Đề kiểm tra chương 3 môn: Đại số lớp 9

I . Phần trắc nghiệm: (3đ)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. xy + x = 3 B. 2x – y = 0 C. x2 + 2y = 1 D. x + 3 = 0

Câu 2: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình – x + y = 5 là

A. y = x – 5 B. x = y – 5 C. y = x + 5 D. x = y + 5

Câu 3: Cặp số ( 1; - 2 ) là nghiệm của phương trình nào?

A. 3x + 0y = 3 B. x – 2y = 7 C. 0x + 2y = 4 D. x – y = 0

Câu 4: Kết luận nào sau đây về tập nghiệm của hệ phương trình là đúng ?

 A. Hệ có một nghiệm duy nhất ( x ; y ) = ( 2 ; 1 )

 B. Hệ vô nghiệm

 C. Hệ vô số nghiệm ( x R ; y = - x + 3 )

Câu 5: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình

A. ( 2 ; 1 ) B. ( 2 ; -1 ) C. ( 1 ; - 1 ) D. ( 1 ; 1 )

Câu 6: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có vô số nghiệm ?

A. a = 1 B. a = -1 C. a = 1 hoặc a = -1 D. a = 2

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương 3 môn: Đại số lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3
MÔN : ĐẠI SỐ LỚP 9
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Phương trình bậc nhất hai ân
Nhận biết được ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải PT bậc nhất hai ẩn
Số câu
1
1
2
Số điểm, 
Tỉ lệ %
0,5
5%
0,5
5%
1 
10%
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết được cặp nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiểu được khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ PT bậc nhất hai ẩn
Số câu
1
3
4
Số điểm, tỉ lệ %
0,5
5%
1,5
15%
2 
20%
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng và phương pháp thế
Vận dụng được hai phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để giải hệ phương trình
Số câu
2
1
3
Số điểm
Tỉ lệ %
3
30%
1
10%
4
40%
Giải bài toán bằng cách lâp phương trình
Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình giải các bài tập
Số câu
1
1
Số điểm
Tỉ lệ %
3
30%
3 
30%
Tổng số câu
TS điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
4
2
20%
4
7
70%
10
10
100%
Trường THCS DTNT Sơn Tây 
Họ và tên:.......................................
Lớp:................................................
KIỂM TRA CHƯƠNG 3
MÔN : ĐẠI SỐ 9
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Nhận xét của Giáo viên
I . Phần trắc nghiệm: (3đ) 
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. xy + x = 3 B. 2x – y = 0 C. x2 + 2y = 1 D. x + 3 = 0 
Câu 2: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình – x + y = 5 là 
A. y = x – 5 B. x = y – 5 C. y = x + 5 D. x = y + 5
Câu 3: Cặp số ( 1; - 2 ) là nghiệm của phương trình nào?
A. 3x + 0y = 3 B. x – 2y = 7 C. 0x + 2y = 4 D. x – y = 0 
Câu 4: Kết luận nào sau đây về tập nghiệm của hệ phương trình là đúng ?
 	 A. Hệ có một nghiệm duy nhất ( x ; y ) = ( 2 ; 1 ) 
 	 B. Hệ vô nghiệm 	
 C. Hệ vô số nghiệm ( x R ; y = - x + 3 ) 
Câu 5: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 
A. ( 2 ; 1 ) B. ( 2 ; -1 ) C. ( 1 ; - 1 ) D. ( 1 ; 1 ) 
Câu 6: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có vô số nghiệm ? 
A. a = 1 B. a = -1 C. a = 1 hoặc a = -1 D. a = 2
II.Phần Tự luận: (7đ)
Bài 1: (3đ) Giải các hệ phương trình 
 a) b) 
Bài 2: (3đ) 
Số tiền mua 7 cân cam và 7 cân lê hết 112 000 đồng . Số tiền mua 3 cân cam và 2 cân lê hết 41 000 đồng . Hỏi giá mỗi cân cam và mỗi cân lê là bao nhiêu đồng ?
Bài 3: (1đ) 
 	Tìm a và b biết đố thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm ( và ( 2 ; )
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : ĐẠI SỐ 9
 I. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
C
A
B
D
A
 II. Tự luận: 
Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm
1
a
0,5
Vậy hệ PT đó cho có nghiệm là ( x;y) = (2; 1) 
1
b
0,75đ
Vậy hệ PT đó cho có nghiệm là ( x;y)= (2; 3).
0,75đ
2
Gọi giá tiền mỗi cân cam là x ( 0 < x < 112000); giá tiền mỗi cân lê là y ( 0 < y < 112000);
0,5đ
Số tiền mua 7 cân cam là: 7x ( nghìn đồng) Số tiền mua 7 cân lê là: 7y ( nghìn đồng).Theo bài ra ta có phương trình: 
7x + 7y = 112000 (1)
0,5đ
Số tiền mua 3 cân cam là : 3x ( nghìn đồng) .
Số tiền mua 2cân lê là : 2y ( nghìn đồng) 
Theo bài ra ta có phương trình: 3x + 2y = 41000 (2)
0,5đ
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
0,5đ
Giải hệ phương trình trên tìm được x = 9000; y = 7000
Vậy giá tiền mỗi cân cam là 9000 nghìn đồng, giá tiền mỗi cân lê là 7000 nghìn đồng
1đ
3
Vì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm nên tọa độ của hai điểm phải thỏa mãn hệ PT 
0,5đ
Giải hệ phương trình trên tìm được a = - 2 ; b = 4 + 
Vậy với a = - 2 ; b = 4 + thì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm 
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDS 46 ( KT 3).doc