Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện bậc THCS năm học 2012 - 2013 môn: Hóa Học

Câu 1: (2,5điểm)

Các cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một hỗn hợp? Viết phương trình phản ứng (nếu có).

1) Fe và dd FeCl3 4) CaO và FeCl3

2) Cu và dd FeCl2 5) SiO2 và dd NaOH

3) Zn và AgCl 6) CuS và HCl

Câu 2: (2,5điểm)

 Thay các chữ cái bằng các công thức hoá học thích hợp và hoàn thành các phản ứng sau:

(1) A + H2SO4 → B + SO2 + H2O

(2) B + NaOH → C + Na2SO4

(3) C D + H2O

(4) D + H2 → A + H2O

(5) A + E → Cu(NO3)2 + Ag

 Biết mỗi chữ cái là một chất khác nhau.

Câu 3: (3,5điểm)

 Trình bày cách nhận biết 5 dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, Na2SO4.

Câu 4: (4,5điểm)

 Axit sunfuric được điều chế trong công nghiệp từ quặng pirit sắt (FeS2) theo sơ đồ sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

a. Viết phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện phản ứng.

b. Tính khối lượng H2SO4 98% điều chế được từ một tấn quặng chứa 60% FeS2. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%.

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện bậc THCS năm học 2012 - 2013 môn: Hóa Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN KONPLÔNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP HUYỆN BẬC THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 
 	Môn: Hóa học
ĐỀ CHÍNH THỨC
 	Thời gian: 90 phút
 	(Không kể thời gian phát đề) 
ĐỀ:
Câu 1: (2,5điểm)
Các cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một hỗn hợp? Viết phương trình phản ứng (nếu có).
Fe và dd FeCl3 4) CaO và FeCl3
Cu và dd FeCl2 5) SiO2 và dd NaOH
Zn và AgCl 6) CuS và HCl
Câu 2: (2,5điểm)
	Thay các chữ cái bằng các công thức hoá học thích hợp và hoàn thành các phản ứng sau:
 A + H2SO4 → B + SO2 + H2O
 B + NaOH → C + Na2SO4
 C D + H2O
 D + H2 → A + H2O
 A + E → Cu(NO3)2 + Ag
 Biết mỗi chữ cái là một chất khác nhau.
Câu 3: (3,5điểm)
	Trình bày cách nhận biết 5 dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, Na2SO4.
Câu 4: (4,5điểm)
	Axit sunfuric được điều chế trong công nghiệp từ quặng pirit sắt (FeS2) theo sơ đồ sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4
Viết phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện phản ứng.
Tính khối lượng H2SO4 98% điều chế được từ một tấn quặng chứa 60% FeS2. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%. 
Câu 5: (2,5điểm)
Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô cân lại thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 1gam.
Viết phương trình phản ứng xảy ra.
Tính số gam sắt bị hoà tan và số gam đồng bám trên lá sắt. 
Câu 6: (4,5điểm)
	Cho 3,45g Na vào 200g dung dịch MgSO4 thì thu được a gam chất rắn X và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất. 
Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Tính a.
Tính nồng độ phần trăm dung dịch MgSO4 đã dùng.
(Biết: Fe = 56, S = 32, Na = 23, Mg = 24, O = 16, H = 1).
***Hết***
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm).

Tài liệu đính kèm:

  • docDe chinh thuc.doc
  • docDap an chinh thuc.doc