Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí. Có các loại vi phạm pháp luật sau: + Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm) + vi phạm pháp luật hành chính + Vi phạm pháp luật dân sự