Đề cương ôn tập tiếng Anh 8 học kì II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 8 HKII

A. Từ vựng : Từ bài 9 – 16

B. Ngữ phỏp:

1: REPORTED SPEECH

* Direct – reported speech: (Câu trực tiếp- Câu gián tiếp)

+Câu trực tiếp: là câu nói được thuật lại đúng nguyên văn lời của người nói.

VD:Tom said, “I like reading books”.

Note: câu trực tiếp được viết trong ngoặc kép, và ngăn cách với mệnh đề tường thuật bởi dấu phẩy.

+Câu gián tiếp: là lời nói được thuật lại với ý và từ của người thuật nhưng vẫn giữ nguyên ý.

VD: Tom said he liked reading books.

Note: Câu gián tiếp không bị ngăn cách bởi dấu phẩy, dấu ngoặc kép và luôn tận cùng bằng dấu chấm.

*Câu trực tiếp và câu gián tiếp bao giờ cũng gồm hai phần:

-Câu tường thuật/ mệnh đề tường thuật.

-Câu trực tiếp hay câu gián tiếp.

 Tom said, “I like reading books”.

 MĐ tường thuật câu trực tiếp

 Tom said he liked reading books.

MĐ tường thuật câu gián tiếp

 

doc 22 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 25/10/2018 Lượt xem 457Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn tập tiếng Anh 8 học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
otect herself from rain.
- She opened the umbrella so as to protect herself from rain.
4: passive voice
1-công thức tổng quát:
 	 S + V + O
 S + be + pII +.... by+O
*Câu bị động ở thì hiện tại thường:
 	S + V-s,es + O
 S + am/ is/ are + pII + .... by+ O
Ex: The workers make the pens.
àThe pens are made by workers.
*Câu bị động ở thì quá khứ đơn:
 	S + V-ed + O
 S + was / were + pII + .... by+ O
EX: I visited my grandparents last week.
àMy parents were visited by me last week.
*Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành:
 	 S + have/ has + V- pII + O
 S + have/ has + been + pII +....by+ O
Ex:They have built this house since last week.
àThis house has been built since last week (by them)
*Câu bị động của các động từ khuyết thiếu:
 	S + modal + V + O
 S + modal + be + pII +....by+O
Ex:He can mend this bike.
àThis bike can be mended by him.
2-Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:
-Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ của câu chủ động.
-Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.
-Viết be ở thì của động từ chính trong câu chủ động.
-Viết động từ chính của câu bị động ở dạng quá khứ phân từ.
-Chủ ngữ của câu chủ động chuyển thành tân ngữ của câu bị động, viết sau chữ BY.
-Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng (they, he, she, we, you) hay đại từ bất định (someone, everyone...) có thể bỏ ở câu bị động.
-Đối với động từ khuyết thiếu ở câu bị động, ta thêm BE vào giữa động từ khuyết thiếu và động từ chính (ở dạng quá khứ phân từ)
5: V-ing and V-ed participles and requests
1- Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ: V-ing and V-ed participles:
Coự 2 loaùi Participle Phrases : Present Participle Phrases vaứ Past Participle Phrases.
a. Present Participle Phrases: dieón taỷ yự chuỷ ủoọng (Active), hoaởc “ủang laứm gỡ”. Thường dựng với người
- The boy standing over there is Jack.
- The boys playing in the garden are his sons.
b. Past Participle Phrases: dieón taỷ yự thuù ủoọng (Passive). Thường dựng với đồ vật
The car made from recycled aluminum cans is 5 dollars.
The doll dressed in blue is Mary’s.
2-câu yêu cầu và đề nghị:
Chuựng ta coự theồ duứng 1 trong nhửừng caựch sau ủaõy ủeồ ủửa ra 1 lụứi ủeà nghũ hoaởc yeõu caàu. 
 Lửu yự ủoọng tửứ ủửựng sau mind phaỷi ụỷ daùng V-ing (Gerund)
Công thức: Do you mind +V-ing
 Would you mind	
 - Do you mind opening the window? 	 (Phieàn baùn mụỷ duứm cửỷa soồ.)
 - Would you mind opening the window? (Phieàn baùn mụỷ duứm cửỷa soồ.)
* Neỏu ủoàng yự, ta coự theồ duứng 1 trong nhửừng caựch sau ủaõy:
No, I don’t mind.
No, of course not.
Not at all.
No problem.
* Neỏu khoõng theồ laứm theo yeõu caàu, ta coự theồ duứng 1 trong nhửừng caựch sau ủaõy:
I’m sorry, I can’t.
I’m afraid, I can’t.
I’m sorry, that is not possible.
Neỏu muoỏn xin pheựp cho mỡnh laứm chuyeọn gỡ, ta coự theồ duứng 1 trong nhửừng caựch sau ủaõy:
Công thức: Do you mind if I 	+ V-htđ 
 Would you mind if I	+ V-qkđ
Do you mind if I open the window?	(Toõi mụỷ cửỷa soồ coự phieàn cho baùn khoõng?)
Would you mind if I opened the window? 	(Toõi mụỷ cửỷa soồ coự phieàn cho baùn khoõng?)
* Neỏu ủoàng yự, ta coự theồ duứng 1 trong nhửừng caựch sau ủaõy:
No, I don’t mind.
No, of course not.
Not at all.
No problem.
Please do.
Please go ahead.
* Neỏu khoõng ủoàng yự, ta coự theồ duứng 1 trong nhửừng caựch sau ủaõy:
I’d prefer you didn’t.
I’d rather you didn’t.
6: the past continuous tense
1-Thì quá khứ tiếp diễn: (past continuous)
a-Công thức:
 (+)S + was/ were + V-ing
 (-) S + was/ were + not + V-ing
 (?) Was/ Were + S + V-ing...?
 -Yes, S + was/ were.
 -No, S + was/ were + not.
b-Cách dùng:
-Diễn tả 1 hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.
Ex: I was watching TV at 8 o’clock last night.
-Diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác cắt ngang.
Ex: When my mother came, I was watching TV.
(hành động nào xảy ra trước: chia ở QKTD, hành động xảy ra sau: chia ở QKĐ và đi kèm when)
-Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.
Ex:While I was watching TV, my father was reading a newspaper.
c-Các từ đi kèm:
At 8 o’clock last night, at this time last week/ month/ year, when + QKĐ, while.
*Một số động từ không chia ở thì tiếp diễn:
Hear, know, understand, have, love, like, want, prefer, need, wish
2-Thì hiện tại tiếp diễn với always: Mang ý nghĩa than phiền về điều gì:
You are always getting up late in winter.
à Mai is always getting up late in winter.
Asks Ss if they often talk in class in order to give the complain
Encourage Ss to give the complain about their friends:
SA : You are always talking in class.
 à Minh is always talking in class.
 à S + am/ is / are + always + V ing
8: COMPOUND WORDS WITH noun V-ing / TO-INFINITIVE
1. QUESTIONS WORDS BEFORE TO-INFINITIVES: Wh-word + to-infinitive
Nhửừng ủoọng tửứ thửụứng duứng trong caỏu truực naứy laứ: tell, show, point out, learn 
He told me what to do.
He showed us how to open the box.
He pointed out where to get tickets.
2. VERB + TO-INFINITIVE
Nhửừng ủoọng tửứ thửụứng duứng trong caỏu truực naứy laứ:
start, begin, decide, want, try, manage, would like, agree, 
I want to buy a new shirt.
He decided to go home.
They started to run.
 COMPOUND WORDS WITH noun – V-ing
Haừy nhaọn xeựt caựch thaứnh laọp túnh tửứ keựp trong caực vớ duù sau:
- The people who love peace => The peace-loving people
- The story that breaks our heart 	=> The heart-breaking story.
Haừy nhaọn xeựt caựch thaứnh laọp danh tửứ keựp trong caực vớ duù sau:
Stamp collecting	- Window shopping
C. Exercises:
I. Rewrite these sentences, using reported speech
 1 He said, 'Get out of my way.' 	
 2 'Climb in through the window,' he ordered.
 3 'Please pay at the desk,' said the assistant.	 	
 4 'Open your bag, please,' said the store detective.
 5 'Don't worry about anything, Mrs. Pitt,' said her solicitor. 'Leave it all to me.'
 6 'Don't use bent coins in a slot machine,' I warned him.	
 7 'Follow that car,' the detective said to the taxi-driver. 
 8 'Wash it in lukewarm water,' recommended the assistant.	
II. Rewrite these sentences, using reported speech
1. My friend said, "Are you going to leave tomorrow?"
2."Have you done your homework?", said my mother.
3. I asked Bill, "What time did you go to bed last night?"
4. Paul said "I must go home now."
5."There's been an accident and the road is blocked", said the policeman.
6. "We are waiting for the school bus", said the children.
7. Mary said, "My father died a year ago".
8."Must you go now?", said Mr. Brown. 
III. Rewrite these sentences, using reported speech.
Charles said, “I’m living in London now.” 
He said to us, “You are my best friends.” ...
Johnny said to me, “I don’t know what Fred is doing.”...
She said, “I will answer the phone.” 
He said to his friends, “I must go home now.” 
Hoa said, “I can’t go out after 8 pm.” ..
She said to me, “I will come and see you as soon as I can.” ...
Susan said, “My sister is coming to see me next week.” 
Judy said, “John wants to come here but he isn’to very well.” .................
Judy said to me, “I’m going away for a few days. I’ll phone you when I get back.” .
VI/ Rewrite the following Yes/No questions in reported speech, use IF or WHETHER:
1.“Do you enjoy reading books?” Phong asked Peter.
=>Phong asked Peter.
2. “Does she like sports?”Hoa asked Lan.
=>Hoa asked ..
3. “Does Hoa play badminton?” Lan asked Thu.
=>Lan asked Thu
4. “Does your sister and brother go to the same school?”She asked Nam.
=>She asked
5. “Do the children perform on TV?” Her mother asked her teacher.
=>Her mother asked
6. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom.
=>She asked
7. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend.
=>He asked.
8. “Do you travel to school by bus?” Tam asked Peter.
=>Tam asked ..
9. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan.
=>Tuan asked..
10. “Do you need an umbrella to go out?” She asked me.
=>She asked
Change into passive form.
1. They break the glass into small pieces.	
2. They wash the glass with a detergent liquid.
3. They dry the glass pieces completely.	
4. People mix them with certain specific chemicals.
5. They melt the mixture until it becomes a liquid.	
6. John will collect me at the airport.
7. He will play football all over the world.	
8. We must pay this bill at once.
9. Lan can speak French .
10. People speak English all over the world.
 PASSIVE VOICE ( Self-training)
A group of students have met their friends at the railway station.	
They didn't allow Tom to take these books home.	
The teacher won't correct exercises tomorrow.	
How many trees did they cut down to build that fence?	
This well-known library attracts many people.	
All students attended the meeting.	
People say that he is intelligent.	
He can't repair my bike.	
Mary has operated Tom since 10 o'clock.	
This is the second time they have written to us about this.	
Mr. Smith has taught us French for 2 years.	
They didn't look after the children properly.	
Nobody swept this street last week.	
People drink a great deal of tea in England.	
People speak English all over the world.	
Một số bài tập vận dụng: 
I/ Choose the suitable words or phrases:
1. Cool the burns immediately so as to _ tissue damage. (ease / relieve / minimize / maximize)
2. The lane is __ Nguyen Trai Street and Tran Hung Dao street. (near / between / beside / on)
3. __ you post this letter for me, please? ( Will / Do / Are / Won’t)
4. People use the first aid __ ease the victim’s pain and anxiety.( so that/ in order to /so as not to/ in order that)
5. __ is used to check one’s eyesight. ( Eye-shade / Eyeglass / Eyepiece / Eye chart)
6. Milk __ to the houses by the milkman very day. (brings / is bring / is brought / has brought)
7. We were delighted__ your letter last week. ( getting / to get / get / got)
8. Milk bottles can be __ after being clean. ( recycled / thrown away / broken / reused)
9. This project __ next month. ( is carried out / will carry out / carries out / will be carry out)
10. It’s dangerous __ in this river. ( swim / to swim / swimming / swam)
11. we are looking forward to __ you in June. ( seeing / see / saw / be seen)
12. I’m looking forward __ seeing you in June. 	(in / with / to / on)
13. Could I help you __ your luggage. 	(with / of / on / to)
14. Would you mind sitting __ the front seat the taxi? 	(on / at / during / in)
15. Ha Long Bay is recognized __ UNESCO as a World Heritage Site. ( of / by / to / for)
16. John is interested __ the history of Viet Nam. 	( in / with / to / on)
17. She is thinking __ importing flowers from Viet Nam. 	( on / around / to / off)
18. I can see a boy __ a water buffalo. 	( ride / riding / to ride / rode)
19. It’s __ to travel around Viet Nam. 	( interested / interesting / interestedly / interestingly)
20. Would you mind __ the window? 	( to close / closing / closed / close)
21. This is the first time Shannon __ rice paddies. 	( is seeing / saw / see / has seen)
22. I promised __ late. 	( not being / not to be / to not be / not be)
23. She asked me __ a driving licence. 	(if I have/ whether I have / if I had / whether I have had )
24. The pyramid of Cheops is one of the seven __ of the world. ( Pyramid / temples / landmarks / wonders )
25. The only surviving wonder on Antipater’s list is __ ( The great Wall of China / The statue of Zues / The Pyramid of Cheops / Angkor Wat)
26. Angkor Wat was originally built for __. ( Hindus / Buddhists/ kings/ the citizens of Phnom Penh )
*/ Choose the suitable words or phrases:
1. My students (Wear/earing/to wear/are wearing) uniform on Sunday.
2. We(have know/have knew/knew/have known)each other for two years.
3.Listen! The birds (sing/	are sing/are singing/singing).
4.My father(Take/takes/is taking/has taken)me to the park once a week.
5.The children(Playing/are playing/to play/is playing)football in the school yard at the moment.
6.Lan is in her room now. She(writes/is writing/is writing/is writes)a letter.
7.Jack(looked/looks/has looked	/was looking)no trouble with his English lesson up to now.
8.At present,that author(are writing/is writing/ is writing/is writes)a historical novel.
9.Yes,I(am remembering/remember/remembered/remembers)that other fellow’s name now.
10.Robber (has waited/waits/is waiting/have waited)for you since noon.
11.I hope that you( attend/will attend/attended/attends)our wedding.
12.I’m going to bed. I (Worked/have worked/works/am working)for hours and I’m tired.
13.The bees (won’t/hasn’t/didn’t/ haven’t)come out of the hive since six o’clock
14.When I see Barbara in the street, she always(smiled/has smiled/was smiling smiles)at me.
15 “You are late”, he said “I think the bus(Went/was going/ has gone/goes)already”
16.She often(Wishes/wished/wish/wishing)that she could ride a bicycle.
17.Melee(Studies/is studying/are studying/has studies)at Train Odom at present.
18.He( was waiting/waited/has waited/waits)for the money since last Friday.
19.“Don’t cook a meal for me”, He said” I’ve already Eaten/eat/eating/been eating”
20.He’s been in Bangkok for two weeks/since two weeks/in two weeks/two weeks ago.
21.He (Talks/has talked/talking/talked)to his wife an hour ago.
22.Harry is working at a bank(at the moment/since last year/a year ago/for a year)
23.After having lunch he(Goes/ has gone/went/going)to his room to have a short rest yesterday.
II/ Circle a mistake and correct: 
1. I are going to spend my vacation in Da Lat next week. 
2. Do you mind take the book back to the library for me?
3. My sister is studying very hard in order getting scholarship at university.
4. If the victim gets socked, don’t give him many food and drink.
5. They dicided padling around the lake in a canoe.
6. Would you mind to give me some advice about buying a computer?
7. We can reused things like envelopes, glass, plastic bottles and old plastic bags
8. Shall I to come and pick you up at 7 o’clock.
9. I was watching TV then the telephone rang and somebody knocked on the door.
10. I am interesting in the rice – cooking contest you organized yesterday.
11. Some oranges have been buyed and put on the table.
12. Thanks for invite me to the water – fetching contest of your school.
13. She asked to me what I wanted her to do while she was out. 
14. The grand prize is gave to the team with the most points.
15. What about go to the cinema to night and having dinner after that?
16. Mom said that life is more difficult when she was a young. 
17. Have you done your homework the teacher gives yesterday yet?
18. As students we ought follow our parents’ and teachers’ advice.
19. Would you mind if I take a photo of you and your family?
20. We are going to held a summer camp this July.
III/ Pick out the words that has the underlined letters pronounced differently from the others:
 	 A	 B 	 C 	 D 
1. 	arrived 	sight 	island	 prison
2. 	who 	what 	where 	 which
3. 	head 	beach 	 weather	 heavy
4. 	why 	try 	dry 	gym
5. 	mind	window	find	tidy
6. 	small	tall	plane	hall
7. 	bread 	meat	team	please
8. 	environment	birthday	white 	stripe
9. 	copy	novel	pop	come
10. 	wanted	needed	attended	worked
11. 	bank	station	 lazy	vacation
12.	stopped	watched	learned	looked
13. 	repair 	 relax	energetic	enjoy
14. 	thin 	then 	they	there
15. 	school	 teacher	children	chicken
16. 	compile	snorkel	memorize	compete
17. 	heritage	ranger	jungle	pomegranate
18. 	require	install	 fix	restrict
19.	connect	fetch	recognize	concern
20.	gallery	valley	contact	 wharf
IV / Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.
Clement Clarke Moore wrote the poem in 1823. 
The poem 
Christmas cards should be sent a week before Christmas Day. 
You ...
“We are waiting for the school bus.”, said the children. 
The children said .
Nobody has used this machine for years. 
This machine ..
She said to me, “Turn off all the lights when you go out.” 
She ...
The last time I played tennis was in 1990.
 I haven’t ...
Roses can’t possibly grow in such poor ground.
It is impossible 
They use recycled plastic to make toys and utensils. Recycled ..
Someone gave this parcel to her few minutes ago. 
This parcel ...
The sister asked, “Are you hungry, Tom?”.
 The sister 
“How do you go to school?” The women asked me.
The women asked .
It is dangerous to walk home late in the evening. 
Walking .
“Please bring me some food and drink”, he said to her. 
He asked her 
I asked her, “Do you enjoy your English class?”. 
I asked her 
V / Do as directed in the brackets.
1. The boy is living in Tran Hung Dao Street.He is my friend.(using the -ing participles)
2. The garden is watered every morning. It is full of flowers. .(using the -ed participles)
3. Can I give some advice on your study habit? (using “Would/ Do you mind...?”)
4. Could you tell me how you learned English at school? (using “Would/ Do you mind...?”)
5. They / do/ homework/ 8.00 last night. ( Write the sentence using the past progressive tense)
6. What were you doing when your father came? (read a book) (Answer the questions using the given words)
7. It/ not easy/ answer/ these questions. (Write the sentences with: “Adj + to-infinitive”)
8. They pass all the exams. They are lucky. (Combine each pair of the sentences “ Adj + to-infinitive” )
9. Tom said:“My friend is coming next week.” (Change into reported speech )
10. A leter was written to his friend yesterday. (Change into Active Voice )
14. Many tropical forests/ destroy/ in this area. ( Write the sentence using the present perfect tense with “already” or “yet”)
 “Where does your father work?” The teacher asked me. (Rewrite the Wh-question in reported speech )
TEST 1
 I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
1. A. study	B. much	C. century	D. button
2. A. nothing	B. clothes	C. hold	D. told
3. A. hear	B. heart	C. near	D. clear
4. A. ache	B. mechanic	C. chemistry	D. approach
5. winter	B. win	C. wine	D. windy
II. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
6. She stayed here and enjoyed ................... classical music.
A. listen	B. listening	C. to listening	D. to listen
7. How ................. the fire..................?
A. do/ make	B. do/ made	C. is/ make	D. is/ made
8. Is there .................... you want me to do while you’re out?	
A. anything	B. something	C. any things	D. some things
9. I was cooking dinner ..................the phone ...................
A. then/ rang	B. then/ was ringing	C. when/ rang	D. when/ was ringing
10. The teacher ............... a class at 8 o’clock yesterday evening.
A. is having	B. was having	C. has 	D. has had
11. ................I was having reading newspapers, my husband was watching T.V.
A. While	B. If	C. Because	D. As
12. She said that she ........................ swimming in the sea in autumn.
A. has liked	B. likes	C. liked	D. was liking
13. On Christmas Eve, people often ......................... a tree.
A. are decorated	B. were decorated	C. decorating	D. decorate
14. Have you ever been too Phong Nha ................. in Vietnam?
A. Place	B. Cave	C. Reef	D. Bay
15. He asked me ................. I liked coffee.
A. which	B. as	C. whether	D. what
III. Put the statements into reported speech, beginning as shown.
21. She said: “My mother is a teacher here.”
She said that ..................................................................................................
22. “ Please bring me some food and drink,” he said to her.
He asked her .................................................................................................
23. The sister asked: “ Are you hungry, Tom?”
The sister .......................................................................................................
24. “I will give you a present on your birthday,” he told me.
He told me .....................................................................................................
25. “We are going to Hue on Sunday,” they said.
They said that ................................................................................................
TEST 2
I. Choose the best answer
1. Jane saw her old friend while she _________ the street .
	a. crossed	b. is crossing	c. was crossing d. crosses
2. Milions of Christmas cards ____________ every year.
	a. were sent b. are sent	c. send d. is sending
3. They are good friends. They ___________ each other for a long time.
	a. know	b. knew	c. knows d. have known 
4. She asked me if I __________ a car.
	a. have	b. has	c. had d. am having
5. Linda asked me where __________ souvenirs.
	a. buy	b. buying	c. bought d. to buy
6. The pyramid of Cheops is one of the seven ________ of the world . 
	a. temples	b. wonders	c. landmarks d. places
II. Do as directed 
1. Lan said to Nga “ Is mount Everest the highest mountain in the world?” ( Use reported speech)
=> _______________ _______________________________________________________________
2. Yesterday when Tuan (arrive) home , his mother (cook) dinner. (Supply the correct tense)
=> ______________________________________________________________________________
3. France presented the Statue of Liberty to the United States in 1876 . (Use passive form)
=> ______________________________________________________________________________
4. Viet Nam is a country which exports a lot of rice. ( rewrite ,using compound word ).
=> _____________________________________________________________________________
READING 
Read the following passage, and do the tasks below:
 I/ Choose the correct word to complete the passage 
 Artists Opera largest whole completed Buildings 
Sydney, the _________ city in Australia and the country’s cultural centre , is well-known for its perfo

Tài liệu đính kèm:

  • docOnTap_Anh8HKIIhot.doc