Chương trình dạy Chuyên đề môn: Tiếng Anh khối 8

- Present simple tense talk about general truth

- Structure:(not) adjectire + enough – infinitive

- Exercises

- The near future tense

- Adverbs of place

- Exercises

- Reflexive pronouns

- Preposition of time

- Exercises

- Past simple tense

- Structure: Used to with the past simple tense.

- Exercises

- Modals verbs: Must, have to, ought to

- Adverbs of manner.

- Exercises

- Commands, requests and advice in reported speech

- Exercises

 

doc 27 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 16/03/2020 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chương trình dạy Chuyên đề môn: Tiếng Anh khối 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
osition.
Ex. She looks at herself in the mirror.
b. Emphasis: Trường hợp này đại từ phản thân còn được gọi là "đại từ làm mạnh nghĩa"
Ex. Mr Green himself took the pupils to the zoo.
*Đứng ngay sau chủ từ.
Ex. This boy himself watered the plants.
*Đứng ở cuối mệnh đề/ câu.
Ex. This boy watered the plants himself.
c. "By + reflexive pronoun." Có nghĩa tự làm (without help)
ex. Tom always does the homework by himself.
II. Preposition of time.
* IN + tháng/ năm/ mùa/ buổi trong ngày
Ex. I'm going to Laos in January.
* AT + buổi trong ngày/ giờ đồng hồ/ dịp lễ.
Ex. at six pm
* ON + thứ trong tuần/ thứ-buổi/ ngày tháng/ ngày lễ đặc biệt.
Ex. I'll see you on Wednesday.
* AFTER + trễ hơn cái gì.
Ex. after 3 pm
* BEFORE + sớm hơn cái gì.
Ex. before 3 pm
* BETWEEN + thời gian giữa hai điểm.
Ex. betwwen 7 am and 8 am
Teaching:....../......./ 
Buổi 4
PAST SIMPLE TENSE
STRUCTURE: USED TO WITH THE PAST SIMPLE TENSE.
EXERCISES
A. GRAMMAR.
1. Used to + V (Đã từng): 
- Diễn tả một thói quen trong quá khứ mà nay không còn.
Ex. He used to play tennis.
 Her father used to be a school teacher.
2. Question and negative form.
a. Question form:
(Wh) + did + s + use to + infi..
Ex. Did your father use to drink tea in the morning?
 Where did you use to travel?
b. Negative form:
S + did not/ didn't + use to + infi..
Ex. His son didn't use to do exercise.
3. Contrast: Used to & be/ get used to.
a. Used to + V (bare form)
Ex. The village used to use oil lamps.
b. Be/ get used to + noun phrase/ gerund. (quen với)
Be/ get used to + noun phrase/gerund
Ex. Ba was born in a farmer family. He is used to working in the sun.
 People get used to the bus delay.
Teaching:....../......./ 
Buổi 5 
MODALS VERBS: MUST, HAVE TO, OUGHT TO
ADVERBS OF MANNER
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. Must/ have to/ ought to.
1. Must (phải): là khiếm trợ động từ (a modal) được dung diễn tả:
a. Sự bắt buộc hay sự cần thiết có tính chủ quan, do cảm nghĩ của người nói.
Ex. He must do this exercise again.
b. Tính quy tắc hay lề luật.
ex. We must drive on the right.
2. Have to: Diễn tả sự bắt buộc hay sự cần thiết có tính khách quan do yếu tố bên ngoài.
Ex. Your eyes are week. You have to wear glasses.
3. Ought to: Diễn tả lời khuyên.
Ex. We ought to obey our parents.
II. Questions with "Why"
- Câu hỏi với Why được dùng để hỏi về nguyên nhân hay lí do.
Ex. Why do they cover the electric sockets?
- Để trả lời cho câu hỏi với Why chúng ta có thể dùng:
* Mệnh đề với "Because"
Ex. Why do you get up early? – Because I want to do exercises.
Teaching:....../......./ 
Buổi 6
COMMANDS, REQUESTS AND ADVICE IN REPORTED SPEECH
EXERCISES
I. GRAMMAR:
- Lời nói trực tiếp (direct speech) Thường có dấu ngoặc kép (“) – khi đổi sang lời nói gián tiếp (reported speech) ta bỏ dấu ngoặc kép.
Ex. Direct speech: He said to me “Stop talking”
 Reported speech: He told me to stop talking.
- Lời nói gián tiếp là lời nói của một người được thuật lại theo từ riêng của người thuật lại, nhưng ý nghĩa của câu không thay đổi)
1. Commands, requests and advice in reported speech. 
Ex1. “Clean the bike” Tim said to his younger brother.
-> Tim told (ordered) his younger brother to clean the bike.
“Don’t open the books” The teacher said to us.
-> The teacher told us not to open the books.
Ex2. “Please turn on the light” My teacher said to me.
-> My teacher asked me to turn on the light.
“ Please don’t turn on the light” My teacher said to me.
-> My teacher asked me not to turn on the light.
Ex3. “You had better work hard for the exam” Tom said to his brother.
-> Tom advised his brother to work hard for the exam.
“ You shouldn’t go to bed late” My mother said to me.
-> My mother advised me not to go to bed late.
2. Cách chuyển lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp.
- Khi chuyển câu nói mệnh lệnh, yêu cầu và câu khuyên bảo sang câu gián tiếp ta dùng các động từ tường thuật: Told (bảo), ordered (ra lệnh), asked (yêu cầu), advised (khuyên)
3. Structures:
a. Affirmative.
 (Please) V + O.
S + told + sb + to V
 asked 
 ordered
 advised
 Don’t + V + O.
S + told + sb + not to V
 asked 
 ordered
 advised
b. Negative. 
Teaching:....../......./ 
Buổi 7
COMMANDS, REQUESTS AND ADVICE IN REPORTED SPEECH
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. Commands, requests, and advice in reported speech.
1. Reported speech.
- Direct speech: nêu nguyên văn lời nói của ai đó đã nói. Chúng ta dùng dấu ngoặc kép trong loại câu này.
Ex. He said to me "Stop talking"
- Reported speech: thuật lại nguyên ý ( chứ không phải nguyên văn) lời nói của ai đó. Không dùng dấu ngoặc kép với loại câu này.
Ex. He said to me "Stop talking" (Direct speech)
 -> He told me to stop taling (Reported speech)
2. Reported commands and requests:
S + told/ asked + sb + (not) to-infinive
Ex. He said to me "Can you give her the letter?"
 -> He asked/ told me to give her the letter.
 He said to me "Don't touch it"
 -> He told/ asked me not to touch it
3. Reported advice:
S + said + (that) + S + should + infinitve
Ex. "Tom, you should visit your grandparents once a week," Mum said.
-> Mum said (that) Tom should visit his grandparents once a week.
Teaching:....../......./ 
Buổi 8
IMPERATIVE
PRESENT SIMPLE TENSE WITH FUTURE MEANING
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. Present simple tense with future meaning.
- Ngoài các cách dùng như trong Unit 1, thì hiện tại đơn còn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình, và trong câu thường xuất hiện các trạng từ chỉ thời gian cụ thể.
Ex. The film finishes at 9 p.m
They go on holiday in June.
The football match at 3 p.m
Teaching:....../......./ 
Buổi 9
GERUNDS
MODAL: MAY, CAN, COULD
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. Gerund.
- Danh động từ: là dạng động tậmn cùng bằng –ing và có chức năng của một danh từ. Danh động từ (gerund) có thể làm chủ từ (subject), túc từ (object), bổ từ (commplement), và đồng cách từ/ từ đồng vị.
1. Subject (chủ từ): Danh động từ được dùng làm chủ từ để diễn tả một ý kiến phổ quát (general or popular idea)
Ex. Smoking is harmful to health.
 Walking in the morning is a good exercise.
2. Object (túc từ/ tân ngữ)
a. Object of a verb (túc từ cho động từ): Một số động từ có động từ theo sau ở dạng danh động từ như: Enjoy, consider, practise, finish, quit, avoid, admit, delay, pospone, mind, risk, recall, miss, can't help, can't bear/ stand.
Ex. We practise speaking English in class.
 He avoids playing with that naughty child.
b. Object of a preposition (túc từ cho giới từ): Động từ theo sau một giới từ luôn ở dạng danh động từ.
ex. His son is interested in reading picture books.
 We're thinking about raising our class's fund.
3. Complement of a subject (bổ từ cho chủ từ)
Ex. My interest is collecting stamps.
4. Appositive (từ đồng vị/ đồng cách từ)
Ex. He has one desire, taking care of his old parents.
5. Một số động từ có thể có động từ theo sau hoặc ở dạng danh động từ hay động từ nguyên mẫu với nghĩa khác nhau.
a. Stop:
- Stop + Gerund: chỉ ngưng việc gì đang làm.
Ex. He stops smoking. 
- Stop + Infinitive: ngưng (làm điều gì) để làm một điều khác.
Ex. The worker stops to smoke a cigarrete.
II. Can, could, may: (modals) còn được dùng diễn tả lời yêu cầu hay đề nghị.
1. Asking for favour: (yêu cầu sự giúp đỡ)
Ex. Can you help me, please?
 Could you help me to carry the suitcase, please?
2. Đề nghị giúp ai: (Offering assistance)
May I + V...?
Let me + V ...?
Do you need any help?
Shall I + V ...?
Ex. May I help you?
 Shall I help you?
 Let me help you.
Teaching:....../......./ 
Buổi 10
PRESENT PERFECT TENSE WITH “FOR NAD SINCE”
EXERCISES
A. GRAMMAR
I. Present perfect with "for and since"
1. Cấu tạo.
AFFIRMATIVE
NEGATIVE
QUESTIONS
I have worked
You have worked.
He has worked.
She has worked.
It has worked.
We have worked.
You have worked.
They have worked.
I haven't worked
You haven't worked.
He hasn't worked.
She hasn't worked.
It hasn't worked.
We haven't worked.
You haven't worked.
They haven't worked.
Have I worked?
Have you worked?
Has he worked?
Has she worked?
Has it worked?
Have we worked?
Have you worked?
Have they worked?
* Thì HTHT được cấu tạo bởi trợ động từ HAVE/ HAS + quá khứ phân từ của động từ.
- Quá khứ phân từ của:
+ Động từ hợp quy tắc: V + ed
+ Động từ bất quy tắc: Tham khảo động từ bất quy tắc.
2. Cách dùng.
a. Thì HTHT diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và không rõ thời gian.
Ex. They have met that peson.
b. Thì HTHT diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khừ và còn liên quan tới hiện tại.
ex. We have learnt English for 3 years.
c. Thì HTHT diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ 1 hoặc nhiều lần.
ex. They have read this book several times.
d. Trong câu thường có các trạng từ: "for, since, lately, recently, so far, up to now, till now, up to the present.
- FOR (khoảng) và SINCE (kể từ) .
+ For: chỉ khoảng thời gian kéo dài cho đến bây giờ.
Ex. for two years/ for a few days
+ Since: chỉ mốc thời gian hành động đã bắt đầu.
Ex. since last year/ since I met you.
Teaching:....../......./ 
Buổi 11
COPMPARISON: LIKE, (NOT) ASAS, (NOT) THE THE SAME AS
DIFFERENT FROM
EXERCISES
I. GRAMMAR:
1- Comparison with “like, (not) as .as, (not) the same as, different from”
Like (prep) : giống như
He looks like his father.
The same as : giống như
Her eyes are the same color as yours
The bag on the left is the same as the bag on the right.
(Not) as .as (như..)
The magazine is not as large as the newspaper.
He is as tall as me.
Different from (khác với)
What makes him different from the rest of the students?
This table is different from that one.
Teaching:....../......./ 
Buổi 12
PRESENT PROGRESSIVE: TO TALK ABOUT THE FUTURE
TO SHOW CHANGES WITH “GET” AND “BECOME”
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. Present progressive (review)
II. Present progressive to talk about the future.
- Thì HTTD còn mang ý nghĩa tương lai chỉ những kế hoạch dự định sẽ xảy ra trong tương lai gần. Khi đó thì HTTD tương đương với cách nói “going to”
Ex. I am renting a flat next week. = I am going to rent a flat next week. 
They are visiting the museum on Monday.
III. Get and Become với thì HTTD.
- Khi muốn diễn tả sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác trong thì HTTD ta dùng hai động từ “get” và “become”
S + BE + GETTING/ BECOMING + ADJ
Ex. It is getting dark at this time of year. 
She is becoming better after the operation.
The match is getting boring. 
IV. Comparative and superlative adjectives (review)
Teaching:....../......./ 
Buổi 13
COMPARATIVE AND SUPERATIVE ADJECTIVES
EXERCISES
A. GRAMMAR.
2- Comparative and superlative:
Comparative. ( so sánh hơn)
- Short adjective:	S1 + BE + Adjective + er + THAN + S2
Lan is 1.8 meters tall. Nga is 1.75 meters tall. Therefore, Lan is taller than Nga
Nga is shorter than Lan.
- Long adjective: 	S1 + BE + MORE + ADJ + THAN + S2	
The red skirt is 120,000 VND. The green skirt is 150,000 VND. Therefore, the green skirt is more expensive than the red skirt.
Superlative. (so sánh nhất)
- Short adjective:	S + BE + the +Adjective + est
Lan is 1.8 meters tall. Nga is 1.75 meters tall. Hoa is 1.85 meters tall. Therefore, Hoa is the tallest.
- Long adjective: 	S + BE + the most + Adjective
The red skirt is 120,000 VND. The green skirt is 150,000 VND. The pink skirt is 450,000 VND. Therefore, the pink skirt is the most expensive.
Some irregular comparative and superlative forms.
Adjective 	Comparative	 	Superlative
	Good	better	(the) best
	Bad	worse	(the) worst
	Far	farther	(the) farthest
	further	(the) furthest
	old	older	(the) oldest
	elder	(the) eldest.
	Little 	less	(the) least.
	Much	more	(the) most
	Many	more	(the) most
Comparative with “-er and -er”. (càng ngày càng .)
Nga is growing fast. She’s getting taller and taller
Computers are becoming more and more complicated.
(Những chiếc máy tính càng ngày càng phức tạp.)
Holidays flights are getting less and less expensive.
The more , the more (càng.., thì .càng)
The more money you make, the more she spends.
(Bạn càng làm ra nhiều tiền, thì cô ấy càng tiêu nhiều)
The more expensive petrol becomes, the less people drive.
(Xăng dầu càng trở nên đắc đỏ, thì càng ít người đi xe hơi.)
https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn
Häc k× ii
Teaching:....../......./ 
Buổi 14
IN ORDER TO/ SO AS TO
THE FUTURE TENSE/ MODAL “WILL”
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. In order to/ so as to.
- Hai côm tõ in order (not) to and so as (not) to ®­îc theo sau bëi ®éng tõ nguyªn thÓ chØ môc ®Ých cña hµnh ®éng.
Ex. Maria went to America in order to study English.
I turned on TV so as to watch the news.
II. The simple future tense.
1. Formed.
2. How to use.
3. Will ®Æc biÖt ®­îc dïng trong mét sè tr­êng hîp sau.
a. Offers (t×nh nguyÖn/ s½n lßng)
ex. I will drive you to the station.
I’ll make you a cup of coffee.
b. Promises. (lêi høa)
ex. Are you coming to the cinema on Sunday?
I’m not sure. I’ll phone you on Saturday.
Ex. Thank you for lending me some books. I will pay back soon.
c. Requests. (yªu cÇu)
ex. Will you close the door, please?
Will you post the letters, please?
Teaching:....../......./ 
Buổi 15
PASSIVE FORM (1)
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. ThÓ bÞ ®éng (passive forms)
- Dïng thÓ bÞ ®éng ®Ó nhÊn m¹nh ý nghÜa, ®èi t­îng thùc hiÖn hµnh ®éng trong c©u.
+ CÊu t¹o:
S + BE + V(PP) + (BY AGENT)
+ Mét sè l­u ý khi chuyÓn tõ c©u chñ ®éng sang c©u bÞ ®éng.
-> T©n ng÷ cña c©u chñ ®éng sÏ lµm chñ ng÷ c©u bÞ ®éng.
-> §éng tõ TOBE ë c©u bÞ ®éng phô thuéc vµo th× cña ®éng tõ chÝnh ë c©u chñ ®éng.
-> Khi muèn nhÊn m¹nh t¸c nh©n g©y nªn hµnh ®éng ta ph¶i dïng BY + agent (t¸c nh©n). Cã thÓ tãm t¾t b»ng s¬ ®å sau.
S + V + O
S + BE + PP + (BY AGENT)
1. ThÓ bÞ ®éng víi th× hiÖn t¹i ®¬n gi¶n.
S + AM/ IS/ ARE + P.P + (BY AGENT)
Ex. She buys a bok
 -> A book is bought by her.
Ex. They don’t deliver the letter.
 -> The letter isn’t delivered (by them).
2. ThÓ bÞ ®éng víi th× t­¬ng lai ®¬n.
S + WILL/ SHALL/ + BE + P.P + (BY AGENT).
Ex. A Japanese architect will design the building.
 -> The building will be designed by a Japanese architect.
* Chó ý: by + them/ people/ everyone/ someone/ everything cã thÓ ®­îc l­îc bá khi t¸c nh©n ®Ò cËp lµ kh«ng cô thÓ.
Ex. People speak English in many parts of the world.
 -> English is spoken in many parts of the world.
Teaching:....../......./ 
Buổi 16
PASSIVE FORM (2)
EXERCISES
Teaching:....../......./ 
Buổi 17
ADJECTIVE FOLLOWED BY AN INFINITIVE OR A NOUN CLAUSE
EXERCISES
A. GRAMMAR
1. Tính từ chỉ cảm giác thường được theo sau bởi một cụm động từ nguyên mẫu (infinitive phrase)
S + BE + ADJ + (NOT) INFINITIVE PHRASE
Ex. I’m glad to meet you again.
He was surprised to get my letter.
- Một số tính từ khác như: sure, certain, right, careful, lucky, wrong,được theo sau bởi một cụm động từ nguyên mẫu.
Ex. He’s certain to win the game.
Be careful not to dirty the picture.
2. Một số tính từ có thể được theo sau bởi một mệnh đề danh từ (a noun clause)
Ex. I’m glad that you can make it.
Everybody felt very happy that the trip was safe.
*Chú ý: Nếu mệnh đề danh từ bổ nghĩa cho tính từ chỉ sự cần thiết/ quan trọng, đông từ của nó phải ở thì hiện tại giả định/ bàng tái (present subjunctive) hay Should +V.
Ex. It’s important that every student master a foreign language, at least.
It’s important that evry student should master a foreign language, at least.
Teaching:....../......./ 
Buổi 18
ED AND ING PARTICIPLES
WRITTEN TEST
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. ED and ING participles.
1. – Ing participles.
- Chóng ta dïn mÖnh ®Ó ING ®Ó chØ viÖc ai hoÆc c¸I g× ®ã ®ang lµm ë hiÖn t¹i hoÆc qu¸ khø.
Ex. A boy is reading a book. It is Ba. 
-> The boy is reading a book is Ba.
 A woman is sitting next to me on the train. She was friendly.
-> The woman sitting next to me on the train was friendly.
2. –ED participles.
- MÖnh ®Ò qu¸ khø ph©n tõ cã nghÜa bÞ ®éng.
Ex. The information was given in the article is wrong.
 -> The information given in the article is wrong.
The car was repaired by the mechanic. It was old.
->The car repaired by the mechanic was old.
Teaching:....../......./ 
Buổi 19
REQUESTS WITH:
WOULD/ DO YOU MIND IF?
WOULD/ DO YOU MIND + V-ING?
EXERCISES 
A. GRAMMAR
1. Cấu trúc với Would/ Do you mind?
Do you mind if I + V (simple present) + O?
Would you mind if I + V (simple past) + O?
- Chúng ta sử dụng 2 cấu trúc trên để đưa ra lời xin phép một cách lịch sự khi muốn làm việc gì. Cấu trúc có nghĩa là “bạn/ anh/ chị có phiền/ bận tâm nếu tôi,”
Ex. Would you mind if I smoked here?
 Do you mind if I give him the key?
- Khi trả lời nếu nhất trí với lời xin phép của người khác, chúng ta có thể nói:
+ No, I don’t mind.
+ Please do.
+ Not at all.
+ Please go ahead.
+ Never mind/ you’re wellcome.
+ No, of course not.
+ No, that would be fine.
- Trong trường hợp cảm thấy phiền chúng ta có thể nói:
+ I’m sorry, I can’t.
+ I am sorry, that is not possible.
+ I’d rather/ prefer you didn’t.
Ex. A. Do you mind if I turn on the radio?
 B. Not at all.
A. Would you mind if I used your computer for some minutes?
B. Please do.
2. Would/ Do you mind + V-ing + O?
- Chúng ta dùng cấu trúc trên để đưa ra lời yêu cầu/ đề nghị một cách lịch sự. Cấu trúc này có nghĩa là “Bạn làm ơn (làm) giúp tôi (điều gì) được không”
- Khi trả lời, có thể dùng các cụm từ”
+ No, I’d be happy to do.
+ Not at all. I’d be glad to.
Ex. Would you mind driving around th etown?
Do you mind not using the office phone?
Teaching:....../......./ 
Buổi 20
PASSIVE FORM WITH PRESENT PERFECT
EXERCISES
A. GRAMMAR
I. Structure
S + HAVE/ HAS + BEEN + PAST PARTICIPLE (+ BY AGENT)
Ex. They have built a new hospital near my house.
=> A new hospital has been built near my house.
Ex. The Rfench team has won 3 gold medals.
=> Three gold medals have been won by the French team.
Teaching:....../......./ 
Buổi 21
TO MAKE REQUESTS, OFFERS, PROMISES
PASSIVE FORM WITH FUTURE SIMPLE
EXERCISES
A. GRAMMAR
I. To make requests, offers and promises.
Requests
offers
Promises
Can/ Could you ..?
Will/ would you .?
Would you like?
What can I get for you?
A\Shall I .?
Will/ Won’t you have .?
Can I get you ...?
I will. I promise.
I promise I’ll.
I promise I won’t
I promise to 
Responses
Sure
Ok
All right
I’m sorry, I can’t
I’m afraid not
Yes, please
That would be nice
No, thank you
I hope so
Good
I’m glad
Don’t forget
Ex. Could you give me a bandage, please?
 Sure. Here you are.
II. Passive with future simple tense.
S + WILL + BE + VED/3 + (BY O)
Ex. He will be boughth a TV set next Sunday.
 => A TV set will be bought by him next Sunday.
Teaching:....../......./ 
Buổi 22
PAST PROGRESSIVE TENSE
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. The past progressive tense.
1. How to form.
a. Affirmative
S + WAS/ WERE + V-ING + O
Ex. I was working this time yesterday.
b. Negative.
S +WAS/ WERE + NOT + V-ING + O
Ex. I was not working this time yesterday.
c.Questions.
WAS/ WERE + S + V-ING +O ?
Ex. Were you working this time yesterday ?
2. How to use.
- Chóng ta dïng th× qktd ®Ó chØ.
a. Nh÷ng hµnh ®éng ®ang diÔn ra trong qu¸ khø vµo thêi ®iÓm x¸c ®Þnh.
Ex. He was reading a book at 5 o’clock yesterday afternoon.
b. Mét hµnh ®éng qu¸ khø ®ang diÔn ra th× mét hµnh ®éng kh¸c c¾t ngang nã. Dïng th× qktd cho hµnh ®éng ®ang diÔn ra (hµnh ®éng dµi h¬n) vµ qk®g cho µnh ®éng chen ngang nã (hµnh ®éng ng¾n h¬n).
Ex. Jane was watching TV when Tim walked in.
c. Nh÷ng hµnh ®éng ®ang diÔn ra ®ång thêi trong qu¸ khø.
Ex. I was reading while my sister was listening to music.
d. Th× nµy th­êng dïng víi ”While, When, As.
* While/ As + S + Past progressive (hµnh ®éng dµi h¬n)
Ex. Tim walked in While/ As Jane was watchhing TV.
* When + S + Past simple (hµnh ®éng ng¾n h¬n)
Ex. Jane was watching TV When Tim walked in.
e. NÕu ®Æt mÖnh ®Ò When/ While/ As ë ®Çu c©u th× sau chóng ph¶i cã dÊu ph¶y.
Ex. While/ As Jane was watching TV, Tim walked in.
When Tim walked in, Jane was watching TV.
Teaching:....../......./ 
Buổi 23
PASSIVE FORM (TOBE + PAST PARTICIPLE)
EXERCISES
A. GRAMMAR.
I. Rewrite the sentences, using « always + V-ing »
1. She left her pen at home again.
-> She ................................................................................
2. I have lost my key again.
-> I ....................................................................................
3. She has forgotten her glasses again.
-> She ...............................................................................
4. Jane has watched TV all day.
-> Jane .............................................................................
5. Peter has just gone out.
-> Peter .............................................................................
II. Fill in each blank a suitable word to complete sentences.
 Playing bored interesting tiring exciting
Surprised confusing interested amused convincing
1. The player ____________ soccer is my brother.
2. Your idea is very ____________ tell me more about it.
3. Mary was _____________ because she had nothing to do all day.
4. I have had a very _____________ day at work today and I want to go to bed.
5. The map was _____________ and I got lost.
6. The end of the game was ___________ .
7. She is ____________ in politics and often talk about it.
8. Everyone was _____________ by the sudden noise.
9. Everyone else thought it was funny, but she wasn’t _____________.
10. For him, the most important thing is that the actors must be ____________.
III. Fill in the blanks with the correct prepositions in the brackets.
1. I’m looking foreward _________ seeing you in June. (in/ with/ to/ on)
2. Could you help me _________ your luggage? (with/ of/ on/ to)
3. Would you mind sitting _________ the front seat of the taxi? (on/ at/ during/ in)
4. Ha Long Bay is recognize

Tài liệu đính kèm:

  • docGiáo án chuyên đề Anh 8 mới.doc