Bài 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI

Chọn ghép đôi giữa con đực và con cái để cho sinh sản gọi là chọn phối Chọn phối giữa con đực và con cái của cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có. Muốn nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải xác định rõ mục đích, chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi