Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Sống có đạo đức là suy nghĩ , hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đến mọi người, đến côn việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục tiêu đó Tuân theo pháp luật là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có mối quan hệ với nhau. Đạo đức là những phẩm chất bền vững của mỗi cá nhân, nó là động lực điều chỉnh nhận thức, thái độ và hành vi của mỗi người, trong đó có hành vi pháp luật