Bài 15. LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT

Công việc làm đất được tiến hành bằng các công cụ thủ công và cơ giới. Làm đất có tác dụng làm cho đất tơi xốp, bằng phẳng, diệt cỏ dại, mầm mống sâu bệnh và cải tạo đất Phân bón lót thường là phần hữu cơ trộn lẫn một phần phân hóa học (phân lân)