Đề thi thử đại học 2013 môn thi: Vật Lí - Đề 18

1. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có , và tụ điện có điện dung F và điện trở thuần R thay đổi được. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế xoay chiều . Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại khi R có giá trị bằng bao nhiêu ?

A. 78,1Ω B. 21Ω C. 10Ω D. Giá trị khác

2. Một mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) L và C không đổi R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng và tần số không đổi, rồi điều chỉnh R đến khi công suất của mạch đạt cực đại, lúc đó độ lệch pha giữa u và i là

A. /4 B. /6 C. /3 D. /2

3. Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên I cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. Chiều dài của dây là l = 1m. Kéo C ra khỏi vị trí cân bằng góc rad rồi buông cho C dao động tự do. Cho con lắc dao động trong từ trường đều có vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B = 0,5T. Lập biểu thức của u theo thời gian t.

A. u = 0,079sin t V B. u = 0,979sin t V C. sin0,1 t V D. Không đủ dữ kiện để viết u

 

doc 10 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 231Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử đại học 2013 môn thi: Vật Lí - Đề 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ề THI THỬ ĐẠI HỌC- ĐỀ 018
(Thời gian: 90 phút)
1. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có , và tụ điện có điện dung F và điện trở thuần R thay đổi được. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế xoay chiều. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại khi R có giá trị bằng bao nhiêu ?
A. 78,1Ω B. 21Ω C. 10Ω D. Giá trị khác
2. Một mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) L và C không đổi R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng và tần số không đổi, rồi điều chỉnh R đến khi công suất của mạch đạt cực đại, lúc đó độ lệch pha giữa u và i là
A. p/4	B. p/6	C. p/3	D. p/2
3. Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên I cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. Chiều dài của dây là l = 1m. Kéo C ra khỏi vị trí cân bằng góc rad rồi buông cho C dao động tự do. Cho con lắc dao động trong từ trường đều có vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B = 0,5T. Lập biểu thức của u theo thời gian t.
A. u = 0,079sint V B. u = 0,979sint V C. sin0,1t V D. Không đủ dữ kiện để viết u
4. Khi nghiên cứu quang phổ hiđrô, Ban-me lập được công thức tính bước sóng của các vạch quang phổ: f = R’ ( -) với m > n. Tìm giá trị của hằng số R’ trong công thức trên, biết rằng tần số bức xạ nhỏ nhất ở phần ánh sáng nhìn thấy được của quang phổ hiđrô là 4,6.10-14Hz.
A. 1,0958.107m-1. B. 2,31.1015s-1 C. 3,312.1015s-1 D. 3,531.1015s-1
5. Một con lắc lò xo dao động với phương trình: x = 4cos4πt (cm). Quãng đường vật đi được trong thời gian 30s kể từ lúc t0 = 0 là: 
A. 16 cm 	B. 3,2 m 	C. 6,4 cm 	D. 9,6 m 
6. Trong dao động điều hoà, lực kéo về có độ lớn cực đại khi:
A. vật đổi chiều chuyển động. B.vận tốc cực đại. C. động năng bằng thế năng. D. gia tốc triệt tiêu.
7. Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động với phương trình uO = 10cos( 2pft) (mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28cm, điểm này dao động lệch pha với O là Dj = (2k+1) (k thuộc Z). Biết tần số f có giá trị từ 23HZ đến 26Hz. Bước sóng của sóng đó là: 
 A. 20cm B. 16cm C. 8cm D. 32cm
8. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chân không sang môi trường trong suốt có chiết suất n thì bước sóng ánh sáng
A. Tăng lên n lần so với bước sóng ánh sáng trong chân không. B. Giảm đi n lần so với bước sóng ánh sáng trong chân không.
C. Không thay đổi so với bước sóng ánh sáng trong chân không. D. Giảm đi 2n lần so với bước sóng ánh sáng trong chân không.
9. Một con lắc đơn có chiều dài l = 120 cm,dao động điều hoà với chu kì T. Để chu kì con lắc giảm 10 % thì chiều dài con lắc phải
A. tăng 22,8 cm.	B. tăng 28,1 cm	C. giảm 28,1 cm.	D. giảm 22,8 cm.
10. Tại một điểm bất kỳ trên phương truyền của sóng điện từ, nếu cho một đinh ốc
A. Tiến theo chiều thì chiều quay của nó là từ đến .
B. Tiến theo chiều thì chiều quay của nó là từ đến .
C. Tiến theo chiều thì chiều quay của nó là từ đến .
D. Tiến theo chiều thì chiều quay của nó là từ đến .
11. Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng:
R
C
L
M
N
B
A
A. 30V	B. 10V	C. 20V	 D. 10V
12. Cho ®o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ . Cuén d©y thuÇn c¶m: UAN = 200V; UNB = 250V;
 uAB = 150cos100(V). HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch lµ
A. 0,6.	B. 0,707.	 C. 0,8.	D. 0,866.
13. Cho mạch điện RLC nối tiếp có L,C không đổi mắc vào nguồn điện xoay chiều có U và w không đổi, R biến thiên, khi điện trở nhận các giá trị R1 và R2 thì góc lệch giữa điện áp toàn mạch và dòng điện trong mạch là j1, j2 đồng thời công suất tiêu thụ trong mạch lần lượt là là P1 và P2 . Cho P1 = P2 . Giữa j1, j2 có mối liên hệ: 
A. |j1| +|j 2| = p/2 B. |j1| +|j 2| = p/3 C. |j1| +|j 2| = p/4 D. Giá trị khác
14. Trong m«i tr­êng vËt chÊt ®µn håi cã hai nguån sãng kÕt hîp A, B dao ®éng theo ph­¬ng tr×nh 
 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n cùc ®¹i liªn tiÕp (hoÆc hai v©n cùc tiÓu liªn tiÕp) ®o däc theo ®o¹n th¼ng AB b»ng 
A. /2 B. c. 2 D. /4
15. Trong thÝ nghiÖm giao thoa sãng, ng­êi ta t¹o ra trªn mÆt n­íc hai nguån sãng A, B c¸ch nhau dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh . Mét hÖ v©n giao thoa xuÊt hiÖn gåm mét v©n cùc ®¹i lµ trung trùc cña ®o¹n AB vµ 14 v©n cùc ®¹i d¹ng hypecbol mçi bªn. BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n cùc ®¹i ngoµi cïng ®o däc theo ®o¹n th¼ng AB lµ . TÝnh vËn tèc truyÒn pha dao ®éng trªn mÆt n­íc.
A. 10m/s B. 20m/s C. 30m/s D. 40m/s
 16. Trªn mÆt n­íc cã hai nguån kÕt hîp dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ , . Hai nguån ®ã, t¸c ®éng lªn mÆt n­íc t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau . BiÕt vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc . Gäi C vµ D lµ hai ®iÓm trªn mÆt n­íc sao cho ABCD lµ h×nh vu«ng. TÝnh sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu trªn ®o¹n CD.
A. 2 B. 6 C. 4 D. 8
17. Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa chiều dài l theo chu kì T là:
	A. đường thẳng	B. hypebol	C. parabol	D. elip
18. Cho một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(10pt) cm. Vận tốc của vật có độ lớn 50pcm/s lần thứ 2012 tại thời điểm
A. s
B. s
C. s	
D. s
19. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 1 kg, lò xo có độ cứng 160 N/m. Hệ số ma sát giữ vật và mặt ngang là 0,32. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo nén 10 cm, rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong kể từ lúc bắt đầu dao động là
 A. 22 cm. 	B. 19 cm. 	C. 16 cm. 	D. 18 cm. 
20. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
	A. 26 dB.	B. 17 dB.	C. 34 dB.	D.	40 dB.
 21. Người ta nhỏ những giọt nước đều đặn xuống một điểm O trên mặt nước phẳng lặng với tốc độ 80 giọt trong một phút, thì trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng hình tròn tâm O cách đều nhau.Khoảng cách giữa 4 gợn sóng liên tiếp là 13,5cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: A. 6cm/s	B. 45cm/s	C. 350cm/s	D. 360cm/s
22. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi , qu¶ cÇu nhá cã khèi l­îng . Cho nã dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng víi biªn ®é gãc trong m«i tr­êng d­íi t¸c dông cña lùc c¶n (cã ®é lín kh«ng ®æi) th× nã sÏ dao ®éng t¾t dÇn cã cïng chu k× nh­ khi kh«ng cã lùc c¶n. LÊy . X¸c ®Þnh ®é lín cña lùc c¶n. BiÕt con l¾c ®¬n chØ dao ®éng ®­îc th× ngõng h¼n.
A. B. 0,231.10-3N C. 2N D. 4,46N
23. Mét ng­êi ®Ìo hai thïng n­íc ë phÝa sau xe ®¹p vµ ®¹p xe trªn con ®­êng l¸t bª t«ng. Cø c¸ch , trªn ®­êng l¹i cã mét r·nh nhá. §èi víi ng­êi ®ã vËn tèc nµo lµ kh«ng cã lîi? V× sao? Cho biÕt chu k× dao ®éng riªng cña n­íc trong thïng lµ .
A. 10/9 m/s B. 2/3m/s C. 0,76m/s D. Giá trị khác
24. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên:Cuộn dây cảm thuần có L=1/p H; tụ điện có điện 
r,L
A
 R
 C
dung ; . Công suất tiêuthụ trong mạch
 P = 45W. Điện trở R có thể có những giá trị nào sau:
 A. R=45W hoặc R = 60W. B. R = 80W hoặc R = 160W. C. R = 45W hoặc R = 80W. D. R = 60W hoặc R = 160W.
25. Mắc nối tiếp R với cuộn cảm Lcó R0 rồi mắc vào nguồn xoay chiều. Dùng vônkế có R rất lớn đo U ở hai đầu cuộn cảm, điện trở và cả đoạn mạch ta có các giá trị tương ứng là 100V, 100V, 173,2V. Hệ số công suất của cuộn cảm
 A. 0,5 B. 0,6 C. 0,7 D. 0,8
 26. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc vào hai đầu cuộn dây có  R, L thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P1. Nếu nối tiếp với cuộn dây một tụ điện C với và đặt vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ là P2. Tính giá trị của P2
A. bằng P1 B. bằng 2P1 C. bằng P1/2 D. bằng P1/4 
27. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra 	B. Tạp âm là các âm có tần số không xác định.
	C. Độ cao của âm là một đặc tính của âm. D. Âm sắc là một đặc tính của âm.
28. Maãu nguyeân töû Bo khaùc maãu nguyeân töû Rô-dô-pho ôû ñieåm naøo döôùi ñaây? 
	A. Hình daïng quyõ ñaïo cuûa caùc eâlectron.	B. Löïc töông taùc giöõa eâlectron vaø haït nhaân nguyeân töû.
	C. Traïng thaùi coù naêng löôïng oån ñònh.	D. Moâ hình nguyeân töû coù haït nhaân.
29. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hoà với tần số f = 4,5 Hz. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
	A. 46,8 cm	B. 48 cm	C. 40 cm	D. 42 cm
30. Chọn đáp án Sai khi nói về sóng âm
	A. Sóng âm là sóng dọc khi truyền trong các môi trường lỏng, khí.
	B. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào khối lượng riêng của môi trường và độ đàn hồi của môi trường.
	C. Khi truyền đi, sóng âm mang năng lượng. D. Sóng âm có tần số trong khoảng từ 16Hz đến 20000 Hz.
31. Trong trường hợp nào khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong mạch R, L, C mắc nối tiếp, cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm ?
	A. ZL > ZC	B. ZL < ZC	C. ZL = ZC = R	D. ZL = ZC < R
32. Cho mạch điện như hình vẽ
Biết f = 50 Hz, UAB = 100 V, UAM = 100 V, UMB = 100 V, L = H. Điện trở của cuộn dây r là:
	A. 25/	B. 25	C. 50	D. 50
33. Cho mạch điện như hình vẽ:
 X là đoạn mạch mắc nối tiếp chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Biết R0 = 100, C0 = F, UAM = 50cos() V, UMB = 50cos() V. Chọn kết quả Đúng
	A. X chứa R, L và UAB = 50cos() V.	B. X chứa R, C và UAB = 100cos() V.
	C. X chứa R, C và UAB = 50cos() V.	D. X chứa R, L và UAB = 100cos() V.
34. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. Hai nguồn kết hợp S1 , S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng = 2 cm. Vẽ một vòng tròn lớn bao cả hai nguồn sóng vào trong. Trên vòng tròn ấy có bao nhiêu điểm có biên độ dao động cực đại ?
	A. 20	B. 10	C. 9	D. 18
35. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng = 0,48 và = 0,64. Vân sáng của hai hệ thống vân trùng nhau lần thứ nhất kể từ vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của bức xạ ?
	A. 6	B. 4	C. 3	D. 2
36. Chọn phát biểu Sai khi nói về máy quang phổ lăng kính
	A. Buồng tối có cấu tạo gồm 1 thấu kính hội tụ và một tấm kính ảnh đặt ở tiêu diện của thấu kính.
	B. Cấu tạo của hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều lăng kính.
	C. Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau
	D. Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc .
37. Cho mạch điện như hình vẽBiết u = 120cos () V, R = 50 , L = H, điện dung C thay đổi được, RA = 0, RV = . Giá trị của C để số chỉ của vôn kế lớn nhất là:
	A. F	B. F	C. F	D. F
38. Chọn phát biểu Đúng. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng của ánh sáng kích thích và tăng cường độ của chùm sáng kích thích thì
	A. cường độ dòng quang điện bảo hoà tăng.B. động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tăng.
	C. hiệu điện thế hãm tăng. D. các electron quang điện đến anốt với vận tốc lớn hơn.
39. Một con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang . Véc tơ gia tốc của viên bi luôn.
A. ngược hướng với lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi B. cùng hướng chuyển động của viên bi
C. hướng theo chiều âm quy ước. D. hướng về vị trí cân bằng
40. Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về điện từ trường
	A. Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện.
	B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy.
	C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một từ trường xoáy.
	D. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức điện là những đường cong.
41. Mạch điện xoay chiều AB có uAB = 100cos100t(V), gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L = 2/Л(H), tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu đoạn R nối tiếp L. Tìm giá trị của C sao cho khi thay đổi giá trị của R mà số chỉ của vôn kế không đổi.
	A. (F)	B. 	C. (F)	D. (F)
42. Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC ghép nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do
	A. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.
 B. có hiện tượng cộng hưởng trên đoạn mạch.
	C. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ D. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.
43. Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6 ) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5cos(πt – π/6 )(cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hoà của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng 
A. 1/2. 	B. 2. 	C. 1. 	D. 1/5. 
44. Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng. 
 B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. 
D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
45. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là
	A. cm/s.	B. cm/s.	C. cm/s.	D. cm/s.
46. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là
	A. (V).	B. (V)
	C. (V).	D. (V).
47. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là: 
A. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω. 	 B. R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω. C. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω. 	D. R1 = 25 Ω, R2 = 100
48. Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 220cos2πft (V); R =100Ω; L là cuộn cảm thuần, L = 1/π(H); Tụ điện có điện dung C và tần số f thay đổi được. Điều chỉnh C= CX, sau đó điều chỉnh tần số, khi f = fX thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại; giá trị lớn nhất này gấp 5/3 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị CX, và tần số fX bằng?
A. Hz . B. Hz . C. Hz . D. Hz .
49. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5H và tụ điện có điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
A. 5.s. 	B. 2,5.s. 	C.10.s. 	D. s.
50. Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50mH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 6.10-2A	B. 3A	C. 3mA	D. 6mA
.....................................HẾT.................................
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN TẬP THỨ 018
1. Sử dụng bất đẳng thức Cosy, ta chọn A.
2. Ta tính tanφ = ±1 A
3. Viết biểu thức từ thông Φ e = u = -Φ'
4. Tần số nhỏ nhất của dãy Banme n1 = 2, n2 = 3. Chọn A.
5. Ta tính tỉ số: = q S = q.2A. Chọn D
6. Lực kéo về, còn gọi là lực điều hoà, hay lực hồi phục là tổng hợp các lực tác dụng lên vật, là lực gây ra vật dao động điều hoà. Lực đó có đặc điểm là luôn hướng về VTCB, có độ lớn là F = ma. Lực đó đạt cực đại khi a đạt cực đại và a max khi vật tại vị trí biên. Chọn A.
7. Giải: Biểu thức sóng tại N uN = 10cos(2pft - )
Dj = = (2k+1) => l = = => f = = = 
23HZ 23 2,72 k = 3
l = = = 16 cm. Chọn đáp án B 
8. Chọn B.
9. l' = 0,81.120 = 97,2cm.chiều dài giảm 120-79,2= 22,8cm D
10. Chọn A.
11. B
12. C
13. Ta có P = I2R = (*)
 Khi P1 = P2 ta có = 
 Þ = Þ R1 – R2 = - 
 Þ R1 – R2 = (ZL – ZC)2 () Û R1.R2 = (ZL – ZC)2 (1)
 Û |ZL – ZC|/R1 = R2/ |ZL – ZC| Û |tanj1| = 1/|tanj2| Û |j1| +|j 2| = p/2 (2)
14. Trong m«i tr­êng vËt chÊt ®µn håi cã hai nguån sãng kÕt hîp A, B dao ®éng theo ph­¬ng tr×nh 
Chøng minh kho¶ng c¸ch gi÷a hai v©n cùc ®¹i liªn tiÕp (hoÆc hai v©n cùc tiÓu liªn tiÕp) ®o däc theo ®o¹n th¼ng AB b»ng nöa b­íc sãng.
Gi¶i
+ Gi¶ sö M lµ mét ®iÓm trªn mÆt n­íc n»m trong hÖ v©n giao thoa vµ c¸ch c¸c nguån lÇn l­ît lµ .
+ Ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M do A, B göi tíi lÇn l­ît lµ: 
+ §é lÖch pha cña hai dao ®éng ®ã lµ: 
+ Dao ®éng tæng hîp t¹i M: . Dao ®éng tæng hîp ®ã cã biªn ®é cùc ®¹i nÕu hai dao ®éng thµnh phÇn dao ®éng cïng pha, tøc lµ: 
 (1)
+ NÕu M lµ mét ®iÓm cùc ®¹i trªn AB th× ta cã hÖ: 
 (1)
+ VËy, kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®iÓm cùc ®¹i trªn AB ®Õn nguån A tÝnh theo c«ng thøc (1). Tõ ®ã suy ra, kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i liªn tiÕp trªn AB b»ng nöa b­íc sãng .
+ Chøng minh t­¬ng tù, kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm dao ®éng cùc tiÓu liªn tiÕp trªn AB b»ng nöa b­íc sãng .
15. Gi¶ sö M lµ mét ®iÓm trªn mÆt n­íc n»m trong hÖ v©n giao thoa vµ c¸ch c¸c nguån lÇn l­ît lµ .
+ Ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M do A göi tíi: 
+ Ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M do B göi tíi: 
+ §é lÖch pha cña hai dao ®éng ®ã lµ: 
+ Dao ®éng tæng hîp t¹i M: . Dao ®éng tæng hîp ®ã cùc ®¹i nÕu hai dao ®éng thµnh phÇn dao ®éng cïng pha, tøc lµ: 
, hay (1)
1) NÕu M lµ mét ®iÓm cùc ®¹i trªn AB th× ta cã hÖ: (1)
+ VËy, kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®iÓm cùc ®¹i trªn AB ®Õn nguån A tÝnh theo c«ng thøc (1). Suy ra, kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i liªn tiÕp trªn AB b»ng nöa b­íc sãng .
2) V× ®­êng trung trùc cña ®o¹n AB lµ mét v©n cùc ®¹i vµ mçi bªn cã 14 v©n cùc ®¹i nªn cã tÊt c¶ 29 ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i trªn ®o¹n AB. Mµ gi÷a 29 ®iÓm cùc ®¹i cã 28 kho¶ng nªn ta cã: .
+ VËn tèc truyÒn pha dao ®éng trªn mÆt n­íc lµ 
16. Trªn mÆt n­íc cã hai nguån kÕt hîp dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ , . Hai nguån ®ã, t¸c ®éng lªn mÆt n­íc t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau . BiÕt vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc .
1) T×m sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n AB.
2) Gäi C vµ D lµ hai ®iÓm trªn mÆt n­íc sao cho ABCD lµ h×nh vu«ng. TÝnh sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu trªn ®o¹n CD.
Gi¶i:
+ B­íc sãng: 
+ XÐt ®iÓm M nhËn ®­îc ®ång thêi sãng do hai nguån göi tíi vµ c¸ch hai nguån A vµ B lÇn l­ît lµ .
+ Dao ®éng t¹i M do nguån A göi tíi: 
+ Dao ®éng t¹i M do nguån B göi tíi: 
+ §é lÖch pha cña hai dao ®éng ®ã lµ: 
+ NÕu M lµ mét ®iÓm n»m trªn v©n cùc ®¹i (gîn låi) th× (1)
+ NÕu M lµ mét ®iÓm n»m trªn v©n cùc tiÓu (gîn lâm) th× ph¶i cã ®iÒu kiÖn 
 (2)
1) Do M n»m trªn ®o¹n AB nªn ph¶i cã ®iÒu kiÖn rµng buéc nh­ sau . H¬n n÷a, nÕu M lµ mét ®iÓm cùc ®¹i th× nã ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (1). Do ®ã ta cã hÖ:
 Cã 6 gi¸ trÞ nguyªn cña k, tøc lµ cã 6 ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n AB.
2) V× M n»m trªn ®o¹n CD nªn ph¶i cã ®iÒu kiÖn rµng buéc . Thay sè th× . H¬n n÷a, nÕu M lµ mét ®iÓm cùc tiÓu th× nã ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (2). 
+ Do ®ã ta cã hÖ: 
 : Cã 2 gi¸ trÞ nguyªn cña k, tøc lµ cã 2 ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu trªn ®o¹n AB.
§S: 1) 6 ®iÓm; 2) 2 ®iÓm
17. Ta có: T = = > l = . Với g là hằng số, ta đặt T = x, l = y, hệ số a = , suy ra hàm số: y = ax2 (là một parabol). Do đó đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa chiều dài l theo chu kì T là parabol.
18 . 
Tại thời điểm t=0 thi v =0 và đang chuyển động theo chiều âm. Thời điểm Vận tốc của vật có độ lớn 50pcm/s lần thứ 2012 là: t=. t2 là thời gian vật có Vận tốc có độ lớn 50pcm/s lần thứ 2 là t2=vậy t= 502T+= đáp án A
19. Gợi ý: Độ giảm biên độ trong nữa chu kì: 
Trong đầu tiên vật đi được quãng đưong 20-4=16cm
Trong tiếp theo có thể xem vật dao động điều hòa quanh vị trí lò xo giãn 2cm (. )Vậy biên độ dao động lúc này là 6-2=4cm
 Trong vật đi được quãng đường Vậy tổng quãng đường vật đi là 18cm
20. Hiệu mức cường độ âm tại A và B là
LA-LB=10lg, vì M là trung điểm của AB nên tọa độ của M thỏa mãn 
21. A
22. + Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n: 
+ §é gi¶m n¨ng l­îng dao ®éng sau 1 chu k× b»ng ®é lín c«ng cña lùc c¶n thùc hiÖn trªn qu·ng ®­êng ®i trong thêi gian ®ã (). Gi¶ sö trong chu k× biªn ®é gãc gi¶m tõ a0 ®Õn a1 ta cã: 
+ Sè dao ®éng thùc hiÖn ®­îc: 
+ MÆt kh¸c, sè dao ®éng thùc hiÖn ®­îc tõ lóc dao ®éng cho ®Õn khi dõng h¼n theo bµi ra: 
.
+ Suy ra, ®é lín cña lùc c¶n: 
23. v = 
24. Dùng công thức: P = RI2 = R= R. Chọn C
25. Chọn A.
26. A
27. A
28. C
29. CLLX treo thẳng đứng nên: f = = = 4,5 Δl.
Mặt khác: A = (56-40)/2 = 8 và lmax = l0 + Δl +A l0 ?. Chọn A
30. Chọn D. Chú ý phân biệt âm nghe được và không nghe được ( hạ âm?; siêu âm?)
31. B.
32. Dùng giản đồ hay hệ phương trình: U2AB = Ur2 + (UL-UC)2 và U2AM = Ur2 + UL2 Ur
33. D
34. Số điểm cực đại trên S1S2 được tính: <k< có 9 gợn lồi trong vòng tròn có 9.2 = 18 gợn lồi. Chọn D
35. x1 = x2 k1λ1 = k2λ2 k1 = k2 = 0, 3, 6,9...... Ta lấy k2 = 3. Chọn C
36. Chọn C . Chú ý: ống chuẩn trực có tác dụng tạo thành các tia sáng song song.
37. Vôn kế chỉ số lớn nhất tức là Uc max và C thay đổi nên: R2 + Z2L = 2ZLZc Zc ?
38. Dựa vào 3 định luật quang điện ta chọn A.
39. Chọn D. (xem lại câu 6)
40. D. (chú ý: Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức điện là những đường cong kín)
41. Chọn D
42. Ta có: P = UIcosφ <cosφ Chọn A
43. Dùng công thức: = chọn A
44. A
45. Theo giá thiết thì cơ năng ban đầu là E = 1/2kA2, A = 10cm.Xét vật tại một vị trí x bất kỳ, cơ năng của vật là E = .Theo định luật bảo toàn năng lượng ,ta có độ biến thiên năng lượng bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật.Vậy 
46. Chọn C
47. Chọn C
48. 
Theo bài khi tần số thay đổi , điện áp hai đầu tụ C cực đại ta có 3 công thức đặc biệt 
1 là : 
=> (1)
2 là : (2) 
Thay 1 vào 2 => (3)
Thay ( 3) vào (1) => Hz .
49. Tính chu kì T = . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ có độ lớn cực đại là t = . Chọn A
50. A : Io = Uo = 1,2= 6.10-2°
.......................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde 018 GIAI CHI TIET DE THI THU DH.doc