Chương trình dạy học môn Hóa lớp10.năm học 2015 - 2016

Chương I: NGUYÊN TỬ

Thành phần nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hoá học-Đồng vị

Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hoá học-Đồng vị

Luyện tập: Thành phần nguyên tử- Bài toán về các loại hạt trong nguyên tử.

Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

Cấu hình electron nguyên tử

Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử- Cách viết cấu hình E nguyên tử.

 

docx 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 477Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chương trình dạy học môn Hóa lớp10.năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
 MÔN HÓA LỚP10.NĂM HỌC 2015-2016
TUẦN
TIẾT
BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ DẠY HỌC
1
1
Ôn tập đầu năm
2
Ôn tập đầu năm
2
3
Chương I: NGUYÊN TỬ
Thành phần nguyên tử
4
Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hoá học-Đồng vị
3
5
Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hoá học-Đồng vị
6
Luyện tập: Thành phần nguyên tử- Bài toán về các loại hạt trong nguyên tử.
4
7
Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
8
Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
5
9
Cấu hình electron nguyên tử
10
Luyện tập: Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử- Cách viết cấu hình E nguyên tử.
6
11
Ôn tập chương 1
12
Kiểm tra 1 tiết
7
13
Chương II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
14
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
8
15
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hoá học Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
16
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hoá học Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
9
17
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hoá học Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
18
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
10
19
Bài tập so sánh tính chất của các nguyên tố với các nguyên tố xung quanh.
20
Luyện tập : Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hoá học
11
21
Luyện tập : Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hoá học
22
Chương III : LIÊN KẾT HOÁ HỌC
Liên kết ion. Tinh thể ion (Mục III. Tinh thể ion, giáo viên hướng dẫn học tự đọc thêm, sử dụng thời gian luyện tập sự tạo thành liên kết ION)
12
23
Liên kết cộng hoá trị
24
Liên kết cộng hoá trị
13
25
(Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập) 
 Luyện tập : Liên kết cộng hoá trị và liên kết ION
26
Hoá trị và số oxi hoá
14
27
Luyện tập : Liên kết hoá học( Bảng 10 không dạy và bài tập số 6/76 không yêu cầu học sinh làm))
Cách xác định hoá trị và số oxi hoá của các nguyên tố.
28
Luyện tập : Liên kết hoá học( Bảng 10 không dạy và bài tập số 6/76 không yêu cầu học sinh làm))
Bài tập viết công thức E, công thức cấu tạo các hợp chất.
15
29
Kiểm tra 1 tiết
30
Chương IV : PHẢN ỨNG OXI HOÁ-KHỬ
Phản ứng oxi hoá-khử
16
31
Phản ứng oxi hoá-khử
32
Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
17
33
Luyện tập : Phản ứng oxi hoá-khử
34
Luyện tập : Phản ứng oxi hoá-khử
18
35
Bài thực hành số 1 : Phản ứng oxi hoá-khử
36
Ôn tập học kỳ 1
19
37
Ôn tập học kỳ 1
38
Kiểm tra học kỳ 10
TUẦN
TIẾT
BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ DẠY HỌC
20
39
Chương V : NHÓM HALOGEN
Khái quát về nhóm halogen
40
Clo
21
41
Hiđroclorua- Axit clohiđric và muối clorua
42
Hiđroclorua- Axit clohiđric và muối clorua
22
43
Luyện tập : Bài tập về CLO và hợp chất.
44
Luyện tập : Bài tập axit clohidric.
23
45
Bài thực hành số 2 :Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo
46
Sơ lược về hợp chất có oxi của clo ( Không dạy các PTHH: NaClO + CO2 + H2O và CaOCl2 + CO2 + H2O )
24
47
Flo, Brom, Iot (Mục 3 + 4/110,111,113 Ứng dụng – Sản xuất của FLO- BROM –IOT không dạy GV hướng dẫn học sinh tự đọc. )
48
Flo, Brom, Iot (Mục 3 + 4/110,111,113 Ứng dụng – Sản xuất của FLO- BROM –IOT không dạy GV hướng dẫn học sinh tự đọc. )
25
49
Luyện tập : Nhóm halogen-So sánh khả năng hoạt động hoá học của các halogen.
50
Luyện tập : Nhóm halogen- Bài tập định lượng Halogen.
26
51
Bài thực hành số 3 : Tính chất hoá học của brom và iot
52
Kiểm tra 1 tiết
27
53
Chương VI : OXI-LƯU HUỲNH
Oxi-Ozon
54
Oxi-Ozon
28
55
Lưu huỳnh (Mục II.2.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lý không dạy )
56
Bài thực hành số 4 : Tính chất của oxi-lưuhuỳnh
(Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2)
29
57
Hiđrosunfua-Lưu huỳnh đioxit-Lưu huỳnh trioxit
58
Hiđrosunfua-Lưu huỳnh đioxit-Lưu huỳnh trioxit
30
59
Axit sunfuric-Muối sunfat
60
Axit sunfuric-Muối sunfat
31
61
Luyện tập : Oxi và lưu huỳnh- Tính %V ; %khối lượng oxi, ozôn.
62
Luyện tập : Bài tập về hợp chất của lưu huỳnh- Axit Sunfuric.
32
63
Bài thực hành số 5 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
(Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 1-3)
64
Kiểm tra 1 tiết
33
65
Chương VII : TỐC ĐỘ PHẢN ƯNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC
Tốc độ phản ứng hoá học
66
Tốc độ phản ứng hoá học
34
67
Bài thực hành số 6 : Tốc độ phản ứng hoá học
68
Cân bằng hoá học
35
69
Luyện tập ; Xác định chiều của phản ứng hoá học.
70
Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học- Tính V phản ứng, HSCB của phản ứng.
36
71
Ôn tập học kỳ 2
72
Ôn tập học kỳ 2
37
73
Ôn tập học kỳ 2
74
Kiểm tra học kỳ 2

Tài liệu đính kèm:

  • docxCHUONG_TRINH_DAY_HOC_MON_HOA_10_20152016.docx