Đề cương ôn tập môn Sinh học 9 năm học: 2015 – 2016

Chương 1

Câu 1: Kh¸i niÖm di truyÒn, biÕn dÞ, di truyÒn häc? ý nghÜa cña di truyÒn häc?

* Di truyền: Là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

* Biến dị: Là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

Di truyền và biến dị là hai hiện tượng song song, cùng gắn liền với quá trình sinh sản.

* Di truyền học: Là ngành khoa học nghiên cứu các quy luật di truyền và biến dị.

Nội dung: Gồm các lĩnh vực: Nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

* Ý nghĩa của di truyền học:

+ Di truyền học là một ngành mũi nhọn trong sinh học hiện đại.

+ Hiện nay di truyền học đang phát triển mạnh và đạt được những thành tựu to lớn.

+ Ví dụ: Trong khoa học chọn giống: giúp nâng cao sản lượng nông nghiệp, .

 Trong y học: Phòng chống các bệnh di truyền, chữa trị các bệnh hiểm nghèo, .

 Trong công nghệ sinh học hiện đại: nâng cao cuộc sống của người dân, .

 

doc 58 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn tập môn Sinh học 9 năm học: 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c hiện đại:
+ Công nghệ lên men.
+ Công nghệ tế bào thực vật và động vật.
+ Công nghệ chuyển nhân và phôi
+ Công nghệ sinh học xử lí môi trường
+ Công nghệ enzim/protein
+ Công nghệ gen (là công nghệ cao, quyết định sự thành công của cuộc cách mạng sinh học).
+ Công nghệ sinh học y dược
* Hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ sinh học là hướng ưu tiên đầu tư phát triển vì:
+ Tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
+ Giá trị kinh tế mang lại là rất lớn và ngày càng tăng cao.
HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc KÌ 1
B¶ng 1: Tãm t¾t c¸c quy luËt di truyÒn
Tªn quy luËt
Néi dung
Gi¶i thÝch
ý nghÜa
Ph©n ly
Do sù ph©n ly cña cÆp nh©n tè di truyÒn trong sù h×nh thµnh giao tö nªn mçi giao tö chØ chøa mét nh©n tè trong cÆp.
- C¸c nh©n tè di truyÒn kh«ng hßa trén vµo nhau.
- Ph©n ly vµ tæ hîp cña cÆp gen t­¬ng øng.
X¸c ®Þnh tÝnh tréi (th­êng lµ tèt).
PL§L
Ph©n ly ®éc lËp cña c¸c cÆp nh©n tè di truyÒn trong sù ph¸t sinh giao tö.
- F2 cã tû lÖ mçi KH b»ng tÝch tû lÖ cña c¸c tÝnh tr¹ng hîp thµnh.
T¹o biÕn dÞ tæ hîp.
Di truyÒn liªn kÕt
C¸c tÝnh tr¹ng do nhãm gen liªn kÕt quy ®Þnh ®­îc di truyÒn cïng nhau.
C¸c gen liªn kÕt cïng ph©n ly víi NST trong ph©n bµo.
T¹o sù di truyÒn æn ®Þnh cña c¶ nhãm tÝnh tr¹ng cã lîi.
Di truyÒn giíi tÝnh
ë c¸c loµi giao phèi, tû lÖ ®ùc c¸i xÊp xØ 1:1.
Ph©n ly vµ tæ hîp cña cÆp NST giíi tÝnh.
§iÒu khiÓn tû lÖ ®ùc c¸i.
B¶ng 2: Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n c u¶ NST
qua c¸c kú trong nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n
C¸c kú
Nguyªn ph©n
Gi¶m ph©n I
Gi¶m ph©n II
Kú ®Çu
NST kÐp co ng¾n, ®ãng xo¾n ®Ýnh vµo sîi thoi ph©n bµo ë t©m ®éng.
NST kÐp co ng¾n, ®ãng xo¾n. CÆp NST kÐp t­¬ng ®ång tiÕp hîp theo chiÒu däc vµ b¾t chÐo.
NST kÐp co l¹i cho thÊy sè l­îng NST kÐp ®¬n béi.
Kú gi÷a
C¸c NST kÐp co ng¾n cùc ®¹i vµ xÕp thµnh 1 hµng ë mÆt ph¼ng xÝch ®¹o (MPX§) cña thoi ph©n bµo.
Tõng NST kÐp co ng¾n cùc ®¹i vµ xÕp thµnh 2 hµng ë mÆt ph¼ng xÝch ®¹o (MPX§) cña thoi ph©n bµo.
Tõng NST kÐp xÕp thµnh 1 hµng ë mÆt ph¼ng xÝch ®¹o (MPX§) cña thoi ph©n bµo.
Kú sau
Tõng NST kÐp chÎ däc ë t©m ®éng thµnh 2 NST ®¬n ph©n ly vÒ 2 cùc cña tÕ bµo.
Tõng NST kÐp t­¬ng ®ång ph©n ly ®éc lËp vÒ 2 cùc cña tÕ bµo.
Tõng NST kÐp chÎ däc ë t©m ®éng thµnh 2 NST ®¬n ph©n ly vÒ 2 cùc cña tÕ bµo.
Kú cuèi
C¸c NST ®¬n n»m gän trong 2 nh©n míi víi sè l­îng = 2n nh­ ë tÕ bµo mÑ.
C¸c NST kÐp n»m gän trong 2 nh©n míi víi sè l­îng = n (kÐp) = 1/2 ë tÕ bµo mÑ.
C¸c NST ®¬n n»m gän trong 2 nh©n míi víi sè l­îng = n (®¬n).
B¶ng 3: B¶n chÊt vµ ý nghÜa cña c¸c qu¸ tr×nh nguyªn ph©n - gi¶m ph©n - thô tinh
C¸c qu¸ tr×nh
B¶n chÊt
ý nghÜa
Nguyªn ph©n
Gi÷ nguyªn bé NST, nghÜa lµ 2 tÕ bµo con ®­îc t¹o ra cã 2n gièng nh­ tÕ bµo mÑ.
Duy tr× æn ®Þnh bé NST trong sù lín lªn cña c¬ thÓ vµ ë nh÷ng loµi sinh s¶n v« tÝnh.
Gi¶m ph©n
Lµm gi¶m sè l­îng NST ®i mét nöa nghÜa lµ c¸c tÕ bµo con ®­îc t¹o ra cã sè l­îng NST n = 1/2 cña tÕ bµo mÑ 2n
Gãp phÇn duy tr× æn ®Þnh bé NST qua c¸c thÕ hÖ ë nh÷ng loµi sinh s¶n h÷u tÝnh vµ t¹o ra nguån biÕn dÞ tæ hîp.
Thô tinh
KÕt hîp 2 bé nh©n ®¬n béi (n) thµnh bé nh©n l­ìng béi (2n).
Gãp phÇn duy tr× æn ®Þnh bé NST qua c¸c thÕ hÖ ë nh÷ng loµi sinh s¶n h÷u tÝnh vµ t¹o ra nguån biÕn dÞ tæ hîp.
B¶ng 4: CÊu tróc vµ chøc n¨ng cña ADN - ARN vµ Pr«tªin
§¹i ph©n tö
CÊu tróc
Chøc n¨ng
ADN
- Chuçi xo¾n kÐp.
- 4 lo¹i nuclª«tÝt: A, G, T, X.
- L­u tr÷ th«ng tin di truyÒn.
- TruyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn.
ARN
- Chuçi xo¾n ®¬n.
- 4 lo¹i nuclª«tÝt: A, G, U, X.
- TruyÒn ®¹t th«ng tin di truyÒn.
- VËn chuyÓn axitamin.
- Tham gia cÊu tróc Rib«x«m.
Pr«tªin
- Mét hay nhiÒu chuçi ®¬n.
- 20 lo¹i axitamin.
- CÊu tróc c¸c bé phËn cña tÕ bµo.
- Enzim xóc t¸c c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt.
- Hormone ®iÒu hßa c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt.
- VËn chuyÓn, cung cÊp n¨ng l­îng,
B¶ng 5: C¸c d¹ng ®ét biÕn
C¸c lo¹i
®ét biÕn
Kh¸i niÖm
C¸c d¹ng ®ét biÕn
§ét biÕn gen
Nh÷ng biÕn ®æi trong cÊu tróc cña ADN th­êng t¹i mét ®iÓm nµo ®ã.
MÊt, thªm, thay thÕ mét cÆp nuclª«tÝt.
§ét biÕn cÊu tróc NST
Nh÷ng biÕn ®æi trong cÊu tróc cña NST.
MÊt, lÆp, ®¶o ®o¹n.
§ét biÕn sè l­îng NST
Nh÷ng biÕn ®æi vÒ sè l­îng trong bé NST.
DÞ béi thÓ vµ ®a béi thÓ.
PHẦN 2 – BÀI TẬP
I. BAØI TAÄP CHÖÔNG I 
a. Các bước chung để làm bài:
Bước 1. Nhận xét đề bài, sự trội – lặn, tìm quy luật di truyền chi phối phép lai.
Bước 2. Quy ước gen, Tìm kiểu gen của P.
Bước 3. Sơ đồ lai.
Bước 4. Thống kê kết quả tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình.
b. 2 dạng bài tập:
Dạng 1. Bài toán thuận: Cho biết KH của P, yêu cầu xác định KH, KG của F1 và F2.
Dạng 2. Bài toán nghịch: Cho biết số lượng hoặc tỉ lệ ở đời con, yêu cầu xác định KG, KH của P.
Lai moät caëp tính traïng:
STT
Phép lai
Đời con
Ghi chú
Tỉ lệ kiểu gen
Tỉ lệ kiểu hình
AA x AA
100% AA
100% trội
Đồng tính
AA x Aa
1 AA : 1 Aa
100% trội
Đồng tính
AA x aa
100% Aa
100% trội
Đồng tính
aa x aa
100% aa
100% trội
Đồng tính
Aa x Aa
1AA : 2 Aa : 1 aa
3 trội : 1 lặn
Phân tính
Aa x aa
1 Aa : 1 aa
1 trội : 1 lặn
Phân tính
1. ÔÛû boø tính traïng khoâng söøng laø troäi so vôùi coù söøng .
a/ Seõ nhaän ñöôïc keát quaû gì ôû F2 ? neáu cho boø ñöïc coù söøng lai vôù boø caùi khoâng söøng thuaàn chuûng.
b./ Seõ nhaän ñöôïc keát quaû gì neáu cho boø ñöïc khoâng söøng ñôøi F2 lai vôùi boø caùi ñôøi F1 ?
 Giaûi.
Qui öôùc gen : A qui ñònh tính traïng khoâng söøng ; gen a qui ñònh tính traïng coù söøng.
a./ boø khoâng söøng thuaàn chuûng coù kieåu gen laø: AA
 boø coù söøng coù kieåu gen laø : aa
P : ♂(coù söøng) aa x AA ♀(khoâng söøng)
G : a , A
F1: 100 % Aa.
F1 x F1: Aa X Aa
GF1 : A,a ; A , a
F2 : - kieåu gen : 1 AA : 2Aa : 1aa
 - kieåu hình: 3 khoâng söøng : 1 coù söøng.
b./ Boø ñöïc khoâng söøng ñôøi F1 coù kieåu gen AA vaø Aa neân coù 2 tröôøng hôïp xaåy ra :
 TH1: P : AA X Aa 
 G: A ; A , a F1: - kieåu gen : 1AA : 1Aa
 - kieåu hình: 100% khoâng söøng
 TH2: P: Aa X Aa
 G: A,a ; A,a
 F1: - kieåu gen: 1AA : 2Aa : 1aa
 - kieåu hình: 75% khoâng söøng : 25% coù söøng.
2. ÔÛ caø chua quaû ñoû laø tính trang troäi so vôùi quaû vaøng 
a. Kieåu gen vaø kieåu hình cuûa caây boá, meï phaûi nhö theá naøo ñe åF1 coù söï phaân tính theo tæ leä 1 :1 ? Laäp sô ñoà kieåm chöùng.
b. Neáu caây lai F1 coù söï phaân tính theo tæ leä 3 : 1 thì kieãu gen vaø kieãu hình cuøa boá meï laø gì ? laäp sô ñoà kieåm chöùng .
c. Neáu cho 2 caây caø chua quaûûø ñoû thuï phaán vôùi nhau F1 ñöôïc 100% caø chua quaû ñoû thì ñaõ keát luaän 2 caây ñôøi P thuaàn chuûng ñöôïc chöa? Kieåm tra baèng caùch naøo ? 
 Giaûi
qui öôùc :gen A quaû ñoû ; gen a quaû vaøng
a./ Tæ leä 1 : 1 laø tæ leä lai phaân tích => moät caù theå dò hôïp töû caëp gen lai vôùi caù theå ñoàng hôïp töû laën . suy ra kieåu gen vaø kieåu hình cuûa P laø Aa(ñoû) x aa ( vaøng )
- sô ñoà : P : Aa(ñoû) x aa(vaøng)
 G : A, a ; a
 F1: 1 Aa (ñoû) : 1 aa (vaøng)
b./ Tæ leä 3 : 1 laø tæ leä tuaân theo qui luaät phaân li => caùc caây caø chua ñôøi P coù kieåu gen dò hôïp Aa
sô ñoà :P : Aa(ñoû) x Aa(ñoû)
 G : A,a ; A,a
 F1 : - kieåu gen : 1AA :2Aa :1aa
 - kieåu hình : 3 ñoû : 1 vaøng
c./ Chöa theå keát luaän ñöôïc, vì chæ caàn 1 trong 2 caây ñôøi P ñoû thuaàn chuûng laø thoaû maõn ñeà baøi .
coù theå kieåm tra baèng pheùp lai phaân tích hoaëc cho caùc caây F1 töï thuï phaán .
3. Khi cho lai hai thứ hoa thuần chủng màu đỏ và màu trắng, được F1 đều hoa đỏ. Cho các cây hoa đỏ tự thụ phấn với nhau thì được F2: 103 hoa đỏ : 31 hoa trắng.
a. Biện luận, viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b. Muốn xác định kiểu gen của cây hoa đỏ thuần chủng ở F2 bằng cách nào?
Lai hai caëp tính traïng:
Phép lai
Tỉ lệ kiểu hình ở đời con
AaBb x AaBb
9 : 3 : 3 : 1
AaBb x aabb
Aabb x aaBb
1: 1 : 1 : 1
AaBb x Aabb
AaBb x aaBb
3 : 3 : 1 : 1
1. Ôû ñaäu haø lan gen A qui ñònh quaû vaøng troäiû , gen B qui ñònh quaû trôn troäi, gen a qui ñònh quaû xanh , gen b qui ñònh quaû nhaên .Caùc gen naøy phaân li ñoäc laäp nhau . 
a. Ñem lai caây caø chua quaû vaøng , trôn vôùi xanh , trôn . Ñöôïc F1 3 vaøng, trôn : 3xanh, trôn : 1vaøng, nhaên : 1 xanh , nhaên . Xaùc ñònh kieåu gen cuûa P vaø F1 . 
b. Ñem lai caây caø chua quaû vaøng , trôn vôùi vaøng , nhaên . Ñöôïc F1 3 vaøng, trôn : 3vaøng, nhaên : 1 xanh, trôn : 1 xanh , nhaên . Xaùc ñònh kieåu gen cuûa P vaø F1 .
Giaûi
F1 : 3 : 3 : 1 :1 = 8 hôïp töû -> 1P cho 4 loaïi giao töû , 1P cho 2 loaïi giao töû :trong ñoù moãi P ñeàu phaûi cho 1 giao töû ab.
a/ P : AaBb (vaøng , trôn) x aaBb (xanh , trôn)
 G : AB , Ab , aB , ab ; aB , ab
 F1: - Kieåu gen : 1AaBB : 2 AaBb : 1aaBB : 2 aaBb : 1 Aabb : 1 aabb
 - Kieåu hình : 3 vaøng , trôn : 3xanh , trôn : 1vaøng , nhaên : 1 xanh , nhaên . . 
b/ P : AaBb (vaøng , trôn) x Aabb (vaøng , nhaên)
 G : AB , Ab , aB , ab ; Ab , ab
 F1: - Kieåu gen : 1AABb : 2 AaBb : 1AAbb : 2 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb
 - Kieåu hình : 3 vaøng , trôn : 3vaøng , nhaên : 1 xanh , trôn : 1 xanh , nhaên . 
2. ÔÛ ûcaø chua gen A qui ñònh quaû ñoû troäi hoaøn toaøn, gen a qui ñònh quaû vaøng, gen B qui ñònh quaû troøn troäi hoaøn toaøn,gen b qui ñònh quaû baàu duïc. Caùc gen naøy phaân ly ñoäc laäp nhau .
a. xaùc ñònh söï phaân tính ôû F1 khi lai 2 caây caø chua AaBb x aaBb ?
b. choïn boá meï nhö theá naøo ñeå con sinh ra coù kieåu hình vaøng ,baàu duïc 25%
Giaûi
a / P : AaBb (ñoû , troøn) x aaBb (vaøng , troøn)
 G: AB, Ab , aB, ab ; aB , ab
 F1: - kieåu gen: 1 AaBB : 2 AaBb : 1 aaBB : 2 aaBb : 1Aabb :1 aabb.
 - kieåu hình: 3 ñoû,troøn : 3 vaøng,troøn : 1ñoû,baàu duïc : 1 vaøng,baàu duïc.
b/- con coù kieåu hình vaøng , baàu duïc aabb = 25% = 1/4 => 1P cho 4 loaïi giao töû vaø 1P cho 1 loaïi giao töû Hoaëc moãi P cho 2 loaïi giao töû :trong ñoù moãi P ñeàu phaûi cho 1 giao töû ab
 Vaäy 2 tröôøng hôïp xaåy ra :
 TH1 : P : AaBb ( ñoû,troøn ) x aabb ( vaøng,baàu duïc)
 G : AB , Ab , aB , ab. ; ab
 F1 : - kieåu gen : 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb.
 - kieåu hình : 25% ñoûtroøn : 25% ñoûbaàu duïc : 25% vaøng,troøn : 25% vaøng , baàu duïc.
 TH2 :P : Aabb (ñoû , baàu duïc) x aaBb (vaøng , troøn)
 G : Ab , ab ; aB , ab 
 F1:	- Kieåu gen : 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb
	 - Kieåu hình : 25% ñoûtroøn : 25% ñoûbaàu duïc : 25% vaøng,troøn : 25% vaøng , baàu duïc. 
II. CHƯƠNG 2
1-Công thức xác định số lượng NST, số crômatít và số tâm động trong mỗi TB và trong từng kì của NST:
Nguyên phân
Giai đoạn
Nội dung
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
TB chưa tách
TB đã tách
Số NST
2n
2n
2n
2n
4n
4n
2n
Trạng thái NST
Đơn
Kép 
kép
kép
đơn
đơn
đơn
Số crômatít 
0
4n
4n
4n
0
0
0
Số tâm động
2n
2n
2n
2n
4n
4n
2n
Số NST đơn
2n
0
0
0
4n
4n
2n
Số NST kép
0
2n
2n
2n
0
0
0
Giảm phân
Giai đoạn
Nội dung
Kì trung gian
Kì đầu 1
Kì giữa 1
Kì sau 1
Kì cuối 1
Kì đầu 2
Kì giữa 2
Kì sau 2
Kì cuối 2
Đầu kì
Cuối kì
TB chưa tách
TB đã tách
TB chưa tách
TB đã tách
Số NST
2n
2n
2n
2n
2n
2n
n
n
n
2n
2n
n
Trạng thái NST
Đơn
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Đơn
Đơn
Đơn
Số Crômatit
0
4n
4n
4n
4n
4n
2n
2n
2n
0
0
0
Số tâm động
2n
2n
2n
2n
2n
2n
n
n
n
2n
2n
n
Số NST đơn
2n
0
0
0
0
0
0
0
0
2n
2n
n
Số NST kép
0
2n
2n
2n
2n
2n
n
n
n
0
0
0
2-Tính số lần NP, số TB con được tạo ra, số NST môi trường cung cấp cho các TB NP , số NST có trong các TB con được tạo ra sau NP 
* Số lượng TB = Số NST : 2n 
Gọi x là số lần NP 
Thì 1 TB mẹ (2n) sau NP 
Tạo ra số TB con = 2x 
Số NST có trong TB con = 2x .2n 
Số NST môi trường cung cấp cho TB NP = (2x -1) .2n 
 *Nếu có a TB mẹ (2n) đều tiến hành NP x lần = nhau thì 
Số TB con được tạo ra = a .2x
Số NST có trong TB con = a . 2x .2n 
Số NST môi trường cung cấp cho TB NP = (2x -1)a .2n (đây là số NST mới hoàn toàn 
SƠ ĐỒ PHÁT SINH GIAO TỬ Ở ĐỘNG VẬT
Bài tập :
Bài 1 : 
ở 1 loài ruồi giấm , TB có bộ NST 2n = 8 thực hiện NP 
a- người ta đếm được có 160 NST ở dạng sợi mảnh ở 1 nhóm TB của ruồi giấm . nhóm TB ruồi giấm đó có bao nhiêu Tb 
b- Người ta đếm được có 240 NST kép đang co xoắn cực đại ở 1 nhóm TB khác của ruồi giấm . Nhóm TB ruồi giấm đó có bao nhiêu Tb và đang ở kì nào ?
c- Người ta đếm được có 320 NST kép ở 1 nhóm TB khác của ruồi giấm . Nhóm TB ruồi giấm đó đang ở kì nào ? số lượng TB của nhóm là bao nhiêu ? Biết rằng diễn biến của các TB trong nhóm là giống nhau 
Bài làm : 
NST ở dạng sợi mảnh vậy nhóm TB này đang ở kì trung gian giữa 2 lần phân bào hoặc kì cuối trước khi phân chia TBC 
Nếu nhóm TB này đang ở kì trung gian trước khi NST nhân đôi thì số TB của nhóm là : 
160 : 8 = 20 TB 
- Nhóm TB này đang ở kì cuối trước khi phân chia TBC thì số TB của nhóm là : 
160 : (8x2) = 10 TB 
 b- NST kép đang co xoắn cực đại vậy nhóm TB này đang ở kì giữa của quá trình NP .do đó số TB của nhóm là : 
240 : 8 = 30 TB 
c- Trong quá trình NP NST kép tồn tại ở kì đầu , kì giữa . Vậy số TB của nhóm là : 
320 : 8 = 40 TB 
Bài 2 : 
ở 1 TB dinh dưỡng của 1 loài người ta đếm được 2n = 26 NST đang tiến hành phân bào . hỏi 
a- ở kì đầu TB trên có bao nhiêu NST kép ? bao nhiêu crômatit ? bao nhiêu tâm động ? 
b- ở cuối kì sau TB trên có bao nhiêu NST đơn ? bao nhiêu tâm động 
Bài làm : 
Ở kì đầu TB trên có 26 NST kép 
26 x2 = 52 tâm động 
- 26 tâm động 
b- ở cuối kì sau TB trên có 
-26 x 2 = 52 NST đơn 
- 52 tâm động 
Bài 3 : 
1 loài SV có bộ NST 2n = 24 . 1 nhóm gồm 15 TB đang thực hiện quá trình NP liên tiếp 5 lần . Nếu quá trình NP diễn ra bình thường thì kết thúc 5 lần NP liên tiếp trên sẽ tạo ra : 
a- bao nhiêu TB con 
b- bao nhiêu NST 
Bài làm : 
Số TB con được tạo ra sau 5 lần NP liên tiếp : 
5 . 25 = 480 TB 
b- Số NST tạo ra sau 5 lần NP liên tiếp : 
480 x 24 = 11520 NST 
Bài 4 :
 1 TB sinh dưỡng của 1 loài SV đang thực hiện quá trình NP . Kết thúc quá trình NP người ta đếm thấy có 64 TB con và 2944 NST . Hỏi : 
TB trên đã tiến hành NP mấy đợt liên tiếp 
Bộ NST lưỡng bội của loài trên có bao nhiêu NST ? đó là loài nào ? 
Bài làm : 
Gọi x là số lần NP liên tiếp của TB trên ta có : 
2x = 64 vậy x = 6 
TB trên đã tiến hành NP liên tiếp 6 đợt 
Bộ NST lưỡng bội của loài trên có số NST là : 
2n = 2944 : 64 = 46 NST 2n = 46 
Đây là bộ NST của loài người 
Bài 4 : 
1 TB có bộ NST 2n = 20 . Người ta đếm thấy có 40 crômatit . Hỏi TB này đang ở kì nào của quá trình NP ? 
Bài làm : 
TB trên đang ở kì đầu , giữa của quá trình NP 
Ở kì đầu và kì giữa mỗi NST gồm 2 crômatít gắn với nhau ở tâm động 
Bài 5 : 
Ở ruồi giấm có 2n = 8 . có 4 hợp tử của ruồi giấm đều NP 5 lần = nhau . Xác định 
a- Số TB con được tạo ra 
b- Số NST có trong TB con 
c- Số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình NP 
Bài làm : 
Số TB con được tạo ra là : 
a.2x
4 . 25 = 128 (TB) 
b- Số NST có trong TB con : 
128 . 8 = 1024 NST 
c- Số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình NP : 
(2x-1).a.2n 
(25 -1) .4.8 = 992 NST 
Bài 6 : 
1 loài TV có 2n = 24 (lúa nước) , 1 nhóm gồm 15 TB đang thực hiện quá trình NP liên tiếp 5 lần . Nếu quá trình NP diễn ra bình thường thì kết thúc 5 lần NP liên tiếp trên sẽ tạo ra 
a- Bao nhiêu TB con 
b- bao nhiêu NST 
Bài làm : 
Số TB con được tạo ra là : 
15 . 25 = 480 (TB) 
b- Số NST là : 
480 . 24 = 11520 NST 
Bài 7 : 
1 loài có bộ NST 2n = 10 thực hiện NP 
a- 1 nhóm TB của loài mang 100 NST ở dạng sợi mảnh . Xác định số TB của nhóm 
b- Nhóm TB khác của loài mang 200 NST kép . Nhóm TB đang ở kì nào ? 
Cho biết diễn biến của các TB trong nhóm đều như nhau 
Bài làm : 
Các Tb đang ở dạng sợi mảnh vậy Tb này đang ở kì trung gian trước khi nhân đôi hoặc ở kì cuối 
Nếu đang ở kì trung gian trước khi nhâu đôi số TB của nhóm là : 
 100 : 10 = 10 TB 
- Nếu ở kì cuối khi chưa phân chia chất TB , số TB của nhóm là : 
100 : (10 .2) = 5 TB 
b- Các TB mang NST kép vậy TB nầy đang ở kì đầu , kì giữa của quá trình NP , kì trung gian sau khi NST tự nhân đôi 
Bài 8 : 
1 loài TV có bộ NST 2n = 24 . quá trình NP từ 1 TB lưỡng bội của loài đó diễn ra liên tiếp 3 đợt 
a- ở kì giữa có bao nhiêu crômatit , bao nhiêu tâm động , bao nhiêu NST đơn , bao nhiêu NST kép 
b- Ở kì sau có bao nhiêu NST 
Bài làm : 
1 TB NP liên tiếp 3 đợt có số TB là : 
23 = 8 TB 
Số NST sau 3 đợt NP liên tiếp là : 
8 . 24 = 192 NST 
ở kì giữa của quá trình NP : các NST kép xoắn cực đại , các NST tập trung và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào 
Vậy – Số crômatit = 192 . 2 = 384 
số tâm động : 192 
192 NST kép 
NST đơn = 0 
số NST đơn :
192 . 2 = 384 NST 
III. CHƯƠNG 3
- Moái lieân quan veà soá löôïng caùc loaïi nucleotit trong phaân töû ADN ( hoaëc GEN )
A = T ; G = X	 ; A = T = - G = - X .
- Moái lieân quan veà soá löôïng töøng loaïi nucleotit trong 2 maïch ñôn cuûa ADN 
	A1 = T2
	T1 = A2
	G1 = X2	
	X1 = G2 	=>	 A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
	 	 G = X	= X1 + X2 = G1 + G2 = X1 + G1 = X2 + G2 
- Töø moái lieân quan veà soá löôïng caùc loaïi nucleotit trong phaân töû ADN coù theå suy ra moái lieân quan veà soá löôïng vaø % caùc loaïi nucleotit cuûa gen vaø mARN 
+ Veà soá löôïng : 	Um + Am = A = T
	Gm + Xm = X = G
+Veà % : 	%A = %T = ; %G = %X = 
 - Soá löôïng nucleotit cuûa ADN ( hoaëc GEN )
LG = x 3,4 A0 => N = ( N : laø toång soá nucleâoâtít cuûa gen ; L : laø chieàu daøi )
- Soá chu kì xoaén cuûa ADN ( hoaëc GEN ) 
 	L = C . 34 A0 => Sx = L : 34 A0 (C laø soá chu kì xoaén )
- Soá nucleotít moâi tröôøng noäi baøo cung caáp cho ADN ( hoaëc GEN ) sau k laàn taùi baûn laø
	+ Toång soá nucleotít moâi tröôøng noäi baøo cung caáp : N = ( 2k – 1 )N 
	+ Soá nucleotít moãi loaïi moâi tröôøng noäi baøo cung caáp : 	A = T = ( 2k – 1 ) A
	G = X = ( 2k – 1 ) G 
- Soá chu kì xoaén cuûa ADN ( hoaëc GEN ) : cuõng coù theå aùp duïng coâng thöùc : C = 
- Soá lieân keát hiñro laø : H = 2A + 3G
Bài 1 
1 mạch đơn của phân tử AND có trình tự sắp xếp như sau 
- A – T – G – X – T – A – G – T – X - 
Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó 
Bài làm : 
Phân tử AND : 
Mạch 1 : - A – T – G – X – T – A – G – T – X - 
Mạc bổ sung: - T – A – X – G – A – T – X – A – G – 
Bài 2 
1 đoạn mạch AND có cấu trúc như sau 
Mạch 1 : - A – G – T – X – X – T – 
Mạch 2: - T – X – A – G – G – A – 
Viết cấu trúc 2 đoạn AND con được tạo thành sau khi đoạn mạch mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi 
Bài làm : 
cấu trúc 2 đoạn AND con được tạo thành sau khi đoạn mạch mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi 
AND con 1 : 
Mạch 1(cũ) : - A – G – T – X – X – T –
Mạch bổ sung : - T – X – A – G – G – A – 
AND con 2 : 
Mạch bổ sung : - A – G – T – X – X – T –
Mạch 2 (cũ) : - T – X – A – G – G – A – 
Bài 3 
1 gen có 1500 Nu , trong đó có 450 A 
a- xác định chiều dài của gen 
b- Số Nu từng loại của gen là bao nhiêu 
c- Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường TB bao nhiêu Nu 
Bài làm : 
Chiều dài của gen là : 
L = N/2 . 3,4 = (1500 : 2 ) . 3,4 = 2550 A0
b- Số Nu từng loại của gen là : 
theo NTBS : A = T , G = X 
Ta có : A = T = 450 Nu 
 Vậy G = X = (1500 : 2) – 450 = 300 Nu 
Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường nội bào 1500 Nu 
Bài 4 
1 gen có chiều dài 4080 A0 , có A = 400 Nu 
a- Tính số lượng các loại Nu con lại 
b- Số lượng chu kì xoắn của đoạn phân tử AND đó 
Bài làm : 
Tổng số Nu của phân tử AND là : 
N = (4080 A0 : 3,4) . 2 = 2400 Nu 
- Theo NTBS : A = T = 400 Nu 
 G = X = N/2 – 400 = (2400 : 2) – 400 = 800 Nu 
b- Chu kì xoắn của phân tử AND là : 
 4080 A0 : 3,4 = 120 chu kì xoắn 
Bài 5 
Số vòng xoắn trong 1 phân tử AND là 100 vòng , phân tử AND này có 400 X 
Xác định số lượng từng loại Nu trong phân tử AND 
Xác định chiều dài của phân tử AND 
Bài làm : 
Mỗi vòng xoắn có 10 cặp Nu = 20 Nu 
Phân tử AND có tổng số Nu là : 100 . 20 = 2000 Nu 
Theo NTBS : X = G = 400 Nu 
 A = T = (2000 : 2) – 400 = 600 Nu 
b- Chiều dài của phân tử AND là : 
N/2 . 3,4 = 2000 /2 . 3,4 = 3400 A0 
Hoặc chiều dài của phân tử AND là : 100 . 34 = 3400 A0 
Bài 6 
1 gen có 1200 Nu , T = 480 Nu của gen 
a- Xác định chiều dài của gen đó 
b- Quá trình tự sao từ gen đó dã diễn ra 3 đợt liên tiếp . Xác định số Nu từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự sao cuối cùng 
Bài làm : 
chiều dài của gen đó là : 
L = N/2 .3,4 = 1200/2 .3,4 = 2040 A0 
b- Số gen con được tạo ra sau 3 đợt tự sao liên tiếp là : 23 = 8 
theo NTBS : A = T = 480 .8 = 3840 Nu 
 G = X = (1200/2 – 480) .8 = 960 Nu 
Bài 7 
1 gen dài 2550 A0 , có G + X = 60% số Nu của gen 
a- Xác định số Nu của gen đó 
b- Số Nu từng loại của gen đó là bao nhiêu 
Bài làm : 
Số Nu của gen đó là : 
 N = 2550 /3,4 .2 = 1500 Nu 
b- Số Nu từng loại của gen : 
Ta có : A% + T% +G% + X% = 100% 
G + X = 60% . 1500 = 900 Nu 
- Theo NTBS : G = X = 900/2 = 450 Nu 
 A = T = 1500/2 – 450 = 300 Nu 
Bài 8 
1 gen có số Nu loại G = 600 , số Nu loại A = 1/2 số Nu loại G . Mạch 1 của gen có A1 = 150 Nu , mạch 2 của gen có G2 = 200 Nu 
a- Tính chiều dài của gen 
b- Tính số LK H của gen 
c- Tính số lượng từng loại Nu trên mỗi mạch đơn của gen 
Bài làm : 
Theo NTBS : G = X = 600 Nu 
 A = T = 1/2 . 600 = 300 Nu 
- Tổng số Nu của gen là : (A +G) .2 = (600 + 300) . 2 = 1800 Nu 
- Chiều dài của gen là : 
L= N/2 .3,4 = 1800/2 .3,4 = 3060 A0 
số liên kết H của gen là : (2.300) + (3.600) = 2400 LKH 
Tính số lượng từng loại Nu trên mỗi mạch đơn của gen : 
Theo NTBS : trên mỗi mạch đơn của gen 
A1 = T2 , T1 = A2 , G1 = X2 , X1 = G2 
Ta có : 
Mạch 1 Mạch 2 
 A1 = T2 = 150 Nu (theo bài ra )
T1 = A2 = A – A1 = 300 – 150 = 150 Nu 
G1 = X2 = 200 Nu (theo bài ra)
X1 = G2 = G – G2 = 600 – 200 = 400 Nu 
Bài 9	1 gen có 1140 LKH , số nu loại A của gen là 120 
a- Tính số lượng từng loại Nu của gen 
b- Tính số lượng Nu của gen 
c- Tính chiều dài của gen 
bài làm : 
a-Theo NTBS : A = T = 120 Nu 
 2A + 3G = 1140 LKH suy ra 3G = 1140 – (2. 120) 
 G = 300 Nu 
Vậy G = X = 300 Nu 
Tính sô lượng nu của gen là : 
N = 2(A + G) = 840 Nu 
Chiều dài của gen là : 
840/2 .3,4 = 1428 A0 
Bài 10 	Phân tử mA RN có Am = 150 , Um = 300 , Gm = 500 , Xm = 550 
a-xác định số lượng mỗi loại Nu của gen tổng hợp nên phân tử mA RN nói trên 
b-Tính chiều dài của gen 
Bài làm : 
a-Số lượng Nu của gen tổng hợ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_cuong_chi_tiet_on_tap_hoc_ki_1_Sinh_9.doc