Bài 28. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Khai thức trắng là chặt hết cây trong một mùa chặt, sau đó trồng lại rừng. Khai thức dần là chặt hết cây trong 3 đến 4 lần chặt, trong 5 đến 10 năm để tận dụng rừng tái sinh tự nhiên. Khai thác chọn là chọn chặt cây theo yêu cầu sử dụng và phù hợp với khả năng tái sinh tự nhiên của rừng Hiện nay, việc khai thác rừng ở Việt Nam chỉ được phép khai thác chọn. Với các rừng có trữ lượng gỗ cao, chỉ được chặt cây cao, to