Đề khảo sát đội tuyển lớp 9 năm học 2011- 2012

Câu 1: So sánh quá trình tổng hợp ADN và quá trình tổng hợp ARN?

Câu 2: Ở người tại sao các bệnh di truyền liên kết với giới tính thường biểu hiện ở người nam, còn ít biểu hiện ở người nữ?

Câu 3: Nêu bản chất của mối quan hệ: ADN -> ARN -> Prôtêin -> tính trạng?

Câu 4:

 a) Đặc điểm nào của ADN làm cho ADN có tính đa dạng và đặc thù ? Vì sao ADN được coi là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử ?

b) Tại sao ADN thường bền vững hơn nhiều so với tất cả các loại ARN ?

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 353Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát đội tuyển lớp 9 năm học 2011- 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề khảo sát đội tuyển lớp 9
Năm học 2011-2012
Thời gian: 120 phút
Chuyên đề : Ph©n tư
 Đề bài:( gồm 1 trang)
I.Lí thuyết
C©u 1: So s¸nh qu¸ tr×nh tỉng hỵp ADN vµ qu¸ tr×nh tỉng hỵp ARN?
C©u 2: ë ng­êi t¹i sao c¸c bƯnh di truyỊn liªn kÕt víi giíi tÝnh th­êng biĨu hiƯn ë ng­êi nam, cßn Ýt biĨu hiƯn ë ng­êi n÷?
C©u 3: Nªu b¶n chÊt cđa mèi quan hƯ: ADN -> ARN -> Pr«tªin -> tÝnh tr¹ng?
C©u 4:
 a) §Ỉc ®iĨm nµo cđa ADN lµm cho ADN cã tÝnh ®a d¹ng vµ ®Ỉc thï ? V× sao ADN ®­ỵc coi lµ c¬ së vËt chÊt cđa hiƯn t­ỵng di truyỊn ë cÊp ®é ph©n tư ?
b) T¹i sao ADN th­êng bỊn v÷ng h¬n nhiỊu so víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ARN ?
II. Bài tập
C©u 5:Một đoạn mạch ARN cĩ trình tự các nuclêơtít như sau: 
- A - U - G - X - U - A - X - G - U -
 a. Xác định trình tự các nuclêơtít trong đoạn gen đã tổng ra đoạn mạch ARN trên?
 b. Tính số lượng từng loại nuclêơtít của gen.
 c. Nếu đoạn gen đĩ nhân đơi 1 lần thì cấu trúc của các đoạn mới được tạo ra như thế nào?
C©u 6: 
Mét cỈp gen t­¬ng øng cã chiỊu dµi vµ tØ lƯ tõng lo¹i nuclª«tÝt cđa mçi gen lµ b»ng nhau. CỈp gen ®ã tù sao liªn tiÕp 4 ®ỵt ®· lÊy tõ m«i tr­êng néi bµo 45000 nuclª«tÝt, trong ®ã cã 20% A®ªnin.
a. X¸c ®Þnh chiỊu dµi vµ sè l­ỵng tõng lo¹i nuclª«tÝt cđa mçi gen.
b. Cho c¸ thĨ mang cỈp gen ®ã lai víi c¸ thĨ cã cïng kiĨu gen. ViÕt s¬ ®å lai tõ P ®Õn F1 vµ x¸c ®Þnh kiĨu h×nh cã thĨ cã ë F1.
 ĐÁP ÁN CHẤM KHẢO SÁT 
Chuyên đề : Phân tử
C©u 1
Tr¶ lêi:
a. Gièng nhau:
	- §Ịu ®­ỵc tỉng hỵp dùa trªn khu«n mÉu cđa ph©n tư ADN d­íi t¸c dơng cđa enzim.
	- §Ịu x¶y ra chđ yÕu trong nh©n TB t¹i c¸c NST ë k× TG lĩc NST ë d¹ng sỵi m¶nh
	- §Ịu cã hiƯn t­ỵng t¸ch 2 m¹ch ®¬n ADN.
	- §Ịu diƠn ra sù liªn kÕt gi÷a c¸c nu cđa m«i tr­êng néi bµo víi c¸c nu trªn m¹ch ADN theo NTBS.
	- §Ịu tỉng hỵp dùa trªn khu«n mÉu lµ ph©n tư AND.
b. Kh¸c nhau:
Qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i ADN
Qu¸ tr×nh tỉng hỵp ARN
- X¶y ra trªn toµn bé c¸c gen cđa ph©n tư ADN.
- Qu¸ tr×nh nh©n ®«i ADN diƠn ra trªn c¶ 2 m¹ch cđa ph©n tư ADN theo 2 h­íng ng­ỵc nhau.
- Nguyªn liƯu dïng ®Ĩ tỉng hỵp lµ 4 lo¹i nu: A,T,G,X
- M¹ch míi ®­ỵc tỉng hỵp sÏ liªn kÕt víi m¹ch khu«n cđa ADN mĐ ®Ĩ t¹o thµnh ph©n tư ADN con. 
- Mçi lÇn tỉng hỵp t¹o ra 2 ph©n tư ADN con gièng nhau.
- Tỉng hỵp dùa trªn 2 nguyªn t¾c lµ: NTBS vµ nguyªn t¾c b¸n b¶o toµn( gi÷ l¹i 1 nưa ) 
- X¶y ra trªn 1 ®o¹n cđa ADN t­¬ng øng víi 1 gen nµo ®ã.
- ChØ cã 1 m¹ch cđa gen trªn ADN lµm m¹ch khu«n. ( Qu¸ tr×nh tỉng hỵp ARN diƠn ra trªn 1 m¹ch cđa gen ).
- Nguyªn liƯu ®Ĩ tỉng hỵp lµ 4 lo¹i nu: A,U,G,X.
- M¹ch ARN sau khi ®­ỵc tỉng hỵp sÏ rêi nh©n ra TBC ®Ĩ tham gia vµo qu¸ tr×nh tỉng hỵp P. 
- Mçi lÇn tỉng hỵp chØ t¹o ra 1 ph©n tư ARN.
- Tỉng hỵp dùa trªn 2 nguyªn t¾c lµ: NTBS vµ nguyªn t¾c khu«n mÉu.
C©u 2
Tr¶ lêi
- §a sè c¸c gen g©y bƯnh th­êng lµ gen lỈn.
- ë ng­êi n÷ giíi do cã cỈp NST giíi tÝnh lµ XX nªn khi mang gen g©y bƯnh th× ph¶i ë tr¹ng th¸i ®ång hỵp míi cã c¬ héi biĨu hiƯn, cßn trong tr¹ng th¸i dÞ hỵp th× bÞ gen tréi t­¬ng øng trªn NST giíi tÝnh X cßn l¹i ¸t chÕ do ®ã kh«ng biĨu hiƯn ®­ỵc. 	
- Cßn ë nam giíi cã cỈp NST giíi tÝnh lµ XY. Mµ NST X vµ Y kh«ng ®ång d¹ng, mét sè gen cã trªn NST giíi tÝnh X nh­ng l¹i kh«ng cã gen t­¬ng øng trªn NST Y vµ ng­ỵc l¹i. Nªn ë nam giíi chØ cÇn mang 1 gen lỈn lµ sÏ biĨu hiƯn ngay ra bƯnh.
Do ®ã .. 
C©u 3:
Tr¶ lêi:
+ ADN qui ®Þnh tr×nh tù s¾p xÕp c¸c ribonu trªn ph©n tư mARN.
+ mA RN qui ®Þnh tr×nh tù s¾p xÕp cđa c¸c axitamin trªn ph©n tư protein.
+Protein qui ®Þnh sù biĨu hiƯn cđa tÝnh tr¹ng.
C©u 4:
a) §Ỉc ®iĨm cđa ADN lµm cho ADN cã tÝnh ®a d¹ng nh­ng l¹i ®Ỉc thï: 
 - §Ỉc ®iĨm lµm cho ADN ®a d¹ng lµ do ADN ®­ỵc cÊu t¹o theo nguyªn t¾c ®a ph©n mµ ®¬n ph©n lµ nuclª«tit thuéc 4 lo¹i A, T, G, X. Sù s¾p xÕp kh¸c nhau cđa 4 lo¹i nuclª«tit ®· t¹o nªn v« sè lo¹i ADN kh¸c nhau. 
 - ADN cđa mçi loµi ®­ỵc ®Ỉc thï bëi thµnh phÇn, sè l­ỵng, vµ trËt tù s¾p xÕp c¸c nuclª«tit.
- ADN ®­ỵc coi lµ c¬ së vËt chÊt cđa hiƯn t­ỵng di truyỊn ë cÊp ®é ph©n tư v×: ADN mang th«ng tin di truyỊn qui ®Þnh cÊu trĩc mét lo¹i pr«tªin ®ång thêi cã kh¶ n¨ng tù nh©n ®«i ®ĩng mÉu ban ®Çu. 
b) ADN th­êng bỊn v÷ng h¬n nhiỊu so víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ARN v×:
ADN ®­ỵc cÊu t¹o tõ hai m¹ch cßn ARN ®­ỵc cÊu t¹o tõ mét m¹ch.
ADN ®­ỵc b¶o qu¶n ë trong nh©n, ë ®ã th­êng kh«ng cã enzim ph©n hủ chĩng. ARN tån t¹i ë ngoµi nh©n n¬i cã nhiỊu enzim ph©n hủ axÝt nuclªic.
C©u 5
a. Trình tự các Nuclêơtít trong đoạn gen là:
 Mạch khuơn: 	- T - A - X - G - A - T - G - X - A –
Mạch bổ sung:	- A - T - G - X - T - A - X - G - T – 
 b. A = T = 5 (Nuclêơtít)
 G = X = 4 (Nuclêơtít)
c. Gen nhân đơi 1 lần tạo 2 gen con cĩ cấu trúc giống hệt gen mẹ. Vậy cấu trúc của 2 đoạn gen mới đượctạo ra như sau:
- Đoạn gen thứ nhất: 
Mạch 1: - T - A - X - G - A - T - G - X - A –
Mạch 2:- A - T - G - X - T - A - X - G - T –
 Đoạn gen thứ hai: 
 Mạch 1: - T - A - X - G - A - T - G - X - A –
Mạch 2:- A - T - G - X - T - A - X - G - T –
C©u 6
a. TÝnh chiỊu dµi vµ sè l­ỵng tõng lo¹i nơlª«tÝt cđa mçi gen:
- Gäi sè nuclª«tÝt cđa mçi gen lµ N. Ta cã 
- ChiỊu dµi cđa mçi gen lµ: L = 
- Sè l­ỵng tõng lo¹i nuclª«tÝt cđa mçi gen
 = (Nu); = (Nu)
b. ViÕt s¬ ®å lai vµ x¸c ®Þnh kiĨu h×nh cã thĨ cã ë F1:
- NÕu tr×nh tù s¾p xÕp c¸c nuclª«tÝt trªn gen cđa 2 c¬ thĨ gièng nhau th× kiĨu gen cđa hai c¬ thĨ cã thĨ lµ AA hoỈc aa. 
 Ta cã s¬ ®å lai:
 P AA x AA
Gp A A
 F1 AA
 (100% kiĨu h×nh tréi)
 P aa x aa
 Gp a a
 F1 aa 
 (100% kiĨu h×nh lỈn)
 - NÕu tr×nh tù s¾p xÕp c¸c nuclª«tÝt trªn gen cđa 2 c¬ thĨ kh¸c nhau th× kiĨu gen cđa hai c¬ thĨ lµ Aa. 
 Ta cã s¬ ®å lai:
 P Aa x Aa
 Gp A, a A, a
 F1 1AA : 2Aa : 1aa 
NÕu gen tréi hoµn toµn, F1 cã tØ lƯ kiĨu h×nh: 3 tréi : 1 lỈn
NÕu gen tréi kh«ng hoµn toµn, F1 cã tØ lƯ kiĨu h×nh 1 tréi : 2 trung gian : 1 lỈn

Tài liệu đính kèm:

  • docchuyen_de_phan_tu_SINH_9.doc