Đề cương ôn tập học kì II môn học Tiếng Anh 6

I. GRAMMAR :

1. Simple present tense : (Thì hiện tại đơn)

 (+) S + V s / es

 (-) S + do / does + not + V-inf

 (?) Do / Does + S + V-inf .?.

- Yes , S + do / does

- No, S + do / does + not .

+ Use: Diễn tả một sự thật ở hiên tại, một quy luật, một chân lý hiển nhiên, diễn tả một thói quen, môt sự việc lập đi lập lại ở hiện tại, một phong tục.

 + Dấu hiệu nhận biết: Thường đi kèm với các trạng từ như: always, usually, often, sometimes, every day, every morning

 2. Present progressive tense: (Thì Hiện Tại Tiếp Diễn)

 ( +) S + am / is / are + V-ing .

 ( - ) S + am / is / are + not + V-ing .

 ( ? ) Am / Is ? Are + S + V-ing ?.

 - Yes, S + am / is / are

 - No, S + am / is / are + not .

+ Use: Diễn tả một hành động hoặc sự việc đang xảy ra ở hiện tại.

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 14/03/2020 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì II môn học Tiếng Anh 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Period 12
19.4.2017
 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. GRAMMAR :
1. Simple present tense : (Thì hiện tại đơn)
 (+) S + V s / es 
 (-) S + do / does + not + V-inf
 (?) Do / Does + S + V-inf..?.
- Yes , S + do / does
- No, S + do / does + not .
+ Use: Diễn tả một sự thật ở hiên tại, một quy luật, một chân lý hiển nhiên, diễn tả một thói quen, môt sự việc lập đi lập lại ở hiện tại, một phong tục.
 + Dấu hiệu nhận biết: Thường đi kèm với các trạng từ như: always, usually, often, sometimes, every day, every morning 
 2. Present progressive tense: (Thì Hiện Tại Tiếp Diễn)
 ( +) S + am / is / are + V-ing .
 ( - ) S + am / is / are + not + V-ing .
 ( ? ) Am / Is ? Are + S + V-ing ?.
 - Yes, S + am / is / are 
 	- No, S + am / is / are + not .
+ Use: Diễn tả một hành động hoặc sự việc đang xảy ra ở hiện tại. 
+ Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các trạng từ chỉ thời gian như now (bây giờ), at present, at the moment (hiện giờ, vào lúc này) thường nằm ở cuối câu. Các động từ nhằm tập trung sự chú ý như: Listen! Look! Be careful !, Be quiet !...... đứng đầu câu.
Ex: The farmers are working in the fields now.
3. Near future – Be going to :(Thì tương lai gần)
 ( +) S + am / is / are + going to + V-inf.
 ( - ) S + am / is / are + not + going to + V-inf.
 ( ? ) Am / Is / Are + S + going to + V-inf?.
 -Yes, S + am / is / are.
- No, S + am / is / are + not .
+ Use: Diễn tả môt dự định sẽ xảy ra trong tương lai gần. 
+ Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các trạng từ chỉ thời gian như next week / month / year,., on Saturday morning, this vacation , this weekend , tonight , tomorrow..
 4 . Adverbs of frequency :
 “always , usually , often , sometimes, never ”
- Đứng trước động từ thường và sau tobe . 
 5. Suggestions: ( Lời đề nghị )
 a. Let’s + V-inf....
 Ex: Let’s go camping.
 b. What about + V-ing ?
 Ex: What about playing soccer?
 c. Why don’t you / we + V-inf..?.
 Ex: Why don’t we go to the museum
6. Comparision of short Adjectives : ( So sánh của tính từ ngắn )
Comparative (So sánh hơn )
Superlative (So sánh nhất)
 Adj
Adj – er ( + than )
The + adj – est
Tall
 taller 
 the tallest
Big
 bigger 
 the biggest
Small
 smaller 
 the smallest
hot 
 hotter 
 the hottest
Ngoại lệ: 
Adjective
Comparative
Superlative
good (tốt)
many / much (nhiều)
little (chút ít)	
better (tốt hơn)
more (nhiều hơn)
less (ít hơn)
the best (tốt nhất)
the most (nhiều nhất)
the least (ít nhất)
II. Patterns: (Các mẫu câu )
 1. S + be + adj.
 2. What color + be + S ? (. màu gì )
 3. How + do / does + S + feel ? ( cảm thấy như thế nào?)
 à S + feel(s) + adj. / S + be + adj. 
 4. What would + S + like ?. ( muốn cái gì?)
 à S + would like .
 5. Would + S + like +V-inf/ N? -Yes, S + would. / - No, S wouldn’t. 
 6. What + do / does + S + want ? ( .cần/muốn gì?)
 à S + want(s) .
 7. What’s for breakfast / lunch / dinner?
 8. What’s there to drink / eat ?
 à There is some 
 9. Is / Are + there + any ..?
 à Yes.There is / are some 
 à No.There is / are + not + any .
 10. What is your favorite food / drink ? 
 What is her / his favorite food / drink?
 à I / He / She + like(s) ..
11. How much + uncount. noun + do / does + S + want ?
12. How many + count. noun + do / does + S + want ?
13. Can I help you ? Yes, I’d like ..
14. How much + be + S .?(.. giá bao nhiêu?)
 à S + be + price (gía tiền )
15. What + be + S + doing? (..đang làm gì )
 à S + be + V-ing 
16. What + do / does + S + do in his/ her / your / their free time? 17. How often + do / does + S + V-inf.? (.thường xuyên như thế nào ?)
 à S + always / often / never + V(s/es) .
 à S + V(s/es) ..once / twice / three times a week. .
18. What’s the weather like in the summer / winter /?
 à It’s (often / usually / ) + adj.( thời tiết )
19. What weather + do / does + S + like ?
 à S + like(s) + hot / cold / warm / cool + weather .
20. What + do / does + S + do + when it’s ..?
 à When it’s ., S + V..
21. What + be + S + going + V-inf ? (dự định làm gì? )
 à S + be + going to + V-inf 
22. How long + be + S + going to + V-inf ? (dự định trong bao lâu?)
 à S + be + .for + time .
23. What + do / does + S + want + to do ? (muốn làm gì?) 
 à S + want(s) + to + V-inf..
24. Where + be + S + from ? (.. từ đâu đến?)
 à S + be + from 
25. What + be + your / his / her + nationality?
 à I / He / She + be + nationality (quốc tịch) 
 26. Which language + do / does + S + speak?
 à S + speak(s) + language ( ngôn ngữ)
 27. How + adj + be + S?
 à S + be + số đếm + đơn vị + adj. 
 Ex :How long is this table ? - It’s 2 meters long. 
 â Why .? à Because 
28. Indefinite quantifiers: các từ chỉ số lượng bất định
* a lot of = lots of + countable or uncountable nouns
* a few + countable nouns
* a little + uncountable nouns
* some, any
Note: any dùng trong câu hỏi và câu phủ nhận./ some dùng trong câu khẳng định hoặc lời mời.
29. Commands: Câu mệnh lệnh 
1. Don’t + V : Đừng 
Ex: Don’t throw trash on the street. 
2. V + Noun (phrase): Hãy ...
Ex: Save water.
30. Advice: khuyên bảo
* should + V (bare infinitive)
Ex: We should not waste water.
I should do exercise every morning.
 EXERCISES 
I. Phonetics: Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
1. a. face	b. orange	c. lemonade	d. lake
2. a. recycle	b. temple	c. lettuce	d. chest
3. a. photo	b. dozen	c. ocean	d. motorbike
4. a. menu	b. tube	c. music	d. turn
5. a. mountain	b. house	c. shoulder	d. mouth
6. a. vacation	b. grade	c. capital	d. danger
7. a. faucet	b. wet	c. exercise	d. empty
8. a. damage	b. paper	c. danger	d. waste
9. a. river	b. milk	c. pick	d. wild
10. a. citadel	b. idea	c. bring	d. visit
II. Odd one out:
1. a. carrot	b. tomato	 	c. fish 	d. cabbage 
2. a.chicken 	b. pork 	c. beef 	d. onion 
3. a. would like 	b. want 	c. full 	d. like 
4. a. hot water 	b. bean 	c. lemonade 	d. soda 
5. a. breakfast	b. lunch 	c. school 	d. dinner 
6. a. banana 	b. apple 	c. orange	d. milk 
7. a. clothes	b. rice 	c. meat 	d. fruit 
8. a. hot 	b. drink 	c. cold 	d. tired 
9. a. often 	b. day 	c. usually 	d. never 
10. a. July 	b. Monday 	c. Sunday 	d. Wednesday
I. Multiple choice : 
1. He his bike every day. He . it at the moment .
 a. rides / rides 	b. rides / is riding 	c. is riding / rides 	d. is riding / is riding 
2. She has a . face.
 a. oval 	b. strong 	c. round 	d. weak 
3. her lips full or thin?
 a. Are 	b. Is 	c. Do 	d. Does 
4. .. color are her eyes?- They are black .
 a. Where 	b. What 	c. Who 	d. Why 
5. What .. he like? - He’s tall and fat.
 a. is 	b. can 	c. has 	d. does 
6. .. do you feel now? - I’m hungry and tired .
 a. What 	b. Which 	c. How 	d. How much
7. What would you .. for breakfast? 
 a. want 	b. do 	c. like 	d. eat 
8. What is that? - That is his .. 
 a. legs 	b. head 	c. shoulders 	d. hands
9. How . is a cake? - It’s three thousand dong. 
 a. long 	b. much 	c. many 	d. tall 
10. I’m .. . I want a glass of orange juice .
 a. hungry 	b. tired	c. full 	d. thirsty
11. Can I you?
 a. helps	 b. to help 	c. help 	d. helping
12. What’s for lunch ? - ............. some meat and some rice.
 a. There are 	b. There is 	c. There has 	d. There have 
13. I’d like a of toothpaste, please.
 a. bowl 	b. tube 	c. box 	d. bottle 
14. I want a box .. chocolates, please.
 a. on 	b. at 	c. of 	d. for 
15. Do you have ..drinks? -Yes. There is fruit juice on the table.
 a. any / any 	b. some / any 	c. any / some 	d. some / some 
16. He isn’t fat. He is ..
 a. small	b. thin 	c. long 	d. full 
 17. What you like ? - I’d like some noodles.
 a. does 	b. is 	c. would 	d. can 
18. Tea, coffee and orange juice are .
 a. drinks	b. food	c. vegetables 	d. fruit 
19. Are there any ? -Yes. There are some.
 a. milk 	b. noodles 	c. water 	d. rice 
20. A glass of orange juice , please. Here .
 a. are you 	b. are they 	c. you are 	d. they are 
21. Tuan is a weight . He is fat and strong.
 a. doctor 	b. worker 	c. teacher 	d. lifter
22. How .. milk does he have?
 a. many 	b. some 	c. much 	d. any 
23. It’s a beautiful day today. Let’s . for a walk.
 a. go 	b. to go 	c. going 	d. to going 
24. They are badminton now.
 a. doing 	b. playing 	c. going 	d. walking 
25. What do you do .. your free time?
 a. at 	b. on 	c. in 	d. for 
26. sports does he play?- Badminton.
 a. Who 	b. Which 	c. Where 	d. When 
27. When . cold, I play soccer.
 a. there is	 b. it’s 	c. there are 	d. these are 
28. There are four .. in a year : spring, summer, fall and winter.
 a. activities 	b. pastimes 	c. weathers 	d. seasons 
29. It’s always very hot here in the .. .
 a. summer 	b. winter 	c. fall 	d. spring 
30. What are they . ? - They are playing soccer.
 a. cooking 	b. doing 	c. watching 	d. playing 
31. .. does Han go jogging? - He goes jogging twice a week.
 a. How much 	b. How long 	c. How many 	d. How often 
32. They always. basketball.
 a. are playing 	b. is playing 	c. play 	d. plays 
33. The weather is in the winter.
 a. hot 	b. cold 	c. cool 	d. warm 
34. What .. he do in his free time?
 a. do 	b. does	 	c. is 	d. is doing 
35. How often do you listen to music? - I listen to music .. a week.
 a. one 	b. two 	c. twice	d. four 
36.What about . by bike?
 a. go 	b. to go 	c. going 	d. to going 
37. I’m tired. I’d like ..................
a. sit down 	b. sitting down 	c. to sit down 	d. to sitting down
38. Bangkok is ..................... capital of Thailand. 
a. a 	b. one 	c. X 	d. the
39. There are ..................... girls in his class.
a. not 	b. no 	c. none 	d. any
40. ...........she plays the piano!
a. How beautiful 	b. How beautifully 	c. What good 	d. What well
41. On ..................... we often go out.
a. nights of Saturday 	b. Saturday nights 	c. Saturday’s nights 	d. none is correct
42. Nam ______English on Monday and Friday. 
a. not have 	b. isn’t have 	c. don’t have 	d. doesn’t have
43. We go to school at ______ in the morning.
a. quarter to seven 	b. seven to a quarter 	c. seven quarter 	d. a quarter seven to
44. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______.
a. a big breakfast 	b. the big breakfast 	c. big breakfast 	d. a breakfast big
45. Tan likes ______ weather because he can go swimming.
a. hot 	b. cold 	c. windy 	d. foggy
46. ______straight across the road. 
a. Don’t run 	b. Not run 	c. No run 	d. Can’t run
47. I hope the ______ can repair our car quickly.
a. mechanic 	b. Reporter 	c. architect 	d. dentist
48. The sign says “ No smoking “ . You ______ smoke .
a. can 	b. are not 	c. must not 	d. must 
49. There is an English examination ______ Friday , 11th December .
a. at 	b. in 	c. to 	d. on 
50. The boy looks a little thin , ______ he is strong. 
a. and 	b. for 	c. or 	d. but 
II. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets 
1. How you ( go ) to school every day? 
- By bike 
2. Look ! Linh ( come ) . .
3. He ( be ).very tall.
4. He’d like ( sit ) down .
5. She ( feel) .. very hungry.
6.( be ) there any fruit juice on the table?
7. It ( be ) very hot now .
8. your father ( have).brothers?
9. There( not be ) any pictures on the wall.
10. He ( not/swim) every day .
11. Nam often (go) to the movies on Sundays .
12. I (travel ).to Vung Tau tomorrow .
13. Nga (watch) .. TV every night .
14..they (play) .. soccer at the moment?
15. What (be) .. the weather like today ?
16. Let’s (play) .. soccer .
17. We shouldn’t ( throw). trash on the street. 
18. My father never ( smoke ) .. ..cigarettes 
19. How about ( watch ) ...................TV?
20. Where ( be ) . Mai now ?- She (play) . in the garden.
21. He ( not go ) ... to the movies on Sunday night.
22. My mother (give) ................. me a new bike next week.
23. Mr Minh ( not live) in town. His house is in the country.
24. Why don’t we ( go) fishing? 
25. The Nile River(be). the longest river in the world and it ( flow). to the Mediteranean Sea.
III. Choose the best word in brackets to complete the sentences :
1. My friend is hot. He(would like/like want) a cold water.
2. ( Does / Do / Is ) she like some bananas?
3. He ( feels / does / wants ) tired.
4. What (am / is / are) your favorite food?
5. I (don’t / doesn’t / am not) like carrots and lettuce.
6.We (don’t want / want / wants) some vegetables.
7.How (many / much / about) are these eggs?
8.(How many / How much) rice does his father want?
9.(What / How / Where) color is her hair?
10. What (are you doing / are you going to do)?- I’m writing the letter.
11. They (are moving / are going to move) to her new house next week.
12. Let’s (go / going / to go) to HCM city.
13. How (many / often / long ) does she go to school? - Every day.
14. What about ( to go / go / going ) to the movies? 
15. I’m going to stay ( in /for / with ) my aunt and uncle.
16. Tokyo is bigger ( as / to /than ) London.
17. How many ( names / countries / languages ) can you speak ?- Two.
18. Ha Noi is the ( capital / city / town ) of Viet Nam.
19. Bruce is from Australia. He speaks ( Australian / French / English).
20. Laura is Canadian. He is from ( France/ China / Canada)
IV. Fill in the blanks with “a, an, some, any” :
1. I would likedozen eggs.
2. Mrs Lan doesn’t have . children .
3. She wants meat.
4. Would you like .. coffee?
5. There isn’t milk in the bottle.
6. They are planting .. trees in the garden.
7. There are lamps on the wall.
8. Do you want . fish?
9. There is orange in the box.
10. He has new school bag.
V. Find the mistakes and correct it:
1. I has breakfast at 6:30 every day. I go to school at 7:30. 
 A B C D 
2. He usually plays soccer in the winter so it’s cold.
	A	 B C	D
3. Nam don’t like milk. He likes chocolate. 
 A B C D 
4. The book are very good. She would like to read it now.
 A B C D 
5. What color are her hair? It is red. 
 A B C D 
6. There are any children in your room. 
 A B C D 
7. She would likes some milk and bananas. 
 A B C D 
8. Vui feel hungry. She wants to eat something.
 A B C D
9. He is going to make some sandwiches in the chicken at the moment.
	A B C D
10. There is a long vacation on the summer.
 A B C D
VI. Fill each gap with one given word:
A.
 with favorite my colors swimming play
My(1).. season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2).. .of the trees in fall; brown, yellow, orange and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3).. every day, and I like going out with (4).friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in summer! I sometimes go to the beach (5).. my family for two weeks in August. 
B. 
 house rivers desert population Capital rain
1. Ha Noi is the of VietNam.
2. .. is hot and has very little water and very few plants.
3. Tokyo has a . of 12 million.
4. There are two long .in VietNam. They are the Red River and the mekong River.
5. VietNam is a tropical country. There’s a lot of.... so the country is very green
C. 
put protect collect recycle should not waste 
We should(1). the environment. We should(2).trash and(3)...it in the trash can. We ( 4) throw away empty cans and bottles. We should collect them and (5) them. We should not (6).. electricity and water, too.
VII. Make questions for these underlined parts :
1. My hair is black.
Ä..
2. Miss Thu likes ten bananas
Ä..
3.These rulers are 45.000 dong
Ä..
4. He is watching TV in the evening
Ä..
5. Mai feels hungry now.
Ä..
6. His favorite drink is iced tea.
Ä..
7. She is cooking in the kitchen.
Ä..
8. I’d like some milk.
Ä..
9. We are going to visit Huong Pagoda for 4 days
Ä..
10. Linh has three pencils
Ä..
VIII. Put the adverbs in brackets into their correct places :
 1. I get up at 6o’clock. (usually)
Ä..
 2. She has breakfast at 6:30. (often)
Ä..
 3. We are free on Sundays.(always)
Ä..
 4. What time do you go to school? (always)
Ä..
 5. He has noodles for breakfast. (sometimes)
Ä..
 6. It is hot in the summer.(often)
Ä..
 7. My little brother stays up late.(never) 
Ä..
 8. Is your brother free in the evening?(usually)
Ä..
 9. Lan listens to music in her free time. (usually)
Ä..
 10.Do you read books in the morning? (often)
Ä..
IX. Complete the sentences with the comparatives and superlatives:
1. The country is( quiet). than the city
2. Who is the ( old). person in your family?
3. Nam is ( tall) than Ba. He is (tall) boy in his class.
4. Minh’s house is the( near) to the town center.
5. Is the underground in London (good). than the metro in Paris?
6. Hoi An is ( old).. town in VietNam.
7. Hambledon is the (pretty).. village in England.
8. The math book is (thick) than the history book.
9. Motorbikes are (fast).. than bikes.
10.Which of those two gardens is (nice).?
X. Do as directed:
1. The Mekong River is longer than the Red River.
Ä The Red River .
2. My father drives to work. 
Ä My father usually goes 
3. Farmers are burning the forests because they need more fields.
ÄWhy..
4. My room is smaller than your room.
Ä Your room...
5. Hang is the fattest girl in my class. 
Ä No girl .
6. Let’s go to Dam Sen Park. 
Ä What about ....
7. It’s often hot in the summer. 
Ä It’s never ....
8. He is very strong. 
Ä He isn’t ...
9.How about visiting the Museum? 
Ä Why don’t we ....
10. I need 10 kilos of rice. 
Ä How ...
XI. Read the passage carefully and then do exercise below 
1/. “Trang is a student.She is thin and tall.She has a round face, and short black hair. She has brown eyes and a small nose.She has full lips and white teeth”.
* Choose True or False?:
1. Trang is thin and short . .. 
2. Her face is round. .. 
3. Her hair is long. .. 
4. Her nose is big. .. 
5. Her teeth are white. .. 
* Answer the questions:
1. What does Trang do? 
Ä..
2. What color is her hair? 
Ä..
3. Does she have black eyes? 
Ä..
4. What color are her teeth? 
Ä..
2/. Hoa likes camping. She goes camping in the mountains once a month. She often goes with her classmates on the weekend. They always take food such as bread, noodles and fruit. They always take water and a tent, too. Hoa usually wears warm clothes because they sometimes camp overnight.
 Minh doesn’t like camping. He often goes to the park with his brother. Minh and his brother go twice a month.They usually play badminton and fly their kites there.They sometimes have a picnic, but not always.
* Choose True or False?:
1. Hoa likes playing volleybal. 
2. They always take food and fruit. 
3. Hoa never wears warm clothes when she goes camping. 
4. Minh and his friends often have a picnic. 
* Answer the questions:
1.Where do Hoa and her classmetes go camping?
Ä..
2. Do they always take food and water?
Ä..
3. Where do Minh and his friends go? 
Ä..
4. What do Minh and his friends usually do? 
Ä..
XII. Make sentences with given words :
1. I / usually / soccer / summer.
Ä..
2. He / sometimes / go / sailing / spring.
Ä..
3. What / you / do / tonight?
Ä..
4. Who / Lan / stay with / Nha Trang? 
Ä..
5. How long / your friends / stay with you ?
Ä..
6. They / cold weather / but Phong / cool weather.
Ä..
7. Where / she / stay in Da Lat ?
Ä..
8. When / hot / I / swimming
Ä..
9. weather / cold / today.
Ä..
10.She / like / cool / weather
Ä..
XIII. Answer about you:
1. What time do you usually have lunch / dinner?
Ä..
2. Where do you usually have breakfast?
Ä..
3. Where are you going to spend your vacation?
Ä..
4. What are you going to do on the weekend?
Ä..
5. Do you often help your parents? 
Ä..
6. How do you go to school?
Ä..
7. How often do you go to the zoo?
Ä..
8. What do you do when it’s hot? 
Ä..
9. What weather do you like? 
Ä..
10.What’s the weather like in the fall? 
Ä

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao an on tap anh 6_12174353.doc