PHẦN 1. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

1. Những kiến thức phổ thông cơ bản nhất về giống cây trồng, đất trồng, phân bón và bảo vệ cây trồng nông, lâm nghiệp 2. Những kiến thức phổ thông cơ bản nhất về giống, thức ăn, vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi và thủy sản 3. Mục đích, ý thức và nội dung của công tác bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch 4. Phương pháp và kĩ năng thực hành một số quy trình kỹ thuật về nông lâm, ngư nghiệp và bảo quản, chế biến một số sản phẩm của trồng trọt chăn nuôi