Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. Ví dụ: quan hệ Việt- Lào, quan hệ Việt Nam - Cuba, … - Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật, ... ; tạo sự hiểu biết lần nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh