Bài 55. Sơ đồ điện

Sơ đồ nguyên lí mạch điện chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí và cách lắp đặt của chúng trong thực tế Sơ đồ lắp đặp mạch điện biểu thị vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện trong thực tế