Chuyên đề 21: Tìm khoảng biến thiên của một lượng chất

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Thường gặp: hỗn hợp (có tính chất tương tự ) tác dụng với chất X ( thường lấy thiếu )

- Nếu lượng chất X lấy vào phản ứng thay đổi thì lượng sản phẩm do hỗn hợp tạo ra cũng thay đổi trong một khoảng nào đó ( gọi chung là khoảng biến thiên )

Phương pháp :

1) Nếu hỗn hợp đã biết lượng của mỗi chất thì xét 2 trường hợp :

 A tác dụng trước rồi đến B  lượng chất cần tìm m1

 B tác dụng trước rồi đến A  lượng chất cần tìm m2

 khoảng biến thiên : m1 < m="">< m2="" (="" hoặc="" ngược="" lại="">

2) Nếu hỗn hợp chưa biết khối lượng của mỗi chất thì xét 2 trường hợp :

 Hỗn hợp chỉ có chất A  lượng chất cần tìm m1

 Hỗn hợp chỉ có chất B  lượng chất cần tìm m2

 

doc 35 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 588Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề 21: Tìm khoảng biến thiên của một lượng chất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chất trong rắn Y
10)* Một hỗn hợp gồm CH4, H2, CO 
TN1: Đốt cháy 8,96 lít hỗn hợp thì cần đúng 7,84 lít khí O2
TN2: Dẫn 11,8 gam hỗn hợp qua ống đựng CuO đang nung nóng thì có 48 gam CuO đã phản ứng.
Tính % thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp
Hướng dẫn : Đặt số mol 3 khí trong TN1 là x,y,z và ở TN2 là ax , ay , az ( a là độ lệch số mol ở 2 TN)
11)* Chia hỗn hợp X gồm :Na, Al, Mg làm 3 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng với nước sinh ra 8,96 lít khí
- Phần 2: Tác dụng NaOH dư thì thấy sinh ra 15,68 lít khí
- Phần 3 : Tác dụng với ddHCl, phản ứng xong thu được 26,88 lít khí
Các thể tích khí đo ở đktc
a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra
b/ Xác định % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X
12* Có 15 gam hỗn hợp Al và Mg chia đôi. Cho 1 mửa hỗn hợp vào 600ml dung dịch HCl xM thu được khí A và dung dịch B, cô cạn B thu được 27,9 gam muối khan. Cho nửa còn lại tác dụng với 800ml dung dịch HCl xM và làm tương tự thu được 32,35 gam muối khan. Xác định % khối lượng mỗi kim loại và trị số x ? Tính thể tích H2 thoát ra ở TN2( đktc). 
Hướng dẫn : Căn cứ đầu bài nhận thấy ở TN1 kim loại chưa hết còn ở thí nghiệm 2 kim loại đã hết ( bằng cách so sánh lượng chất )
13) Hoà tan 14,4 gam Mg vào 400cm3 dung dịch HCl thì thu được V1 lít khí H2 và còn lại một phần chất rắn không tan. Lọc lấy phần không tan cho thêm 20 gam Fe rồi hoà tan trong 500cm3 dung dịch HCl như trên, thấy thoát ra V2 lít khí H2 và còn lại 3,2 gam rắn không tan. Tính V1, V2 . Biết các khí đo ở đktc
14) Hoà tan hỗn hợp CaO và CaCO3 bằng H2SO4 loãng được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thu được 3,44 gam thạch cao CaSO4.2H2O. Hấp thụ hết B bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,16 M, sau đó thêm BaCl2 dư thấy tạo ra 1,182 gam kết tủa. Tìm số gam mỗi chất ban đầu.
Hướng dẫn :	 CO2 tác dụng với NaOH chưa biết có tạo muối axit hay không, nên phải biện luận.
15) Cho dòng khí H2 dư đi qua 2,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 đang được nung nóng. Sau phản ứng trong ống nghiệm còn lại 1,96 gam Fe. Nếu cho 2,36 gam hỗn hợp đầu tác dụng với dụng dịch CuSO4 đến phản ứng hoàn toàn, lọc lấy chất rắn làm khô cân nặng 2,48 gam. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp.
16) Cho a gam Fe tác dụng dd HCl ( TN1), cô cạn dung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a (gam) Fe và b(gam) Mg tác dụng với ddHCl cùng một lượng như trên ( TN2) thì sau khi cô cạn dung dịch lại thu được 3,36 gam chất rắn và 448ml khí H2 ( đktc). Tính a, b và khối lượng các muối.
17)* Đốt cháy hoàn toàn 1,14 gam hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C3H6 thu được 3,52 gam CO2. Nếu cho 448ml hỗn hợp A đi qua dung dịch Brôm dư thì có 2,4 gam brôm phản ứng. Tính % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ở đktc. 
Hướng dẫn :	Giải tương tự như bài 10
18)* Cho 22,3 gam hỗn hợp Al và Fe2O3 vào trong bình kín ( không có không khí ). Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan rắn X trong HCl dư thì thu được 5,6 lít khí ( đktc). 
a/ Xác định khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu
b/ cho X tác dụng với ddNaOH để phản ứng vừa đủ thì phải dùng bao nhiêu lít dung dịch NaOH.
Hướng dẫn :	 hỗn hợp X tác dụng không biết có vừa đủ hay không nên phải biện luận
	( ĐS : 6,3gam Al ; 16 gam Fe2O3 )
19)* Đốt hoàn toàn 16,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Ca trong khí oxi thì thu được 23,2 gam hỗn hợp oxit. Nếu cho 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng với H2O dư thì được dung dịch Y ; m( gam) rắn Q và 0,2 gam khí Z. Tìm khối lượng mỗi kim loại trong 16,8 gam hỗn hợp X ? Định m ?
Hướng dẫn :	 Giải như bài 10 	( ĐS : 2,4 g Mg ; 6,4 g Cu ; 8 g Ca )
20) Hỗn hợp Axit axetic và rượu êtylic ( hỗn hợp A). Cho Na dư vào trong A thì thu được 3,36 lít khí H2 ( đktc). Nếu cho A tác dụng với NaOH thì phải dùng đúng 200ml dd NaOH 1M.
a/ Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A
b/ Thêm H2SO4 đặc vào A và đun nóng để phản ứng hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam este.
c/ Nêu phương pháp tách rời hỗn hợp Axit axetic , rượu êtylic, etyl axetat
-------------------
 CHUYEÂN ÑEÀ 24: 
ÑOÄ TAN VAØ CAÙC PHEÙP LAÄP LUAÄN TÔÙI ÑOÄ TAN CAO CAÁP
 Baøi taäp 
Tính ñoä tan cuûa muoái aên ôû 20oC, bieát raèng ôû nhieät ñoä ñoù 50 gam nöôùc hoøa tan toái ña 17,95 gam muoái aên 
Coù bao nhieâu gam muoái aên trong 5 kg dung dòch baõo hoøa muoái aên ôû 20oC, bieát ñoä tan cuûa muoái aên ôû nhieät ñoä ñoù laø 35, 9 gam .
Ñoä tan cuûa A trong nöôùc ôû 10OC laø 15 gam , ôû 90OC laø 50 gam. Hoûi laøm laïnh 600 gam dung dòch baõo hoøa A ôû 90OC xuoáng 10OC thì coù bao nhieâu gam A keát tinh ?
Coù bao nhieâu gam tinh theå NaCl taùch ra khi laøm laïnh 1900 gam dung dòch NaCl baõo hoøa töø 90OC ñeán 0OC . Bieát ñoä tan cuûa NaCl ôû 90OC laø 50 gam vaø ôû 0OC laø 35 gam 
Xaùc ñònh löôïng AgNO3 taùch ra khi laøm laïnh 2500 g dung dòch AgNO3 baõo hoøa ôû 60oC xuoáng coøn 10oC . Cho bieát ñoä tan cuûa AgNO3 ôû 60oC laø 525 g vaø ôû 10oC laø 170 g .
*.6. Cho 0,2 mol CuO tan heát trong dd axit sunfuric 20% ñun noùng vöøa ñuû.Sau ñoù laøm nguoäi dd ñeán 10oC.Tính löôïng tinh theå CuSO4.5H2O taùch ra khoûi dd, bieát ñoä tan cuûa CuSO4 ôû 10oC laø 17,4 gam.
Giaûi
CuO + H2SO4	CuSO4 + H2O
 0,2	 0,2	 0,2mol
mCuSO4 =0,2.160 = 32 gam
mdd sau = 0,2. 80 + = 114 gam
mH2O =114- 32 = 82gam
khi haï nhieät ñoä: CuSO4 + 5H2O CuSO4.5H2O
goïi x laø soá mol CuSO4.5H2O taùch ra sau khi haï nhieät ñoä.
Khoái löôïng CuSO4 coøn laïi: 32 – 160x
Khoái löôïng nöôùc coøn laïi : 82- 90x
Ñoä tan:17,4 = => x =0,1228 mol
m CuSO4.5H2O taùch ra = 0,1228.250 =30,7 gam.
Baøi taäp 
Caâu 7a.Caàn laáy bao nhieâu CuSO4 hoøa tan vaøo 400ml dd CuSO4 10%
( d = 1,1g/ml) ñeå taïo thaønh dd C coù noàng ñoä 29,8%
b.Khi haï nhieät ñoä dd C xuoáng 12oC thì thaáy coù 60 gam muoái CuSO4.5H2O keát tinh,taùch ra khoûi dd.Tính ñoä tan cuûa CuSO4 ôû 12oC.
ñs:
Caâu 8.Xaùc ñònh löôïng FeSO4.7H2O taùch ra khi laøm laïnh 800 gam dd baõo hoøa FeSO4 töø 70oC xuoáng 20oC.Bieát ñoä tan cuûa FeSO4 laàn löôït laø 35,93gam vaø 21 gam.
Ñs:87,86gam
Caâu 9.Laøm laïnh 1877 gam dd baõo hoøa CuSO4 töø 85oC xuoâng 25oC. Hoûi coù bao nieâu gam tinh theå CuSO4.5H2O taùch ra. Bieát ñoä tan cuûa CuSO4 laàn löôït laø 87,7 g vaø 40 g. ÑS: 961,5 gam
Caâu 10.Dung dòch Al2(SO4)3 baõo hoøa ôû 10oC coù noàng ñoä 25,1 %
Tính ñoä tan T cuûa Al2(SO4)3 ôû 10oC
Laáy 1000 gam dd Al2(SO4)3 baõo hoøa treân laøm bay hôi 100gam H2O.Phaàn dd coøn laïi ñöa veà 10oC thaáy coù a gam Al2(SO4)3.18H2O keát tinh. Tính a. ÑS: 33,5gam;95,8 gam
Caâu 11.Caàn laáy bao nhieâu gam CuSO4 hoøa tan vaøo 400 ml dd CuSO4 10%
(d =1,1g/ml) ñeå taïo thaønh dd C coù noàng ñoä 28,8%.
-khi haï nhieät ñoä dd C xuoáng 12oC thí thaáy coù 60 gam muoái CuSO4.5H2O keát tinh, taùch ra khoûi dung dòch.Tính ñoä tan cuûa CuSO4 ôû 12oC.
ÑS: 60 gam; 17,52 gam.
Caâu 12.Cho 600 g dd CuSO4 10% bay hôi ôû nhieät ñoä 200C tôùi khi dd bay hôi heát 400g nöôùc.Tính löôïng CuSO4.5H2O taùch ra, bieát raèng dd baõo hoøa chöùa 20% CuSO4 ôû 200C. ÑS: 45,47gam
Caâu 13. ôû 200C ñoä tan trong nöôùc cuûa Cu(NO3)2.6H2O laø 125 gam,Tính khoái löôïng Cu(NO3)2.6H2O caàn laáy ñeå pha cheá thaønh 450g dd Cu(NO3)2 dd baõo hoøa vaø tính noàng ñoä % cuûa dd Cu(NO3)2 ôû nhieät ñoä ñoù. ÑS: 250g vaø 35,285%.
CHUYEÂN ÑEÀ 25: 
PHA CHEÁ DUNG DÒCH
m1C1 + m2C2 = (m1+m2)C
ó m1C1 + m2C2 = m1C+m2C
m1(C1-C) = m2(C- C2)
töông töï coù 
ví duï: Caàn laáy bao nhieâu gam SO3 vaø bao nhieâu gam dd H2SO4 10% ñeå taïo thaønh 100g dd H2SO4 20%.
Giaûi
Khi cho SO3 vaøo dd xaûy ra phaûn öùng SO3 + H2O H2SO4
	 80 g 98 g
coi SO3 laø dd H2SO4 coù noàng ñoä: %
goïi m1 vaø m2 laàn löôït laø khoái löôïng cuûa SO3 vaø dd H2SO4 ban ñaàu.
Ta coù *
m1+ m2 =100 **.töø * vaø ** giaûi ra m1 = 8,88gam.
Xaùc ñònh löôïng SO3 vaø löôïng H2SO4 49% ñeå troän thaønh 450 gam dd H2SO4 73,5%. ÑS: 150 g vaø 300g
Coù hai dd .Dung dòch A chöùa H2SO4 85% vaø dung dòch B chöùa HNO3 chöa bieát noàng ñoä. Hoûi phaûi troän hai dd theo tæ leä laø bao nhieâu ñeå ñöôïc dd môùi, trong ñoù H2SO4 coù noàng ñoä 60% vaø HNO3 coù noàng ñoä laø 20%. Tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa HNO3 ban ñaàu.
ÑS: tæ leä 12/5, C% HNO3 = 68%
Giaûi:
Goïi m1 , m2 laø khoái löôïng dd H2SO4 vaø HNO3 ban ñaàu.Khi cho HNO3 vaøo H2SO4 thì coi HNO3 laø dd H2SO4 coù noàng ñoä 0%.
Ta coù 
-Cho H2SO4 vaøo HNO3 thì coi H2SO4 laø dd HNO3 coù noàng ñoä 0%.
Ta coù %
Coù V1 lít dd HCl chöùa 9,125 gam chaát tan(ddA). Coù V2lit dd HCl chöùa 5,475 gam chaát tan (ddB). Troän V1 lít dd A vôùi V2 lit dd B ñöôïc dd C coù V=2 lít.
Tính CM cuûa C
Tính CM cuûa A,B bieát CM(A) _ CM(B) = 0,4.
Hoøa tan moät ít NaCl vaøo nöôùc ñöôïc V ml dd A coù khoái löôïng rieâng d. Theâm V1 ml nöôùc vaøo dd A ñöôïc (V1+ V) ml dd B coù khoái löôïng rieâng d1. Haõy chöùng minh d>d1. Bieát khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 1g/ml.
caàn laáy bao nhieâu gam NaOH cho theâm vaøo 120 gam dd NaOH 20% ñeå thu ñöôïc dd môùi coù noàng ñoä 25%. ÑS: 8 gam
Phaûi pha theâm nöôùc vaøo dd H2SO4 50% ñeå thu ñöôïc dd 20%. Tính tæ leä khoái löôïng nöôùc vaø dd axit phaûi duøng.
ÑS: tæ leä 3:2
CHUYEÂN ÑEÀ 26. 
CO2 TAÙC DUÏNG VÔÙI DUNG DÒCH KIEÀM
 Chæ xeùt tröôøng hôïp ñaëc bieät khi ñeà cho soá mol dd kieàm( Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 vaø soá mol keát tuûa CaCO3 hoaëc BaCO3 ) n keát tuûa < n kieàm
Phöông phaùp: xeùt hai tröôøng hôïp
Tröôøng hôïp 1: Ca(OH)2 dö chæ xaûy ra phaûn öùng
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O khi ñoù nCO2 = nCaCO3
Tröôøng hôïp 2: CO2 dö thì xaûy ra hai phaûn öùng
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 
CO2 + H2O + CaCO3 Ca(HCO3)2
nCO2 =nCaCO3 + n Ca(HCO3)2
ví duï: Daãn V lít CO2 (ñktc) vaøo 500ml dd Ca(OH)2 1M ta thaáy coù 25 gam keát tuûa. Tính V.
 Giaûi 
 nCa(OH)2 = 0,5x1= 0,5mol
nCaCO3 = 25/100 = 0,25mol
ta thaáy nCaCO3< nCa(OH)2 . Xeùt hai tröôøng hôïp
-Tröôøng hôïp 1: nCO2< nCa(OH)2 chæ xaûy ra phaûn öùng
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 
0,25 0,25 mol
V = 0,25 x22,4 = 5,6 lít
- Tröôøng hôïp 2: nCO2> nCa(OH)2 xaûy ra hai phaûn öùng 
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 
0,5 0,5 mol 0,5 mol
CO2 + H2O + CaCO3 Ca(HCO3)2
0,25mol 0,25mol 0,25mol
nCO2 = 0,5 + 0,25 = 0,75 mol
V = 0,75x22,4 =16,8 lít
 Baøi taäp 
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,24 lít khí C2H4 (ñktc) roái cho toaøn boä saûn phaåm vaøo dd chöùa 11,1 gam Ca(OH)2 .Hoûi sau khi haáp thuï khoái löôïng phaàn dd ban ñaàu taêng hay giaûm bao nhieâu gam.
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,24 lít moät hiñcacbon,laáy toaøn boä saûn phaåm cho vaøo 150 ml dd Ca(OH)2 1M thu ñöôïc 10 gam keát tuûa .xaùc ñònh coâng thöùc cuûa hiñcacbon. ÑS: C2H2, C2H4, C2H6
Ñoát chaùy heát 0,224 lít moät Ankan daïng maïch hôû,saûn phaån sau khi chaùy cho ñi qua 1lit nöôùc voâi trong 0,134% ( d= 1g/ml) thu ñöôïc 0,1 gam keát tuûa.Tìm coâng thöùc cuûa ankan.
Nung 25,28 gam hoãn hôïp FeCO3 vaø FexOy dö tôùi phaûn öùng hoaøn toaøn, thu ñöôïc khí A vaø 22,4 gam Fe2O3 duy nhaát.Cho khí A haáp thuï hoaøn toaøn vaøo 400ml ddBa(OH)2 0,15M thu ñöôïc 7,88 gam keát tuûa.Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa FexOy .ÑS: Fe2O3
Thoåi CO qua oáng xöù ñöïng m gam Fe2O3 nung noùng, sau moät thôøi gian thu ñöôïc 10,88 gam chaát raén A( chöùa 4 chaát) vaø 2,668 lít khí CO2 (ñktc)
a.Tính m
b. laáy 1/10 löôïng CO2 ôû treân,cho vaøo 0,4 lít Ca(OH)2 thu ñöôïc 0,2 gam keát tuûa vaø khi nung noùng dd taïo thaønh keát tuûa laïi taêng theâm p gam .Tính noàng ñoä mol cuûa dd Ca(OH)2 vaø p
ÑS:m= 12,8 gam; CM = 0,0175M; p = 5 gam.
Cho luoàng khí CO ñi qua oáng xöù nung noùng chuùa m gam FexOy cho ñeán khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn.Daãn toaøn boä löôïng khí sinh ra ñi chaäm vaøo 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thu ñöôïc 9,85 gam keát tuûa.Maët khaùc khi hoøa tan toaøn boä löôïng kim loaïi saét treân vaøo V lit dd HCl 2M dö thì thu ñöôïc moät dd, sau khi coâ caïn thu ñöôïc 12,7 muoái khan.
Xaùc ñònh coâng thöùc oxit saét
Tìm m
Tính V,bieát axit duøng dö 20% so vôùi löôïng caàn thieát.
ÑS:Fe2O3; m =8 gam; V = 0,12 lít
7.Duøng 30 gam NaOH ñeå haáp thuï 22 gam CO2 
Coù nhöõng muoái naøo taïo thaønh 
Tính khoái löôïng caùc muoái taïo thaønh .
8.Cho 9,4 gam K2O vaøo nöôùc . Tính löôïng SO2 caàn thieát ñeå phaûn öùng vôùi dung dòch treân ñeå taïo thaønh :
Muoái trung hoøa .
Muoái axit 
Hoãn hôïp muoái axit vaø muoái trung hoøa theo tæ leä mol laø 2 : 1
9.Dung dòch A chöùa 8 gam NaOH 
Tính theå tích dung dòch H2SO4 0,5M caàn duøng ñeå hoøa tan hoaøn toaøn dung dòch A
Tính theå tích SO2 caàn thieát ñeå khi taùc duïng vôùi dung dòch A taïo ra hoãn hôïp muoái axit vaø muoái trung hoøa theo tæ leä mol töông öùng laø 2:1 
Tính theå tích CO2 caàn thieát ñeå khi taùc duïng vôùi 16 gam dung dòch NaOH 10% taïo thaønh:
Muoái trung hoøa ?
Muoái axit ?
Hoãn hôïp muoái axit vaø muoái trung hoøa theo tæ leä mol laø 2 : 3 ?
Duøng 1 lít dung dòch KOH 1,1M ñeå haáp thuï 80 gam SO3 
Coù nhöõng muoái naøo taïo thaønh ?
Tính khoái löôïng caùc muoái taïo thaønh ?
chaát X chöùa 2 hoaëc 3 nguyeân toáC,H,O.
troän 2,688 lít CH4 (ñktc)vôùi 5,376 lít khí X thgu ñöôïc hoãn hôïp khí Y coù khoái löôïng 9,12 gam. Tính khoái löôïng phaân töû X
Ñoát chaùy hoaøn toaøn khí Y vaø cho saûn phaån haáp thuï vaøo dd chuùa 0,45 mol Ba(OH)2 thaáy taïo thaønh 70,82 gam keát tuûa.Haõy söû duïng soá lieäu treân, xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo X
ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,672 lít khí (ñktc)hoãn hôïp khí goàm CH4 vaø CxH2x (trong ñoù x4,CH4 chieám 50% theå tích) roài cho saøn phaåm chaùy haáp thuï vaøo 350ml dd Ba(OH)2 0,2M thaáy taïo thaønh 9.85 gam keát tuûa. Xaùcđñònh coâng thöùc phaân töû CxH2x.
cho V lít CO2 (ñktc) haáp thuï vaøo 20ml dd chöùa KOH 1M vaø Ca(OH)2 0,75M thu ñöôc 12 gam keát tuûa.Tính V
Chuyeân ñeà 27:
AXIT + BAZÔ VAØ CAÙC PHEÙP BIEÄN LUAÄN 
Ví dụ:
Troän 120ml dd H2SO4 vôùi 40 ml dd NaOH.Dung dòch sau khi troän chöùa moät muoái axit vaø coøn dö axit coù noàng ñoä 0,1M.Maët khaùc neáu troän 60ml dd H2SO4 vôùi 60 ml dd NaOH naøy thì trong dd sau khi troän coøn dö NaOH vôùi noàng ñoä 0,16M.Tìm noàng ñoä cuûa hai dd ban ñaàu.
Giaûi
Goïi x,y laàn löôït laø noàng ñoä ban ñaàu cuûa H2SO4 vaø NaOH
Thí nghieäm 1: H2SO4 + NaOH NaHSO4 + H2O (1)
 0,04y 0,04y 
Töø ñeà vaø (1) ta coù: 0,12x-0,04y =0,1x0,16=0,016(*)
Thí nghieäm 2: H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + H2O (2)
 0,04x 0,08x
Töø 2 vaø ñeà ta coù: 0,06y-0,08x =0,016(**)
Töø * vaø ** giaûi ra x =0,4M; y = 0,8M.
Baøi taäp 
Caâu 1.Troän 50 ml dung dòch HNO3 noàng ñoä x M vôùi 150 ml dung dòch Ba(OH)2 0,2 M thu ñöôïc dung dòch A . Cho moät ít quyø tím vaøo dung dòch A thaáy coù maøu xanh . Theâm töø töø 100 ml dung dòch HCl 0,1 M vaøo d/dòch A thaáy quyø trôû laïi thaønh maøu tím . Tính x ?
Caâu 2.Dung dòch X chöùa hoãn hôïp KOH vaø Ba(OH)2 coù noàng ñoä laàn löôït laø 0,2M vaø 0,1M.Dung dòch Y chöùa hoãn hôïp H2SO4 vaø HCl coù noàng ñoä laàn löôït laø 0,25M vaø 0,75 M.
a. tính theå tích dung dòch vöøa ñuû ñeå trung hoøa 40 ml dd Y vaø khoái löôïng keát tuûa taïo thaønh sau phaûn öùng.
b.Duøng V ml dd Y ñeå hoøa tan vöøa ñuû m gam CuO,laøm taïo thaønh dd Z.Cho 12gam boät Mg Vaøo Z sau phaûn öùng keát thuùc loïc ñöôïc 12,8 gam chaát raén.Tính m
Caâu 3. A laø dd HCl, B laø dd Ba(OH)2. troän 50 ml dd a vôùi 50ml dd B ñöôïc ddC.Theâm ít quyø tím vaøo dd C thaáy maøu ñoû.Theâm töø töø dd NaOH 0,1M vaøo C cho tôùi khi quyø trôû laïi maøu tím,thaáy toán heát 50 ml NaOH.troän 50 ml dd A vôùi 150 ml ddB ñöôïc dd D.Theâm quyø tím vaøo ddD thaáy maøu xanh,Theâm töø töø dd HNO3 0,1M vaøo dd D cho tôùi khi quyø trôû laïi maøu tím thaáy toán heát 350 ml dd HNO3. tính noàng ñoä cuûa ddA, ddB.
Caâu 4. troän laãn dd A chöùa NaOH vaø dd B chöùa Ba(OH)2 chöùa bieát noàng ñoä theo tæ leä theå tich 1:1 thu ñöôïc dd C. laáy 100ml dd c trung hoøa baèng H2SO4 2M thì vöøa heát 14ml vaø thu ñöôïc 2,33g keát tuûa.
a. xaùc ñònh noàng ñoä mol cuûa A,B
b. caàn theâm bao nhieâu ml dd B vaøo 10 ml; dd A cho treân ñeå trung hoøa vöøa ñuû 7,6 ml dd HCl 2M.
Caâu 5. tính noàng ñoä mol cuûa dd H2SO4 vaø dd NaOH bieát:
- 30 ml dd H2SO4 d9uo75c trung hoaø heát bôûi 20 ml dd NaOH vaø 10ml dd KOH 2M 
- 30 ml dd NaOH ñöôïc trung hoøa bôûi 20ml dd H2SO4 vaø 5 ml dd HCl 1M
Caâu 6. cho a gam dd H2SO4 24,5% vaøo b gam dd NaOH 8% thì taïo ñöôïc 3,6 gam muoái axit vaø 2,84 gam muoái trung hoøa.
a. Tính a,b
b. Tính noàng ñoä% cuûa dd sau phaûn öùng
CHUYEÂN ÑEÀ 28:
TOAÙN VEÀ HIEÄU SUAÁT VAØ 
TÍNH TOAÙN THEO HIEÄU SUAÁT
Neáu hieäu suaát tính theo chaát saûn phaåm:
 Lượng sản phảm thưc tế 
H = x100
 Lượng sản phẩm theo lý thuyết
Nếu hiệu suất tính theo chất tham gia:
 Löôïng saûn phaåm theo lyù thuyeát
H = x 100
 Löôïng saûn phaåm theo thöc teá
Ví duï:. Trong coâng nghieäp saûn xuaát H2SO4 töø quaëng FeS2 theo sô ñoà sau:
FeS2	SO2	SO3	H2SO4
Vieát caùc phaûn öùng vaø ghi roõ ñieàu kieän 
Tính löôïng axit 98% ñieàu cheá ñöôïc töø 1 taán quaëng chöùa 60% FeS2. Bieát hieäu suaát cuûa quaù trình laø 80%
 Giaûi 
 FeS2 2H2SO4
129taán 196taán
0,6 = 0,91taán
do hieäu suaát 80% neân löôïng axit thöc teá thu ñöôïc laø:0,728 taán.
Löôïng axit 98% laø: mdd = = = 74,2 taán.
 Baøi taäp 
Caâu 2. Trong coâng nghieäp , ngöôøi ta saûn xuaát nhoâm baèng pp ñieän phaân Al2O3 noùng chaûy vôùi ñieän cöïc than chì 
Vieát phöông trình phaûn öùng neáu trong quaù trình ñieän phaân cöïc döông baèng than chì bò chaùy thaønh CO2 
Tính löôïng Al2O3 phaûn öùng bieát hieäu xuaát cuûa quaù trình laø 68%
Tính löôïng C caàn theâm buø vaøo phaàn cöïc döông bò chaùy .
Caâu 3. Ngöôøi ta ñieàu cheá C2H2 töø than ñaø theo sô ñoà sau:
CaCO3 95% CaO 80% CaC2 90% C2H2
Tính löôïng ñaù voâi chöùa 75% CaCO3 caàn ñieàu cheá 2,24m3 C2H2 ñ kc theo sô ñoà treân .
Caâu 4. Cho 39 gam glucozô taùc duïng vôùi dd AgNO3 trong NH3 .Hoûi coù bao nhieâu gam Ag keát tuûa neáu hieäu xuaät phaûn öùng laø 75%. Neáu leân men 1 löôïng glucozô nhö theá thì thu ñöôïc bao nhieâu röôïu etilic vaø bao nhieâu lít CO2 ,neáu hieäu suaát phaûn öùng laø 80%.
Caâu 5. Ñun noùng 1 hoãn hôïp chöùa 12 gam axit axetic vaø 4,6 gam axit fomic HCOOH vôùi 18,4 gam etilic coù H2SO4 laøm xuùc taùc . Sau thí nghieäm ngöôøi ta xaùc ñònh trong hoãn hôïp saûn phaåm coù chöùa 8,8 gam CH3COOC2H5 vaø 5,55 gam HCOOC2H5 . Tính hieäu suaát taïo thaønh moãi este .
Caâu 6. Vieát phaûn öùng ñieàu cheá röôïu etylic töø tinh boät . Bieát hieäu suaát cuûa quaù trình 75% haõy tính soá lít röôïu etylic 46o thu ñöôïc 100 kg gaïo chuùa 81% tinh boät . Cho röôïu nguyeân chaát coù khoái löôïng rieâng laø 0,8g/ml 
Caâu 7. Ngöôøi ta naáu xaø phoøng töø 1 loaïi chaát beùo coù coâng thöùc (C15H31COO)3C3H5 . Tính löôïng xaø phoøng taïo thaønh töø 200 kg chaát beùo coù chöùa 19,4% taïp chaát khoâng phaûn öùng , bieát söï hao huït trong phaûn öùng laø 15%
Tính khoái löôïng H2SO4 95% thu ñöôïc töø 60 kg quaëng pirit neáu hieäu suaát p/ öùng laø 85% ?
Duøng 150 gam quaëng pirit chöaù 20% chaát trô ñieàu cheá H2SO4 . Ñem toaøn boä löôïng axit ñieàu cheá ñöôïc hoøa tan vöøa ñuû m gam Fe2O3 . Taát caû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn , haõy 
Tính khoái löôïng H2SO4 ñieàu cheá ñöôïc ?
Tính m ?
Töø 1 taán quaëng pirit chöaù 90% FeS2 coù theå ñieàu cheá bao nhieâu lít H2SO4 ñaäm ñaëc 98% (d = 1,84 g/ml) , bieát hieäu suaát trong quaù trình ñieàu cheá laø 80% ?
Coù theå ñieàu cheá bao nhieâu taán CH3COOH töø 100 taán CaC2 coù 4% taïp chaát , giaû söû caùc phaûn öùng ñaït hieäu suaát 100% ?
a.tính löôïng axit axetic thu ñöôïc khi leân men 1lit röôïu etylic 100 vaø tính noàng ñoä % cuûa dd ñoù.giaû söû hieäu suaát laù 100%.
Taùch toaøn boä löôïng röôïu coù trong 1lit röôïu 11,50 khoûi dd vaø ñem oxi hoùa thaønh axit axetic.cho hoãn hôïp sau phaûn öùng taùc duïng vôùi Na dö thu ñöôïc 33,6 lít khí H2 (ñktc). Tính hieäu suaát phaûn öùng oxi hoùa röôïu thaønh axit.
Caâu 6.cho m gam glucozô leân men, khí thoaùt ra ñöôïc daãn vaøo dd nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc 55,2 gam keát tuûa.
Tính khoái löôïng glucozô ñaõ leân men, bieát H = 92%
Cho toaøn boä löôïng röôïu thu ñöôïc ôû treân taùc duïng vôùi 300ml dd CH3COOH 2M thu ñöôïc 22 gam este. Tìm hieäu suaát este hoùa
Troän V ml röôïu etylic nguyeân chaát vôùi V1 ml nöôùc thu ñöôïc 1 lit dd röôïu ( D =0.92g/ml) tìm ñoä röôïu.
CHUYEÂN ÑEÀ 29:
TOAÙN VEÀ LÖÔÏNG CHAÁT DÖ
BIEÄN LUAÄN CHAÁT DÖ TRONG PÖHH
Ví duï: Ñun noùng 16,8 gam boät saét vaø 6,8 gam S (khoâng coù kk) thu ñöôïc chaát raén A .Hoaø tan A baèng HCl dö thoaùt ra khí B .Cho khí B töø töø qua dd Pb(NO3)2 taùch ra keát tuûa D maøu ñen . Bieát caùc phaûn öùng xaûy ra 100%
a.Tính theå tích khí B , khoái löôïng keát tuûa D
b.Caàn bao nhieâu lít O2 ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn khí B.
Giaûi:
Soá mol Fe = 0,3 mol; soá mol S = 0,2mol
 	Fe + S FeS	 chaát raén A goàm FeS vaø Fe dö
0,2 0,2 0,2 
FeS + 2HCl FeCl2 + H2S
0,2 0,2 
 Fe + HCl FeCl2 + H2 (B goàm H2S vaø H2)
0,1 0,2 0,2 0,1 
H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3 (D laø PbS)
0,2 0,2 
2H2S + 3 O2 2SO2 + 2H2O 
2H2 + O2 2H2O 
VB = 6,72 lit
MD = 47,8 gam 
VO2 = 7,84 lit
Baøi taäp 
Caâu 1. Troän 100 ml dd saét III sunfat 1,5M vôùi 150 ml dd Ba(OH)2 2M thu keát tuûa A vaø dd B .Nung keát tuûa A trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc chaát D .Theâm BaCl2 vaøo dd B thì taùch ra keát tuûa E.
Tính löôïng E,D .Tính noàng ñoä mol chaát tan trong dd B (coi theå tích thay ñoåi khoâng ñaùng keå )
Caâu 2. 1,36 gam hoãn hôïp Mg vaø Fe ñöôïc hoaø tan trong 100 ml dd CuSO4 .Sau phaûn öùng thu ñöôïc dd A vaø 1,84 gam chaát raén B goàm 2 kim loaïi . Theâm NaOH dö vaøo A roái loïc keát tuûa taùch ra nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc haát raén D goàm MgO vaø Fe2O3 naëng 1,2 gam .Tính löôïng Fe,Mg ban ñaàu 
Caâu 3. Daãn 4,48 dm3 CO ñi qua m gam CuO nung noùng nhaän ñöôïc chaát raén X vaø khí Y , Suïc khí Y vaøo dd Ca(OH)2 dö taùch ra 20 gam keát tuûa traéng . Hoaø tan chaát raén X baèng 200 ml dd HCl 2M thì sau phaûn öùng phaûi trung hoaø dd thu ñöôïc baèng 50 gam Ca(OH)2 7,4%. Tính m 
Caâu 4. Thaû 2,3 gam Na vaøo 100ml dd AlCl3 thaáy thoaùt ra khí A, xuaát hieän keát tuûa B. Loïc keát tuûa B nung thu ñöôïc chaát caân naëng a gam .Tính a 
Caâu 5. Nung x1 gam Cu vôùi x2 gam O2 thu ñöôïc chaát raèn A1.Ñun noùng A1 trong x3 gam H2SO4 98% sau khi tan heát thu ñöôïc dd A2 khí A3. Haáp thu toaøn boä A3 baèng 200ml NaOH 0,15M taïo thaønh dd chöùa 2,3 gam muoái .Baèng pp thích hôïp taùch CuSO4 ra khoûi dd A2 thu ñöôïc 30 gam tinh

Tài liệu đính kèm:

  • docCAC_CHUYEN_DE_BOI_DUONG_HSG_2016.doc