Đề cương ôn thi học kì I môn: Tin học 6 năm học 2015 - 2016

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Phần mềm Mario dùng để làm gì ?

A. Quan sát trái đất và các vì sao. B. Luyện g phím.

 C. Luyện tập chuột. D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Tên tập tin gồm có mấy phần?

A. Phần tên.

B. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.

C. Phần mở rộng.

D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Theo em, Windows XP l phần mềm:

 A. Ứng dụng B. Chơi game C. Hệ thống D. G văn bản

C©u 4 :Các thiết bị lưu trữ thông tin là

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB. B. Đĩa cứng. C. Đĩa CD. D. Tất cả các thiết bị trên

 

doc 9 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 15/04/2019 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi học kì I môn: Tin học 6 năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN 
ĐỀ CƯƠNG ƠN THI HỌC KÌ I
MƠN: TIN HỌC 6
Năm học 2015- 2016
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Phần mềm Mario dùng để làm gì ?
Quan sát trái đất và các vì sao.	B. Luyện gõ phím.
 C. Luyện tập chuột.	D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Tên tập tin gồm có mấy phần?
Phần tên.
Phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.
Phần mở rộng.
Tất cả đều sai.	
Câu 3: Theo em, Windows XP là phần mềm:
 A. Ứng dụng	 B. Chơi game	C. Hệ thống	D. Gõ văn bản	
C©u 4 :Các thiết bị lưu trữ thông tin là 
Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB. B. Đĩa cứng. C. Đĩa CD.	D. Tất cả các thiết bị trên
C©u 5 :PhÇn mỊm nµo ®­ỵc cµi ®Ỉt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh:
A. Ch­¬ng tr×nh MicroSoft Word	
B. Ch­¬ng tr×nh Mario
C. HƯ ®iỊu hµnh	 
 D. Ch­¬ng tr×nh Solar System 3D
C©u 6 :Th­ mơc ®­ỵc tỉ chøc theo h×nh:
 A. H×nh trßn	B. H×nh l¸	C. H×nh c©y	D. H×nh Elip
C©u 7 . Ghép các câu ở hai cột để cĩ câu đúng.
1. Chương trình 
A. Là các chương trình chạy trên máy tính 
2. Bộ nhớ
B Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu
3. Phần mềm
C. Là tập hợp các câu lệnh
4. RAM
D. Là thành phần chính của bộ nhớ trong 
1-C ; 2-B; 3- A; 4-D
C©u 8: Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngồi gọi là gì?
 A. Thư mục mẹ	 B. Thư mục con	 C. Tệp tin	 D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Nháy chuột cĩ nghĩa là:
 A. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay
 B. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay 
 C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái 
 D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột phải 
Câu 10: Khi tắt máy cần làm theo những trình tự nào:
 A. Chọn Turn Off Computer -> Turn Off
 B. Nhấn cơng tắc ở thân máy tính
 C. Nhấn cơng tắc màn Hình
 D. Vào Start -> Turn Off Computer -> Turn Off 
Câu 11. Theo em, tại sao thơng tin trong máy tính biểu diễn thành dãy bít?
Vì máy tính gồm các mạch điện tử chỉ cĩ hai trạng thái đĩng mạch và ngắt mạch;
Vì chỉ cần dùng 2 kí hiệu 0 và 1, người ta cĩ thể biểu diễn được mọi thơng tin trong máy tính;
Vì máy tính khơng hiểu được ngơn ngữ tự nhiên;
D.Tất cả các lý do trên
Câu 12. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:
Khơng cĩ khả năng tư duy như con người;
Khả năng lưu trữ cịn hạn chế;
Chưa nĩi được như người;
Kết nối Internet cịn chậm.
Câu 13. Các dạng thơng tin cơ bản là ?
 A. Âm thanh	 B. Văn bản	C. Hình ảnh D. Câu A, B, C đúng
Câu 14. Các thơng tin trong bộ nhớ ngồi sẽ:
 A. Được lưu trữ lâu dài	 B. Thơng tin sẽ mất đi khi tắt máy
 C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc	 D. Lưu trữ trong một ngày
Câu 15. Người ta chia phần mềm ra hai loại chính là các loại nào dưới đây?
Phần mềm giải trí và phần mềm làm việc;
Phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu;
Phần mềm của hãng Microsoft và phần mềm của hãng IBM.
Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
Câu 16. Hệ điều hành máy tính:
Chỉ điều khiển bàn phím và chuột;
Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng;
Chỉ điều khiển các chương trình (phần mềm);
Điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và tất cả các chương trình hoạt động trên máy tính.
Câu 17.Các khối chức năng chính trong khối trong cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm cĩ:
Bộ nhớ; bàn phím; màn hình;
Bộ xử lý trung tâm; Thiết bị vào; Bộ nhớ;
Bộ xử lý trung tâm; bàn phím và chuột; Máy in và màn hình;
Bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ; Thiết bị vào; thiết bị ra.
Câu 18. Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là:
 A. Hàng phím số.	B. Hàng phím dưới.
 C. Hàng phím trên.	D. Hàng phím cơ sở.	
Câu 19: .Thơng tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
 A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1	B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit 
 C. Câu A, B sai	D. Câu A, B đúng
Câu 20: Nút dùng để làm gì ?
Đóng cửa sổ chương trình. C. Phóng to cửa sổ chương trình.
 B. Thu nhỏ cửa sổ chương trình D. Không làm gì cả
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Cĩ mấy dạng thơng tin cơ bản? Đĩ là những dạng nào? Cho ví dụ (từng dạng thơng tin)
Câu 2: Hệ điều hành cĩ những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
Câu 3: Nêu các thao tác tạo mới, đổi tên, xĩa thư mục.
Câu 4:
 C:\ 
 DINHQUAN
 TRUONGNGOTHOINHIEM
 TRUONGPHUTAN 
 PHUTAN.DOC
 XUANLOC
 LONGKHANH 	 
Hãy viết đường dẫn đến tệp PHUTAN.DOC và thư mục LONGKHANH
Thư mục mẹ của thư mụcTRUONGPHUTAN là thư mục nào?
Thư mục DINHQUAN chứa tệp tin PHUTAN.DOC đúng hay sai?
Ta cĩ thể tạo hai tệp tin cĩ tên giống nhau nằm trong thư mục XUANLOC được khơng?
II. THỰC HÀNH:
Luyện tập các thao tác xem, tạo mới, đổi tên, xĩa, di chuyển, sao chép thư mục và tệp tin.
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I
MƠN: TIN HỌC LỚP 6
Năm học 2015-2016
Cấp độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 2. Thơng tin và biểu diễn thơng tin
Nhận biết được thơng tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào; biết được các dạng thơng tin cơ bản.
Đưa ra được một số VD về các dạng thơng tin cơ bản
Số câu
2 
1
3
Số điểm Tỉ lệ
0,5đ
5%
2đ
20%
2,5đ
(25%)
Bài 3: Em cĩ thể làm được những gì nhờ máy tính
Biết được hạn chế của máy tính.
Số câu
1
1
Số điểm Tỉ lệ
0,25đ
2,5%
0,25đ
(2,5%)
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính
Nhận biết được thơng tin trong bộ nhớ ngồi được lưu trữ lâu dài và các khối chức năng trong máy tính.
Hiểu được thế nào là chương trình, bộ nhớ, phần mề, ram
Số câu
2
1
3
Số điểm Tỉ lệ
0,5đ
5%
1đ
10%
1,5đ
(15%)
Bài 7:Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Biết phần mềm Mario dùng để luyện gõ phím
Số câu
1
1
Số điểm Tỉ lệ
0.25đ
2,5%
0,25đ
2,5%
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?
Hiểu được nhiệm vụ của hệ điều hành
Số câu
1 
1
Số điểm Tỉ lệ
2đ
20%
2đ
(20%)
Bài 11. Tổ chức thơng tin trong máy tính
Hiểu về chức năng của thư mục, tệp tin
Đưa ra được đường dẫn tới tệp tin. Đổi tên thư mục
Số câu
1
1
2
Số điểm Tỉ lệ
0.25đ
2,5%
3đ
30%
3,25đ
(32,5%)
Bài 12. Hệ điều hành Windows
Biết được hệ điều hành Windows là phần mềm hệ thống
Số câu
1 
1
Số điểm Tỉ lệ
0,25đ
2,5%
0,25đ
(2,5%)
Tổng 
Số câu
7
2
1
2
12
Tổng
 Số điểm
 Tỉ lệ
1,75đ 
(17,5%)
1,25
(12,5%)
2
(20%)
5đ
(50%)
10 (100%)
Trường THCS Phú Tân
Tổ Tốn - Tin
THI HỌC KỲ I
Mơn: TIN HỌC 6
Thời gian làm bài 45 phút (khơng kể thời gian ra đề)
I-TRÁC NGHIỆM: (4 Điểm)
Câu 1. Ghép các câu ở hai cột để cĩ câu đúng.
A
B
1. Chương trình 
A. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu
2. Bộ nhớ
B Là các chương trình chạy trên máy tính
3. Phần mềm
C. Là thành phần chính của bộ nhớ trong
4. RAM
D. Là tập hợp các câu lệnh
Câu 2. Phần mềm Mario dùng để làm gì ?
Quan sát trái đất và các vì sao.	B. Luyện gõ phím.
 C. Luyện tập chuột.	D. Tất cả đều đúng
Câu 3. Theo em, Windows XP là phần mềm:
 A. Ứng dụng	 B. Chơi game	C. Hệ thống	D. Gõ văn bản
Câu 4. Các thơng tin trong bộ nhớ ngồi sẽ:
 A. Được lưu trữ lâu dài	 B. Thơng tin sẽ mất đi khi tắt máy
 C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc	 D. Lưu trữ trong một ngày
Câu 5. Thơng tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
 A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1	B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit 
 C. Câu A, B sai	D. Câu A, B đúng
Câu 6. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngồi gọi là gì?
 A. Thư mục mẹ	 B. Thư mục con	 C. Tệp tin	 D. Tất cả đều đúng
Câu 7. Các dạng thơng tin cơ bản là ?
 A. Âm thanh	 B. Văn bản	C. Hình ảnh D. Câu A, B, C đúng
Câu 8. Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
 A. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ	 B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
 C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra	 D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
Câu 9. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:
Khả năng lưu trữ cịn hạn chế;
Khơng cĩ khả năng tư duy như con người;
Chưa nĩi được như người;
Kết nối Internet cịn chậm.
II. TỰ LUẬN. (7 Điểm)
Câu 1: Cĩ mấy dạng thơng tin cơ bản? Đĩ là những dạng nào? Cho ví dụ đối với từng dạng thơng tin
Câu 2. Hệ điều hành cĩ những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
Câu 3. D:\
 DINHQUAN
	 	 TRUONG NGOTHOINHIEM
 	 TRUONGPHUTAN
 PHUTAN.DOC
 XUANLOC
	 LONGKHANH
Hãy viết đường dẫn đến tệp PHUTAN.DOC
Bạn Long muốn đổi tên thư mục LONGKHANH thành VINHCUU nhưng khơng biết làm thế nào. Theo em cĩ đổi được khơng? Nếu được, hãy hướng dẫn bạn.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HK I TIN 6
TRẮC NGHIỆM: 
Mỗi câu đúng 0.25 đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
1
2
3
4
B
C
A
D
A
D
C
B
D
A
B
C
 II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 
Đáp án
Điểm
Câu 1
(2 đ)
Câu 2
(2 đ)
Câu 3
(3 đ)
 Cĩ 3 dạng thơng tin cơ bản. Đĩ là các dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh.
Ví dụ:
- Thơng tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, . . .
- Thơng tin dạng hình ảnh: Những hình vẽ minh họa trong sách báo, bức tranh, ảnh, . . .
- Thơng tin dạng âm thanh: Tiếng chim hĩt, tiếng trống trường, tiếng đàn..
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là: 
 - Điều khiển phần cứng
 - Tổ chức thực hiện các chương trình
 - Tạo mơi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính. 
 -Tổ chức và quản lí thơng tin trong máy tính.
- D:\ DINHQUAN\TRUONGPHUTAN\PHUTAN.DOC
-Bạn Long đổi được, các bước thực hiện:
B1: Nháy chuột 1 lần vào thư mục LONGKHANH
B2: Nháy một lần nữa
B3: Gõ tên mới VINHCUUàEnter
1 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
1 đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN
ĐỀ THI THỰC HÀNH HỌC KÌ I 
MƠN: TIN HỌC 6
Năm học: 2015 - 2016
Thời gian: 45 phút (khơng kể phát đề)
C:\
 Tên em
KHOI6
KHOI7
KHOI8
KHOI9
LOP9A
LOP8A
 LOP8B
LOP6C
Gi¶ sư ®Üa C cã tỉ chøc th«ng tin 
®­ỵc m« t¶ trong h×nh sau:
1. Tạo cây thư mục như hình bên (2đ)
2. Sao chép thư mục LOP6C sang thư mục KHOI9 
3. Đổi tên thư mục KHOI9 thành thư mục tên em. 
4. Di chuyển thư mục KHOI6 vào thư mục KHOI8
5. Xĩa thư mục KHOI 7
Hướng dẫn chấm thực hành
Câu
Nội dung
Điểm
1
Tạo đúng cấu trúc thư mục và lưu tại vị trí ổ đĩa yêu cầu đạt
 D:\	
	Tên em
	 KHOI 6
	LOP 6C
	 KHOI 7
 KHOI8
	LOP8A	
	LOP8B	
 KHOI9
 LOP9A
3
2
Chọn thư mục LOP8A 
b1:Edit à Copy
b2:Mở thư mục KHOI9
b3:Edit à Paste
2
3
 Đổi tên :
b1:Nháy chuột vào tên của thư mục KHOI9.
b2:Nháy chuột vào tên của thư mục KHOI9 một lần nữa.
b3:Gõ tên em rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.
2
4
Di chuyển:
b1:Edit à Cut
b2:Mở thư mục KHOI9
b3:Edit à Paste
2
5
Xĩa:
B1: Chọn thư mục KHOI7
B2: Nhấn Delete
1

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 6.doc