Đăng ký chương trình dạy thêm tại trường học kỳ I năm học 2015 – 2016

Buổi 1: Ôn văn bản :“Cổng trường mở ra” và “Mẹ tôi”, “ Cuộc chia tay của những con búp bê”

Buổi 2: Luyện tập: Từ láy, ghép, từ Hán Việt.

Buổi 3: : Ôn các tác phẩm thơ Đường, Thơ trữ tình hiện đại: Cảnh Khuya và Rằm tháng giêng , Tiếng gà trưa

Buổi 4: Cách làm bài văn biểu cảm, Luyện tập : Từ đồng nghĩa; Từ trái nghĩa; Từ đồng âm

Buổi 5: Ôn Tập tổng hợp, luyện đề kiểm tra học kì I

 

doc 29 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 30/03/2017 Lượt xem 519Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đăng ký chương trình dạy thêm tại trường học kỳ I năm học 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tr¨ng s¸ng l¹nh,c« ®¬n,nhµ th¬ ch¹nh lßng,liÒn cuèi ®Çu nhí cè h­¬ng.
à Nhí quª,thao thøc kh«ng ngñ ®­îc,nh×n tr¨ng.Nh×n tr¨ng l¹i cµng nhí quª.
b) . PhÐp ®èi trong bµi th¬.
Cö ®Çu >< t­ cè h­¬ng
à T×nh c¶m LÝ B¹ch ®èi víi quª h­¬ng.
Víi nh÷ng tõ ng÷ gi¶n dÞ vµ tinh luyÖn,bµi th¬ ®· thÓ hiªn nhÑ nhµng vµ th¾m thÝa t×nh quª h­¬ng cña mét ng­êi xa nhµ trong mét ®ªm thanh tÜnh.
4. NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª ( H¹ tri Ch­¬ng )
- Néi dung: T×nh yªu quª h­¬ng s©u s¾c cña mét ngõ¬i xa quª l©u ngµy.
- NghÖ thuËt:t×nh huèng hµi h­íc hãm hØnh ®Ó biÓu ®¹t t×nh c¶m ®èi víi quª h­¬ng
- Qua ®Ò bµi nhµ th¬ cho thÊy t×nh c¶m quª h­¬ng s©u nÆng,lu«n th­êng trùc trong t©m hån nhµ th¬.
- Hai c©u ®Çu sö dông phÐp ®èi :Li gia >< l·o ®¹i ; 
à C©u ®Çu giíi thiÖu kh¸i qu¸t ng¾n gän qu·ng ®êi xa quª lµm quan cña t¸c gi¶,lµm næi bËt sù thay ®æi vÒ vãc ng­êi ; tuèi t¸c.C©u thø hai dïng yÕu tè thay ®æi ( m¸i tãc ) ®Ó lµm næi bËt yÕu tè kh«ng thay ®æi ( giäng nãi quª h­¬ng ) qua ®ã cho thÊy t×nh c¶m g¾n bã víi quª h­¬ng.
- T×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h­¬ng thÓ hiÖn qua c¸c giäng ®iÖu kh¸c nhau cña :
+ Hai c©u ®Çu d­êng nh­ b×nh th¶n nh­ng Èn chøa nçi buån.
+ Hai c©u cuèi bi hµi thÊp tho¸ng Èn hiÖn sau nh÷ng lêi t­êng thuËt hãm hØnh.
 g Bµi th¬ biÓu hiÖn mét c¸ch ch©n thùc mµ s©u s¾c, hãm hØnh mµ ngËm ngïi t×nh yªu quª hu¬ng th¾m thiÕt cña mét ng­êi sèng xa quª l©u ngµy,trong kho¶nh kh¾c võa míi ®Æt ch©n vÒ quª cò..
 5. Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ ( §ç Phñ )
- Néi dung: Ph¶n ¸nh nçi thèg khæ cña kÎ sÜ nghÌo trong x· héi cò. BiÓu hiÖn kh¸t väng nh©n ®¹o cao c¶ cña nhµ th¬
- NghÖ thuËt: KÕt h¬p biÓu c¶m víi miªu t¶, tù sù
a) Nçi khæ cña nhµ th¬:MÊt m¸t vÒ cña cµi: GÝo thu thæi ph¸ h­ nhµ. BÞ ­íc l¹nh trong ®ªm m­a dai d¼ng.Nçi ®au vÒ tinh thÇn vµ nh©n t×nh thÕ th¸i. Lo l¾ng v× lo¹n l¹c.
b) T×nh c¶m cao quÝ cña nhµ th¬.
- §ç Phñ m¬ ­íc cã “ng«i nhµ réng mu«n ngµn gian” cho mäi ng­êi h©n hoan vui s­íng.
- Nhµ th¬ s½n sµng hi sinh v× h¹nh phócchung cña mäi ng­êi “ lÒu ta n¸t chôi chÕt rÐt còng ®­îc”
à ¦íc m¬ thÓ hiÖn tÊm lßng vÞ tha chan chøa tinh thÇn nh©n ®¹o s©u s¾c cña nhµ th¬
II. LuyÖn tËp:
 Bµi tËp 1 : C¶nh ®ªm thanh tÜnh ®­îc gîi t¶ b»ng h×nh ¶nh tiªu biÓu nµo ? H×nh ¶nh ®ã cã g× ®éc ®¸o : H×nh ¶nh tiªu biÓu :¸nh tr¨ng.
-§éc ®¸o :Tr¨ng ®­îc nh¾c tíi hai lÇn.LÇn 1 :¸nh s¸ng tr¨ng ;lÇn 2 :¸nh tr¨ng kh¸c nµo s­¬ng trªn mÆt ®Êt ®· gîi c¶nh ®ªm tr¨ng s¸ng mang vÎ ®Ñp ªm dÞu,m¬ mµng ,yªn tÜnh.’ c¶nh th¬ méng, huyÒn ¶o.
 Bµi tËp 2 : Trong bµi th¬ cã nh÷ng ®éng tõ nµo diÔn t¶ hµnh ®éng vµ t©m tr¹ng cña chñ thÓ tr÷ t×nh ? Nh÷ng ®éng tõ ®ã cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.
-C¸c ®éng tõ : nghi, cö, väng, ®ª, t­.
-C¸c hµnh ®éng diÔn t¶ t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh .Gi÷a c¸c ®éng tõ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, võa lµ quan hÖ ®èi lËp, võa lµ quan hÖ nh©n qu¶ thèng nhÊt.
 Bµi tËp 3. T×nh huèng ®éc ®¸o t¹o nªn Håi h­¬ng ngÉu th­.
-T¸c gi¶ viÕt ngay khi míi ®¹t ch©n vÒ tíi quª h­¬ng.
-Kh«ng ph¶i ngay tõ ®Çu t¸c gi¶ chñ ®éng viÕt vÒ quª mµ c¶m xóc chît ®Õn ngÉu nhiªn viÕt mµ thµnh. V× vËy giäng th¬ hãm hØnh nh­ng kh«ng kÐm phÇn s©u s¾c.
Bµi tËp 5. NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª vµ C¶m nghÜ trong ®ªm thanh tÜnh tuy kh¸c nhau vÒ t¸c gi¶ nh­ng cã ®iÓm chung vÒ néi dung t×nh c¶m .H·y chØ ra ®iÓm chung nµy.
 * T×nh yªu quª h­¬ng tha thiÕt s©u nÆng dï t/ gi¶ sèng xa quª.
 * Dï hoµn c¶nh sèng thay ®æi nh­ng t×nh yªu quª h­¬ng kh«ng hÒ thay ®æi.
Bµi tËp 6. a) ý nghÜa næi bËt nhÊt cña chi tiÕt “ trÎ con c­íp tranh” trong bµi th¬ “Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸” lµ g×? Cho ta thÊy c¶ nçi khæ cña nh÷ng ng­êi trong xãm . Cuéc sèng nghÌo khæ, tóng thiÕu cña ng­êi d©n TQ thêi bÊy giê. TrÎ con ®ãi khæ, thÊt häc, ®¸ng th­¬ng.
 b) C©u th¬ nµo thÓ hiÖn râ nhÊt chñ nghÜa nh©n ®¹o cao c¶ cña nhµ th¬?
 * Riªng lÒu ta n¸t, chÞu chÕt rÐt còng ®­îc.
Bµi tËp 7 : Bµi th¬ Xa ng¾m th¸c nói L­ ®­îc miªu t¶ b»ng c¶m gi¸c , thÞ gi¸c, vµ b»ng trÝ t­ëng t­îng .H·y nèi ý bªn A víi c©u th¬ t­¬ng øng ë vÕ B
 A
 B
A B»ng c¶m gi¸c,t­ëng t­îng
1-N¾ng räi H­¬ng L« khãi tÝa bay
B B»ng thÞ gi¸c 
2-Xa tr«ng dßng th¸c tr­íc s«ng nµy
C B»ng t­ëng t­îng
3 –N­íc bay th¼ng xuèng ba ngh×n th­íc 
4-T­ëng d¶i Ng©n Hµ tuét khái m©y
 THƠ TRỮ TÌNH HIỆN ĐẠI: -CẢNH KHUYA
 -RẰM THÁNG GIÊNG
 -TIẾNG GÀ TRƯA
 A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS:
- HÖ thèng l¹i néi dung vµ nghÖ thuËt c¬ b¶n cña 2 VB ®· häc.
- BiÕt c¸ch tr×nh bµy ®o¹n v¨n biÓu c¶m vÒ 2 t¸c phÈm th¬ ®ã.
 B.TiÕn tr×nh lªn líp:
I. KiÕn thøc träng t©m:
Häc sinh ®äc l¹i hai bµi th¬
ChØ ra nh÷ng nÐt ®Æc s¾c chung cña hai bµi th¬?
(Chó ý ®ÕnND-NT)
- thiªn nhiªn: tr¨ng, hoa, c©y, l¸, s«ng, níc, bÇu trêi, VD:
D¹ b¸n chung thanh kh¸ch ®¸o thuyÒn
(Phong kiÒu d¹ b¹c)
Thu thuû céng trêng thiªn nhÊt s¾c
(V­¬ng Bét)
- Chó ý ®Õn toµn c¶nh vµ sù hoµ hîp thèng nhÊt c¸c bé phËn trong toµn thÓ, kh«ng miªu t¶ tØ mØ c¸c chi tiÕt.
Nhµ th¬ Tè H÷u ®· viÕt:
“N¬i B¸c ë sµn m©y, v¸ch giã
S¸ng nghe chim rõng g¸y bªn nhµ
- Mïa thu n¨m 1947, khi chiÕn dÞch VB ®ang diÔn ra v« cïng ¸c liÖt, Chñ tÞch HCM ®· viÕt bµi th¬ C¶nh khuya thÓ hiÖn c¶m høng yªu n­íc m·nh liÖt 
Bµi th¬ cã nh÷ng nÐt ®Æc s¾c g× kh¸c biÖt so víi “Nguyªn tiªu”?
C¶ bµi th¬ d¹t dµo ¸nh s¸ng vµ ©m thanh ®Ó l¹i Ên t­îng v« cïng s©u s¾c
- Bµi Nguyªn tiªu n»m trong chïm th¬ ch÷ H¸n cña HCM, viÕt trong 9 n¨m kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. Mïa xu©n n¨m 1948, qu©n ta l¹i th¾ng lín trªn s«ng sè Bèn. Trong kh«ng khÝ phÊn chÊn Êy B¸c ®· viÕt bµi th¬ nµy.
1. Nh÷ng nÐt chung
- §­îc s¸ng t¸c trong thêi k× ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p
- t¶ c¶nh ®ªm tr¨ng rõng VB: Trong trÎo, cao réng, th¬ méng
- ThÓ hiÖn sù hoµ quyÖn gi÷a t×nh yªu thiªn nhiªn vµ yªu n­íc
- ThÓ th¬ thÊt ng«n tø tuyÖt 
- Trong th¬ võa cã nh¹c võa cã ho¹
- Lêi th¬ tù nhiªn, cã nhiÒu s¸ng t¹o míi mÎ.
- ThÓ hiÖn phong th¸i ung dung, l¹c quan, tù tin cña B¸c
- H×nh ¶nh thiªn nhiªn t­¬i ®Ñp võa mang mµu s¾c cæ ®iÓn võa mang tÝnh hiÖn ®¹i:
+ Mµu s¾c cæ ®iÓn : Tø th¬ vµ nhiÒu h×nh ¶nh, tõ ng÷ t­¬ng ®ång víi c¸c tõ ng÷, h×nh ¶nh cña th¬ §­êng
- C¸ch miªu t¶ kh«ng gian gièng trong th¬ §­êng 
+ Mµu s¾c hiÖn ®¹i: C¶nh lµm viÖc cña B¸c vµ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o trong chiÕn khu
- Phong th¸i ung dung, l¹c quan cña B¸c
- T©m tr¹ng, t×nh c¶m míi khoÎ kho¾n,vµ cao c¶ cña vÞ l·nh tô.
2. Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c riªng
a. C¶nh khuya :
- So s¸nh míi mÎ, ®éc ®¸o(tiÕng suèi víi tiÕng h¸t)
- Bøc tranh nhiÒu tÇng líp, ®­êng nÐt, cã sù ®an xen, hoµ quyÖn cña tr¨ng, hoa, c©y, l¸...
a) ND: C¶nh nói rõng VB trong mét ®ªm tr¨ng: Cã ©m thanh cña tiÕng suèi trong nh­ tiÕng h¸t xa, cã ¸nh tr¨ng lång cæ thô, cã bãng lång hoa.C¶nh vËt sèng ®éng, cã ®­êng nÐt, cã h×nh khèi víi 2 m¶ng mµu s¸ng tèi.
- Con ng­êi: Tinh tÕ, c¶m nhËn vÎ ®Ñp cña ®ªm tr¨ng rõng VB b»ng c¶ t©m hån, ®ång thêi vÉn canh c¸nh mét nçi niÒm lo cho d©n cho n­íc.
b) NghÖ thuËt:ThÓ th¬ TNTT.Sö dông nhiÒu h×nh ¶nh lung linh, huyÒn ¶o.
 - so s¸nh, ®iÖp ng÷, miªu t¶ h×nh ¶nh thùc cña ©m thanh, vÎ ®Ñp cña ®ªm tr¨ng rõng VB.
b. R»m th¸ng giªng(Nguyªn tiªu)
- mïa xu©n lµm cho tr¨ng thªm ®Ñp
- §iÖp tõ xu©n ®· vÏ nªn nh÷ng nÐt ®Æc s¾c lµm næi bËt c¸i thÇn cña c¶nh vËt s«ng, n­íc vµ bÇu trêi
- Kh«ng gian cao réng, mÆt ®Êt, bÇu trêi, dßng s«ng nh­ hoµ quyÖn nèi tiÕp nhau. tÊt c¶ ®Òu trµn ngËp ¸nh tr¨ng vµ søc sèng cña mïa xu©n
a) ND: C¶nh bÇu trêi lång léng s¸ng râ, trµn ngËp ¸nh tr¨ng ®ªm r»m, kh«ng gian b¸t ng¸t, cao réng, s¾c xu©n hoµ quyÖn trong tõng sù vËt, trong dßng n­íc, trong bÇu trêi.
- HiÖn thùc vÒ cuéc kh¸ng chiÕn chèng TDP: BH vµ nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o §¶ng ®ang “ bµn b¹c viÖc qu©n “ t¹i chiÕn khu VB.
b) NghÖ thuËt: Nguyªn t¸c: ThÓ th¬ TNTT§L. B¶n dÞch: Th¬ lôc b¸t.
- ®iÖp ng÷.Tõ ng÷ gîi h×nh, gîi c¶m xóc.
3. ý nghÜa cña hai bµi th¬:
- Bµi th¬ C¶nh khuya: thÓ hiÖn mét ®Æc ®iÎm næi bËt cña th¬ HCM: Sù g¾n bã, hoµ hîp gi÷a TN vµ con ng­êi.
- Bµi th¬” R»m th¸ng giªng”: ThÓ hiÖn t©m hån nghÖ sÜ - HCM, c¶m nhËn d­îc vÎ ®Ñp tinh tÕ vµ ®éc ®¸o cña ®ªm r»m VB trong giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cßn nhiÒu gian khæ nh­ng hÐ lé mét niÒm tin tÊt th¾ng.
II. LuyÖn tËp:
 1) VÎ ®Ñp cña c¶nh tr¨ng rõng vµ t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ trong bµi “ c¶nh khuya”.
- So s¸nh ©m thanh “ tiÕng suèi” víi “ tiÕng h¸t xa” lµm cho tiÕng suèi nh­ gÇn gòi cã søc sèng trÎ trung h¬n.
- Víi hai tõ “ lång” trong c©u th¬ “ tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa” ®· gîi lªn bøc tranh mang vÎ lung linh chËp chên,l¹i Êm ¸p hßa hîp quÊn quÝt.
- Hai tõ “ ch­a ngñ” ë c©u th¬ thø ba lÆp l¹i ë ®Çu c©u th¬ thø t­ cho thÊy niÒm say mª c¶nh thiªn nhiªn vµ nçi lo viÖc n­íc.Hai t©m tr¹ng Êy thèng nhÊt trong con ng­êi B¸c ,nhµ th¬ – ng­êi chiÕn sÜ.
2). H×nh ¶nh – kh«ng gian trong bµi “ r»m th¸ng giªng”.
- “ Kim d¹ nguyªn tiªu nguyÖt chÝnh viªn” à khung c¶nh bÇu trêi cao réng trong trÎo næi bËt lªn bÇu trêi Êy lµ vÇng tr¨ng trßn ®Çy,táa s¸ng xuèng kh¾p trêi ®Êt.
- “ xu©n giang,xu©n thñy tiÕp xu©n thiªn” à kh«ng gian xa réng nh­ kh«ng cã giíi h¹n con s«ng xu©n,mÆt n­íc xu©n tiÕp liÒn víi bÇu trêi xu©n ®· gîi lªn vÎ ®Ñp vµ søc sèng mïa xu©n ®ang trµn ngËp c¶ ®Êt trêi.
3) Phong th¸i ung dung vµ tinh thÇn l¹c quan cña Hå ChÝ Minh.
- MÆc dï ngµy ®ªm lo nghÜ viÖc n­íc,bËn bÞu viÖc qu©n nh­ng t©m hån B¸c vÉn hßa nhËp víi c¶nh thiªn nhiªn t­¬i ®Ñp.Qua ®ã thÓ hiÖn phong th¸i ung dung,l¹c quan cña vÞ l·nh tô kÝnh yªu.
 4)TiÕng gµ tr­a:
 C©u hái: 
V× sao tiÕng gµ tr­a ®­îc t¸c gØa lÊy lµm nhan ®Ò cho bµi th¬? Nhµ th¬ muèn thÓ hiÖn ®iÒu g× qua bµi th¬ trªn?
H×nh ¶nh ng­êi bµ hiÖn lªn nh­ thÕ nµo trong bµi th¬ trªn? Qua c¸c h×nh ¶nh ®ã em c¶m nhËn ®­îc g× vÒ bµ?
TiÕng gµ tr­a d· ®¸nh thøc nh÷ng t×nh c¶m, kØ niÖm nµo trong lßng t¸c gi¶? T¹i sao cã 4 c©u th¬ 3 ch÷ “ tiÕng gµ tr­a” më ®Çu c¸c dßng th¬ trong khi c¸c c©u kh¸c lµ 5 ch÷.
 Bµi th¬ ®· sö dông nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo? MQH gi÷a c¸c ph­¬ng thøc biÓu ®¹t ®ã?
* Gîi ý:
1. TiÕng gµ tr­a ®­îc t¸c gi¶ lÊy lµm nhan ®Ò bµi th¬, bëi v×:
- Tr­íc hÕt, tiÕng gµ lµ ©m thanh quen thuéc, gÇn gòi cña xãm lµng.
- TiÕng gµ tr­a cßn lµ ©m thanh , lµ tÝn hiÖu nèi m¹ch c¶m xóc, liªn t­ëng gi÷a hiÖn t¹i vµ qu¸ khø, gîi lªn trong t©m trÝ ng­êi chiÕn sÜ rÊt nhiÒu nh÷ng kØ niÖm vÒ tuæi th¬ cña m×nh. §ã lµ
 + H×nh ¶nh nh÷ng con gµ m¸o m¬, m¸i vµng vµ nh÷ng qu¶ trøng hång.
 + H×nh ¶nh ng­êi bµ tÇn t¶o, ch¨m lo cho ch¸u.
 + NiÒm vui vµ ­íc m¬ tuæi th¬ khi ®­îc quÇn ¸o míi.
Nh÷ng kØ niÖm b×nh dÞ, gÇn gòi nh­ng thiªng liªng.
 - TiÕng gµ tr­a gîi l¹i nh÷ng kØ niÖm ªm ®Òm thêi th¬ Êu sèng víi bµ, bªn xãm lµng th©n thuéc. Tõ ®ã kh¼ng ®Þnh cuéc chiÕn ®Êu h«m nay chÝnh lµ ®Ó gi÷ g×n nh÷ng kØ niÖm Êu th¬ gi¶n dÞ mµ rÊt ®çi th©n th­¬ng, gi÷ g×n t×nh c¶m gia ®×nh, xãm lµng th©n yªu. Víi t¸c gi¶, t×nh yªu n­íc ®­îc b¾t nguån tõ nh÷ng t×nh c¶m b×nh dÞ, gÇn gòi vµ ®êi th­êng ®ã.
2. H×nh ¶nh ng­êi bµ trong bµi th¬ hiÖn lªn qua nh÷ng chi tiÕt th¬ nh­:
- Cã tiÕng bµ vÉn m¾ng
- Tay bµ khum soi trøng
 Dµnh tõng qu¶ ch¾t chiu
- Bµ lo ®µn gµ toi
 Mong trêi ®õng s­¬ng muèi
 §Ó cuèi n¨m b¸n gµ
 Ch¸u ®­îc quÇn ¸o míi.
 - H×nh ¶nh ng­êi bµ hiÖn lªn hÕt søc cô thÓ; bµ ch¾t chiu, dµnh dôm trong c¶nh nghÌo, bµ yªu th­¬ng, ch¨m lo cho ch¸u; bµ lo toan, ch¨m sãc ch¸u, cã m¾ng ch¸u nh­ng lµ ®Ó b¶o ban, yªu th­¬ng ch¸u.
 - T×nh c¶m ®ã thËt s©u ®Ëm vµ th¾m thiÕt.
3. TiÕng gµ tr­a ®¸nh thøc rÊt nhiÒu nh÷ng kØ niÖm, t×nh c¶m ®Ñp trong lßng t¸c gi¶ :
 + H×nh ¶nh nh÷ng con gµ m¸o m¬, m¸I vµng vµ nh÷ng qu¶ trøng hång.
 + H×nh ¶nh ng­êi bµ tÇn t¶o, ch¾t chiu, dµnh dôm, yªu th­¬ng, ch¨m lo cho ch¸u.
 + NiÒm vui vµ ­íc m¬ tuæi th¬ khi ®­îc quÇn ¸o míi.
 + NiÒm h¹nh phóc cña tuæi th¬ trong tõng giÊc m¬.
 - C©u th¬ 3 ch÷” TiÕng gµ tr­a ®øng ®Çu nh÷ng khæ th¬ xen gi÷a lµ nh÷ng c©u th¬ 5 ch÷ lµ dông ý nghÖ thuËt cña t¸c gi¶, ®ã võa lµ ch×a kho¸ më vµo kÝ øc tuæi th¬, ®ång thêi lµ ch×a kho¸ ®Ó gi÷ nhÞp c¶m xóc cña toµn bé bµi th¬; võa cã t¸c dông liªn kÕt hµng lo¹t nh÷ng kØ niÖm thêi th¬ Êu cña t¸c gi¶.
 - TiÕng gµ tr­a” xuyªn suèt toµn bé bµi th¬ nh­ mét niÒm th­¬ng nhí.
4. Trong bµi th¬ t¸c gi¶ sö dông ph­¬ng thøc biÓu c¶m kÕt hîp víi ph­¬ng thøc miªu t¶ vµ tù sù. HÇu nh­toµn bé bµi th¬ biÓu c¶m ®­îc biÓu hiÖn gi¸n tiÕp qua miªu t¶ vµ tù sù. Riªng khæ th¬ cuèi, t¸c gi¶ trùc tiÕp biÓu lé nh÷ng t×nh c¶m, suy t­ cña m×nh.
 H×nh ¶nh ngêi bµ hiÖn lªn Õt søc cô thÓ; bµ ch¾t chiu, dµnh dôm trong c¶nh nghÌo, bµ yªu th¬ng, ch¨m lo cho ch¸u; bµ lo toan, ch¨m sãc ch¸u, cã m¾ng ch¸u nhng lµ ®Ó b¶o ban, yªu th¬ng ch¸u.
T×nh c¶m ®ã thËt s©u ®Ëm vµ th¾m thiÕt.
3. TiÕng gµ tra ®¸nh thøc rÊt nhiÒu nh÷ng kØ niÖm, t×nh c¶m ®Ñp trong lßng t¸c gi¶. §ã lµ:
 + H×nh ¶nh nh÷ng con gµ m¸o m¬, m¸I vµng vµ nh÷ng qu¶ trøng hång.
 + H×nh ¶nh ngêi bµ tÇn t¶o, ch¾t chiu, dµnh dôm, yªu th¬ng, ch¨m lo cho ch¸u.
 + NiÒm vui vµ íc m¬ tuæi th¬ khi ®îc quÇn ¸o míi.
 + NiÒm h¹nh phóc cña tuæi th¬ trong tõng giÊc m¬.
C©u th¬ 3 ch÷” TiÕng gµ tra ®øng ®Çu nh÷ng khæ th¬ xen gi÷a lµ nh÷ng c©u th¬ 5 ch÷ lµ dông ý nghÖ thuËt cña t¸c gi¶, ®ã võa lµ ch×a kho¸ më vµo kÝ øc tuæi th¬, ®ång thêi lµ ch×a kho¸ ®Ó gi÷ nhÞp c¶m xóc cña toµn bé bµi th¬; võa cã t¸c dông liªn kÕt hµng lo¹t nh÷ng kØ niÖm thêi th¬ Êu cña t¸c gi¶.
TiÕng gµ tra” xuyªn suèt toµn bé bµi th¬ nh mét niÒm th¬ng nhí.
4. Trong bµi th¬ t¸c gi¶ sö dông ph¬ng thøc biÓu c¶m kÕt hîp víi ph¬ng thøc miªu t¶ vµ tù sù. Hçu nh toµn bé bµi th¬ biÓu c¶m ®îc biÓu hiÖn gi¸n tiÕp qua miªu t¶ vµ tù sù. Riªng khæ th¬ cuèi, t¸c gi¶ trùc tiÕp biÓu lé nh÷ng t×nh c¶m, suy t cña m×nh 	 
Dặn dò:
Làm bài tập và ôn lại kiến thức lí thuyết
Chuẩn bị nội dung: văn biểu cảm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm để buổi sau học
D. Rút kinh nghiệm:
BUỔI 4: 
Ngày soạn: ./11/2015
Ngày giảng: /11/2015
PHẦN 1: 
 CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM 
A.Môc tiªu bµi häc: Gióp HS: 
- Tiếp tục ôn l¹i nh÷ng nội dung quan träng nhÊt vÒ lý thuyÕt lµm v¨n b¶n biÓu c¶m.
- C¸ch lËp ý vµ lËp dµn bµi cho mét ®Ò v¨n biÓu c¶m, c¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m.
- C¸ch diÔn ®¹t trong bµi v¨n biÓu c¶m.
B.tiÕn tr×nh d¹y häc:	
I. §Æc tr­ng cña v¨n b¶n biÓu c¶m :
 Cho bµi ca dao:
 " S«ng kia bªn lë bªn båi
 ...........................................
 BiÕt r»ng bªn ®ôc, bªn trong, bªn nµo"
-T×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc sö dông ?
-C¸c h×nh ¶nh trong bµi ca dao cã ý nghÜa g× ?
-T©m tr¹ng cña ng­êi viÕt nh­ thÕ nµo ?
-Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t cña bµi ca dao lµ g× - Bµi ca dao cã sö dông:
 + §iÖp ng÷.
 + Èn dô.
 + Tõ tr¸i nghÜa.
- ý nghÜa t­îng tr­ng, ¸m chØ nh÷ng sù kiÖn trong ®êi sèng t×nh c¶m cña con ng­êi.
- T©m tr¹ng ph©n v©n xen håi hép b©ng khu©ng.
-> Bµi ca dao trªn lµ mét v¨n b¶n biÓu c¶m, rÊt gÇn gòi víi v¨n b¶n tr÷ t×nh.
II.C¸c yÕu tè trong v¨n biÓu c¶m:
1.Nhu cÇu biÓu c¶m vµ v¨n biÓu c¶m
a.V¨n biÓu c¶m: lµ v¨n b¶n ®­îc viÕt ra khi ng­êi viÕt cã t×nh c¶m dån nÐn, chÊt ch­a kh«ng nãi ra ®­îc cÇn cã nhu cÇu ®uîc béc b¹ch thæ lé nh»m khªu gîi ë ng­êi ®äc sù ®ång c¶m.
 b.§Æc ®iÓm cña v¨n biÓu c¶m: 
+ Mçi bµi v¨n biÓu c¶m tËp trung biÓu ®¹t mét t×nh c¶m chñ yÕu.
+ §Ó biÓu ®¹t t×nh c¶m, ng­êi viÕt cã thÓ chän mét h×nh ¶nh cã ý nghÜa Èn dô , t­îng tr­ng ®Ó göi g¾m t×nh c¶m t­ t­ëng, hoÆc còng cã thÓ biÓu ®¹t b»ng c¸ch thæ lé trùc tiÕp.
+ Bµi v¨n biÎu c¶m còng cã bè côc 3 phÇn nh­ mäi bµi v¨n kh¸c. T×nh c¶m trong bµi ph¶i trong s¸ng, râ rµng, ch©n thùc.
2.C¸ch lËp ý cña bµi v¨n biÓu c¶m: Nh÷ng c¸ch lËp ý th­êng gÆp cña v¨n biÓu c¶m:
 + Liªn hÖ hiÖn t¹i víi t­¬ng lai
 + Håi t­ëng qu¸ khø vµ suy nghÜ vÒ hiÖn t¹i
 + T­ëng tuîng t×nh huèng, høa hÑn, mong ­íc.
 + Quan s¸t, suy ngÉm.
3.C¸c yªu tè tù sù, miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶m
 + Muãn ph¸t biÓu, suy nghÜ, c¶m xóc ®èi víi ®êi sèng xung quanh, h·y dïng ph­¬ng thøc tù sù vµ miªu t¶ ®Ó gîi ra ®èi t­îng biÓu c¶m vµ göi g¾m c¶m xóc.
 + Tù sù vµ miªu t¶ ë ®©y nh»m khªu gîi c¶m xóc, do c¶m xóc chi phèi chø kh«ng nh»m môc ®Ých kÓ chuyÖn, miªu t¶ ®Çy ®ñ sù viÖc, phong c¶nh.
4.C¸ch lµm bµi v¨n biÓu c¶m vÒ t¸c phÈm v¨n häc:
a.Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc (bµi v¨n, bµi th¬) lµ tr×nh bµy nh÷ng c¶m xóc, t­ëng t­îng, liªn t­ëng, suy ngÉm cña m×nh vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña t¸c phÈm ®ã.
b.Bµi c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc còng ph¶i cã ba phÇn:
 + Më bµi: Giíi thiÖu t¸c phÈm vµ hoµn c¶nh tiÕp xóc víi t¸c phÈm.
 + Th©n bµi: Nh÷ng c¶m xóc suy nghÜ do t¸c phÈm gîi nªn.
 + KÕt bµi: Ên t­îng chung vÒ t¸c phÈm.
III.LuyÖn tËp: 
§Ò bµi 1: C¶m nghÜ mïa xu©n ?
-Nªu c¸c thao t¸c cÇn tiÕn hµnh.
1.T×m hiÓu ®Ò:
- KiÓu v¨n b¶n: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ.
- §èi t­îng biÓu c¶m: Mïa xu©n.
2.T×m ý:
-Mïa xu©n cña thiªn nhiªn: C¶nh s¾c, thêi tiÕt, khÝ hËu, c©y cá, chim mu«ng, ... 
-Mïa xu©n cña con ng­êi: Tuæi t¸c, nghÒ nghiÖp, t©m tr¹ng, suy nghÜ, ...
-C¶m nghÜ:
+ThÝch hay kh«ng thÝch mïa xu©n ? V× sao ? Mong ®îi hay kh«ng ? V× sao ?
+KÓ hoÆc t¶ ®Ó béc lé c¶m nghÜ thÝch hay kh«ng thÝch ? Mong ®îi hay kh«ng mong ®îi ? 
§Ò bµi 2: C¶m nghÜ vÒ loµi c©y em yªu
I.T×m hiÓu ®Ò
- Th¸i ®é - t×nh c¶m víi loµi c©y
- §èi t­îng: c©y
- T×nh c¶m: tÝch cùc - g¾n bã
II.Lµm dµn ý
1. Më bµi
- Giíi thiÖu chung vÒ c©y
- Lý do yªu thÝch
2. Th©n bµi:
- Sù thay ®æi cña c©y qua 4 mïa
- T×nh c¶m: g¾n bã, th©n thiÕt, phÈm chÊt tèt ®Ñp.
3. KÕt bµi
- T×nh yªu ®èi víi c©y
§Ò bµi 3: C¶m nghÜ vÒ t×nh b¹n
+ Më bµi: Nªu ®­îc ý nghÜa cña mét t×nh b¹n ®Ñp, giíi thiÖu t×nh b¹n g¾n bã cña m×nh
+ Th©n bµi: (Sö dông ph­¬ng thøc tù sù vµ miªu t¶ vËn dông c¸c c¸ch lËp ý ®· häc)
- Nh÷ng c©u chuyÖn mµ em nhí m·i kh«ng quªn vÒ t×nh b¹n Êy
- C¶m xóc, suy nghÜ ®èi víi ng­êi b¹n m×nh
+ KÕt bµi:
C¶m nghÜ chung vÒ t×nh b¹n vµ lêi høa m·i tr©n träng gi÷ g×n t×nh b¹n ®Ñp
* L­u ý: Bµi v¨n biÓu c¶m hoµn chØnh, chó ý c¸c lçi diÔn ®¹t, chÝnh t¶, ng÷ ph¸p
- Ph¶i nªu bËt ®­îc c¶m xóc ®èi víi t×nh b¹n vµ ng­êi b¹n cña m×nh
IV.Luyện tập về liên kết câu, đoạn văn:
(Bµi 1: Tr¨ng ®· lªn råi, tõ tõ lªn ë ch©n trêi, rÆng tre ®en, sîi may ®en, c¬n giã nhÑ, nh÷ng h­¬ng th¬m ng¸t )
(Bµi 2: nh­, nh­, vµ, mÆc dï, cña)
Bµi 3:
-Bè côc cña v¨n b¶n gåm mÊy phÇn ? nªu néi dung tõng phÇn
-Mét v¨n b¶n cã tÝnh m¹ch l¹c cÇn ®¶m b¶o c¸c yÕu tè nµo?
BT 1: D
BT 2: C
BT 3: ý 3 – MB – ý 5
-Trong c¸c ý trªn , ý nµo kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña ®Ò bµi?
-C©u v¨n” ë mét nhµ kia cã hai con bóp bª ®­îc ®Æt tªn lµ con vÑ sÜ vµ con em nhá” phï hîp víi phÇn nµo cña bµi v¨n trªn ( MB, TB, KB?)
-ý nµo trªn ®©y cã thÎ lµm phÇn kÕt cña c©u chuyÖn
-X¸c ®Þnh bè côc cña v¨n b¶n “MÑ t«i”
Bµi tËp 1: H·y chän côm tõ thÝch hîp( Tr¨ng ®· lªn rßi, c¬n giã nhÑ, tõ tõ lªn ë ch©n trêi, v¾t ngang qua, rÆng tre ®en, nh÷ng h­¬ng th¬m ng¸t) ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh ®o¹n v¨n d­íi ®©y.
Ngµy ch­a t¾t h¼n,.mÆt tr¨ng trßn, to vµ ®á,saucña lµng xa. MÊy sîi m©y con..mçi lóc m¶nh dÈn råi ®øt h¼n.Trªn qu·ng ®ång ruéng, ..hiu hiu ®­a l¹i, thoang tho¶ng..
Bµi tËp 2: H·y chän côm tõ thÝch hîp ( nh­,nh­ng , vµ, cña, mÆc dï , bëi v×) ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n d­íi ®©y ®Ó c¸c c©u lien kÕt chÆt chÏ víi nhau.
Giäng nãi bµ t«i ®Æc biÖt trÇm bæng, nghe..tiÕng chu«ng ®ång. Nã kh¾c s©u vµo trÝ nhí t«i dÔ dµngnh­ng ®o¸ hoa. Khi bµ t«i mØm c­êi,hai con ng­¬i ®en sÉm më ra, long lanh, hiÒn dÞu khã t¶. §«i m¾t ¸nh lªn nh÷ng tia s¸ng Êm ¸p, t­¬i vuikh«ng bao giê t¾t..trªn ®«i m¸ ng¨m ng¨m ®· cã nhiÒu nÕp nh¨n, khu«n mÆtbµ t«i h×nh nh­ vÉn t­¬i trÎ.
Bµi tËp 3: V× sao c¸c c©u th¬ sau kh«ng t¹o thµnh mé ®o¹ v¨n th¬ hoµn chØnh
Ngµy xu©n con Ðn ®­a thoi
ThiÒu quang chÝn chôc ®· ngoµi s¸u m­¬i
Long lanh ®¸y n­íc in trêi 
Thµnh x©y khãi biÕc non ph¬i bãng vµng
SÌ sÌ nÊm ®Êt bªn ®µng 
DÇu dÇu ngän cá nöa vµng nöa xanh
 A.V× chóng kh«ng vÇn víi nhau
 B.V× chóng cã vÇn nh­ng gieo kh«ng ®óng luËt
 C.V× chóng cã vÇn nh­ng ý cña c¸c c©u kh«ng liªn kÕt víi nhau
 D.V× c¸c c©u th¬ ch­ a diÔn ®¹t mét ý trän vÑn
III.Bè côc vµ m¹ch l¹c trong v¨n b¶n
Bè côc cña v¨n b¶n 
Më bµi
Th©n bµi
KÕt bµi
M¹ch l¹c trong v¨n b¶n
Câu 1: .Dßng nµo sau ®©y nãi ®óng kh¸i niÖm bè côc cña mét v¨n b¶n
A.Lµ tÊt c¶ c¸c ý ®­îc tr×nh bµy trong v¨n b¶n
 B.Lµ ý lín ý bao trïm cña v¨n b¶n
 C.Lµ néi dung næi bËt cña v¨n b¶n
 D.Lµ sù s¾p xÕp c¸c ý theo mét tr×nh tî hîp lÝ trong mét v¨n b¶n
2.Dßng nµo sau ®©y kh«ng phï hîp khi so s¸nh víi yÕu tè m¹ch l¹c trong v¨n b¶n
A. m¹ch m¸u trong c¬ thÓ sèng
B. M¹ch giao th«ng trªn ®­êng phã
C. Trang giÊy trong mét quyÓn vë
D. Dßng nhùa sèng trong mét c¸i c©y
3. §äc ®Ò v¨n vµ néi dung bªn d­íi ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái:
H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn” Cuéc chia tay cña h÷ng con bóp bª” trong ®ã nh©n vËt chÝnh lµ hai con bóp bª Em Nhá v¸ VÖ SÜ.
Víi ®Ò bµi trªn mét b¹n ®· x¸c ®Þnh c¸c ý nh­ sau:
Giíi thiÖu vÒ lai lÞch con bóp bª
Tr­íc ®©y hai con bóp bª vÉn lu«n ë bªn nhau, còng nh­ hai anh em c« chñ vµ cËu chñ
Nh­ng råi chóng buéc ph¶i chia tay v× c« chñ vµ cËu chñ cña chóng ph¶i chia tay nhau
Tr­íc khi chai tay, hai anh em ®­a nhau ®Õn tr­êng chµo thÇy c« vµ bÌ b¹n
Còng chÝnh nhê t×nh c¶m cña hai anh em mµ hai con bóp be ®· kh«ng ph¶i chia tay
4. X¸c ®Þnh bè côc cña v¨n b¶n “MÑ t«i”
PHẦN 2
LUYỆN TẬP:
 TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA,TỪ ĐỒNG ÂM
A-Môc tiªu cÇn ®¹t
-HS cñng cè kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa,tõ tr¸i nghÜa,tõ ®ång ©m.
-Thùc hµnh,vËn dông lµm c¸c bµi tËp cñng cè,kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa,tõ tr¸i nghÜa,tõ ®ång ©m.
B. Tæ chøc «n tËp
I -Néi dung kiÕn thøc cÇn n¾m.
 1- Tõ ®ång nghÜa
 a. Kh¸i niÖm : - Tõ ®ång nghÜa lµ nh÷ng tõ cã nghÜa gièng nhau hoÆc gÇn gièng nhau.
- Mét tõ nhiÒu nghÜa cã thÓ thuéc vµo nhiÒu nhãm tõ ®ång nghÜa kh¸c nhau.
 b. Ph©n lo¹i : 2 lo¹i
 + ®ång nghÜa hoµn toµn : kh«ng ph©n biÖt nhau vÒ s¾c th¸i ý nghÜa
 + ®ång nghÜa kh«ng hoµn toµn : cã s¾c th¸i ý nghÜa kh¸c nhau
 Sö dông tõ ®ång nghÜa : Khi nãi, viÕt cÇn c©n nh¾c ®Ó chän c¸c tõ ®ång nghÜa thÓ hiÖn ®óng thùc tÕ kh¸ch quan vµ s¾c th¸i biÓu c¶m. Lµm cho diÔn ®¹t sinh ®éng,hay h¬n, nhÊn m¹nh néi dung cÇn thÓ hiÖn.
 2-Tõ tr¸i nghÜa
a. Kh¸i niÖm : Tõ tr¸i nghÜa lµ nh÷ng tõ cã nghÜa tr¸i ng­îc nhau
- Mét tõ nhiÒu nghÜa cã thÓ thuéc vµo nhiÒu nhãm tõ tr¸i nghÜa kh¸c nhau.
 b. Sö dông : Lµm cho c¸ch diÔn ®¹t sinh ®éng h¬n, t¹o phÐp ®èi, h×nh t­îng t­¬ng ph¶n, g©y Ên t­îng m¹nh, lµm cho lêi nãi thªm sinh ®éng.
 3-Tõ ®ång ©m

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Day_them_van_7_ki_1.doc