Bài 29. BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG

Biện pháp bảo vệ rừng gồm có: ngăn chặn và cấm phá hoạt tài nguyên rừng, đất rừng. Kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép. Chủ rừng và Nhà nước phải có kế hoạch phòng chống cháy rừng Biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng: thông qua các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh từ tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị