Đề thi Địa lý vào lớp 10

Câu 1: (1,5 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày và giải thích sự khác biệt về thời gian mùa mưa giữa Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với Duyên hải miền Trung.

Câu 2: (1,5 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh thuỷ chế của hệ thống sông Hồng theo sát nhịp điệu mùa mưa và mùa khô của khí hậu.

Câu 3: (4,0 điểm)

1. Cho bảng số liệu dưới đây:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN

 KINH TẾ NƯỚC TA THỜI KỲ 2005-2012 (Đơn vị: Tỷ đồng)

 

doc 1 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 27/10/2018 Lượt xem 246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Địa lý vào lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: (1,5 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày và giải thích sự khác biệt về thời gian mùa mưa giữa Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với Duyên hải miền Trung.
Câu 2: (1,5 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh thuỷ chế của hệ thống sông Hồng theo sát nhịp điệu mùa mưa và mùa khô của khí hậu.
Câu 3: (4,0 điểm)
1. Cho bảng số liệu dưới đây: 
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN
 KINH TẾ NƯỚC TA THỜI KỲ 2005-2012 (Đơn vị: Tỷ đồng)
 Năm 
Thành phần 
2005
2007
2009
2011
2012
Tổng số
988540,0
1466480,1
2298086,6
3695091,9
4627733,1
Nhà nước
246334,0
 291041,5
 420956,8
 649272,3
 757374,5
Ngoài Nhà nước
309087,6
 520073,5
 885517,2
1398720,2
1727416,5
Có vốn đầu tư nước ngoài
433118,4
 655365,1
 991612,6
1647099,4
2142942,1
 (Nguồn: Niên giám thống kê - Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2012).
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta thời kỳ 2005-2012. 
b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta thời kỳ trên.
2. Tại sao du lịch đang trở thành thế mạnh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh?
Câu 4: (3,0 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. So sánh thế mạnh về tự nhiên trong vấn đề sản xuất lương thực - thực phẩm giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Kể tên các nước có phần biển chung với Việt Nam. Lấy ví dụ về một số hành động được coi là vi phạm chủ quyền Biển Đông Việt Nam.
------------------- Hết --------------------
Họ và tên thí sinh: ............................................................Số báo danh: .......................
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam - NXB Giáo dục Việt Nam)
Chữ kí của giám thị 1.................................Chữ kí của giám thị 2.......................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_DIA_LY_VAO_L10.doc