Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6 môn thi: Toán

 ĐỀ BÀI:

Câu 1: (1,5điểm) Tính:

a) 375,48 – 96,69 + 36,78

b) 7,7 + 7,3 × 7,4

c) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

Câu 2: (1,5điểm) Tìm biết:

 a) × 0,34 = 1,19 × 1,02

 b) 0,2 : = 1,03 + 3,97

 c) : 2,7 : 6,8 = 2,8 : 2

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 24/10/2018 Lượt xem 301Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6 môn thi: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6 
 Năm học:2015-2016
 Môn thi: Toán
 Ngày thi . tháng ..năm 2015
 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
_____________________________________________________________________________
 ĐỀ BÀI:
Câu 1: (1,5điểm) Tính:
a) 375,48 – 96,69 + 36,78 
b) 7,7 + 7,3 × 7,4 
c) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32
Câu 2: (1,5điểm) Tìm biết:
	a) × 0,34 = 1,19 × 1,02	 
	b) 0,2 : = 1,03 + 3,97
	c) : 2,7 : 6,8 = 2,8 : 2
Câu3: (0,5điểm) 
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4m 85cm =....m. b) 72ha =..km2.
Câu 4: (1,5điểm) 
	Cho dãy số: 3; 18; 48; 93; 153; ..
	a) Tìm số hạng thứ 100 của dãy.
	b) Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy ?
Câu 5: (2,5điểm) 
	Một người đi xe máy từ tỉnh A và một người đi xe đạp từ tỉnh B. Hai tỉnh cách nhau 80km. Nếu họ đi gặp nhau thì mất 2 giờ. Nếu họ đi cùng chiều thì xe máy đuổi kịp người đi xe đạp sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết rằng họ cùng khởi hành một lúc.
Câu 6: (2,5điểm) 
	Một thửa ruộng hình thang ABCD có đáy lớn CD bằng 120 m, đáy bé AB bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki lô gam thóc thu hoạc được trên thửa ruộng đó.
(Học sinh không được sử dụng máy tính)
---------------------------- Hết -----------------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: ................................................ Số báo danh: ..........................
Chữ kí giám thị 1:...................................... Chữ kí giám thị 2: ...............................
ĐÁP ÁN
KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6 
Câu 
Nội dung
Biểu điểm
Câu 1: (1,5điểm)
a) = 278,79 + 36,78
 = 315,57 
b) = 7,7 + 54,02
 = 61,72
c) = 55,2 : 2,4 – 18,32
 = 23 – 18,32 = 4,68
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 2: (1,5điểm)
a) × 0,34 = 1,2138 
 = 1,2138 : 0,34
	 = 3,57	
b) 0,2 : = 5
 = 0,2 : 5
 = 0,04
c) : 2,7 : 6,8 = 1,4
 : 2,7 = 1,4 × 6,8 
 = 9,52 × 2,7
 = 25,704
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 3:
a/4,85 m	
b /0,72km2
0,25
0,25
Câu4 : (1,5điểm)
a) Ta có: 18 = 3 + 1 . 15
 48 = 18 + 2 . 15
 93 = 48 + 3 . 15
 ..... 
Số thứ 100 là: 3 + 1 × 15 + 2 × 15 + 3 × 15 + ... + 99 × 15
 = 3 + 15 × ( 1 + 2 + 3 + ... + 99 )
 = 3 + 15 × × ( 99 + 1)
 = 74253
b) Gọi n là số thứ tự của số hạng 11703, ta có:
 3 + 1 × 15 + 2 × 15 + 3 × 15 + ... + (n - 1) × 15 = 11703
 15 × [ 1 + 2 + 3 + ... + (n – 1) ] = 11700
 15 × × n = 11700
 (n – 1) × n = 1560 = 39 × 40
 n = 40
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 5: (2,5điểm)
Tổng vận tốc của hai xe: 80 : 2 = 40 (km/giờ)
Hiệu vận tốc của hai xe: 80 : 4 =20 (km/giờ)
Vận tốc của xe đạp: ( 40 – 20 ) : 2 = 10 (km/giờ)
Vận tốc của xe máy: 40 – 10 = 30 (km/giờ)
 Đ/S: vận tốc của xe đạp :10km/h
 Vậ tốc của xe máy :30km/h
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 6: (2,5điểm)
Độ dài đáy bé AB: 120 . 2 : 3 = 80(m)
Độ dài chiều cao: 80 – 5 = 75(m)
Diện tích thửa ruộng: ( 120 + 80 ) . 75 : 2 = 7500(m2)
Số thóc thu hoạch: 7500 : 100 . 64,5 = 4837,5(kg)
 Đ/s:4837,5 kg
0.25
0.25
0.25
 0.25
0,5
-------Hết------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_vao_lop_chon_mon_Toan_5_len_6.doc