Đề kiểm tra định kỳ môn Sinh 11 (đề 2)

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng

Bài 5,6: Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật

Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và Cam

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 11: Hô hấp ở thực vật

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 03/04/2017 Lượt xem 455Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ môn Sinh 11 (đề 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐAK NÔNG
TRƯỜNG THPT DTNT N TRANG LƠNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN SINH 11( đề 2)
I MA TRẬN ĐỂ
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
LĨNH VỰC KIẾN THỨC
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG THÂP
VẬN DỤNG CAO
TỔNG SỐ
Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
03
0
0
0
03
Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
02
01
0
0
03
Bài 3: Thoát hơi nước
01
01
0
01
03
Bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng
01
01
01
0
03
Bài 5,6: Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật
01
0
01
01
03
Bài 8: Quang hợp ở thực vật
02
01
01
0
04
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và Cam
02
01
01
0
04
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
01
01
01
0
03
Bài 11: Hô hấp ở thực vật
02
0
01
01
04
Tổng số câu
30 câu
II/NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
1.Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ ( 03 câu ):
[]
Những ý nào sau đây không đúng khi nói về sự hút nước ở rễ cây?
A. nước di chuyển từ môi trường đẵng trương sang môi trường nhược trương	
B. nước di chuyển từ thế nước cao về thế nước thấp	
C. nước di chuyển từ môi trường nhược trương vào dung dịch ưu trương.	
D. sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động
[]
Quá trình hấp thụ ion luôn gắn với quá trình nào?
A. quá trình hấp thụ nước B. quá trình hấp thụ quang hợp
C. quá trình hô hấp	 D.quá trình chuyển hóa vật chất
[]
Nếu độ pH trong môi trường đất cao thì ảnh hưởng đến quá trình hút nước của rễ như thế nào?
A.làm tiêu biến lông hút gây cản trở sự hút nước và ion khoáng của rễ
B.làm tiêu biến lông hút cản trở quang hợp
C.làm tiêu biến lông hút cản trở quang hợp và hô hấp
D.vẫn diễn ra quá trình hút và thoát hơi nước bình thường
2.Vận chuyển các chất trong cây( 03 câu )
[]
Dòng mạch gỗ vận chuyễn chất gì?
A.nước và các ion khoáng từ đất lên	
B.sản phẩm của quá trình quang hợp
C.vận chuyển ion K+	
D.vận chuyển ion Mg+
[]
Axit amin,Vitamin,Hoocmon là thành phần của dòng mạch nào sau đây ?
A.là thành phần của dòng mạch rây	
B.là thành phần của mạch gỗ
C.là thành phần của mạch ống	
D.là thành phần của quản bào 
[]
Khi dòng mạch gỗ bị tắc thì nước và ion khoáng sẽ di chuyễn qua đâu?
A.Qua lỗ bên	B.Qua quản bào	
C.Qua mạch ống	D.qua mạch rây
3. Thoát hơi nước( 03 câu)
[]
Cây ngô sử dụng bao nhiêu lượng nước để tổng hợp 1kg chất khô?
A.250kg	B.255kg	C.260kg	D.300kg
[]
Ở cây thược dược có bao nhiêu tế bào khí khổng/mm2?
A.22	B.23	C.24	D.25
[]
Người ta cho rằng ánh sáng ảnh hưởng lớn đến quá trình thoát hơi nước là vì?
A.Vì liên quan đến quá trình quang hợp và sự đóng mở khí khổng
B.Ánh sáng làm tăng nhiệt độ môi trường nên hơi nước ở lá bay nhiều
C.Vì liên quan đến quá trình hô hấp và sự đóng mở khí khổng
D.Liên quan đến sự điều tiết khí khổng
4. Vai trò của nguyên tố khoáng(03 câu)
[]
Có bao nhiêu nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cần thiết cho sự sinh trưởng của cây?
A.17 nguyên tố	B.18 nguyên tố	
C.19 nguyên tố	D.20 nguyên tố
[]
Ý nào không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng khoáng?
A.cây vẫn sinh trưởng bình thường khi thiếu các nguyên tố đó
B.khi thiếu nó cây không hoàn thành chu trình sống
C.không thể thay thế bởi nguyên tố nào khác	
D.phải tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể
[]
Khi thiếu canxi thì cây có những biểu hiện gì?
A.Lá có vệt đỏ, vàng, tím, da cam và cây yếu
B.Lá có vệt sẫm, vàng, tím, da cam và cây yếu
C.Lá có màu huyết, vàng, tím, da cam và cây yếu
D.Cây yếu sinh trưởng chậm
5. Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật(03 câu)
[]
Ni tơ tham gia cấu tạo thành phần nào dưới đây?
A.Protein	B.Có trong nước	
C.Có trong đất	D.Có trong không khí
[]
80% Ni tơ có trong môi trường nào?
A.trong không khí
B.trong đất
C.trong nước
D.trong tất cả môi trường đất, nước, không khí
[]
Để cố định nito phân tử trong không khí thì cần nhiệt độ là bao nhiêu?
A.200độC	B.210độ C 	C.2015độC	D.220độC
6. Quang hợp ở thực vật(04 câu)
[]
Quang hợp là gì?
A.Là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra cacbonhydrat và oxi từ khí CO2 và H2O
B.Là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra oxi từ khí CO2 và H2O
C.Là quá trình trong đó năng lượng được lá hấp thụ để tạo ra cacbonhydrat và oxi từ khí CO2 và H2O
D.Là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra cacbonhydrat từ khí CO2 và H2O
[]
Vai trò của quang hợp là gì?
A.Cung cấp thức ăn, năng lượng, vật liệu xây dựng
B.Cung cấp thức ăn, vật liệu xây dựng
C.Cung cấp năng lượng, vật liệu xây dựng
D.Cung cấp thức ăn, năng lượng, 
[]
Đâu là phương trình quang hợp?
 AS
A.6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 +6H2O 
 DL 
 AS
B.6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 +6H2O 
 DL 
C.6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 +6H2O 
 AS
D.6CO2 + 24H2O C6H12O6 + 6O2 +6H2O 
 DL 
[]
Carotenoit tạo nên yếu tố nào?
A.màu sắc ở hoa quả và củ	
B.tham gia vào hô hấp thưc vật
C.tạo ATP	
D.tạo NADPH
7. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và Cam( 04 câu)
[]
Pha tối của thực vật C3 diễn ra ở đâu trong tế bào?
A.Ở chất nền của lục lạp	B.Diễn ra ở ti thể
C.Diễn ra tại màng tilacoit	D.Diễn ra trên mặt lá
[]
 AS
 phương trình : H2O 4H+ + 4e- O2 là phương trình gì?
 DL 
A.PT Quang phân li nước 	B.PT Quang hô hấp	
C.PT Quang hợp	D.Chu trình Kanvin
[]
 ALPG tạo nên đâu tiên?
AC6H12O6	B. ATP	C. NADPH	D. NADPH2
[]
Cây mía thuộc nhóm thực vật nào sau đây?
A.Thực vật C4	B.Thực vật C3	
C.Thực vật CAM	D.Thực vật hai lá mầm
8.Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp(03 câu)
[]
Điểm bão hoà ánh sáng là:
A.Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực đại.
B.Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực tiểu.
C.Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt mức trung bình.
D.Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt trên mức trung bình.
[]
Ý nào đúng khi nói cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 có ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?
A.Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
B. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
C.Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
D.Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp
9.Hô hấp ở thực vật (04 câu)
[]
Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:
A. Ty thể.	B. Không bào.
C. Mạng lưới nội chất.	D Lục lạp.	
[]
Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:
A.Tất cả các cơ quan của cơ thể.	B. Ở rễ	
C. Ở thân.	D. Ở lá.	
[]
Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong bào quan nào?
A. Tế bào chất	 B. Ty thể.	C. Lục lạp.	D. Nhân.
[]
Quá trìnhÔxy hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể:
A. Hô hấp 
B. quang hợp
C. trao đổi chất.
D. Khử các hợp chất hữu cơ 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_sinh11.doc