng được một số phần mềm dạy học
10
2
3
VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
THCS
23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 
10
2
3
GV
THCS
24
Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm
2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học
Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.
10
2
3
TCM
IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học
THCS
25
Viết (SKKN) trong trường THCS
1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
3. Thực hiện viết SKKN
Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.
10
2
3
HT
THCS
26
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
3. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
10
2
3
THCS
27
Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
1. Tầm quan trọng của hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng 
2. Phương pháp và kĩ năng phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Biết hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng cho đồng nghiệp.
10
2
3
X. Tăng cường năng lực giáo dục
THCS
28
Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục
Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.
10
2
3
HT
THCS
29
Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục 
2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục
Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm của nhà trường
10
2
3
HT
THCS
30
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS 
1. Mục tiêu đánh giá
2. Nguyên tắc đánh giá
3. Nội dung đánh giá
4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá
Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
10
2
3
GV
XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
THCS
31
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp
2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS
3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
Có kĩ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
15
THCS
32
Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm
15
THCS
33
Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
Có kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
15
XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
THCS
34
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS
1. Vai trò, mục tiêu của HĐ GDNGLL ở trường THCS
2. Nội dung tổ chức HĐ GDNGLL ở trường THCS
3. Phương pháp tổ chức HĐ GDNGLL ở trường THCS
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động GDNGLL ở trường THCS
15
THCS
35
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS
4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục 
Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục
15
THCS
36
Giáo dục giá trị sống cho học sinhTHCS
1. Quan niệm về giá trị sống và phân loại giá trị sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trong giáo dục phổ thông
3. Nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh
4. Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục 
Có kĩ năng tổ chức giáo dục giá trị sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục
10
2
3
Nhà trường
THCS
37
Giáo dục vì sự phát triển bền vững (PTBV) ở trường THCS 
1. Khái niệm phát triển bền vững; giáo dục vì sự phát triển bền vững
2. Các nội dung cơ bản của giáo dục vì sự phát triển bền vững
3. Thực hiện giáo dục bền vững ở trường THCS
Mô tả các nội dung của giáo dục vì sự PTBV và con đường thực hiện giáo dục vì sự PTBV ở trường THCS
7
8
THCS
38
Giáo dục hòa nhập (GDHN) trong giáo dục THCS 
1. Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập
2. Thực hiện giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS
Phân tích được các khái niệm cơ bản và các yếu tố của GDHN trong giáo dục THCS
5
10
XIII. Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội
THCS
39
Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình HS, cộng đồng trong hoạt động GD của nhà trường THCS
2. Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THCS
3. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng đồng trong HĐGD ở trường THCS
Lập được kế hoạch và thực hiện được kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
8
2
5
THCS
40
Phối hợp với các tổ chức XH trong công tác giáo dục
1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THCS
2. Nội dung phối hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS
3. Một số biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh THCS
Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS
8
2
5
THCS
41
Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS
1. Vai trò và mục tiêu của các hoạt động tập thể trong giáo dục học sinh THCS
2. Các nội dung hoạt động tập thể trong hoạt động giáo dục học sinh THCS
3. Các phương pháp tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS
Có kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS
8
2
5
Nhà trường 
	2/. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng : Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học : - Nhà trường tổ chức tập huấn – bồi dưỡng cho cán bộ, GV theo nhiệm vụ/ năm học
- Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học: – Cán bộ, Gv dự tập huấn từ Sở, Phòng GD-ĐT về tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, GV
- Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học: - Gv đăng ký học theo mô đun (viết vào sổ tích lũy c/môn); chọn 1 mô đun tâm đắc nhất để hoàn thành theo mẫu thực hiện chuyên đề. – 12, 13, 14, 18, 23, 30

Tài liệu đính kèm:

  • docCan_bo_GV_dang_ky_tu_hoc_theo_TT31_ngay.doc