Đề thi giữa kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 12

Câu 1: Một con lắc đơn có chiều day dây treo là

= 20cm treo cố định. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí

cân bằng góc 0,1rad về phía bên phải rồi truyền cho nó vận tốc 14cm/s theo phương vuông góc với

dây về phía vị trí cân bằng. Coi con lắc dao động điều hoà. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều

dương hướng từ vị trí cân bằng sang phía bên phải, gốc thời gian là lúc con lắc đi qua vị trí cân bằng

lần thứ nhất. Lấy g = 9,8m/s

2

. Phương trình dao động của con lắc có dạng:

A. s = 2

2

cos(7t -

/2)cm. B. s = 2

2

cos(7

t +

/2)cm.

C. s = 2

2

cos(7t +

/2)cm. D. s = 2cos(7t +

/2)cm.

pdf 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Vật lí 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trang 1/4 - Mã đề thi 101 
SỞ GD & ĐT HẬU GIANG 
TRƯỜNG THPT PHÚ HỮU ĐỀ THI GIỮA KỲ I 
 NĂM HỌC 2015-2016 
MÔN: VẬT LÍ 12 (CTC) 
Thời gian làm bài: 60 phút; (40 câu trắc nghiệm) 
GIÁM THỊ 1:. 
GIÁM THỊ 2:. 
Mã đề thi 101 
Họ, tên học sinh:.......................................................................... 
Lớp:...12A........ 
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 
1 11 21 31 
2 12 22 32 
3 13 23 33 
4 14 24 34 
5 15 25 35 
6 16 26 36 
7 17 27 37 
8 18 28 38 
9 19 29 39 
10 20 30 40 
Câu 1: Một con lắc đơn có chiều day dây treo là  = 20cm treo cố định. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí 
cân bằng góc 0,1rad về phía bên phải rồi truyền cho nó vận tốc 14cm/s theo phương vuông góc với 
dây về phía vị trí cân bằng. Coi con lắc dao động điều hoà. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều 
dương hướng từ vị trí cân bằng sang phía bên phải, gốc thời gian là lúc con lắc đi qua vị trí cân bằng 
lần thứ nhất. Lấy g = 9,8m/s2. Phương trình dao động của con lắc có dạng: 
 A. s = 2 2 cos(7t - /2)cm. B. s = 2 2 cos(7 t + /2)cm. 
 C. s = 2 2 cos(7t + /2)cm. D. s = 2cos(7t + /2)cm. 
Câu 2: Trong dao ñoäng ñieàu hoaø cuûa chaát ñieåm, chaát ñieåm ñoåi chieàu chuyeån ñoäng khi 
A. Löïc taùc duïng coù ñoä lôùn cöïc ñaïi. B. Löïc taùc duïng coù ñoä lôùn cöïc tieåu. 
C. Löïc taùc duïng baèng khoâng. D. löïc taùc duïng ñoåi chieàu. 
Câu 3: Một con lắc đơn có dây treo dài  = 1m mang vật nặng m = 200g. Một vật có khối lượng m0 
= 100g chuyển động theo phương ngang đến va chạm hoàn toàn đàn hồi vào vật m. Sau va chạm con 
lắc đi lên đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600. Lấy g = 2 = 10m/s2. Vận tốc 
của vật m0 ngay trước khi va chạm là 
 A. 9,42m/s. B. 4,71m/s. C. 47,1cm/s. D. 0,942m/s. 
Câu 4: Con laéc loø xo ngang dao ñoäng vôùi bieân ñoä A = 8cm, chu kì T = 0,5 s, khoái löôïng cuûa vaät laø 
m = 0,4kg (laáy )102  .Giaù trò cöïc ñaïi cuûa löïc ñaøn hoài taùc duïng vaøo vaät laø 
A. Fmax = 525 N B. Fmax = 5,12 N C. Fmax = 2,56 N D. Fmax = 256 N 
Câu 5: Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? 
A. Hieän töôïng coäng höôûng chæ xaûy ra vôùi dao ñoäng taét daàn. 
B. Hieän töôïng coäng höôûng chæ xaûy ra vôùi dao ñoäng cöôõng böùc. 
C. Hieän töôïng coäng höôûng chæ xaûy ra vôùi dao ñoäng rieâng. 
D. Hieän töôïng coäng höôûng chæ xaûy ra vôùi dao ñoäng ñieàu hoaø. 
Câu 6: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng ? 
 Trang 2/4 - Mã đề thi 101 
A. Dao ñoäng duy trì laø dao ñoäng taét daàn maø ngöôøi ta ñaõ laøm maát löïc caûn cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi 
vaät dao ñoäng. 
B. Dao ñoäng duy trì laø dao ñoäng taét daàn maø ngöôøi ta ñaõ taùc duïng ngoaïi löïc vaøo vaät dao ñoäng 
cuøng chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng trong moät phaàn cuûa töøng chu kì. 
C. Dao ñoäng duy trì laø dao ñoäng taét daàn maø ngöôøi ta ñaõ kích thích laïi dao ñoäng sau khi dao ñoäng 
bò taét haún. 
D. Dao ñoäng duy trì laø dao ñoäng taét daàn maø ngöôøi ta daõ taùc duïng ngoaïi löïc bieán ñoåi ñieàu hoaø 
theo thôøi gian vaøo vaät dao ñoäng. 
Câu 7: AÂm thoa ñieän goàm hai nhaùnh dao ñoäng vôùi taàn soá 100 Hz, chaïm vaøo maët nöôùc taïi hai ñieåm 
S1, S2. Khoaûng caùch S1S2 = 9,6cm. Vaän toác truyeàn soùng nöôùc laø 1,2m/s. Coù bao nhieâu gôïn soùng 
trong khoaûng giöõa S1vaøS2 ? 
A. 8 gôïn soùng B. 17 gôïn soùng. C. 15 gôïn soùng D. 14 gôïn soùng. 
Câu 8: ÔÛ nôi maø con laéc ñôn ñeám giaây (chu kì 2 s) coù ñoä daøi 1 m, thì con laéc ñôn coù ñoä daøi 3m seõ 
dao ñoäng vôùi chu kì laø: A. T = 4,24 s B. T = 1,5 s C. T = 6 s D. T = 3,46 s 
Câu 9: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoaø, khi taêng khoái löôïng cuûa vaät leân 4 laàn thì taàn soá dao ñoäng 
cuûa vaät: A. Giaûm ñi 4 laàn. B. Taêng leân 4 laàn. C. Giaûm ñi 2 laàn. D. Taêng leân 2 laàn 
Câu 10: Con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoaø, khi taêng chieàu daøi cuûa con laéc leân 4 laàn thì taàn soá dao 
ñoäng cuûa con laéc 
A. Taêng leân 2 laàn. B. Giaûm ñi 2 laàn. C. Taêng leân 4 laàn. D. Giaûm ñi 4 laàn. 
Câu 11: Trong dao ñoäng ñieàu hoaø cuûa con laéc ñôn, phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng ? 
A. Taàn soá goùc cuûa vaät phuï thuoäc vaøo khoái löôïng cuûa vaät. 
B. Gia toác cuûa vaät phuï thuoäc vaøo khoái löôïng cuûa vaät. 
C. Löïc keùo veà phuï thuoäc vaøo khoái löôïng cuûa vaät naëng. 
D. Löïc keùo veà phuï thuoäc vaøo chieàu daøi cuûa con laéc. 
Câu 12: Lò xo có độ cứng k = 80N/m, một đầu gắn vào giá cố định, đầu còn lại gắn với một quả cầu 
nhỏ có khối lượng m = 800g. Người ta kích thích quả cầu dao động điều hoà bằng cách kéo nó xuống 
dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng đến vị trí cách vị trí cân bằng 10cm rồi thả nhẹ. Thời 
gian ngắn nhất để quả cầu đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí mà tại đó lò xo không biến dạng là ( lấy g = 
10m/s2) A. 0,2 (s). B. 0,1.π (s). C. 0,2.π (s). D. 0,1 (s). 
Câu 13: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông trình x = 6sin(4t + /2)cm, toaï ñoä cuûa vaät taïi thôøi 
ñieåm t = 10s laø: A. x = 3cm B. x = 6cm C. x = -3cm D. x = -6cm 
Câu 14: Con laéc loø xo goàm vaät m = 100g vaø loø xo k =100 N/m, (laáy )102  dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi 
chu kì laø: A. T = 0,2 s B. T = 0,4 s C. T = 0,3 s D. T = 0,1 s 
Câu 15: Trong thí nghieäm giao thoa soùng treân maët nöôùc, hai nguoàn keát hôïp A, B dao ñoäng vôùi taàn 
soá f = 13 Hz. Taïi moät ñieåm M caùch caùc nguoàn A, B nhöõng khoaûng d1=19cm, d2 = 21cm, soùng coù 
bieân ñoä cöïc ñaïi. Giöõa M vaø ñöôøng trung tröïc khoâng coù daõy cöïc ñaïi khaùc. Vaän toác truyeàn soùng treân 
maët nöôùc laø bao nhieâu ? 
A. v = 26 cm/s B. v = 52 m/s C. v = 26 m/s D. v = 52 cm/s. 
Câu 16: Moät con laéc ñôn coù chu kì dao ñoäng T = 3s, thôøi gian ñeå con laéc ñi töø vò trí coù li ñoä x = A/ 2 
ñeán vò trí coù li ñoä cöïc ñaïi x = A laø 
A. t = 0,750 s B. t = 0,375 s C. t = 0,500 s D. t = 0,250 s 
Câu 17: Moät com laéc ñôn coù ñoä daøi l1 dao ñoäng vôùi chu kì T1 = 0,8 s. Moät con laéc ñôn khaùc coù ñoä 
daøi l2 dao ñoäng vôùi chu kì T1 = 0,6 s. Chu kì cuûa con laéc ñôn coù ñoä daøi l1 + l2 laø 
A. T = 0,7 s B. T = 1,4 s C. T = 0,8 s D. T = 1,0 s 
Câu 18: Moät con laéc loø xo goàm quaû naëng khoái löôïng 1 kg vaø moät loø xo coù ñoä cöùng 1600 N/m. Khi 
quaû naëng ôû VTCB, ngöôøi ta truyeàn cho noù vaän toác ban ñaàu baèng 2m/s. Bieân ñoä dao ñoäng cuûa quaû 
naëng laø 
 Trang 3/4 - Mã đề thi 101 
A. A = 0,125m B. A = 5m C. A = 0,25cm. D. A = 5cm 
Câu 19: Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = 4cos(t+/2) 
(cm) ; t tính bằng giây . Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian /40 (s) thì động năng lại 
bằng nửa cơ năng . Tại những thời điểm nào thì vật có vận tốc bằng không ? 
 A. )(
2040
s
k
t

 B. )(
4040
s
k
t

 
 C. t = )(
1040
s
k
 D. )(
2020
s
k
t

 
Câu 20: Trong hieän töôïng giao thoa soùng treân maët nöôùc, khoaûng caùch giöõa hai cöïc ñaïi lieân tieáp 
naèm treân ñöôøng noái hai taâm soùng baèng bao nhieâu ? 
A. Baèng moät phaàn tö böôùc soùng. B. Baèng moät böôùc soùng. 
C. Baèng moät nöûa böôùc soùng. D. Baèng hai laàn böôùc soùng. 
Câu 21: Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi treo vật m vào lò xo giãn 5cm. Biết vật dao động 
điều hoà với phương trình: x = 10cos(10  t –  /2) (cm). Chọn trục toạ độ thẳng đứng, gốc O tại vị 
trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc t = 0 đến lúc lực đẩy đàn hồi 
cực đại lần thứ nhất bằng: A. 
3
s.
20
 B. 
1
s.
15
 C. 
3
s.
10
 D. 
3
s
2
. 
Câu 22: Trong phöông trình dao ñoäng ñieàu hoaø x = Asin( ),t  radian (rad) laø thöù nguyeân cuûa ñaïi 
löôïng. 
A. Taàn soá goùc  . B. Bieân ñoä A. C. Pha dao ñoäng ( ).t  D. Chu kì dao ñoäng T. 
Câu 23: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là mm
xt
u )
501,0
(2sin8   , trong đó x tính bằng 
cm, t tính bằng giây. Bước sóng là 
A. λ = 50cm. B. λ = 0,1m. C. λ = 1m. D. λ = 8mm. 
Câu 24: Trong dao ñoäng ñieàu hoaø x = Asin( )t  , vaän toác bieán ñoåi ñieàu hoaø theo phöông trình 
A. v = A )tcos(  B. v=-Asin( )t  . 
C. v = Acos( )t  . D. v=-A sin ( )t  . 
Câu 25: Con lắc lò xo gồm lò xo k và vật m, dao động điều hoà với chu kỳ T = 1s. Muốn tần số dao 
động của con lắc là f’ = 0,5Hz, thì khối lượng của vật m phải là 
A. m’ = 2m. B. m’ = 4m. C. m’ = 3m. D. m’ = 5m. 
Câu 26: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng khoái löôïng 0,4 kg gaén vaøo ñaàu loø xo coù ñoä cöùng 40 N/m. 
Ngöôøi ta keùo quaû naëng ra khoûi vò trí caân baèng moät ñoaïn 4cm roài thaû nheï cho noù dao ñoäng. Cô naêng 
dao ñoäng cuûa con laéc laø. 
A. E = 3,2 J B. E = 6,4 . 10
 - 2
 J C. E = 3,2 . 10
 -2 
J D. E = 320 J 
Câu 27: Moät soùng cô hoïc lan truyeàn vôùi vaän toác 320m/s, böôùc soùng 3,2m. Chu kì cuûa soùng ñoù laø 
A. T = 0,01 s B. T = 0,1 s C. T = 50 s D. T = 100 s 
Câu 28: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng vôùi con laéc loø xo ngang? 
A. Chuyeån ñoäng cuûa vaät laø chuyeån ñoäng thaúng. 
B. Chuyeån ñoäng cuûa vaät laø chuyeån ñoäng tuaàn hoaøn. 
C. Chuyeån ñoäng cuûa vaät laø moät dao ñoäng ñieàu hoaø. 
D. Chuyeån ñoäng cuûa vaät laø chuyeån ñoäng bieán ñoåi ñeàu. 
Câu 29: Moät chaát ñieåm dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông trình x = 5sin(2 )t cm, chu kì dao ñoäng cuûa 
chaát ñieåm laø: A. T = 0,5 s B. T = 1 s C. T = 2 s D. T = 1 Hz 
Câu 30: Cho các lò xo giống nhau, khi treo vật m vào một lò xo thì dao động với tần số là f. Nếu 
ghép 5 lò xo nối tiếp với nhau, rồi treo vật nặng m vào hệ lò xo đó thì vật dao động với tần số bằng 
 A. 5f . B. 5/f . C. 5f. D. f/5. 
Câu 31: Trong dao ñoäng ñieàu hoaø 
 Trang 4/4 - Mã đề thi 101 
A. Vaän toác bieán ñoåi ñieàu hoaø sôùm pha 2/ so vôùi li ñoä. 
B. Vaän toác bieán ñoåi ñieàu hoaø ngöôïc pha so vôùi li ñoä. 
C. Vaän toác bieán ñoåi ñieàu hoaø cuøng pha so vôùi li ñoä. 
D. Vaän toác bieán ñoåi ñieàu hoaø chaäm pha 2/ so vôùi li ñoä. 
Câu 32: Moät con laéc loø xo goàm quaû naëng khoái löôïng 1kg vaø moät loø xo coù ñoä cöùng 1600 N/m. Khi 
quaû naëng ôû VTCB, ngöôøi ta truyeàn cho noù vaän toác ban ñaàu baèng 2m/s theo chieàu döông truïc toaï ñoä. 
Phöông trình li ñoä dao ñoäng cuûa quaû naëng laø 
A. x = 5sin(40t - )
2

cm B. x = 5sin(40t )cm. 
C. x = 0,5sin(40t + )
2

m D. x = 5sin(40t - )
2

m 
Câu 33: Moät soùng aâm coù taàn soá 450Hz lan truyeàn vôùi vaän toác 360 m/s trong khoâng khí. Ñoä leäch pha 
giöõa hai ñieåm caùch nhau 1m treân moät phöông truyeàn soùng laø 
A.  5,0 (rad). B.  5,2 (rad). C.  5,3 (rad). D.  5,1 (rad). 
Câu 34: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông trình x = 6sin(4 )t cm, taàn soá dao ñoäng cuûa vaät laø 
A. f = 4Hz B. f = 2 Hz C. f = 6Hz D. f = 0,5Hz 
Câu 35: Moät sôïi daây ñaøn hoài daøi 60 cm, ñöôïc rung vôùi taàn soá 50 Hz, treân daây taïo thaønh moät soùng 
döøng oån ñònh vôùi 4 buïng soùng, hai ñaàu laø hai nuùt soùng. Vaän toác soùng treân daây laø 
A. v = 60 cm/s B. v = 12 m/s C. v = 15 m/s. D. v = 75 cm/ s 
Câu 36: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng ? 
A. Khi soùng döøng treân daây ñaøn hoài thì nguoàn phaùt soùng ngöøng dao ñoäng coøn caùc ñieåm treân daây 
vaãn dao ñoäng. 
B. Khi coù soùng döøng treân daây ñaøn hoài thì treân daây chæ coøn soùng phaûn xaï, coøn soùng tôùi bò trieät 
tieâu. 
C. Khi coù soùng döøng treân daây ñaøn hoài thì taát caû caùc ñieåm treân daây ñieàu döøng laïi khoâng dao ñoäng. 
D. Khi coù soùng döøng treân daây ñaøn hoài thì treân daây coù caùc ñieåm dao ñoäng maïnh xen keõ vôùi caùc 
ñieåm ñöùng yeân. 
Câu 37: Con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi chu kì 1 s taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng 9,8m/s
2
, chieàu 
daøi cuûa con laéc laø: A. l = 24,8 m B. l = 1,56 m C. l = 2,45 m D. l = 24,8cm 
Câu 38: Moät vaät thöïc hieän ñoàng thôøi hai dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông, theo caùc phöông trình: 
x1 = 4sin( cm)t  vaø x2 =4 cm)tcos(3  . Bieân ñoä dao ñoäng toång hôïp ñaït giaù trò nhoû nhaát khi 
A. )rad( . B. )rad(0 . C. ).rad(2/ D. )rad(2/ . 
Câu 39: Ñoäng naêng cuûa dao ñoäng ñieàu hoaø 
A. Bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo thôøi gian vôùi chu kì T/2 
B. Bieán ñoåi theo thôøi gian döôùi daïng haøm soá sin. 
C. Khoâng bieán ñoåi theo thôøi gian. 
D. Bieán ñoåi tuaàn hoaøn vôùi chu kì T. 
Câu 40: Trong thí nghieäm taïo vaân giao thoa soùng treân maët nöôùc, ngöôøi ta duøng nguoàn dao ñoäng coù 
taàn soá 50 Hz vaø ño ñöôïc khoaûng caùch giöõa hai gôïn soùng lieân tieáp naèm treân ñöôøng noái hai taâm dao 
ñoäng laø 2 mm. Böôùc soùng cuûa soùng treân maët nöôùc laø bao nhieâu ? 
A. 8 mm. B. 2 mm C. 1 mm D. 4 mm 
----------- HẾT ---------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfBai_2_Con_lac_lo_xo.pdf