Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

- Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọn của hôn nhân - Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân + Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn ở Việt Nam hiện nay + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân