Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011 môn thi: Lịch Sử

Câu 1: (3.0 điểm).

Lập bảng so sánh phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ở Việt Nam theo yu cầu:

 Nội dung Phong trào yêu nước

cuối thế kỷ XIX Phong trào yêu nước

đầu thế kỷ XX

Mục đích

Lực lượng tham gia

Hình thức đấu tranh

Cu 2: (2.0 điểm).

 Tại Đại hội của Đảng x hội Php ở Tua (12/1920), Nguyễn i Quốc đ cĩ quyết định lịch sử, đó là quyết định gì? Quyết định đó có ý nghĩa như thế nào?

Cu 3: (3.5 điểm).

 Vì sao Đảng Cộng sản Đơng Dương chủ trương thnh lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941)? Nu vai trị của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cch mạng thng Tm năm 1945.

Cu 4: (3.0 điểm).

 Tại sao Nhật đảo chính Php (09/3/1945)? Đảng Cộng sản Đơng Dương đ cĩ chủ trương gì để đẩy phong tro cch mạng tiến ln?

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 267Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011 môn thi: Lịch Sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VỊNG TỈNH LỚP 9 THCS
	CÀ MAU	NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Mơn thi: Lịch sử
	Ngày thi: 20 – 03 – 2011
	Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3.0 điểm). 
Lập bảng so sánh phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ở Việt Nam theo yêu cầu:
 Nội dung
Phong trào yêu nước
cuối thế kỷ XIX
Phong trào yêu nước
đầu thế kỷ XX
Mục đích
Lực lượng tham gia
Hình thức đấu tranh
Câu 2: (2.0 điểm). 
	Tại Đại hội của Đảng xã hội Pháp ở Tua (12/1920), Nguyễn Ái Quốc đã cĩ quyết định lịch sử, đĩ là quyết định gì? Quyết định đĩ cĩ ý nghĩa như thế nào?
Câu 3: (3.5 điểm). 
	Vì sao Đảng Cộng sản Đơng Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941)? Nêu vai trị của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 4: (3.0 điểm). 
	Tại sao Nhật đảo chính Pháp (09/3/1945)? Đảng Cộng sản Đơng Dương đã cĩ chủ trương gì để đẩy phong trào cách mạng tiến lên?
Câu 5: (3.0 điểm). 
	Chủ trương của Đảng, Chính phủ ta đối phĩ với Pháp và Tưởng trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) cĩ gì khác nhau? Tại sao?
Câu 6: (3.0 điểm). 
	Cuộc Chiến tranh lạnh diễn ra và kết thúc vào thời gian nào? Hãy nêu những biến đổi của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.
Câu 7: (2.5 điểm). 
	Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật từ năm 1945 đến nay cĩ ý nghĩa và tác động như thế nào đối với đời sống nhân loại?
----- HẾT -----

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HSG 22_12264038.doc