Giáo án Âm nhạc lớp 4

I. MỤC TIÊU :

- Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát đã học ở lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng.

- Biết hát hết hợp vỗ tay hoặc vận động theo bài hát .

- Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học .

II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ :

- Nhạc cụ , băng đĩa , bảng phụ ghi các kí hiệu âm nhạc lớp 3 .

- Tranh minh hoạ

 - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách).

 

doc 68 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 375Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Âm nhạc lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	- C¸c tæ, c¸ nh©n thùc hiÖn.
 	- GV nhËn xÐt, biÓu d­¬ng
 	3. Cñng cè, dÆn dß:	
- Líp häc «n l¹i bµi. Khen ngîi c¸c em.
- H­íng dÉn «n bµi cò.
TuÇn 11
Thø 5 ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2014
¢m nh¹c:
Bµi11 :	 - ¤n tËp bµi h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em.
- TËp ®äc nh¹c sè 3.
 	I. Môc tiªu:
 	- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. BiÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi.
 	- HS biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa theo bµi h¸t.
 	- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 3 “ Cïng b­íc ®Òu”.
 	II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
- Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
 	- B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3 vµ mét sè tranh minh ho¹.
 	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- Gäi 1 HS lªn b¶ng thÓ hiÖn bµi “ Kh¨n quµng th¾m m·i vai em”.
 	- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
 	2. Bµi míi:
 - GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 	 	* Ho¹t ®éng 1:	¤n tËp bµi h¸t . “ Kh¨n quµng th¾m m·i vai em”.
 	- GV cho HS nghe l¹i ®Üa h¸t mÈu 1 lÇn. Liªn hÖ ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS «n l¹i bµi 1-2 lÇn. Cßn sai söa ngay.
 	- Chia líp lµm 3 tæ thi ®ua lu©n phiªn tæ 1 h¸t tæ 2,3 vç tay vµ ng­îc l¹i. Theo c¸c kiÓu ®Öm gâ.
 	- Tæ chøc c¸c tèp ca 5 em lªn b¶ng thÓ hiÖn.
 	- GV nhËn xÕt ®¸ng gi¸ khen ngîi vµ xÕp lo¹i g©y kh«ng khÝ giê häc s«i næi.
* Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng
+ §éng t¸c 1: Tay tr¸I ®­a vµo ngùc, ng­êi nghiªng sang tr¸i, ch©n nhón. §æi bªn lµm t­¬ng tù, nhÞp nhµng theo nhÞp.
	+ §éng t¸c 2: Hai tay bung ra hai bªn, ch©n nhón nhÞp nhµng.
	+ §éng t¸c 3; Tay tr¸i cao, tay ph¶i thÊp, guén vµo vµ nhón xuèng, ®æi bªn lµm t­¬ng tù.
	+ §éng t¸c 4: Hai tay ®­a lªn cao vÉy vÉy
 - HS luyÖn tËp.
 - ChØ ®Þnh c¸c tæ lÇn l­ît thùc hiÖn.
 - Mêi c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.
 - GV nhËn xÐt biÓu d­¬ng.
* Ho¹t ®éng 3: Häc bµi T§N sè 3. “ Cïng b­íc ®Òu”	 
 	- GV cho HS nhËn biÕt bµi T§N cã ©m h×nh nèt g×.?
 	- HS luyÖn ®äc cao ®é theo thang ©m c¸c nèt.
- LuyÖn ®äc tiÕt tÊu: §en - §en - §en - §en - Tr¾ng
 	 §en- §en- §en- §en- Tr¾ng
 	- Liªn hÖ vµo bµi T§N .GV b¾t nhÞp cho líp ®äc chËm theo tõng c©u.
 	- Khi tËp l­u ý theo 4 b­íc.
 B­íc 1: §äc tèc ®é chËm
 B­íc 2: Võa ®äc võa gâ theo ph¸ch
 B­íc 3: Võa ®äc võa gâ nhanh h¬n
 B­íc 4: Sau khi ®äc xong c¶ 2 c©u nh¹c cïng ghÐp lêi ca.
+ H¸t kÕt hîp gâ ®Öm .
 	- GV chia líp lµm 3 tæ võa h¸t võa gâ theo tiÕt tÊu lu©n phiªn thi ®ua.
 	VD: Tæ 1 ®äc , tæ 2,3 gâ vµ ng­îc l¹i.
 	3. Cñng cè, dÆn dß::	
 	- GV ®µn cho líp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. Tuyªn d­¬ng mét sè em x©y dùng bµi tèt.
 	- H­íng dÉn bµi cò
TuÇn 12
Thø N¨m, ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2014
¢m nh¹c
Bµi 12: Häc bµi h¸t: Cß l¶
 D©n ca ®ång b»ng B¾c Bé
 	I. Môc tiªu:
 	- HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca.
	- BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp, ph¸ch bµi h¸t .
 	- BiÕt ®©y lµ bµi d©n ca cña ®ång b»ng B¾c Bé.
 	II. ChuÈn bÞ:
- Nh¹c cô gâ ®Öm, m¸y nghe .
- Tranh ¶nh minh häa, b¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. æn ®Þnh líp.
2. PhÇn ho¹t ®éng: 
* Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t: Cß l·
- GV giíi thiÖu vÒ tªn, xuÊt xø vµ néi dung bµi h¸t.
- GV cho HS nghe b¨ng hoÆc h¸t mÉu vµi lÇn. 
- TËp ®äc ®ång thanh theo bµi mét lÇn.
- TËp h¸t tõng c©u theo bµi , khi tËp xong b¾t nhÞp cho líp «n l¹i cßn sai , söa ngay.
- HS luyÖn tËp.
- GV chó ý ph¸t hiÖn vµ söa sai kÞp thêi.
- Mêi tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t l¹i c¶ bµi.
- GV nhËn xÐt.
* Ho¹t ®«ng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm
- GV lµm mÉu, HS quan s¸t thùc hiÖn:
2/4: Con cß cß bay l· l· bay la
 	+ Ph¸ch: x x x x x x 
 	+ NhÞp: x x x
- Häc sinh luyÖn tËp theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.
	- GV quan s¸t, söa sai.
	- C¸c tæ, c¸ nh©n thùc hiÖn.
 - Thi ®ua gi÷a c¸c nhãm víi nhau.
 - GV nhËn xÐt, xÕp lo¹i ®Ó g©y høng khëi cho HS.
 - Lêy tinh thÇn xung phong cña mét sè c¸ nh©n.
 	- GV nhËn xÐt, biÓu d­¬ng
3. Cñng cè, dÆn dß: 
- Líp häc «n l¹i bµi h¸t. GV cho HS kÓ tªn mét sè bµi d©n ca.
- GV h­íng dÈn bµi cñ.
 TuÇn 13
Thø N¨m, ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2014
¢m nh¹c:
Bµi13 :	¤n tËp bµi h¸t : Cß l¶.
- TËp ®äc nh¹c sè 4: T§N sè 4.
 	I. Môc tiªu:
 	- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca.BiÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi.
 	- HS biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa.
 	- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 4 “ Con chim ri ”.
 	II. ChuÈn bÞ:
 	 - Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
 - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
 	- B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 4 vµ mét sè tranh minh ho¹.
 	- Nh¹c cô gâ ( song loan , thanh ph¸ch ).
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	1. æn ®Þnh tæ chøc: Tæng sè = ? V¾ng = ?
 	2. Bµi míi:
 - GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 	 * Ho¹t ®éng 1:	¤n tËp bµi h¸t 
 	- GV cho HS nghe l¹i ®Üa h¸t mÈu 1 lÇn. Liªn hÖ ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS «n l¹i bµi 1-2 lÇn. Cßn sai söa ngay.
 	- Chia líp lµm 3 tæ thi ®ua lu©n phiªn tæ 1 h¸t tæ 2,3 vç tay vµ ng­îc l¹i. Theo c¸c kiÓu ®Öm gâ.
 	- Tæ chøc c¸c tèp ca 5 em lªn b¶ng thÓ hiÖn bµi h¸t.
	- GV h­íng dÉn mét sè ®éng t¸c phô häa cho bµi h¸t, HS quan s¸t thùc hiÖn.
+ §éng t¸c 1: Tay tr¸i ®­a vµo ngùc, ng­êi nghiªng sang tr¸i, ch©n 
nhón. §æi bªn lµm t­¬ng tù, nhÞp nhµng theo nhÞp.
	+ §éng t¸c 2: Hai tay bung ra hai bªn, ch©n nhón nhÞp nhµng.
	+ §éng t¸c 3; Tay tr¸i cao, tay ph¶i thÊp, guén vµo vµ nhón xuèng, ®æi bªn lµm t­¬ng tù.
	+ §éng t¸c 4: Hai tay ®­a lªn cao vÉy vÉy
	- HS h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c.
	- ChØ ®Þnh hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña c¸c tæ, c¸ nh©n.
 	- GV nhËn xÕt ®¸ng gi¸ khen ngîi vµ xÕp lo¹i g©y kh«ng khÝ giê häc s«i næi.
* Ho¹t ®éng 2: Häc bµi T§N sè 4. “ Con chim ri ”	 
 	- GV cho HS nhËn biÕt bµi T§N cã ©m h×nh nèt g×.
 	- HS luyÖn ®äc cao ®é theo thang ©m c¸c nèt.
	- HS luyÖn tiÕt tÊu: §en - ®en – tr¾ng. §en - ®en – tr¾ng.
 	- Khi tËp l­u ý theo 4 b­íc.
 B­íc 1: §äc tèc ®é chËm
 B­íc 2: Võa ®äc võa gâ theo ph¸ch
 B­íc 3: Võa ®äc võa gâ nhanh h¬n 
 	 B­íc 4: Sau khi ®äc xong c¶ 2 c©u nh¹c cïng ghÐp lêi ca.
+ H¸t kÕt hîp gâ ®Öm .
 	- GV chia líp lµm 3 tæ võa h¸t võa gâ theo tiÕt tÊu lu©n phiªn thi ®ua.
 	VD: Tæ 1 ®äc , tæ 2,3 gâ vµ ng­îc l¹i.
 	3. Cñng cè, dÆn dß:	
 	- GV ®µn cho líp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. 
- Tuyªn d­¬ng mét sè em x©y dùng bµi tèt.
 	- H­íng dÉn bµi cò
TuÇn 14
Thø N¨m, ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2014
¢m nh¹c
Bµi 14: - ¤n tËp 2 bµi h¸t. Trªn ngùa ta phi nhanh,
 Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. Nghe nh¹c 
 	I. Môc tiªu:
 	- H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca.
	- BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa.
	- Nghe mét ca khôc thiÕu nhi hoÆc mét trÝch ®o¹n nh¹c kh«ng lêi.
 II. ChuÈn bÞ:
 - Nh¹c cô gâ ®Öm, m¸y nghe .
 - Mét sè ®éng t¸c phô häa.
 - ThÓ hiÖn chuÈn x¸c hai bµi h¸t
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 - Gäi 2 em lªn b¶ng thÓ hiÖn bµi . “ Kh¨n quµng th¾m m·i vai em”
 	- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
 	2. Bµi míi:
GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
* Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t “ Trªn ngùa ta phi nhanh ”
 	- GV ®Öm ®µn cho líp h¸t «n l¹i .
 - GV chia líp lµm 2 tæ thi ®ua . Tæ 1 h¸t ; tæ 2 gâ theo ph¸ch vµ ng­îc l¹i .
- LÊy tinh thÇn xung phong 1 sè em lªn b¶ng thÓ hiÖn tr­íc líp . GV khen ngîi , söa sai ( nÕu cã )
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng : GV lµm mÉu cho líp xem 1 lÇn . 
 	- HS luyÖn tËp.
 	- ChØ ®Þnh c¸c tæ lÇn l­ît thùc hiÖn.
 	- Mêi c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.
 	- GV nhËn xÐt biÓu d­¬ng.
 	 - LÊy tinh thÇn xung phong thi ®ua gi÷a c¸c nhãm.
 	 - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
 * Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi “ Kh¨n quµng th¾m m·i vai em”.
 	TiÕn tr×nh t­¬ng tù «n tËp bµi Em yªu hßa b×nh
 	 L­u ý tËp cho HS h¸t víi tèc ®é kh¸c nhau.
	* Ho¹t ®éng 3: Nghe nh¹c bµi “ ThÇy c« cho em mïa xu©n”
	 - GV giíi thiÖu bµi h¸t. Më ®Üa cho häc sinh nghe vµi lÇn
- GV ®µn giai ®iÖu vµ hái häc sinh :
+ Em nµo biÕt ®©y lµ bµi h¸t g×, néi dung nh­ thÕ nµo?
- NÕu häc sinh kh«ng biÕt, GV giíi thiÖu l¹i tªn bµi, t¸c gi¶ vµ néi dung bµi h¸t cho hoc sinh nghe.
- GV tù tr×nh bµy hoÆc më ®Üa cho hoc sinh nghe giai ®iÖu bµi h¸t. Trong nkhi nghe, häc sinh cã thÓ h¸t hßa theo.
3. Cñng cè, dÆn dß 
- GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 
- H­íng dÉn bµi cò.
TuÇn 15
Thø N¨m, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2014
 ¢m nh¹c
Bµi 15: Häc bµi h¸t tù chän: Kh¨n quµng th¾p s¸ng b×nh minh
 Nh¹c vµ lêi: TrÞnh C«ng S¬n
 I. Môc tiªu:
 - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca.
 - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp.
 - BiÕt ®©y lµ mét s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n.
 	II. ChuÈn bÞ:
 	 - Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
 	- GV s©u tÇm tranh theo néi dung bµi.
 	- B¶ng phô chÐp s½n nh¹c vµ lêi bµi h¸t.
 	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- Gäi 2 em lªn b¶ng thÎ hiÖn bµi T§N sè 2 “ N¾ng vµng”.
 	- GV nhËn xÐt ®Ênh gi¸ .
 	2. Bµi míi:
 	- GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 	* Ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t . “ Kh¨n quµng th¾p s¸ng b×nh minh ”.	 
 	- GV giíi thiÖu vÒ tªn, xuÊt xø vµ néi dung bµi h¸t.
- GV cho HS nghe b¨ng hoÆc h¸t mÉu vµi lÇn. 
- TËp ®äc ®ång thanh theo bµi mét lÇn.
- TËp h¸t tõng c©u theo bµi , khi tËp xong b¾t nhÞp cho líp «n l¹i cßn sai , söa ngay.
- HS luyÖn tËp.
- GV chó ý ph¸t hiÖn vµ söa sai kÞp thêi.
- Mêi tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t l¹i c¶ bµi.
- GV nhËn xÐt.
* Ho¹t ®«ng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm
- GV lµm mÉu, HS quan s¸t thùc hiÖn:
2/4: K×a cã con chim non, chim ch¬I ë s©n tr­êng
 	+ Ph¸ch: x x x x x x x x
 	+ NhÞp: x x x x
- Häc sinh luyÖn tËp theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.
	- GV quan s¸t, söa sai.
	- C¸c tæ, c¸ nh©n thùc hiÖn.
 - Thi ®ua gi÷a c¸c nhãm víi nhau.
 - GV nhËn xÐt, xÕp lo¹i ®Ó g©y høng khëi cho HS.
 - Lêy tinh thÇn xung phong cña mét sè c¸ nh©n.
 	- GV nhËn xÐt, biÓu d­¬ng
 3. Cñng cè, dÆn dß:	
 - Líp häc «n l¹i bµi. Khen ngîi c¸c em.
 - H­íng dÉn «n bµi cò.
 TuÇn 16
Thø N¨m, ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2014
¢m nh¹c:
Bµi16: ¤n tËp 3 bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh, B¹n ¬i l¾ng nghe, Cß l·
 	I. Môc tiªu:
 	- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. BiÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi.
 	- HS biÕt gâ ®Öm theo ph¸ch , theo nhÞp 2. 
 - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. 
 	II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
- Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
 - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3 vµ mét sè tranh minh ho¹. 	
 	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- Gäi 2 em lªn b¶ng thÎ hiÖn bµi “ Kh¨n quµng th¾m m·i vai em”.
 	- GV nhËn xÐt ®Ênh gi¸ .
 	2. Bµi míi:
 - GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 	 * Ho¹t ®éng 1:	¤n tËp: Em yªu hßa b×nh 
 	- GV ®Öm ®µn cho líp h¸t «n l¹i .
- GV chia líp lµm 2 tæ thi ®ua . Tæ 1 h¸t ; tæ 2 gâ theo ph¸ch vµ ng­îc l¹i .
- LÊy tinh thÇn xung phong 1 sè em lªn b¶ng thÓ hiÖn tr­íc líp . GV khen ngîi , söa sai ( nÕu cã )
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng : GV lµm mÉu cho líp xem 1 lÇn . 
 	- HS luyÖn tËp.
 	- ChØ ®Þnh c¸c tæ lÇn l­ît thùc hiÖn.
 	- Mêi c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.
 	- GV nhËn xÐt biÓu d­¬ng.
 	- LÊy tinh thÇn xung phong thi ®ua gi÷a c¸c nhãm.
 	- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
 * Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi “ B¹n ¬i l¾ng nghe”.
 	- TiÕn tr×nh t­¬ng tù «n tËp bµi Em yªu hßa b×nh
 	- L­u ý tËp cho HS h¸t víi tèc ®é kh¸c nhau.
* Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp bµi “ Cß l·”.
 	- TiÕn tr×nh t­¬ng tù «n tËp hai bµi trªn
 	- L­u ý tËp cho HS thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i, m­ît mµ cña lµn ®iÖu d©n ca..
3. Cñng cè, dÆn dß	
 	- GV tuyªn d­¬ng mét sè em x©y dùng bµi tèt.
	- NhËn xÐt giê häc
 	- H­íng dÉn bµi cò
 TuÇn 17
 Thø T­, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2014
 ¢m nh¹c
Bµi 17: ¤n tËp 2 bµi T§N: Sè 2, Sè 3
 I. Môc tiªu:
 - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca mét sè bµi h¸t ®· häc
 	- TËp biÓu diÔn bµi h¸t. .
 - BiÕt ®äc, ghÐp lêi ca, kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch bµi tËp ®äc nh¹c sè 2, sè 3.
 II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
 - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
 - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3 vµ mét sè tranh minh ho¹. 	
 	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- Gäi 2 em lªn b¶ng thÎ hiÖn bµi “ Kh¨n quµng th¾m m·i vai em”.
 	- GV nhËn xÐt ®Ênh gi¸ .
 	2. Bµi míi:
 - GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 	 * Ho¹t ®éng 1:	TËp biÓu diÔn: Em yªu hßa b×nh, B¹n ¬i l¾ng nghe 
 	- GV ®Öm ®µn cho líp h¸t «n l¹i .
- LÊy tinh thÇn xung phong 1 sè em lªn b¶ng thÓ hiÖn tr­íc líp 
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng - HS luyÖn tËp.
 	- ChØ ®Þnh c¸c tæ lÇn l­ît thùc hiÖn.
 	- Mêi c¸ nh©n biÓu diÔn tr­íc líp.
 	- GV nhËn xÐt biÓu d­¬ng.
* Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp hai bµi T§N sè 2, sè 3
- GV qui ®Þnh ®äc c¸c nèt §« - Rª - Mi - Son råi ®µn ®Ó häc sinh ®äc hßa theo.
- GV qui ®Þnh ®äc c¸c nèt Son - Mi - Rª - §« råi ®µn ®Ó häc sinh ®äc hßa theo.	
 	- HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch.
	- HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp ®¸nh nhÞp.
- GV gäi mét sè em lªn ®äc tr­íc líp. 
- GV khen ngîi ®éng viªn c¸c em.	
3. Cñng cè, dÆn dß	
 	- GV tuyªn d­¬ng mét sè em x©y dùng bµi tèt.
	- NhËn xÐt giê häc
 	- H­íng dÉn bµi cò
 TuÇn 18
Thø N¨m, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2015
¢m nh¹c:
Bµi18 :	TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc.
	I. Môc tiªu:
 	- HS «n l¹i c¸c bµi h¸t ,kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng
 - TËp biÓu diÔn mét vµi bµi h¸t ®· häc. 
 	II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ :
 	- Nh¹c cô ®µn ãc gan
 	- Mét sè nh¹c cô gâ nh­ thanh ph¸ch, song loan, mâ...
III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1.æn ®Þnh tæ chøc : 
 Nh¾c häc sinh ngåi ngay ng¾n
 2. Bµi míi:
	- GV giíi thiÖu, dÉn d¾t vµo bµi.
 Ho¹t ®éng 1: TËp biÓu diÔn mét sè bµi h¸t ®· häc
 	- Gi¸o viªn dïng c¸c bµi h¸t ®· häc trong häc k× 1 tæ chøc cho c¸c em biÓu diÔn theo tõng nhãm 4 ®Õn 6 em mét tèp.
	- L­u ý trong qu¸ tr×nh biÓu diÔn cã kÕt hîp vËn ®éng phô häa.
	- Tæ chøc bèc th¨m vµ thi ®ua gi÷a c¸c nhãm, c¸ nh©n.
- Gviªn khen ngîi c¸c c¸ nh©n, nhãm ®­îc ®iÓm cao. §éng viªn nh÷ng nhãm, c¸ nh©n thÓ hiÖn ch­a tèt ®Ó c¸c em cè g¾ng. 
- GV gäi 1 ®Õn 3 em tuú tõng néi dung bµi,lµm t¨ng kh¶ n¨ng biÓu diÔn cña c¸c em.
. Ho¹t ®éng 2:	Trß ch¬i
 	- GV h­íng dÉn cho häc sinh ch¬I mét vµi trß ch¬i cñng cè tiÕt d¹y. Kh¾c s©u vµo néi dung cña bµi cho HS hiÓu.
 	- GV biÓu d­¬ng khen ngîi nh÷ng em tÝch cùc tham gia trong giê häc cã kh¶ n¨ng tèt vµ ®éng viªn nh÷ng em cßn yÕu.
IV.Cñng cè:	
GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc .
Tuyªn d­¬ng mét sè em hoµn thµnh tèt bµi.
Nh¾c nhë c¸c em ch­a hoµn thµnh bµi häc.
TuÇn 19
Thø N¨m, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2015
¢m nh¹c
 Bµi 19 Häc bµi h¸t: Chóc mõng 
 Mét sè h×nh thøc tr×nh bµy bµi h¸t.
 	I. Môc tiªu:
 	- HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca.
	- BiÕt ®©y lµ bµi h¸t nh¹c Nga, do nh¹c sÜ Hoµng L©n viÕt lêi ViÖt.
	- BiÕt mét sè h×nh thøc h¸t nh­ ®¬n ca, song ca...
 	II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô gâ ®Öm, m¸y nghe.
 	- B¶ng phô, tranh ¶nh minh häa.
	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
	* Ho¹t ®éng 1: Häc bµi h¸t “ Chóc mõng ”
	- GV giíi thiÖu tªn, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t.
- GV ®Öm ®µn h¸t mÉu cho HS nghe 1- 2 lÇn. 
- H­íng dÉn hä sinh ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu bµi h¸t.
- D¹y h¸t tõng c©u nèi tiÕp cho ®Õn hÕt bµi h¸t.
	- Trong khi tËp nh¾c nhë c¸c chç lÊy h¬i. KÕt hîp ®Öm ®µn theo tõng c©u h¸t.
	- HS luyÖn tËp.
	- C¸c tæ, c¸ nh©n thi ®ua nhau.
	- Mêi häc sinh lªn biÓu diÔn tr­íc líp.
	- GV nhËn xÐt, khen ngîi ®éng viªn c¸c em.
 	* Ho¹t ®éng 2: Mét sè h×nh thøc tr×nh bµy bµi h¸t.
	- GV h­íng dÉn häc sinh mét sè h×nh thøc tr×nh bµy bµi h¸t nh­: §¬n ca, song ca, tam ca, tèp ca vv...
 - GV lÊy tinh thÇn thi ®ua cña tõng c¸ nh©n gi÷a c¸c tæ.
 - GV ®µn cho HS biÓu diÔn vµ nhËn xÐt ®éng viªn c¸c em. 
 IV.Cñng cè:	
 - GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
 - H­íng dÉn vÒ «n tËp bµi cò
 TuÇn 20
Thø N¨m, ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2015
¢m nh¹c:
Bµi 20 :	¤n tËp bµi h¸t : Chóc mõng
TËp ®äc nh¹c sè 5: T§N sè 5.
 	I. Môc tiªu:
 	- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca.BiÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t.
 	- HS biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa.
 	- BiÕt ®äc bµi T§N sè 5.
 	II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
 	- B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 5 vµ mét sè tranh minh ho¹.	
 	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	* Ho¹t ®éng 1:	¤n tËp 
 	- GV hÖ ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS «n l¹i bµi 1-2 lÇn. Cßn sai söa ngay.
 	- Chia líp lµm 3 tæ thi ®ua lu©n phiªn tæ 1 h¸t tæ 2,3 vç tay vµ ng­îc l¹i. 
 	- Tæ chøc c¸c tèp ca 5 em lªn b¶ng thÓ hiÖn cïng vËn ®éng theo bµi.
 - GV nhËn xÕt ®¸ng gi¸ khen ngîi vµ xÕp lo¹i g©y kh«ng khÝ giê häc s«i næi.
Ho¹t ®éng2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa.
- GV h­íng dÉn mét sè ®éng t¸c phô häa cho bµi h¸t, HS quan s¸t thùc hiÖn.
	- HS h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c.
	- ChØ ®Þnh hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña c¸c tæ, c¸ nh©n.
- GV ®éng viªn khen ngîi c¸c em.
* Ho¹t ®éng 3: Häc bµi T§N sè 5. 	 
 	- GV cho HS nhËn biÕt bµi T§N cã ©m h×nh nèt g× ?.
 	- HS luyÖn ®äc cao ®é theo thang ©m c¸c nèt.
- LuyÖn ®äc tiÕt tÊu
 	- Liªn hÖ vµo bµi T§N .GV b¾t nhÞp cho líp ®äc chËm theo tõng c©u.
	- GhÐp lêi ca.
 	- GV chia líp lµm 3 tæ võa h¸t võa gâ theo tiÕt tÊu lu©n phiªn thi ®ua.
 	- ChØ ®Þnh hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña c¸c tæ, c¸ nh©n.
- GV ®éng viªn khen ngîi c¸c em.
 IV.Cñng cè:	
 	- GV ®µn cho líp h¸t vµ vËn ®éng bµi Chóc mõng. 
- Tuyªn d­¬ng mét sè em x©y dùng bµi tèt.
 	- H­íng dÉn bµi cò
TuÇn 21
Thø 5 ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 2015
¢m nh¹c
Bµi 21 Häc bµi h¸t: Bµn tay mÑ
 	 Nh¹c : Bïi §×nh Th¶o 
 Lêi th¬: T¹ H÷u Yªn 
 	I. Môc tiªu:
 	- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. 
	- BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp.
	- BiÕt t¸c gi¶ bµi h¸t lµ nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o.
 	II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô gâ ®Öm, m¸y nghe.
 	- B¶ng phô chÐp s½n nh¹c vµ lêi bµi h¸t.
	- Tranh ¶nh minh häa.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- Gäi 2 em lªn b¶ng ®äc bµi T§N sè 5.
 	- GV nhËn xÐt ®Ênh gi¸ .
 	2. Bµi míi:
 - GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 * Ho¹t ®éng 1: Häc bµi h¸t “ Bµn tay mÑ ”
	- GV giíi thiÖu tªn, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t.
- GV ®Öm ®µn h¸t mÉu cho HS nghe 1- 2 lÇn. 
- H­íng dÉn hä sinh ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu bµi h¸t.
- D¹y h¸t tõng c©u nèi tiÕp cho ®Õn hÕt bµi h¸t.
	- HS luyÖn tËp.
	- C¸c tæ, c¸ nh©n thi ®ua nhau.
	- Mêi häc sinh lªn biÓu diÔn tr­íc líp.
	- GV nhËn xÐt, khen ngîi ®éng viªn c¸c em.
* Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp ®Öm gâ theo ph¸ch, theo nhÞp
- GV h­íng dÉn cho häc sinh lÇn l­ît theo 2 c¸ch:
	2/4 Bµn taymÑ bÕ chóng con, bµn tay mÑ ch¨m chóng con.
 NhÞp: * * * *
 Ph¸ch: * * * * * * * * *
	- HS luyÖn tËp nhiÒu lÇn.
 - LÊy tinh thÇn xung phong gi÷a 3 tæ .
 - ChØ ®Þnh mét sè c¸ nh©n thùc hiÖn
 - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕp thu bµi cña c¸c nhãm . 	
3. Cñng cè, dÆn dß: 
 	- GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
 	- H­íng dÉn vÒ «n tËp bµi cò.
 TuÇn 22	
Thø 5 ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 2015
¢m nh¹c:
Bµi 22 :	¤n tËp bµi h¸t : Bµn tay mÑ
TËp ®äc nh¹c sè 6 :T§N sè 6.
 	I. Môc tiªu:
 	- HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca.BiÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi.
 	- HS biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa.
 	- §äc ®óng cao ®é vµ tiÕt tÊu cña bµi T§N sè 6.
II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
 - Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
 	- B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 6 vµ mét sè tranh minh ho¹.
 	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- Gäi 2 em lªn b¶ng thÓ hiÖn bµi “ Bµn tay mÑ ”.
 	- GV nhËn xÐt ®Ênh gi¸ .
 	2. Bµi míi:
 - GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 	* Ho¹t ®éng 1:	¤n bµi h¸t Bµn tay mÑ 
 	- GV cho HS nghe l¹i ®Üa h¸t mÈu 1 lÇn. Liªn hÖ ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS «n l¹i bµi 1-2 lÇn. Cßn sai söa ngay.
 	- Chia líp lµm 3 tæ thi ®ua lu©n phiªn tæ 1 h¸t tæ 2,3 vç tay vµ ng­îc l¹i. Theo c¸c kiÓu ®Öm gâ.
 	- Tæ chøc c¸c tèp ca 5 em lªn b¶ng thÓ hiÖn cïng vËn ®éng theo bµi.
 	- GV nhËn xÕt ®¸ng gi¸ khen ngîi vµ xÕp lo¹i g©y kh«ng khÝ giê häc s«i næi.
* Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa
 - GV h­íng dÉn mét sè ®éng t¸c phô häa cho bµi h¸t, HS quan s¸t thùc hiÖn.
	- HS h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c.
	- ChØ ®Þnh hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña c¸c tæ, c¸ nh©n.
- GV ®éng viªn khen ngîi c¸c em.
* Ho¹t ®éng 3: Häc bµi T§N sè 6. 	 
 	- GV cho HS nhËn biÕt bµi T§N cã ©m h×nh nèt g× ?.
- HS luyÖn ®äc cao ®é theo thang ©m c¸c nèt.
 - LuyÖn ®äc tiÕt tÊu
 	- Liªn hÖ vµo bµi T§N .GV b¾t nhÞp cho líp ®äc chËm theo tõng c©u.
 	- Khi tËp l­u ý theo 4 b­íc.
 B­íc 1: §äc tèc ®é chËm
 B­íc 2: Võa ®äc võa gâ theo ph¸ch
 B­íc 3: Võa ®äc võa gâ nhanh h¬n
 B­íc 4: Sau khi ®äc xong c¶ 2 c©u nh¹c cïng ghÐp lêi ca.
+ H¸t kÕt hîp gâ ®Öm .
 	- GV chia líp lµm 3 tæ võa h¸t võa gâ theo tiÕt tÊu lu©n phiªn thi ®ua.
 	 VD: Tæ 1 ®äc , tæ 2,3 gâ vµ ng­îc l¹i.
 	3. Cñng cè, dÆn dß:
 	- GV ®µn cho líp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. Tuyªn d­¬ng mét sè em x©y dùng bµi tèt.
 	- H­íng dÉn bµi cò
TuÇn 23 	Thø N¨m, ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2015
¢m nh¹c
Bµi 23 Häc bµi h¸t: Chim s¸o
 	 D©n ca Kh¬- me ( Nam Bé)
 S­u tÇm: §Æng NguyÔn 
 	I. Môc tiªu:
	- HS biÕt ®©y lµ bµi d©n ca cña d©n téc Kh¬ me- Nam Bé.
 	- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca.
	- BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. 
 	II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô gâ ®Öm, m¸y nghe. 
- B¶n ®å ViÖt Nam, tranh minh ho¹.
- B¶ng phô chÐp s½n nh¹c vµ lêi bµi h¸t.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- Gäi 2 em lªn b¶ng h¸t bµi Bµn tay mÑ.
 	- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
 	2. Bµi míi: 
 	- GV giíi thiÖu néi dung bµi häc.
 	 * Ho¹t ®éng 1: Häc bµi h¸t “ Chim s¸o ”
- GV giíi thiÖu tªn, néi dung bµi h¸t.
- GV ®Öm ®µn h¸t mÉu cho HS nghe 1- 2 lÇn. 
- H­íng dÉn hä sinh ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu bµi h¸t.
- D¹y h¸t tõng c©u nèi tiÕp cho ®Õn hÕt bµi h¸t.
	- HS luyÖn tËp.
	- C¸c tæ, c¸ nh©n thi ®ua nhau.
	- Mêi häc sinh lªn biÓu diÔn tr­íc líp.
	- GV nhËn xÐt, khen ngîi ®éng viªn c¸c em.
 	* Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp ®Öm gâ theo ph¸ch.
- GV h­íng dÉn cho häc sinh :
	2/4 Trong rõng c©y xanh s¸o ®ïa s¸o bay.
 Ph¸ch: * * * * * * 
	- HS luyÖn tËp nhiÒu lÇn.
 - LÊy tinh thÇn xung phong gi÷a 3 tæ .
 - ChØ ®Þnh mét sè c¸ nh©n thùc hiÖn
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕp thu bµi cña c¸c nhãm . 	
3. Cñng cè, dÆn dß: 
 	- GV nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
 	- H­íng dÉn vÒ «n tËp bµi cò.
 TuÇn 24	
Thø 5, ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2015
¢m nh¹c:
Bµi 24 : ¤n tËp bµi h¸t : Chim S¸o
 ¤n tËp ®äc nh¹c sè 5, sè 6.
 	I. Môc tiªu:
 	- HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca.
 	- HS biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa.
 	- HS biÕt ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca vµ kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi T§N sè 5, sè 6.
 	II. ChuÈn bÞ:
 	- Nh¹c cô , b¨ng ®Üa, m¸y nghe.
- Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
 	- B¶ng phô chÐp bµi T§N sè5 ; sè 6 . 
 	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 
 	1. KiÓm tra bµi cò: 
 	- H«m tr­íc chón

Tài liệu đính kèm:

  • docam_nhac_lop_4_chuan_KTKN.doc