Phần 3. CHĂN NUÔI

-Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi - Một số kiến thức cơ bản về: + Giống vật nuôi + Thức ăn vật nuôi + Bảo vệ vật nuôi - Một số biện pháp kỹ thuật cơ bản và kĩ năng đơn giản về chăn nuôi