Đề cương ôn tập học kì I (2014-2015) môn Địa lí 9

* Một số nội dung cần ghi nhớ:

- Dân số tỉnh Vĩnh Long năm 2010 là 1.026.521 người.tỉ lệ gia tăng tự nhiên là 0,67%, khoảng 85% dân số sống ở nông thôn, 15% dân số sống ở thành thị.

- Năm 2003, mật độ dân số cả nước là:246 người/ km 2, đồng bằng sông Hồng là 1192 người/ km 2, TP.Hồ Chí Minh là 2664 người/ km 2, Hà Nội là 2830 người/ km 2

- Năm 2003, khoảng 74% dân số sống ở nông thôn, 26 % dân số sống ở thành thị.

Câu 1: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện qua các vấn đề nào? Cho ví dụ?

-Việt Nam có 54 dân tộc , người Việt (kinh) có số dân đông nhất.

-Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán,

 

doc 10 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 174Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì I (2014-2015) môn Địa lí 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 I (2014-2015)
Gv: Ñaëng Thò Tuyeát Lan	 MOÂN ÑÒA LÍ 9
* Moät soá noäi dung caàn ghi nhôù:
- Daân soá tænh Vónh Long naêm 2010 laø 1.026.521 ngöôøi.tæ leä gia taêng töï nhieân laø 0,67%, khoaûng 85% daân soá soáng ôû noâng thoân, 15% daân soá soáng ôû thaønh thò.
- Naêm 2003, maät ñoä daân soá caû nöôùc laø:246 ngöôøi/ km 2, ñoàng baèng soâng Hoàng laø 1192 ngöôøi/ km 2, TP.Hoà Chí Minh laø 2664 ngöôøi/ km 2, Haø Noäi laø 2830 ngöôøi/ km 2
- Naêm 2003, khoaûng 74% daân soá soáng ôû noâng thoân, 26 % daân soá soáng ôû thaønh thò.
Caâu 1: Vieät Nam coù bao nhieâu daân toäc? Nhöõng neùt vaên hoùa rieâng cuûa caùc daân toäc theå hieän qua caùc vaán ñeà naøo? Cho ví duï?
-Vieät Nam coù 54 daân toäc , ngöôøi Vieät (kinh) coù soá daân ñoâng nhaát.
-Moãi daân toäc coù nhöõng neùt vaên hoùa rieâng, theå hieän trong ngoân ngöõ, trang phuïc, phong tuïc, taäp quaùn,
Ví duï: 
+ Ngöôøi Vieät laø daân toäc coù nhieàu kinh nghieäm trong thaâm canh luùa nöôùc, coù nhieàu ngheà thuû coâng ñaït möùc ñoä tinh xaûo, ngöôøi Vieät laø löïc löôïng ñoâng ñaûo trong caùc ngaønh kinh teá vaø khoa hoïc kó thuaät.
+ Caùc daân toäc ít ngöôøi coù trình ñoä phaùt trieån kinh teá khaùc nhau, moãi daân toäc coù kinh nghieäm rieâng trong ñôøi soáng, saûn xuaát.
+Ngöôøi Vieät ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi cuõng laø moät boäp phaän cuûa coäng ñoàng caùc daân toäc Vieät Nam.
Caâu 2:Trình baøy tình hình phaân boá cuûa caùc daân toäc ôû nöôùc ta?
-Daân toäc Vieät (Kinh): Phaân boá khaép caû nöôùc song taäp trung nhieàu ôû ñoàng baèng, trung du vaø duyeân haûi
- Caùc daân toäc ít ngöôøi: Coù ñòa baøn cö truù phaàn lôùn ôû mieàn nuùi vaø trung du.
-Ví duï: 
+Trung du mieàn nuùi phía Baéc coù caùc daân toäc: Taøy, Nuøng, Thaùi, Möôøng, Dao, Moâng..
+Khu vöïc Tröôøng Sôn, Taây Nguyeân coù caùc daân toäc: Gia- rai, EÂ-Ñeâ, Ba-na, Cô ho
+Duyeân haûi cöïc Nam Trung Boä vaø Nam Boä: coù ngöôøi Vieät soáng xen keû ngöôøi Chaêm, Hoa, Khmer
Caâu 3: Naêm 2002, soá daân nöôùc ta laø bao nhieâu? Ñöùng thöù maáy veà daân soá vaø dieän tích?
- Soá daân 79,7 trieäu ngöôøi, ñöùng thöù 14 treân theá giôùi trong khi dieän tích ñöùng thöù 58 treân theá giôùi.
Caâu 4: Phaân tích yù nghóa cuûa söï giaûm tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân vaø thay ñoåi cô caáu daân soá nöôùc ta?
-Vieäc giaûm tæ leä gia taêng daân soá khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa coâng taùc daân soá keá hoaïch hoùa gia ñình ôû nöôùc ta, goùp phaàn ñaûm bảo chaát löôïng cuoäc soáng, hạn chế chế söùc eùp tôùi taøi nguyeân, moâi tröôøng, y teá, giaùo duïc
-Cô caáu daân soá coù söï thay ñoåi, giaûm tæ leä treû em, tæ leä trong vaø treân tuoåi lao ñoäng taêng, tæ soá giôùi tính tieán tôùi caân baèng.
Caâu 5:Neâu thöïc traïng nguoàn lao ñoäng nöôùc ta?
-Doài daøo vaø taêng nhanh ñoù laø ñieàu kieän ñeå phaùt trieån kinh teá.
-Haøng naêm nöôùc ta taêng theâm hôn 1,1 trieäu lao ñoäng.
-Lao ñoäng Vieät Nam coù kinh nghieäm saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp, thuû coâng nghieäp
-Taäp trung nhieàu ôû khu vöïc noâng thoân (75,8%). 
-Löïc löôïng lao ñoäng haïn cheá veà theå löïc vaø chaát löôïng(78,8% khoâng qua ñaøo taïo) 
-Bieän phaùp naâng cao chaát löôïng lao ñoäng hieän nay:
+ Coù keá hoaïch giaùo duïc ñaøo taïo hôïp lí
+ Coù chieán löôïc ñaàu tö môû roäng ñaøo taïo daïy ngheà
 Caâu 6: Taïi sao giaûi quyeát vieäc laøm ñang laø vaán ñeà xaõ hoäi gay gaét ôû nöôùc ta? Höôùng giaûi quyeát?
-Nguoàn lao ñoäng doài daøo trong ñieàu kieän neàn kinh teá chöa phaùt trieån ñaõ taïo söùc eùp raát lôùn ñoái vôùi vaán ñeà giaûi quyeát vieäc laøm.
-Höôùng giaûi quyeát:
+ Ña daïng hoaït ñoäng kinh teá ôû noâng thoân.
+ Phaùt trieån hoaït ñoäng coâng nghieäp dòch vuï ôû thaønh thò.
+ Ña daïng hoùa caùc loaïi hình ñaøo taïo höôùng nghieäp daïy ngheà.
Caâu 7:Haõy neâu moät soá thaønh töïu vaø thaùch thöùc trong phaùt trieån kinh teá nöôùc ta? . 
-Thaønh töïu : Kinh teá taêng tröôûng, cô caáu kinh teá chuyeån dòch theo höôùng coâng nghieäp hoùa, ñaåy maïnh hoaït ñoäng ngoaïi thöông vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi.
-Thaùch thöùc: 
+ Caùc tænh vuøng nuùi vaø vuøng saâu coøn nhieàu xaõ ngheøo. 
+ Taøi nguyeân bò khai thaùc quaù möùc.
 + Moâi tröôøng bò oâ nhieãm.
 + Vaán ñeà vieäc laøm, giaùo duïc, y teá, xoaù ñoùi giaûm ngheøo, chöa ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi.
Caâu 8: Phaân tích nhöõng thuaän lôïi cuûa taøi nguyeân thieân nhieân ñeå phaùt trieån neàn noâng nghieäp nöôùc ta?
Taøi nguyeân thieân nhieân laø tieàn ñeà cô baûn.
a..Taøi nguyeân ñaát:
ña daïng, coù hai nhoùm ñaát chính: ñaát Feralit, ñaát phuø sa.
b. Taøi nguyeân khí haäu:
Khí haäu nhieät ñôùi aàm gioù muøa, phaân hoùa ña daïng, nhieàu thieân tai.
c.. Taøi nguyeân nöôùc
-Nguoàn nöôùc phong phuù phaân boá khoâng ñieàu trong naêm. Maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc, nguoàn nöôùc ngaàm doài daøo
-Tuy nhieân ôû caùc löu vöïc soâng thöôøng coù luõ luït.
-Thuûy lôïi laø bieän phaùp haøng ñaàu trong thaâm canh caây coâng nghieäp ôû nöôùc ta, taïo naêng xuaát vaø saûn löôïng caây
e.Taøi nguyeân sinh vaät
-Ña daïng vaø phong phuù.
-Laø cô sôû thuaàn döôõng taïo neân caùc gioáng caây troàng vaät nuoâi. 
Caâu 9: Phaùt trieån vaø phaân boá coâng nghieäp cheá bieán coù aûnh höôûng gì ñeán phaùt trieån vaø phaân boá noâng nghieäp?
Nhaèm thuùc ñaåy söï phaùt trieån noâng nghieäp, caùc saûn phaåm noâng saûn laø nguyeân lieäu cho caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán neân caùc nhaø maùy cheá bieán thöôøng taäp trung theo caùc vuøng noâng nghieäp.Ví duï ñoàng baèng soâng Cöûu Long phaùt trieån maïnh caây luùa nöôùc neân ngaønh cheá bieán löông thöïc phaùt trieån maïnh ôû ñaây.
Caâu 10: Söï phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh noâng nghieäp nöôùc ta?
1. Ngaønh troàng troït
Ñaëc ñieåm chung: Phaùt trieån vöõng chaéc, saûn phaåm ña daïng, troàng troït vaãn laø ngaønh chính.
a. Caây löông thöïc
- Luùa laø caây löông thöïc chính.
- Dieän tích, naêng suaát, saûn löôïng luùa, saûn löôïng luùa bình quaân treân ñaàu ngöôøi khoâng ngöøng taêng.
-Luùa ñöôïc troàng ôû khaép nôi taäp trung chuû yeáu ôû hai ñoàng baèng: Ñoàng baèng soâng Hoàng, ñoàng baèng soâng Cöûu Long.
b.Caây coâng nghieäp
- Caây coâng nghieäp phaân boá haàu heát treân 7 vuøng sinh thaùi noâng nghieäp caû nöôùc
- Taäp trung nhieàu nhaát ôû Taây Nguyeân vaø Ñoâng Nam Boä 
c. Caây aên quaû
- Nöôùc ta coù nhieàu tieàm naêng töï nhieân ñeå phaùt trieån caùc loaïi caây aên quaû
- Do ñieàu kieän töï nhieân neân mieàn Nam troàng ñöôïc nhieàu caây aên quaû coù giaù trò cao 
-Ñoâng Nam Boä vaø Ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø vuøng troàng caây aên quaû lôùn nhaát caû nöôùc.
2. Ngaønh chaên nuoâi
- Chieám tæ troïng coøn nhoû trong noâng nghieäp
-Chaên nuoâi theo hình thöùc coâng nghieäp môû roäng Ñaøn gia suùc gia caàm taêng nhanh.
a.Chaên nuoâi traâu, boø
Ñeå laáy thòt, söùc keùo. Nuoâi boø söõa ñang phaùt trieån ôû ven caùc thaønh phoá lôùn.
b.Chaên nuoâi lôïn
Ñöôïc nuoâi taäp trung ôû hai vuøng: Ñoàng baèng soâng Hoàng vaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Laø nôi troàng caây löông thöïc vaø ñoâng daân
Caâu 11: Nhaän xeùt vaø giaûi thích söï phaân boá caùc vuøng troàng luùa ôû nöôùc ta?
- Luùa laø caây löông thöïc chính.
- Dieän tích, naêng suaát, saûn löôïng luùa, saûn löôïng luùa bình quaân treân ñaàu ngöôøi khoâng ngöøng taêng.
-Luùa ñöôïc troàng ôû khaép nôi taäp trung chuû yeáu ôû hai ñoàng baèng: Ñoàng baèng soâng Hoàng, ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Do coù ñieàu kieän ñaát , nöôùc, khí haäu thuaän lôïi cho thaâm canh luùa nöôùc.
Caâu 12: Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm nöôùc ta?
1. Coâng nghieäp khai thaùc nhieân lieäu
Khai thaùc than ôû Quaûng Ninh vaø daàu khí ôû theàm luïc ñòa phía Nam
2. Coâng nghieäp ñieän
Saûn xuaát treân 40 tæ KWh vaø saûn löôïng ñieän caøng taêng.
3. Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm
Chieám tæ troïng lôùn vaø phaân boá khaép caû nöôùc.
4. Coâng nghieäp deät may
Döïa vaøo öu theá lao ñoäng reû , laø maët haøng xuaát
Caâu 13:Cô caáu vaø vai troø cuûa ngaønh dòch vuï trong neàn kinh teá? 
a. Cô caáu ngaønh du lòch
Ña daïng, chia laøm 3 nhoùm: Dòch vuï saûn xuaát, Dòch vuï coâng coäng, Dòch vuï tieâu duøng
b. Vai troø cuûa dòch vuï trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng
+ Cung caáp nguyeân lieäu, vaät tö saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm cho caùc ngaønh kinh teá.
+ Taïo ra caùc moái lieân heä giöõa caùc ngaønh saûn xuaát, caùc vuøng trong nöôùc vaø giöõa nöôùc ta vôùi nöôùc ngoaøi.
+ Taïo nhieàu vieäc laøm, goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng nhaân daân, ñem laïi nguoàn thu nhaäp lôùn cho neàn kinh teá.
Caâu 14: Ñaëc ñieåm phaùt trieån vaø phaân boá ngaønh dòch vuï nöôùc ta?
1. Ñaëc ñieåm phaùt trieån
-Caùc hoaït ñoäng dòch vuï phaùt trieån khaù nhanh vaø ngaøy caøng coù nhieàu cô hoäi vöôn leân ngang taàm khu vöïc vaø quoác teá
-Söï phaân boá dòch vuï phuï thuoäc vaøo daân cö, söï phaùt trieån kinh teá caùc ngaønh
2. Ñaëc ñieåm phaân boá
-Caùc hoaït ñoäng dòch vuï taäp trung ôû nhöõng nôi ñoâng daân vaø kinh teá phaùt trieån
- Trung taâm dòch vuï lôùn nhaát, ña daïng nhaát nöôùc ta: Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Haø Noäi.
Caâu 15: Vai troø caùc loaïi hình giao thoâng vaän taûi nöôùc ta? Loaïi hình naøo môùi xuaát hieän gaàn ñaây nhaát ôû nöôùc ta? 
-Ñöôøng boä: Coù 205000 km, trong ñoù coù 15000 km ñöôøng quoác loä, chôû nhieàu haøng hoùa vaø haønh khaùch nhaát.
-Ñöôøng saét: Daøi 2632 km, luoân ñöôïc caûi tieán kó thuaät
-Ñöôøng soâng : Khai thaùc ôû möùc ñoä thaáp
-Ñöôøng bieån : Coù 3 caûng lôùn : Haûi Phoøng, Ñaø Naúng, Saøi Goøn
-Ñöôøng haøng khoâng : phaùt trieån ñoäi maùy bay theo höôùng hieän ñaïi hoùa vaø maïng löôùi quoác teá caøng môû roäng
-Ñöôøng oáng: Laø caùch hieäu quaû ñeå chuyeân chôû daàu moû vaø khí. Laø loaïi hình giao thoâng vaän taûi môùi xuaát hieän gaàn ñaây nhaát ôû nöôùc ta.
Caâu 16: Thaønh töïu cuûa hoaït ñoäng thöông maïi , du lòch nöôùc ta?
1. Thöông maïi
a. Noäi thöông
-Haøng hoùa phong phuù ña daïng. Maïng löôùi löu thoâng haøng hoùa coù ôû khaép caùc ñòa phöông.
- Phaùt trieån maïnh khoâng ñieàu giöõa caùc vuøng
-Haø Noäi vaø TP HCM laø 2 trung taâm thöông maïi, dòch vuï lôùn.
b. Ngoaïi thöông
Laø hoaït ñoäng kinh teá quan troïng nhaát nöôùc ñang treân ñaø phaùt trieån, môû roäng caùc maët haøng vaø caùc thò tröôøng xuaát nhaäp khaåu.
- Xuaát khaåu: maët haøng goám söù, gaïo, thuûy haûi saûn,
- Nhaäp khaåu: Maùy moùc thieát bò, nguyeân lieäu, nhieân lieäu 
 Hieän nay nöôùc ta buoân baùn nhieàu nhaát vôùi thò tröôøng khu vöïc chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, chaâu Aâu, Baéc Mó
2. Du lòch
-Giaøu veà taøi nguyeân du lòch töï nhieân vaø taøi nguyeân du lòch nhaân vaên
- Du lòch nöôùc ta phaùt trieån ngaøy caøng nhanh
Caâu 17:Haø Noäi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh caùc trung taâm thöông maïi, dòch vuï lôùn nhaát caû nöôùc?
- Ñaây laø hai trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc ta.
-Ñaây vöøa laø hai trung taâm dòch vuï lôùn nhaát vaø ña daïng nhaát, ñaây laø hai ñaàu moái giao thoâng vaän taûi, vieãn thoâng lôùn nhaát caû nöôùc. 
-ÔÛû hai thaønh phoá naøy taäp trung nhieàu tröôøng ñaïi hoïc lôùn, caùc vieän nghieân cöùu, caùc beänh vieän chuyeân khoa haøng ñaàu. 
- Ñaây cuõng laø hai trung taâm thöông maïi, taøi chính, ngaân haøng lôùn nhaát nöôùc.
- Caùc hoaït ñoäng khaùc nhö quaûng caùo, baûo hieåm, tö vaán, vaên hoùa, ngheä thuaät, aên uoáng ñeàu phaùt trieån maïnh.
Caâu 18:Sô ñoà caùc ngaønh dòch vuï nöôùc ta:
CAÙC NGAØNH DÒCH VUÏ
DÒCH VUÏ SAÛN XUAÁT
-Giao thoâng vaän taûi, böu chính vieãn thoâng.
- Taøi chính , tín duïng
-Kinh doanh taøi saûn,tö vaán
DÒCH VUÏ TIEÂU DUØNG
-Thöông nghieäp, dòch vuï söõa chöõa
- Khaùch saïn, nhaø haøng
- Dòch vuï caù nhaân, coäng ñoàng.
DÒCH VUÏ COÂNG COÄNG
- Khoa hoïc coâng ngheä, giaùo duïc, y teá, vaên hoùa, theå thao.
- Quaûn lí nhaø nöôùc, ñoaøn theå vaø baûo hieåm baét buoäc.
Caâu 18: Haõy neâu nhöõng theá maïnh veà ñieàu kieän töï nhieân vaøtaøi nguyeân thieân nhieân cuaû trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä?
a. Ñieàu kieän töï nhieân
-Ñòa hình: Cao, caét xeû maïnh: Ñoâng Baéc coù nuùi trung bình vaø thaáp, Taây Baéc coù nuùi cao ñòa hình hieåm trôû.
-Khí haäu : Nhieät ñôùi aåm coù muøa ñoâng laïnh.
b. Taøi nguyeân thieân nhieân
-Khoaùng saûn : Coù nhieàu chuûng loaïi khaù taäp trung.
- Tröõ löôïng thuyû ñieän doài daøo.
-Thuaän lôïi: taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù taïo ñieàu kieän phaùt trieân kinh teá ña ngaønh.
- Khoù khaên: ñòa hình bò chia caét, thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng, khoaùng saûn coù tröõ löôïng nhoû vaø ñieàu kieän khai thaùc phöùc taïp, xoùi moøn, saït lôõ ñaát, luõ queùt
Caâu 19:Trung du Baéc Boä laø ñòa baøn ñoâng daân vaø phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi cao hôn mieàn nuùi Baéc Boä vì ñaây laø nôi taäp trung nhieàu ngöôøi kinh, ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi trong khi mieàn nuùi Baéc Boä ñòa hình chuû yeáu laø ñoài nuùi cao vaø chia caét saâu, ñi laïi khoù khaên, laø nôi taäp trung cuûa caùc daân toäc thieåu soá, hoaït ñoäng kinh teá chuû yeáu laø noâng nghieäp.
Caâu 20: Vì sao vieäc phaùt trieån, naâng cao ñôøi soáng caùc daân toäc phaûi ñi ñoâi vôùi baûo veä moâi tröôøng töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân?
- Vieäc chaët phaù röøng böøa baõi ñaõ daãn tôùi xoùi moøn ñaát, saït lôõ ñaát, luõ queùt, laøm cho chaát löôïng moâi tröôøng bò giaûm suùt nghieâm troïng.
- Taøi nguyeân khoaùng saûn tuy nhieàu chuûng loaïi, phaân boá khaù taäp trung nhöng tröõ löôïng nhoû caàn khai thaùc hôïp lí.
Caâu 21:Tình hình phaùt trieån kinh teá cuûa vuøng Trung Du vaø Mieàn Nuùi Baéc Boä?
a. Coâng nghieäp 
- Theá maïnh chuû yeáu laø khai thaùc vaø cheá bieán khoaùng saûn, thuyû ñieän.
- Phaân boá: 
+Khai thaùc than ôû Quaûng Ninh.
+Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình, Thaùc Baø...
+Luyeän kim ñen: Thaùi Nguyeân
- Coù nhieàu ngaønh coâng nghieäp phaùt trieån maïnh nhö naêng löôïng, coâng nghieäp nheï, cheá bieán thöïc phaåm, saûn xuaát xi maêng, thuû coâng myõ ngheä.
b. Noâng nghieäp 
-Cô caáu saûn phaåm noâng nghieäp ña daïng( nhieät ñôùi, caän nhieät ñôùi, oân ñôùi)
-Quy moâ saûn xuaát töông ñoái taäp trung.
- Moät soá saûn phaåm coù giaù trò: cheø hoài, hoa quaûtaäp trung ôû Laïng Sôn, Yeân Baùi, Tuyeân Quang
- Vuøng nuoâi nhieàu traâu, boø, lôïnôû Tuyeân Quang Baéc Caïn, Cao Baèng
-Nuoâi toâm , caù phaùt trieån ôû Quaûng Ninh.
-Ngheà röøng phaùt trieån maïnh theo höôùng noâng-laâm keát hôïp.
c. Dòch vuï 	
Phaùt trieån ña daïng , ñaëc bieät laø du lòch.
Caâu 22:Vì sao khai thaùc khoaùng saûn laø theá maïnh cuûa tieåu vuøng Ñoâng Baéc, coøn phaùt trieån thuûy ñieän laø theá maïnh cuûa tieåu vuøng Taây Baéc?
Khai thaùc khoaùng saûn laø theá maïnh cuûa tieåu vuøng Ñoâng Baéc vì coù nhieàu khoaùng saûn vaø ñieàu kieän khai thaùc thuaän lôïi.
Phaùt trieån thuûy ñieän laø theá maïnh cuûa tieåu vuøng Taây Baéc vì coù nguoàn thuûy naêng doài daøo. 
Caâu 23:Taàm quan troïng cuûa heä thoáng ñeâ ñieàu ôû ñoàng baèng soâng Hoàng?
Baûo veä vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng traùnh bò luõ queùt.
 Heä thoáng ñeâ treân 3000km coù keát caáu kieân coá vaø laø neùt ñoäc ñaùo veà vaên hoùa cuûa vuøng vaø caû nöôùc.
Caâu 24: Trình baøy ñaëc ñieåm phaùt trieån coâng nghieäp cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng thôøi kì 1995-2002?
- Hình thaønh sôùm, phaùt trieån maïnh trong thôøi kì coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù
- Giaù trò coâng nghieäp taêng maïnh töø 18,3 ñeán 55,2 nghìn tæ doàng, chieám 21% GDP coâng nghieäp caû nöôùc.
- Phaàn lôùn giaù trò saûn xuaát coâng ngieäp taäp trung ôû Haø Noäi vaø Haûi Phoøng.
- Caùc ngaønh coâng nghieäp troïng ñieåm: Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm, saûn xuaát haøng tieâu duøng, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng vaø cô khí 
Caâu 25: Saûn xuaát löông thöïc ôû ñoàng baèng soâng Hoàng coù taàm quan troïng nhö theá naøo? ñoàng baèng soâng Hoàng coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì ñeå phaùt trieån saûn xuaát löông thöïc?
Vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng :
+Ñöùng thöù hai caû nöôùc veà dieän tích vaø toång saûn löôïng löông thöïc sau ñoàng baèng soâng Cöûu Long. 
+ Ñöùng ñaàu nöôùc veà naêng suaát luùa.
+ Vuøng coù trình ñoä thaâm canh luùa nöôùc cao.
+ Phaùt trieån moät soá caây öa laïnh ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao.
-Chaên nuoâi : Ñaøn lôïn chieám tæ troïng lôùn nhaát caû nöôùc. Gia caàm vaø nuoâi troång thuûy saûn ñang phaùt trieån.
* Thuaän lôïi: 
-Ñaát phuø sa maøu môõ, ñieàu kieän khí haäu, thuûy vaên thuaän lôïi thaâm canh luùa nöôùc
* Khoù khaên: thieân tai (baõo, luõ luït, thôøi tieát thaát thöôøng)
Caâu 26 Chöùng minh ñoàng baèng soâng Hoàng coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån du lòch?
Haø Noäi, Haûi Phoøng laø hai trung taâm du lòch lôùn ôû phía baéc nöôùc ta. Ngoaøi ra ñoàng baèng soâng Hoàng coøn coù nhieàu ñieåm du lòch noåi tieáng nhö:Chuøa Höông, Tam Coác- Bích Ñoäng, Coân Sôn, Cuùc Phöông, Ñoà Sôn, Caùt Baø..
Caâu 27: Ñieàu kieän töï nhieân cuûa baéc Trung Boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi?
-Ñòa hình: thieân nhieân coù söï phaân hoùa giöõa phía baéc vaø phía nam Hoaønh Sôn, töø taây sang ñoâng tænh naøo cuûng coù nuùi, goø ñoài, ñoàng baèng, bieån.
-Thuaän lôïi: coù moät soá taøi nguyeân quan troïng: röøng, khoaùng saûn, du lòch , bieån.
- Khoù khaên: thieân tai gaây khoù khaên cho ñôøi soáng vaø saûn xuaát.
Caâu 28:Neâu nhöõng thaønh töïu vaø khoù khaên trong phaùt trieån noâng nghieäp vaø coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä?
1.Noâng nghieäp
- Caây luùa: Tình hình saûn xuaát coù nhieàu tieán boä nhöng naêng suaát coøn thaáp, taäp trung ôû ñoàng baèng ven bieån nhö Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh.
 -Troàng röøng, xaây döïng heä thoáng hoà chöùa nöôùc ñang ñöôïc trieån khai caùc vuøng noâng, laâm keát hôïp
- Chaên nuoâi traâu boø ñaøn ôû vuøng ñoài, nuoâi troàng vaø ñaùnh baét thuûy saûn ôû ven bieån.
2.Coâng nghieäp
Coâng nghieäp khai khoaùng vaø saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, cheá bieán noâng saûn xuaát khaåu quan troïng.
Caâu 29: Taïi sao noùi du lòch laø theá maïnh cuûa Baéc Trung Boä?
-Coù caùc ngaønh giao thoâng vaän taûi, du lòch sinh thaùi, nghæ döôõng vaø vaên hoaù – lòch söû.
-Soá löôïng khaùch du lòch ñeán vôùi vuøng ngaøy caøng taêng
Caâu 30: Vuøng Duyeân haûi Nam Trung Boä coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi?
* Thuaän lôïi:
-Caàu noái Baéc-Nam, noái Taây Nguyeân vôùi bieån, thuaän lôïi löu thoâng vaø trao ñoåi haøng hoùa, caùc ñaûo vaø quaàn ñaûo quan troïng veà kinh teá, quoác phoøng.
-Tieàm naêng noåi baät laø kinh teá bieån: bieån nhieàu haûi saûn, nhieàu baõi bieån ñeïp, nhieàu vuõng vònh ñeå xaây döïng caûng nöôùc saâu.
-Taøi nguyeân nöôùc maën, lôï ven bôø, ñaát noâng nghieäp thích hôïp troàng troït, chaên nuoâi, röøng coù nhieàu sinh vaät quyù,..
-Khoaùng saûn coù caùt thuûy tinh, titan, vaøng,..
-Nguoàn lao ñoäng doài daøo, giaøu kinh nghieäm Laø ñòa baøn coù nhieàu di tích vaên hoaù lòch söû nhö phoá Coå Hoäi An, di tích Myõ Sôn,..
*Khoù khaên : Haïn haùn keùo daøi, thieân tai,sa maïc hoùa, dieän tích röøng thu heïp. Ñôøi soáng cuûa moät soá daân cö khoù khaên nhaát laø vuøng nuùi , ñoài phía taây.
Caâu 31:Tình hình phaùt trieån kinh teá vuøng Duyeân Haûi Nam Trung Boä?
1. Noâng nghieäp
-Saûn löôïng löông thöïc bình quaân ñaàu ngöôøi thaáp hôn möùc trung bình caû nöôùc.
- Chaên nuoâi boø, khai thaùc nuoâi troàng, cheá bieán haûi saûn laø theá maïnh cuûa vuøng.
-Ngheà muoái vaø cheá bieán thuyû saûn khaù phaùt trieån.
- Khoù khaên: Ñaát noâng nghieäp ít. Saûn löôïng löông thöïc bình quaân ñaàu ngöôøi thaáp hôn möùc trung bình caû nöôùc.
2. Coâng nghieäp
-Giaù trò coâng nghieäp coøn thaáp
-Cô caáu coâng nghieäp vuøng khaù ña daïng goàm cô khí, cheá bieán thöïc phaåm, cheá bieán laâm saûn, saûn xuaát haøng tieâu duøng, khai thaùc caùt,
3. Dòch vuï
Coù caùc hoaït ñoäng : Giao thoâng vaän taûi bieån, ñaëc bieät laø du lòch cuõng laø theá maïnh. Coù nhieàu ñieåm du lòch noäi tieáng, laø ñòa baøn coù nhieàu di tích vaên hoùa –lòch söû nhö Phoá coå Hoäi An, khu di tích Myõ Sôn ñaõ ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø di saûn vaên hoùa theá giôùi.
Caâu 32: Taïi sao noùi du lòch laø theá maïnh cuûa vuøng Duyeân Haûi Nam Trung Boä?
-Coù nhieàu ñieåm du lòch noäi tieáng, laø ñòa baøn coù nhieàu di tích vaên hoùa –lòch söû nhö Phoá coå Hoäi An, khu di tích Myõ Sôn ñaõ ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø di saûn vaên hoùa theá giôùi.
-Caùc baõi bieån noåi tieáng nhö Non Nöôùc, Nha Trang, Muõi Neù. 
Caâu 33: Duyeân haûi Nam Trung Boä khai thaùc tieàm naêng bieån nhö theá naøo?
-Ngö nghieäp nhö ñaùnh baét vaø nuoâi troàng haûi saûn laø theá maïnh cuûa vuøng vôùi caùc maët haøng xuaát khaåu möïc, toâm, caù ñoâng laïnh.
-Cheá bieán haûi saûn laø theá maïnh cuûa vuøng.
-Ngheà muoái vaø cheá bieán thuyû saûn khaù phaùt trieån, khai thaùc caùt
- Giao thoâng vaän taûi bieån, ñaëc bieät laø du lòch cuõng laø theá maïnh.
Caâu 34: Vuøng Taây Nguyeân coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi?
-Ñòa hình: Coù cao nguyeân xeáp taàng Kon Tum, Plaây Ku, Ñaéêk laék, Mô Noâng, Laâm Vieân, Di Linh.
- Coù caùc doøng soâng chaûy veà caùc laõnh thoå laân caän.
* Thuaän lôïi:
-Taøi Nguyeân : Ñaát badan coù 1,36 trieäu ha, röøng coù 3 trieäu ha, coù nguoàn nöôùc vaø tieàm naêng thuûy ñieän lôùn,..
-Khoaùng saûn: Coù boâxit vôùi tröõ löôïng lôùn vôùi 3 tæ taán.
-Khí haäu : Nhieät ñôùi caän xích ñaïo
* Khoù khaên: Muøa khoâ keùo daøi, dieän tích röøng thu heïp, ñoäng vaät hoang daõ bò saên baét,..
-Daân toäc ít ngöôøi chieám 30%, laø vuøng thöa daân nhaát nöôùc. Daân cö phaân boá khoâng ñoàng ñeàu taäp trung ôû ñoâ thò vaø truïc giao thoâng
- Thuaän lôïi: neàn vaên hoùa nhieàu baûn saéc giuùp phaùt trieån du lòch.
- Khoù khaên: thieáu lao ñoäng, trình ñoä lao ñoäng chöa cao.
-Caùc vaán ñeà caàn giaûi quyeát: Ngaên chaën phaù röøng, baûo veä ñaát , caùc ñoäng vaät hoang daõ, xoùa ñoùi giaûm ngheøo, ñaàu tö phaùt trieån kinh teá, naâng cao ñôøi soáng nhaân daân,..
* Chuù yù: Xem laïi caùc baøi taäp veõ bieåu ñoà goàm coät, ñöôøng, mieàn ñaõ laøm qua, caùc baøi thöïc haønh. Xem theâm keânh hình SGK hoaëc Atlat ñòa lí ñeå laøm caùc caâu hoûi traéc

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_dia_9_HKI.doc